IPPB4/415-559/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Jaka data (nabycia od ANR, włączenia do nieruchomości przyległego rowu, czy data zdarzenia przyszłego polegającego na zniesieniu współwłasności) w przedstawionym wyżej przypadku będzie datą nabycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy w przypadku zdarzenia przyszłego polegającego na sprzedaży działek, tj czy sprzedaż w 2015 roku np. działki 485/1, po wcześniejszym zniesieniu współwłasności będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie przywołanej ustawy?
IPPB4/415-559/14-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. działki
 2. podział gruntu
 3. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) uzupełnione pismem (data nadania 31 października 2014 r., data wpływu 4 listopada 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-559/14-2/JK3 z dnia 10 października 2014 r. (data nadania 13 października 2014 r., data doręczenia 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-559/14-2/JK3 z dnia 10 października 2014 r. (data nadania 13 października 2014 r., data doręczenia 27 października 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem (data nadania 31 października 2014 r., data wpływu 4 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 4 grudnia 2009 r. Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej stanowiącą działki o nr 18/1, 18/4 i 18/5 o łącznej powierzchni 4,49 ha. Nieruchomość ta została nabyta jako współwłasność w częściach ułamkowych o udziałach wynoszących:

 • 1/2 udziału - małżonkowie Rafał i Marlena K (nabycie do majątku wspólnego jako współwłasność małżeńska ustawowa),
 • 1/4 udziału - Andrzej B,
 • 1/4 udziału Joanna Z.

Na skutek przeprowadzonej w 2010 roku modernizacji ewidencji gruntów do powierzchni nieruchomości została włączona powierzchnia przyległego rowu wynosząca 0,25 ha na podstawie wykazu synchronizacyjnego zmieniającego powierzchnię nieruchomości sporządzono w dacie 26 listopada 2010 r.

Następnie w wyniku podziału geodezyjnego ww. działki zostały podzielone na działki o nr 485/1 pow. 0,3075 ha, 485/2 pow. 3033 ha, 485/3 pow. 0,3017 ha, 485/4 pow. 0,3025 ha, 485/5 pow. 0,3053 ha, 485/6 pow. 0,3035 ha, 485/7 pow. 0,3080 ha, 485/8 pow. 0,3054 ha, 485/9 pow. 0,3181 ha, 485/10 pow. 0,2126 ha, 485/11 pow. 3115 ha, 485/12 pow. 0,3020 ha, 485/13 pow. 3015 ha, 485/14 pow. 0,3038 ha, 485/15 pow. 0,3054 ha, 485/16 pow. 0,3048 ha łącznie 4,74 ha. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego, Wnioskodawca zażądał zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności odbędzie się bez spłat i dopłat, a wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości przypadających poszczególnym współwłaścicielom po zniesieniu współwłasności będzie odpowiadać ich udziałom.

Rów został włączony w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostę w obrębie wsi L. na podstawie art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wnioskodawca wskazał, że obowiązek włączenia rowów do sąsiednich działek przy modernizacji ewidencji wynika z wewnętrznych branżowych wytycznych i ma charakter naprawy wcześniejszego nieprawidłowego wydzielenia rowów jako odrębnej działki. Powyższe potwierdza odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację poselską. Wnioskodawca przekazał zawiadomienie o zmianie w księgach wieczystych (włączenie rowu), gdzie jako podstawa zapisu zmieniającego został wskazany wykaz synchronizacyjny ewidencji gruntów.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisów tej ustawy nie stosuje się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne lub leśne o ile powierzchnia wydzielonych działki (z wyjątkiem nowych dróg stanowiących niezbędne drogi dojazdowe) nie będzie mniejsza niż 0,3 ha. Z uwagi na fakt, iż dzielona nieruchomość jest nieruchomością rolną (tak jest ujęta w ewidencji gruntów i budynków) a wydzielane działki (oprócz drogi dojazdowej) miały powierzchnię większą od 0,3 ha, podział przeprowadzono na podstawie prawa ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. W związku ze sprzedażą grunty nie stracą charakteru rolnego. Grunty zostały sklasyfikowane jako ŁIV, PsIV, RIVa, RV. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie posiada wiedzy, czy grunty zostaną zakupione przez rolnika i włączone do jego gospodarstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka data (nabycia od ANR, włączenia do nieruchomości przyległego rowu, czy data zdarzenia przyszłego polegającego na zniesieniu współwłasności) w przedstawionym wyżej przypadku będzie datą nabycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy w przypadku zdarzenia przyszłego polegającego na sprzedaży działek, tj czy sprzedaż w 2015 roku np. działki 485/1, po wcześniejszym zniesieniu współwłasności będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie przywołanej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Jako datę nabycia należy przyjąć datę aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych na obecnych współwłaścicieli, tj. 4 grudnia 2009 r.

Nie można uznać jako nabycie, zmian wprowadzonych na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków z przytoczonych niżej powodów:

 1. Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem i jako taka nie rozstrzyga o prawie do gruntu, ani nie nadaje takich praw, rejestruje jedynie stany prawe ustalone w innym trybie. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków chodzi o naniesienie do ewidencji prawidłowych danych o gruntach budynkach i lokalach co ma charakter informacyjny. Ponieważ zgodnie z ustalonym orzecznictwem ewidencja gruntów i budynków nie kształtuje nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan prawny ustalony wcześniej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 1998 r. sygn. akt II SA 1094/98, LEX Nr 41305) należy przyjąć, że modernizacja ewidencji również nie kształtuje nowego stanu prawnego. Dla przykładu jeśli właścicielowi działki o powierzchni 1 ha po przeprowadzonej modernizacji gruntów na skutek m.in przeprowadzenia nowych pomiarów geodezyjnych „przybędzie” 0,1 ha i działka będzie miała powierzchnię 1,1 ha w żaden sposób nie rozszerza to władztwa tego właściciela a jedynie ewidencjonuje stan faktyczny.
 2. Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145), melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Rowy które służą ww. celom zaliczane są do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (art. 73 ust. 1 ww. ustawy). Właściciel nieruchomości który odnosi korzyści z przedmiotowych melioracji wodnych jest obowiązany do utrzymania urządzeń melioracji w należytym stanie. Powyższy obowiązek nie jest uzależniony do tego, kto jest właścicielem działki, na której znajduje się rów. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że przyłączenie rowu do działki nie może być traktowane w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa właściciela nad rzeczą (nieruchomością).

