ILPP5/4512-1-176/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, obowiązku wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 oraz zapłaty podatku należnego.
ILPP5/4512-1-176/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunty
 4. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku do towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, obowiązku wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 oraz zapłaty podatku należnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, obowiązku wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 oraz zapłaty podatku należnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 1991 r. – obecnie spółkę jawną w zakresie produkcji i sprzedaży odzieży roboczej, gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej, bielizny pościelowej, stołowej oraz pozostałych wyrobów tekstylnych.

W 1996 r. Zainteresowana nabyła z małżonkiem jako współwłasność majątkową niezabudowaną działkę – grunty rolne, sfinansowane w całości z własnego majątku osobistego, prywatnego, a nie z działalności gospodarczej – cena 15.000 zł, powierzchnia działki 2,1500 ha. Działka ta nigdy nie wchodziła w skład majątku trwałego działalności gospodarczej, w związku z tym Wnioskodawczyni nie odliczała podatku VAT od nabycia.

Działka kupiona była z zamiarem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego czy przyszłościowo wielopokoleniowego.

W 2008 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podjęła decyzję o podziale działki na mniejsze części, gdyż plany rodzinne uległy zmianie, a dom na tej działce nie został wybudowany.

Podzielone działki mają charakter nadal niezabudowanych działek budowlanych.

Dopiero 24 lipca 2015 r. Zainteresowana wraz z mężem sprzedała podzieloną jedną działkę (po raz pierwszy) – za kwotę brutto 92.264,76 zł – w tym podatek VAT. Na podstawie Aktu Notarialnego pobrane zostały opłaty w wysokości 2.331,30 zł.

Nabywając w 1996 r. działkę celem Wnioskodawczyni nie była jej sprzedaż z zamiarem korzyści finansowych, tylko wybudowanie domu rodzinnego wielopokoleniowego.

Po latach jednak sytuacja się zmieniła. Obecnie Zainteresowana nie potrafi określić czy dom rodzinny będzie wybudowany. Prawdopodobnie z biegiem kolejnego czasu, może okazać się, że Wnioskodawczyni będzie zmuszona wszystkie pozostałe podzielone działki sprzedać.

Zainteresowana podkreśla, że działki nigdy nie były wprowadzone do majątku firmy – działalności gospodarczej i wszelkie ponoszone z tym koszty finansowane były z prywatnego osobistego majątku.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy tut. Organ w ramach doprecyzowania zadał następujące pytania z zakresu podatku od towarów i usług:

 1. Czy Wnioskodawczyni w celu sprzedaży działek będących przedmiotem wniosku, poniosła jakiekolwiek nakłady związane z przygotowaniem tych nieruchomości do sprzedaży np.: uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wystąpienie o warunki zabudowy itp., a jeśli tak, to jakie to były nakłady...
 2. Od jakich konkretnie zakupów Wnioskodawczyni ma zamiar odliczyć podatek naliczony i czy zakupy te mają związek ze sprzedażą opodatkowaną...
 3. Czy Wnioskodawczyni w przeszłości dokonywała sprzedaży działek... Jeśli tak, to w jakiej ilości...
 4. Na ile działek grunt będący przedmiotem zapytania został podzielony i ile działek Zainteresowana zamierza zbyć...
 5. Czy działki będące przedmiotem zapytania, Wnioskodawczyni udostępniała innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.... Jeżeli tak, czy były to umowy odpłatne czy nieodpłatne...
 6. Czy działki będące przedmiotem wniosku na moment ich sprzedaży były/będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak, to jakie przeznaczenie przewidziano dla tych gruntów) oraz czy dla ww. działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz czy Zainteresowana występowała o ich wydanie...
 7. Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 1994 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.)... Jeśli tak, to jaka jest to działalność i czy Wnioskodawczyni jest z tego tytułu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT...

Na zadane pytania w sprawie doprecyzowania opisu sprawy Zainteresowana udzieliła następujących odpowiedzi:

