IPPB4/4511-244/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji gdy działka została nabyta ponad 5 lat temu przez małżonków, Wnioskodawczyni nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, ani nie ponosiła w związku z tym żadnych kosztów - to czy sprzedając działkę budowlaną uzyskaną w wyniku zawarcia umowy rozdzielności małżeńskiej i podziału nieruchomości wspólnej bez spłat i dopłat korzysta ze zwolnienia na podstawie art.10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-244/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomości
 3. podział majątku
 4. rozdzielność majątkowa
 5. sprzedaż
 6. współwłasność
 7. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2015 r. (data nadania 8 maja 2015 r., data wpływu 11 maja 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-244/15-2/MS1, IPPP2/4512-147/15-2/MT z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data nadania 28 kwietnia 2015 r., data doręczenia 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-244/15-2/MS1 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data nadania 28 kwietnia 2015 r., data doręczenia 6 maja 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 7 maja 2015 r. (data nadania 8 maja 2015 r., data wpływu 11 maja 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 sierpnia 2007 r. przed Notariuszem podpisana została umowa sprzedaży własności działki gruntu położonej we wsi S.. w gminie N.. pomiędzy Panią G. S., a K. G. oraz jego żoną D. G. (Wnioskodawczynią). Pan K. G. oraz Pani D. G. (Wnioskodawczyni) zawarli umowę o rozdzielności majątkowej i w związku z tym w dniu 16 grudnia 2014 r. przed Sądem Rejonowym podpisana została ugoda pomiędzy K. G., a Wnioskodawczynią o zniesienie współwłasności małżeńskiej. Wnioskodawczyni oraz Pan K. byli współwłaścicielami nieruchomości położonej w S. gmina N. składającej się z zabudowanych działek o nr 628/11 o powierzchni 0,1000 ha oraz 628/12 o powierzchni 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o Nr KW.... W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości ww. działka podzielona została w taki sposób, że projektowane działki Nr 628/33 o powierzchni 0,0500 ha i 628/35 o powierzchni 0,0500 ha przyznane zostały Panu K. G. natomiast projektowane działki o Nr 628/34 o powierzchni 0,0500 ha i 628/36 o powierzchni 0,0500 ha przyznane zostały Wnioskodawczyni. Podział został dokonany bez spłat i dopłat. Budynki na Działkach budowlanych postawione zostały przez Pana K. G. w czasie trwającej wspólności majątkowej, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 7 maja 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

 • Działki o numerach 628/11 i 628/12 zostały nabyte w 2007 r.
 • Działki 628/33 i 628/34 powstały w wyniku podziału działki o numerze 628/11. natomiast działki 628/35 i 628/36 powstały z podziału działki 628/12.
 • Wartość działek nabytych w wyniku podziału majątku mieściła się w udziale, jaki Wnioskodawczyni przysługiwał w majątku wspólnym. Nie nabyła większej wartości niż przysługujący jej udział w majątku wspólnym.
 • Działki, które Wnioskodawczyni otrzymała w wyniku podziału są zabudowane.
 • Pytanie dotyczy obu działek, z tym że Wnioskodawczyni planuje sprzedać obecnie jedną nieruchomość.
 • Wnioskodawczyni prowadzi działalność oświatową (przedszkole niepubliczne).
 • Sprzedaż nie będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności.
 • Działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi.
 • Nabycie części nieruchomości w 2007 r. miało na celu powiększenie działki, na której Wnioskodawczyni zamieszkiwała wraz z mężem, w pozostałej części na cele działalności gospodarczej męża.
 • W części nieruchomość była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej przez męża.
 • Z tytułu nabycia nieruchomości Wnioskodawczyni nie korzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Wnioskodawczyni nie sprzedawała nieruchomości.
 • Działka w części była wykorzystywana na potrzeby osobiste, w części na działalność gospodarczą męża.
 • Wnioskodawczyni podejmie decyzję o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w najbliższym czasie.
 • Wnioskodawczyni nie ponosiła i nie będzie ponosić wydatków na ulepszenie budynków lub budowli, w stosunku do których miała/ będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Zgodnie z odpowiedzią na punkt wyżej takie zdarzenia nie miały i nie będą miały miejsca.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji gdy działka została nabyta ponad 5 lat temu przez małżonków, Wnioskodawczyni nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, ani nie ponosiła w związku z tym żadnych kosztów - to czy sprzedając działkę budowlaną uzyskaną w wyniku zawarcia umowy rozdzielności małżeńskiej i podziału nieruchomości wspólnej bez spłat i dopłat korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy sprzedając działkę zabudowaną Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie Nr 1). W zakresie podatku od towarów i usług (pytanie Nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z czym, jeśli sprzedający jest właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym, lub właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez ponad 5 lat - sprzedaż danej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PIT. Wnioskodawczyni posiada nieruchomość od 2007 r. która była objęta wspólnością majątkową małżeńską. Wskutek zawarcia ugody sądowej przypadły jej dwie działki. Sprzedaż działek zabudowanych nastąpi, nie w ramach działalności gospodarczej. W związku z czym może ona skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Natomiast współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz. U. z 2014 r., poz 121, z późn. zm.). W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy.

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Natomiast na podstawie art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, lub jednemu ze współwłaścicieli w wyniku zniesienia współwłasności, tylko wówczas jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi (współwłaścicielowi) przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim (rzeczy wspólnej).

Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości (prawa) przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości (prawa), która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w dniu 29 sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła do majątku objętego wspólnotą ustawową, własność działki gruntu położonej we wsi S.. W dniu 16 grudnia 2014 r. podpisana została ugoda pomiędzy Wnioskodawczynią i jej mężem o zniesienie współwłasności małżeńskiej. Nieruchomość, której byli współwłaścicielami, składająca się z zabudowanych działek o Nr 628/11 o powierzchni 0,1000 ha oraz 628/12 o powierzchni 0,1000 ha, wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości podzielona została w taki sposób, że projektowane działki Nr 628/33 o powierzchni 0,0500 ha i 628/35 o powierzchni 0,0500 ha przyznane zostały Panu K. G. natomiast projektowane działki o Nr 628/34 o powierzchni 0,0500 ha i 628/36 o powierzchni 0,0500 ha przyznane zostały Wnioskodawczyni. Podział został dokonany bez spłat i dopłat. Budynki na Działkach budowlanych postawione zostały przez Pana K. G. w czasie trwającej wspólności majątkowej, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że wartość działek nabytych w wyniku podziału mieściła się w udziale jaki jej przysługiwał w majątku wspólnym. Wnioskodawczyni nie nabyła większej wartości niż przysługujący jej udział w majątku wspólnym. Sprzedaż działek nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne, za datę nabycia przez Wnioskodawczynię przedmiotowych działek (628/34 i 628/36), należy przyjąć 2007 r. tj. rok ich nabycia do majątku wspólnego.

Wobec powyższego bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca 2007 r. Termin ten upłynął więc z dniem 31 grudnia 2012 r. W konsekwencji sprzedaż działek 628/34 oraz 628/36, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Końcowo zaznaczyć należy, że Wnioskodawczyni we własnym stanowisku wskazała, że może Ona skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wyjaśnić, że ww. przepis określa źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast zwolnienia od podatku dochodowego wynikają z treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.