IPPB4/415-795/14-6/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy z opisu zdarzenia przyszłego jakim jest zbycie działek budowlanych powstałych w wyniku podziału nieruchomości powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ?2) Czy w przypadku podziału większej nieruchomości na mniejsze części upływ terminu 5 lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, czy od końca roku kalendarzowego w którym dokonano podziału tej nieruchomości ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. (fax – data wpływu 9 stycznia 2015 r., poczta – data nadania – 9 stycznia 2015 r., data wpływu do tutejszego organu 15 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (fax - data wpływu 12 stycznia 2015 r., poczta – data nadania 12 stycznia 2015 r., data wpływu 15 stycznia 2015 r.) stanowiące odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 8 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału i sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału i sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, w dniu 8 stycznia 2015 r. telefonicznie tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie własnego stanowiska.

W związku z wezwaniem telefonicznym została sporządzona notatka służbowa Nr IPPB4/415-795/14-2/AM.

Pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data nadania 15 stycznia 2015 r., data wpływu 15 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. braki w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 maja 1995 roku Wnioskodawca otrzymał od swoich rodziców na podstawie umowy darowizny zabudowaną nieruchomość Nr działki 527/4 o powierzchni 0,39 ha. położoną w miejscowości S., gm. S..

Na powyższy fakt został sporządzony akt notarialny w kancelarii notarialnej , a następnie została założona w Sądzie Rejonowym księga wieczysta oznaczona numerem kw. Opisana nieruchomość wykorzystywana była wyłącznie do celów własnych, nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, lub innej czynności zarobkowej. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Wnioskodawca wraz z żoną nie jest w stanie uprawiać tak dużej działki i postanowił ją podzielić.

W 2012 roku Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Gminy o podział działki 527/4 na trzy części, z których jedną zabudowaną postanowił pozostawić sobie w użytkowanie, a dwie działki niezabudowane-budowlane zbyć. W dniu 1 października 2012 roku Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Gminy Decyzję zatwierdzającą Projekt Podziału Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działki 527/4 na trzy części. Wymienione grunty objęte są Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 24 listopada 1992 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie 1992 r. pod pozycją 184. Działki są nieuzbrojone, częściowo ogrodzone.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy z opisu zdarzenia przyszłego jakim jest zbycie działek budowlanych powstałych w wyniku podziału nieruchomości powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ...
 2. Czy w przypadku podziału większej nieruchomości na mniejsze części upływ terminu 5 lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, czy od końca roku kalendarzowego w którym dokonano podziału tej nieruchomości ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość, którą otrzymał od rodziców w 1995 r., nie została nabyta w celu jej dalszej zyskownej odsprzedaży, lecz stanowi składnik majątku osobistego i spożytkowana będzie na potrzeby własne. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy, w tym przypadku nie ma zastosowania podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że 5 letni termin należy liczyć od momentu nabycia nieruchomości czyli od końca roku podatkowego 1995, do końca roku podatkowego 2000.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że 16 maja 1995 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców na podstawie umowy darowizny nieruchomość składający się m.in. z zabudowanej działki Nr 527/4 o powierzchni 0,39ha. Nieruchomość wykorzystywana była wyłącznie do celów własnych, nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności zarobkowej. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, Wnioskodawca wraz z żoną zamierza sprzedać cześć gruntów wobec czego postanowili podzielić powyższą działkę. W 2012 r. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Gminy o podział działki budowlanej w celu ich zbycia. W październiku 2012 r. Wnioskodawca otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działki Nr 527/4 na trzy działki. Wymienione grunty objęte są planem zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy. Działki są nieuzbrojone, częściowo ogrodzone.

Analizując czy sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy sprzedaż ta nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem pojęcie działalności gospodarczej charakteryzuje się między innymi prowadzeniem tej działalności w celach zarobkowych, prowadzeniem działalności na własny rachunek, jej zorganizowaniem i ciągłością – zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Ponadto przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności.

W świetle powyższego uznać należy, że działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy też jej rodziny.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione w przez Wnioskodawcę, a w szczególności fakt, że działki mające być przedmiotem sprzedaży powstałej w wyniku podziału działki nabytej w dniu 16 maja 1995 r. w drodze darowizny od rodziców jako zabudowaną nieruchomość, która wykorzystywana była wyłącznie do celów własnych, stwierdzić należy, że ewentualną ich sprzedaż należy rozpatrywać w kategorii odpłatnego zbycia, klasyfikowanego do źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wskazać również należy, że podział działek na mniejsze nie stanowi ich nabycia, w rozumieniu ww. artykułu. Stąd czynność ta, nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Zatem za datę nabycia działek, powstałych w wyniku podziału, od której liczy się upływ pięcioletniego terminu należy uznać 1995 r. Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy w przypadku Wnioskodawcy upłynął z końcem 2000 r.

Reasumując, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę wydzielonych działek, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie ono dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Oznacza to, że uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży działek nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne). Zatem żona Wnioskodawcy, chcąc uzyskać również interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie winna wystąpić z odrębnym wnioskiem oraz uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.