 1. W celu sprzedaży działki, która miała miejsce 24 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni nie poniosła nakładów związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do sprzedaży jak np. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wystąpienie o warunki zabudowy. Działki te w dalszym ciągu mają charakter gruntów rolnych i osoba nabywająca działkę we własnym zakresie dokona tych czynności. Gmina od powyższych działek nalicza podatek rolny, który Zainteresowana uiszcza w każdym roku.
 2. W dniu sprzedaży działki tj. 24 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni poniosła wydatek związany z opłatami aktu notarialnego w wysokości 2.331,30 zł, w tym podatek VAT wyniósł 301,30 zł oraz zapłaciła za usługę pośrednictwa przy sprzedaży działki w kwocie 1.840,01 zł, w tym podatek VAT 344,07 zł. W przypadku, gdy okaże się, że Zainteresowana będzie miała obowiązek zapłaty podatku należnego od sprzedanej działki, czy przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia kwoty VAT 301,30 zł i 344,07 zł (o ww. wydatki Wnioskodawczyni pytała, pisząc we wniosku o odliczeniu podatku naliczonego). Zainteresowana uważa, że od sprzedaży działki w opisanym przypadku nie będzie miała obowiązku uiszczenia zapłaty VAT należnego, wobec tego nie dokona odliczenia VAT naliczonego w wyżej wymienionych kwotach.
 3. W przeszłości, tj. od 1996 r. w którym to została nabyta działka, nigdy nie dokonano sprzedaży podzielonych działek. Jak wskazano we wniosku po raz pierwszy (jedyny raz) sprzedana została jedna działka w dniu 24 lipca 2015 r.
 4. Grunt w 2008 r. został podzielony na 17 działek. Po sprzedaży jednej działki w dniu 24 lipca 2015 r. pozostaje do dyspozycji Wnioskodawczyni 16 działek rolnych. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczyni nie potrafi określić czy sprzeda i ile działek ewentualnie sprzeda w późniejszym okresie. Jest to inwestycja rodzinna i Zainteresowana nie wie jakie będą dalsze plany rodzinne. Działkę nabyła wraz z mężem w 1996 r., a pierwsza i jedyna sprzedaż wystąpiła dopiero po 19 latach – 24 lipca 2015 r. Być może Wnioskodawczyni sprzeda jeszcze jedną, dwie, trzy, czy więcej działek, ale nie wyklucza też przekazania działek w darowiźnie, czy spadku najbliższej rodzinie. Wnioskodawczyni nie wie jakie decyzje w przyszłości zapadną.
 5. Działki nigdy nie były udostępniane innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.
 6. Działki będące przedmiotem wniosku – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy – wchodzą w skład obszaru stanowiącego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działek tych nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, a Wnioskodawczyni nie występowała o ich wydanie.
 7. Zainteresowana jako osoba fizyczna nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest jedynie podatnikiem jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, tj. spółki jawnej. Działalność prowadzi w zakresie produkcji i sprzedaży wymienionej we wniosku, wraz z mężem po 50% udziałów w Spółce. Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT.

W celu dodatkowej informacji Wnioskodawczyni nadmienia, że mąż prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i z tego tytułu jest także zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Dodatkowo, Zainteresowana ponownie zaznacza, że działka nabyta została w 1996 r. jako wspólność majątkowa i sfinansowana w całości z osobistego majątku i nigdy nie była i nie jest nadal związana z działalnością gospodarczą zarówno samej Zainteresowanej i jej męża. Wszelkie poniesione wydatki związane z działką były wydatkiem wyłącznie osobistym.

Działka nigdy nie stanowiła majątku trwałego i nie była przedmiotem działalności gospodarczej w żadnej z firm Wnioskodawczyni ani jej męża.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 1. Czy czynność sprzedaży działki podlega podatkowi VAT-7...
 2. Czy jako osoba fizyczna (prywatna) na deklaracji VAT-7 (z numerem pesel) należy wykazać przychód ze sprzedaży i zapłacić podatek VAT po uwzględnieniu podatku naliczonego od poniesionych kosztów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest to majątek prywatny, osobisty. W 1996 r. działka została nabyta i sfinansowana z własnych środków wspólnych Wnioskodawczyni i jej męża, a nie z przychodów z działalności gospodarczej. Nie były w firmie finansowane żadne koszty. W związku z powyższym Zainteresowana nie ma obowiązku wykazania tej sprzedaży jako osoba fizyczna (prywatna), ani z działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT-7, PIT, PCC od sprzedaży tej jednej działki jak i kolejnych (według przepisów upłynęło 5 lat od momentu nabycia do chwili sprzedaży).

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana wskazała, że jej zdaniem sprzedaż prywatnego majątku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą, nie podlega VAT obecnie, jak i w przypadku ewentualnej dalszej kolejnej sprzedaży. Działka ta jest inwestycją prywatną i wszelkie poniesione wydatki niezwiązane są i nieujęte w kosztach podatkowych działalności gospodarczej. Działka nigdy nie stanowiła majątku trwałego i nie była przedmiotem działalności gospodarczej w żadnej z firm Zainteresowanej.

W celu sprzedaży działki nigdy nie były podejmowane działania marketingowe i nie były ponoszone dodatkowe koszty w celu wypromowania działek. Sprzedaż działki nie jest sprzedażą w celach korzyści finansowych o charakterze ciągłym, handlowym. Stanowi to wyłącznie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Uzyskana należność ze sprzedanej działki – majątek prywatny, pozwoli Zainteresowanej zabezpieczyć się dodatkowo na starość. Wnioskodawczyni wraz z mężem posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności, a choroby wymagają ciągłego leczenia i rehabilitacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej k.c. Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 k.c.).

Jak stanowi art. 196 § 1 k.c., współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (§ 2 ww. przepisu).

