IPPB1/4511-977/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek gruntu
IPPB1/4511-977/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. gospodarstwo rolne
 3. grunty
 4. podział
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek gruntu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.04.1991 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny gospodarstwo rolne o pow. 2 ha 96 arów 18 m2. W dniu 10.09.2007 r. gospodarstwo to zostało podzielone na 9 działek, rolnych. Następnie w dniu 4.02.2013 r. część tych działek tj. 2 działki zostały podzielone na działki budowlane. Pozostałe działki w dniu 13.03.2014 r. w ilości 6 szt zostały podzielone na 16 działek budowlanych (w tym droga). Jedna działka rolna nie została podzielona. Działka ta została sprzedana jako działka rolna w 2014 r. W roku 2015 Wnioskodawca dokonał sprzedaży 2 działek budowlanych.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży skóry. Gospodarstwo rolne ani żadna z powstałych w wyniku jego podziałek działek nie była nigdy wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Stanowiła ona Jego majątek osobisty, prywatny. Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów mających na celu zwiększenie wartości tych działek np. poprzez ich uzbrojenie. Zamierza w przyszłości dokonywać sprzedaży pozostałych działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty (prywatny) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności gospodarczej...
 2. Czy sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty (prywatny) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1. Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działek, powstałych w wyniku podziału działki otrzymanej w darowiźnie nie stanowi przychodu z tytułu działalności gospodarczej lecz podlega rozliczeniu jako źródło-przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przedmiotową działkę Wnioskodawca nabył w 1991 r. od rodziców w drodze darowizny. W wyniku podziałów działek przeprowadzonych w 2013 r. i 2014 r. powstały działki budowlane.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż tych działek nie spowoduje, iż osiągnięty przychód będzie podlegał opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej, tj. handlu nieruchomościami. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży skóry. Otrzymana w darowiźnie nieruchomość jak i powstałe w wyniku jej podziału działki nigdy nie były wykorzystywane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie były wprowadzone go ewidencji środków trwałych. Działki te są ponadto działkami niezabudowanymi/ nie uzbrojonymi.

Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 14- 9.

Z powyższej definicji wynika, że działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy, musi być prowadzona we własnym imieniu - bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Definicja ta wskazuje na zawodowy charakter prowadzonej działalności. Ponadto oceniając zakres tego pojęcia nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności. Działalność musi mieć charakter zarobkowy. Zarobkowego charakteru nie mają czynności, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Ponadto mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości z majątku prywatnego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Działki nie były nabyte w celu ich odsprzedaży. Zdaniem Wnioskodawcy działaniom nie można zatem przypisać cech zawodowego i zarobkowego charakteru działalności.

Mając na uwadze definicję działalności gospodarczej oraz stan faktyczny, tj. sprzedaż działek które stanowią majątek własny, nie można przyjąć, iż prowadzę działalność gospodarczą handlową polegającą na sprzedaży nieruchomości. Zatem dokonując sprzedaży Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa dotyczącego rozporządzania własnym majątkiem, które to czynności oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posiadają odrębne uregulowania (m.in. art. 10 ust. pkt 8 ww. ustawy).

Ponadto nabycie w taki sposób (w drodze darowizny) nie może być utożsamiane z nabyciem z zamiarem wykonywania czynności w ramach działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż działalność gospodarcza powinna cechować się stałością i powtarzalnością jej wykonywania, bowiem jest związana z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodać należy, iż sprzedaż majątku własnego nie jest działaniem tworzącym przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy i zorganizowany, polega jedynie na wykorzystaniu posiadanych składników majątku osobistego w sposób pozwalający na korzystne ich upłynnienie.

Podkreślić należy, iż przedmiotowa działka nabyta została w drodze darowizny na własne potrzeby, a nie z przeznaczeniem do działalności handlowej, a zatem jej sprzedaż zarówno w całości jak i częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania, iż prowadzę działalność gospodarczą.

Sama tylko ilość działek nie może świadczyć o prowadzeniu profesjonalnego obrotu nieruchomościami.

W ocenie Wnioskodawcy dokonana przez niego sprzedaż tych działek jak i ewentualna sprzedaż pozostałych działek w przyszłości w okolicznościach przedstawionych powyżej nie powoduje i nie spowoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono

od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.