ILPP5/4512-1-67/15-4/KG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowane sprzedaży działek.
ILPP5/4512-1-67/15-4/KGinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. grunty
  3. nieruchomość niezabudowana
  4. podatnik podatku od towarów i usług
  5. sprzedaż działek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 21 lutego 1995 r. Wnioskodawca odziedziczył, po mamie zmarłej w 1982 r. i po ojcu zmarłym w 1994 r., gospodarstwo rolne położone o pow. 1,0268 ha. Od tamtego czasu Zainteresowany prowadził to gospodarstwo zajmując się produkcją roślinną i produkcją zwierzęcą. Przez cały ten okres Wnioskodawca nie był czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, ani też z jakiegokolwiek innego tytułu.

Zainteresowany nie prowadzi i nie prowadził na wymienionych we wniosku gruntach innej niż rolnicza działalności gospodarczej. Przedmiotowe grunty nie były udostępniane innym osobom na podstawie umów najmu, dzierżawy.

W przeszłości (2011 r.) Zainteresowany dokonał sprzedaży jednej wydzielonej wcześniej z posiadanego gospodarstwa działki z ustalonymi warunkami zabudowy przewidującymi wybudowanie na niej domu mieszkalnego na rzecz swojego bratanka. Grunty, które mają być przedmiotem sprzedaży zgodnie z aktualnymi warunkami zabudowy zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki te były jednak przez wiele lat faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów związanych z uprawą roli. Decyzję o zaprzestaniu produkcji rolniczej i zbyciu posiadanych gruntów Zainteresowany podjął na skutek złego stanu zdrowia. Obecnie z uwagi na posiadany stopień niepełnosprawności (orzeczenie niepełnosprawności od 28 kwietnia 2009 r.) Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolnego. Dlatego w styczniu br. po wcześniejszym uzyskaniu warunków zabudowy wydanych na wniosek Zainteresowanego przez Wójta Gminy, dokonał on podziału posiadanych gruntów, poprzez wydzielenie z gospodarstwa 8 działek budowlanych. Na własne potrzeby Wnioskodawca pozostawił tylko jedną działkę zabudowaną domem mieszkalnym i innymi budynkami gospodarczymi.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów na przygotowanie działek do sprzedaży, w szczególności nie poniósł i nie zamierza ponosić nakładów na uzbrojenie terenu, ogrodzenie działek, wytyczenie dróg wewnętrznych, publikowanie ogłoszeń o sprzedaży. Jedyne nakłady jakie Wnioskodawca poniósł w związku z zamiarem sprzedaży tych działek to koszty geodezyjne związane z wytyczeniem tych działek oraz koszty opłaty adiacenckiej naliczonej przez Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanych okolicznościach zbycie nieruchomości wchodzących w skład majątku osobistego a pochodzących ze zlikwidowanego gospodarstwa rolnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Grunt także stanowi towar. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu ustawy o VAT podlega opodatkowaniu, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcie działalności gospodarczej obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nie uznaje się zatem za podatnika podatku od towarów i usług, osoby która zamierza sprzedać nieruchomości w postaci działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego. Pomimo, że grunt taki spełnia definicję towaru (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), to nie można uznać, że dokonując sprzedaży osoba taka będzie działać w charakterze handlowca. Nabycie gruntu rolnego nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych w związku z jego sprzedażą. Sprzedając nieruchomości gruntowe, wydzielone z gruntów rolnych sprzedający korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do majątku prywatnego, oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, otrzymanej w drodze spadku jako gospodarstwo rolne, która następnie zostanie sprzedana w postaci wydzielonych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowany w celu sprzedaży działek, podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

W rozumieniu powyższych twierdzeń pomóc mogą zapisy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że na podstawie postanowienia Sądu z dnia 21 lutego 1995 r. Wnioskodawca odziedziczył, po mamie zmarłej w 1982 r. i po ojcu zmarłym w 1994 r., gospodarstwo rolne o pow. 1,0268 ha. Od tamtego czasu Zainteresowany prowadził to gospodarstwo zajmując się produkcją roślinną i produkcją zwierzęcą. Przez cały ten okres Wnioskodawca nie był czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, ani też z jakiegokolwiek innego tytułu. Zainteresowany nie prowadzi i nie prowadził na wymienionych we wniosku gruntach innej niż rolnicza działalności gospodarczej. Przedmiotowe grunty nie były udostępniane innym osobom na podstawie umów najmu, dzierżawy. W przeszłości (2011 r.) Zainteresowany dokonał sprzedaży jednej wydzielonej wcześniej z posiadanego gospodarstwa działki z ustalonymi warunkami zabudowy przewidującymi wybudowanie na niej domu mieszkalnego na rzecz swojego bratanka. Grunty, które mają być przedmiotem sprzedaży zgodnie z aktualnymi warunkami zabudowy zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki te były jednak przez wiele lat faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów związanych z uprawą roli. Decyzję o zaprzestaniu produkcji rolniczej i zbyciu posiadanych gruntów Zainteresowany podjął na skutek złego stanu zdrowia. Obecnie z uwagi na posiadany stopień niepełnosprawności (orzeczenie niepełnosprawności od 28 kwietnia 2009 r.) Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolnego. Dlatego w styczniu br. po wcześniejszym uzyskaniu warunków zabudowy wydanych na wniosek Zainteresowanego przez Wójta Gminy, dokonał on podziału posiadanych gruntów, poprzez wydzielenie z gospodarstwa 8 działek budowlanych. Na własne potrzeby Wnioskodawca pozostawił tylko jedną działkę zabudowaną domem mieszkalnym i innymi budynkami gospodarczymi. Zainteresowany nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów na przygotowanie działek do sprzedaży, w szczególności nie poniósł i nie zamierzam ponosić nakładów na uzbrojenie terenu, ogrodzenie działek, wytyczenie dróg wewnętrznych, publikowanie ogłoszeń o sprzedaży. Jedyne nakłady jakie Wnioskodawca poniósł w związku z zamiarem sprzedaży tych działek to koszty geodezyjne związane z wytyczeniem tych działek oraz koszty opłaty adiacenckiej naliczonej przez Gminę.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanego – w związku ze sprzedażą działek – za podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotowy grunt nie był i nie jest przez Wnioskodawcę wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, była tam prowadzona wyłącznie działalność rolnicza zwolniona od podatku. Co prawda Zainteresowany dokonał podziału gruntu i wystąpił o decyzje o warunkach zabudowy dla wydzielonych działek oraz sprzedał jedną działkę w 2011 r., jednakże powyższych zdarzeń nie można uznać za środki zbliżone do tych, jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, lecz za działania związane z zarządem majątkiem prywatnym. Oprócz kosztów geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz opłaty adiacenckiej naliczonej przez Gminę, Wnioskodawca nie poniósł i nie zamierza ponieść jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, w tym uzbrojenia terenu, ogrodzenia działek, ogłoszeń o sprzedaży. Ponadto, jak deklaruje Wnioskodawca sprzedaż działek podyktowana jest złym stanem zdrowia, który uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, zbycie przez Zainteresowanego działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, nie będzie stanowiło działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tychże nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Zatem w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działek można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca będzie korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w opisanych okolicznościach zbycie nieruchomości (działek) wydzielonych z gospodarstwa rolnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.