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 k.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy wyjaśnić, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarówno sprzedaż udziału we współwłasności gruntu na podstawie art. 198 k.c., jak i sprzedaż wspólnego gruntu za zgodą wszystkich współwłaścicieli na podstawie art. 199 k.c., stanowi odpłatną dostawę towarów.

Natomiast w myśl art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583, z późn. zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowana w celu sprzedaży działek, podjęła aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu jej majątkiem prywatnym.

W podobny sposób kwestie opodatkowania dostawy gruntu rozstrzygnięto w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że 24 lipca 2015 r. Zainteresowana wraz z mężem sprzedała jedną działkę (po raz pierwszy) – za kwotę brutto 92.264,76 zł – w tym podatek VAT. Przedmiotowa działka została wydzielona z nieruchomości, nabytej w 1996 r. przez Wnioskodawczynię wraz z mężem w całości z majątku osobistego.

Nabywając w 1996 r. działkę celem Wnioskodawczyni nie była jej sprzedaż z zamiarem korzyści finansowych, tylko wybudowanie domu rodzinnego wielopokoleniowego. Po latach sytuacja się jednak zmieniła. Obecnie Zainteresowana nie potrafi określić czy dom rodzinny będzie wybudowany. Prawdopodobnie z biegiem czasu, może okazać się, że Wnioskodawczyni będzie zmuszona wszystkie pozostałe podzielone działki sprzedać.

Wnioskodawczyni podkreśla, że działki nigdy nie były wprowadzone do majątku firmy – działalności gospodarczej i wszelkie ponoszone koszty finansowane były z prywatnego, osobistego majątku. W celu sprzedaży działki, która miała miejsce 24 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni nie poniosła nakładów związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do sprzedaży jak np. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wystąpienie o warunki zabudowy.

W przeszłości, tj. od 1996 r. w którym to została nabyta działka, nigdy nie dokonano sprzedaży podzielonych działek. Jak wskazano we wniosku, po raz pierwszy (jedyny raz) sprzedana została jedna działka.

Grunt w 2008 r. został podzielony na 17 działek. Po sprzedaży jednej działki pozostaje do dyspozycji 16 działek rolnych.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczyni nie potrafi określić czy sprzeda i ile działek ewentualnie sprzeda w późniejszym okresie. Jest to inwestycja rodzinna i Zainteresowana nie wie jakie będą dalsze plany rodzinne. Działki nigdy nie były udostępniane innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Działki będące przedmiotem wniosku – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy – wchodzą w skład obszaru stanowiącego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działek tych nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, a Wnioskodawczyni nie występowała o ich wydanie.

Zainteresowana jako osoba fizyczna nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest jedynie podatnikiem jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, tj. spółki jawnej. Działalność prowadzi w zakresie produkcji i sprzedaży wymienionej we wniosku, wraz z mężem po 50% udziałów w Spółce. Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Zainteresowana ma wątpliwości, czy dokonana przez nią sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanej – w związku ze sprzedażą działki – za podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotowy grunt nie był i nie jest przez Wnioskodawczynię wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Co prawda Zainteresowana wraz z mężem dokonała podziału gruntu, ponadto poniosła wydatek na usługę pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości, jednak powyższych zdarzeń nie można uznać za środki zbliżone do tych, jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, lecz za działania związane z zarządem majątku prywatnego. Wnioskodawczyni bowiem nie poniosła jakichkolwiek innych nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, w tym uzbrojenia terenu, ogrodzenia działek, wystąpienia o warunki zabudowy. Ponadto, jak deklaruje Wnioskodawczyni nie dokonywała wcześniej sprzedaży działek.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, zbycie przez Zainteresowaną działki, nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Zatem w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowej działki Wnioskodawczyni wystąpiła w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działki można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawczyni korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że we wskazanych okolicznościach zbycie nieruchomości (działki) stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonując bowiem sprzedaży działki Wnioskodawczyni nie działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Jak stanowi art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust 3 ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawione faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Podatnicy, o których mowa w art. 15 – zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny spoczywa na podatnikach, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Jak wskazano wyżej, Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą działki nie występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a zatem nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego oraz wykazywania obrotu ze sprzedaży działki w deklaracji VAT-7, naliczania podatku należnego od tej sprzedaży i odliczenia podatku naliczonego od zakupów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem w niniejszej sprawie powyższa interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w stanie faktycznym w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, obowiązku wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 oraz zapłaty podatku należnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2).

Natomiast wniosek w pozostałej części dotyczącej podatku od towarów i usług został załatwiony w dniu 17 listopada 2015 r.:

 • w zdarzeniu przyszłym w zakresie opodatkowania przyszłej sprzedaży działek (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) postanowieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr ILPP5/4512-1-176/15-6/AK,
 • w stanie faktycznym w zakresie obowiązku ujęcia transakcji sprzedaży działek w ewidencji i deklaracji VAT-7 Spółki jawnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP5/4512-1-175/15-5/AK.

Z zakresu podatku dochodowego wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.