IPPB4/4511-1492/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w dniu 18 czerwca 2015 r. przez Wnioskodawczynię i Jej męża, nieruchomości o powierzchni 0,0756ha obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 20020/17, stanowiącą wyłączną własność Wnioskodawczyni i Jej męża wskutek zniesienia współwłasności w dniu 30 maja 2014 r., a powstałą z podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20020/2 o powierzchni 0,2050 nabytej w dniu 21 kwietnia 2008r podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
IPPB4/4511-1492/15-4/JK2interpretacja indywidualna
  1. działki
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) oraz piśmie z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 5 lutego 2016 r., data wpływu 8 lutego 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-1492/15-2/JK2 (data nadania 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-1492/15-2/JK2 (data nadania 29 stycznia 2016 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 5 lutego 2016 r., data wpływu 8 lutego 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2008 r. w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz drudzy małżonkowie nabyli na współwłasność w równych częściach po 1/2 niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,2050ha, oznaczoną jako działka numerem 20020/2. Według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako działka Nr 20020/2 obejmuje lasy VI klasy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z marca 2006 r. obowiązującego od 13 maja 2006 r. usytuowana jest na terenie przeznaczonym częściowo pod las - symbol w planie LS oraz w części pod drogę dojazdową - symbol w planie KDL. Nabycia udziałów dokonano do majątków objętych wspólnością ustawową.

Decyzją z dnia 15 maja 2009 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 20020/2 o pow. 0,2050 ha stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża - 1/2 oraz oraz drugich małżonków - 1/2 w ten sposób, że powstały działki: działka Nr 20020/14 o pow. 0,0461 ha przeznaczona pod drogę dojazdową publiczną, działka Nr 20020/15 o pow. 0,1589 ha przeznaczona pod las.

Z dniem, w którym decyzja podziałowa stanie się ostateczna działka Nr 20020/14 przejdzie na własność Miasta jako droga gminna. Decyzja podziałowa stała się ostateczna 8 czerwca 2009 r. i działka Nr 20020/14 stała się własnością Miasta.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 maja 2014 r. w Kancelarii Notarialnej przed zastępcą notariusza Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz drudzy małżonkowie dokonali zniesienia współwłasności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1589 oznaczonej jako działki Nr 20020/16 i Nr 20020/17 w ten sposób, że Wnioskodawczyni i Jej mąż nabywają własność nieruchomości o powierzchni 0,0756 ha oznaczoną jako działka 20020/17, a drudzy małżonkowie nabywają własność nieruchomości o powierzchni 0,0833 ha, oznaczonej jako działka 20020/16. Zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta miasta z 22 kwietnia 2014 r. zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 20020/15 o powierzchni 0,1589 ha z przeznaczeniem wydzielonych działek Nr 20020/16 o pow. 0,0833ha i Nr 20020/17 o pow. 0,0756 ha - pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Zniesienia współwłasności dokonano bez obowiązku spłat i dopłat z żadnej strony. Wartość udziału jaki przysługiwał w wyniku zniesienia współwłasności mieścił się w udziale jaki przysługiwał w majątku objętym współwłasnością.

W akcie notarialnym z dnia 30 maja 2014 r zniesienia współwłasności zapisano: „obydwie wydzielone działki gruntu: Nr 200/16 o powierzchni 0,0833ha i Nr 20020/17 o powierzchni 0,0756ha posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie występują jakiekolwiek ograniczenia w jej rozporządzeniu”.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 czerwca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem Wnioskodawczyni i Jej mąż sprzedali niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,0756ha obejmującą działkę oznaczoną numerem 20020/17. Przed sprzedażą działki 20020/17 o pow. 0,0756ha został sporządzony projekt budowy budynku mieszkalnego na tej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w dniu 18 czerwca 2015 r. przez Wnioskodawczynię i Jej męża, nieruchomości o powierzchni 0,0756ha obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 20020/17, stanowiącą wyłączną własność Wnioskodawczyni i Jej męża wskutek zniesienia współwłasności w dniu 30 maja 2014 r., a powstałą z podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20020/2 o powierzchni 0,2050 nabytej w dniu 21 kwietnia 2008r podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu i nie musi zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, ponieważ nieruchomość z której powstała działka sprzedana w roku 2015, została nabyta w dniu 21 kwietnia 2008 r. i pięć lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynęło z końcem roku 2013.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) do c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z brzmieniem wyżej wymienionego przepisu czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw objętych dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) do c) ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w czasie przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Pojęcia występujące w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, dlatego na potrzeby ich interpretacji niezbędne jest określenie ich znaczenia przyjęte w prawie cywilnym a konkretnie w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015, poz. 121, z późn. zm.) właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy i w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Nabycie rzeczy to czynność której skutkiem prawnym jest nabycie prawa własności.

Zgodnie z art. 195 K.c., ze współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Istota współwłasności w częściach ułamkowych polega na tym, że poszczególnym współwłaścicielom przysługuje określony ułamkowo udział we współwłasności nieruchomości, którym mogą swobodnie rozporządzać. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie własności do tej samej rzeczy, każdemu współwłaścicielowi przysługują prawa do całej rzeczy a nie wyłącznie do jej oznaczonej wielkością udziału części. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim da się pogodzić z współkorzystaniem z tej rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może w każdym czasie żądać zniesienia współwłasności.

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie zaakceptowano pogląd, że umowy o zniesienie współwłasności należy traktować jako jako umowy przeniesienia własności nieruchomości. W orzecznictwie przyjęto również że przez „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 1349/14). Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w 2008 r. nieruchomość na współwłasność w częściach równych po 1/2 z drugimi małżonkami. Ich udziały w nieruchomości były równe. Aktywa majątkowe małżonków uległy wówczas zwiększeniu. Następnie w wyniku umowy zniesienia współwłasności tej samej nieruchomości w roku 2014 Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła na wyłączną własność skonkretyzowaną część wcześniejszego przedmiotu współwłasności. Zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat z żadnej strony, ponieważ zniesienie współwłasności polegało wyłącznie na podziale ekwiwalentnym do udziałów, a nawet biorąc dokładnie powierzchnię nieruchomości będącej współwłasnością (0,1589ha) w wyniku dokonanego zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni i Jej mąż otrzymali na wyłączną własność nieruchomość o pow. 0,0756ha, czyli o 0,0077ha mniej niż 1/2 powierzchni. W tym znaczeniu nie można przypisać im, aby w wyniku zawarcia umowy o zniesienie współwłasności zwiększyli oni swoje aktywa majątkowe.

Przenosząc powyższe na interpretację zawartą w ww. wyroku WSA w Bydgoszczy, zawarcie w roku 2014 umowy zniesienia współwłasności nieruchomości, nie może być traktowane jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją powyższego jest stanowisko, że sprzedaż nieruchomości w roku 2015 nie stanowi źródła przychodów i odpłatne zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku, tj. sprzedaży nieruchomości w roku 2015 - należy przyjąć jako datę nabycia tej nieruchomości 21 kwietnia 2008 r., gdy nabyto udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 20020/2 o pow. 0,2050.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jeżeli stan faktyczny będzie się różnił od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera ona skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni małżonka Wnioskodawczyni. Zatem mąż Wnioskodawczyni, chcąc uzyskać również interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie winien wystąpić z odrębnym wnioskiem oraz uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działki
IBPP1/4512-728/15/AL | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPTPB2/4511-783/15-2/SŻ | Interpretacja indywidualna

zniesienie współwłasności
IPPB4/4511-1506/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.