Przedstawioną wyżej argumentację potwierdzają zapisy w księgach wieczystych gdzie jako podstawę posiadania wpisano tylko umowę sprzedaży nieruchomości z dnia 4 grudnia 2009 r.

Nie będzie również nabyciem zniesienie współwłasności o ile odbędzie się wg wskazanych wyżej zasad.

Współwłasność, jest instytucją prawa cywilnego. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich sprzedaży - które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Natomiast gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) jak i stan jej majątku osobistego. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu, czy też nie, nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela nieruchomości, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed zniesieniem współwłasności i po nim.

Przy czym ww. ceny rynkowe mogą, ale nie muszą być określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przeprowadzone we wskazany sposób zniesienie współwłasności będzie więc poza zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując sprzedaż działki np. 485/1 w 2015 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Przedstawioną wyżej argumentację potwierdzają m.in. interpretację Nr IBPBII/2/415-1614/12/MW z dnia 15 marca 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach i Nr IPTPB2/415-50/14-4/KR z dnia 4 kwietnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 grudnia 2009 r. Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej stanowiącą działki o nr 18/1, 18/4 i 18/5 o łącznej powierzchni 4,49 ha. Nieruchomość ta została nabyta jako współwłasność w częściach ułamkowych. Na skutek przeprowadzonej w 2010 roku modernizacji ewidencji gruntów do powierzchni nieruchomości została włączona powierzchnia przyległego rowu wynosząca 0,25 ha na podstawie wykazu synchronizacyjnego zmieniającego powierzchnię nieruchomości sporządzono w dacie 26 listopada 2010 r.

Następnie w wyniku podziału geodezyjnego ww. działki zostały podzielone na działki o nr 485/1 pow. 0,3075 ha, 485/2 pow. 3033 ha, 485/3 pow. 0,3017 ha, 485/4 pow. 0,3025 ha, 485/5 pow. 0,3053 ha, 485/6 pow. 0,3035 ha, 485/7 pow. 0,3080 ha, 485/8 pow. 0,3054 ha, 485/9 pow. 0,3181 ha, 485/10 pow. 0,2126 ha, 485/11 pow. 3115 ha, 485/12 pow. 0,3020 ha, 485/13 pow. 3015 ha, 485/14 pow. 0,3038 ha, 485/15 pow. 0,3054 ha, 485/16 pow. 0,3048 ha łącznie 4,74 ha. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego, Wnioskodawca zażądał zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności odbędzie się bez spłat i dopłat, a wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości przypadających poszczególnym współwłaścicielom po zniesieniu współwłasności będzie odpowiadać ich udziałom.

Aby zatem dokonać oceny czy sprzedaż w 2015 r. działki stanowi dla Wnioskodawcy – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegające opodatkowaniu źródło przychodu niezbędne jest ustalenie momentu (daty i sposobu) nabycia prawa własności przedmiotowej działki.

Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Podkreślić jednak należy, że użyty w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Przez pojęcie „nabycie” należy zatem rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inna czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności.

Wnioskodawca wskazał, że rów został włączony w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostę w obrębie wsi L. na podstawie art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163), starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że obowiązek włączania rowów do sąsiednich działek przy modernizacji ewidencji wynika z wewnętrznych branżowych wytycznych i ma charakter naprawy wcześniejszego nieprawidłowego wydzielenia rowów jako odrębnej działki, należy stwierdzić, że włączenie rowów nie będzie nabyciem.

Zauważyć ponadto należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości. Jeżeli właściciel dokonuje jedynie podziału nieruchomości, to nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem. Sam podział nieruchomości (działki) nie stanowi daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału Wnioskodawca nie nabył bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego był już właścicielem. W wyniku samego podziału działki nie zmieniła się struktura własności każdej z działek wydzielonych w drodze podziału. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 powołanej wyżej ustawy Kodeks cywilny – współwłasność istnieje wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Istota współwłasności polega bowiem na tym, że współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, a nie o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Zgodnie z art. 210 Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest podział rzeczy wspólnej, o którym mowa w art. 211 Kodeksu cywilnego. W rezultacie, w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby nie ulega powiększeniu, zniesienie współwłasności nie może być traktowane w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (w tym przypadku nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej nieruchomości przekracza udział we współwłasności, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział we współwłasności, należy przyjąć dzień, w którym dokonano zniesienia współwłasności. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonano bez spłat i dopłat.

W rozpatrywanej sprawie istotnie sama czynność prawna mająca na celu zniesienie współwłasności działek pomiędzy Wnioskodawcą i pozostałymi współwłaścicielami nie stanowi dla Wnioskodawcy nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości przypadających poszczególnym współwłaścicielom po zniesieniu współwłasności będzie odpowiadać ich udziałom.

Podsumowując, przychód ze sprzedaży w 2015 r. działki po wcześniejszym zniesieniu współwłasności nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto przedmiotową działkę gruntu, a tym samym nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem pozostali współwłaściciele, chcąc uzyskać również interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie winni wystąpić z odrębnymi wnioskami oraz uiścić stosowne opłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.