ILPP5/4512-1-190/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek.
ILPP5/4512-1-190/15-4/WBinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunty
 3. obowiązek podatkowy
 4. sprzedaż działek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniono w dniu 26 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 12 czerwca 2015 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Zainteresowanego, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 117 i 119, które położone są w obrębie A., gm. B., powiat C., woj. D..

Działki Wnioskodawca nabył na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego w dniu 7 stycznia 1988 r. i stanowią Jego majątek osobisty. Działki te są niezabudowane i stanowią grunty orne klasy RIIIb, RIVa i RV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu r. Uchwałą Rady Gminy Nr (...) powyższe działki położone są w obszarze: PU – pod tereny działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania, a częściowo symbolem D1 – pod drogi i ulice dojazdowe wewnętrzne.

Działki były wystawione w internecie w zakresie chęci ich sprzedania przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca posiada również umowę z agencją doradczą zajmującą się sprzedażą nieruchomości.

Zainteresowany nie dokonywał wcześniej żadnych sprzedaży działek z majątku osobistego. Sprzedaż ww. działek będzie pierwsza.

Umowa zawarta jest na okres do 15 grudnia 2015 r. posiada szereg warunków, które muszą się spełnić by doszło do sprzedaży działek.

Najważniejsze to:

 1. podział działki 117 zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (działka nr 119 planowana do sprzedaży w całości). Została wszczęta już procedura podziału działki 117 przez uprawnionego geodetę;
 2. uzyskania przez zainteresowaną Spółkę odpowiednich uzgodnień i warunków na planowaną inwestycję magazynową;
 3. uzyskanie przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów usług.

W piśmie z dnia 23 października 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT;
 2. przedmiotowe działki nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej;
 3. nie udostępniał i nie udostępnia przedmiotowych działek innym osobom trzecim;
 4. nie ponosił i nie zamierza ponosić nakładów związanych z przygotowaniem przedmiotowych działek. Jedyną rzeczą, jaką Zainteresowany musi dokonać jest podział jednej z działek (nr 117). Procedura podziału jest już na ukończeniu. Podział odbywa się na wniosek Zainteresowanego, jako właściciela. Koszty podziału pokrywa spółka zainteresowana zakupem. Wnioskodawca nie ma wiedzy, jakie to koszty;
 5. plan miejscowy sporządzony i zatwierdzony został przez Urząd Gminy. Zainteresowany nie posiada wiedzy z czyjej inicjatywy on powstał. Nie wnioskował w żaden sposób o objęcie przedmiotowych działek planem zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż ww. działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, działki stanowiące własność Zainteresowanego wchodzą w skład Jego gospodarstwa rolnego. Za działki odprowadzany jest podatek rolny. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest ubezpieczony w KRUS-ie.

Działki te Wnioskodawca nabył na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego od brata. Nie prowadził nigdy działalności gospodarczej na ww. działkach, jak również działki nie były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zainteresowany nie wydzierżawiał działek osobom trzecim. Wnioskodawca pobiera dopłaty rolne z ARiMR.

Zainteresowany nie występował do gminy o przekształcenie tych działek. Działki są nieogrodzone, Wnioskodawca nie „ulepszał” tych działek pod kątem ich przyszłej zabudowy, tj. nie dokonał uzbrojenia działek w infrastrukturę techniczną.

Zainteresowany ogłaszał się w internecie w zakresie chęci sprzedania ww. działek, gdyż działki te są przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-magazynową. Wnioskodawca posiada również umowę z agencją doradczą zajmującą się sprzedażą nieruchomości.

Zainteresowana nabyciem działki Spółka zgłosiła się do Wnioskodawcy, a w ich zainteresowaniu są także działki sąsiednie, które mają stanowić jeden teren inwestycyjny.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży (działka nr 119 i wydzielona działka z działki nr 117) nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowany w celu sprzedaży działek, podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

W podobny sposób kwestie opodatkowania dostawy gruntu rozstrzygnięto w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu... została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Zainteresowanego, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 117 i 119. Działki Wnioskodawca nabył na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego i stanowią one Jego majątek osobisty. Działki te są niezabudowane i stanowią grunty orne klasy RIIIb, RIVa i RV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu (...) Uchwałą Rady Gminy powyższe działki położone są w obszarze: PU – pod tereny działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania, a częściowo symbolem D1 – pod drogi i ulice dojazdowe wewnętrzne. Działki były wystawione w internecie w celu ich sprzedania przez Wnioskodawcę. Posiada on również umowę z agencją doradczą zajmującą się sprzedażą nieruchomości. Zainteresowany nie dokonywał wcześniej żadnych sprzedaży działek z majątku osobistego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Zainteresowany nie udostępniał i nie udostępnia przedmiotowych działek innym osobom trzecim. Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponosić nakładów związanych z przygotowaniem przedmiotowych działek. Jedyną rzeczą, jaką Zainteresowany musi wykonać jest podział jednej z działek (nr 117). Procedura podziału jest już na ukończeniu. Podział odbywa się na wniosek Zainteresowanego, jako właściciela. Koszty podziału pokrywa Spółka zainteresowana zakupem. Wnioskodawca nie ma wiedzy, jakie to koszty. Plan miejscowy sporządzony i zatwierdzony został przez Urząd Gminy. Zainteresowany nie posiada wiedzy z czyjej inicjatywy on powstał. Nie wnioskował w żaden sposób o objęcie przedmiotowych działek planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż ww. działek będzie pierwsza. Umowa zawarta jest na okres do 15 grudnia 2015 r. posiada szereg warunków, które muszą się spełnić by doszło do sprzedaży działek. Najważniejsze to:

 1. podział działki 117 zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (działka nr 119 planowana do sprzedaży w całości). Została wszczęta już procedura podziału działki 117 przez uprawnionego geodetę;
 2. uzyskanie przez zainteresowaną Spółkę odpowiednich uzgodnień i warunków na planowaną inwestycję magazynową;
 3. uzyskanie przez wnioskodawcę indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż ww. działek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanego – w związku ze sprzedażą działek – za podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotowy grunt nie był i nie jest przez Wnioskodawcę wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Co prawda Zainteresowany dokona podziału gruntu, jednakże koszty podziału pokrywa Spółka zainteresowana zakupem ww. działek. Ponadto, w celu znalezienia nabywcy Wnioskodawca wystawił działki w internecie oraz zawarł umowę z agencją doradczą zajmującą się sprzedażą nieruchomości. Powyższych zdarzeń nie można jednak uznać za środki zbliżone do tych, jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, lecz za działania związane z zarządem majątkiem prywatnym. Wnioskodawca bowiem nie poniósł i nie zamierza ponieść jakichkolwiek innych nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, w tym uzbrojenia terenu, ogrodzenia działek, wystąpienia o warunki zabudowy. Ponadto, jak deklaruje Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek z majątku osobistego.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, zbycie przez Zainteresowanego działek nabytych na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego, nie będzie stanowiło działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tychże nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Zatem w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działek można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że we wskazanych okolicznościach zbycie nieruchomości (działek) stanowiących majątek osobisty Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.