ILPP5/443-283/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowane sprzedaży działek.
ILPP5/443-283/14-4/KGinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunty
 3. nieruchomość niezabudowana
 4. podatnik podatku od towarów i usług
 5. sprzedaż działek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Na mocy decyzji Wójta Gminy dokonano podziału geodezyjnego działki o nr ewidencyjnym 758, której Wnioskodawca wraz z żoną jest właścicielem, na działki nr 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7. Obecnie Wnioskodawca wraz z żoną zamierza sprzedać działkę nr 758/1 osobie trzeciej. Pozostałe działki nie będą obecnie sprzedawane, choć nie jest wykluczana taka ewentualność w przyszłości. Obecnie żona Wnioskodawcy nie pracuje, ani nie prowadzi działalności gospodarczej – podlega ona ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zainteresowany natomiast prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Z. Podatek dochodowy Zainteresowany rozlicza w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W oznaczeniu działalności Wnioskodawcy wg PKD nie znajduje się żadne oznaczenie przedmiotu działalności związane z obrotem nieruchomościami. Pieniądze ze sprzedaży działki nr 758/1 Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza przeznaczyć na opłacenie kosztów utrzymania córki na studiach dziennych.

W piśmie z dnia 13 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił co następuje:

 1. Działka nr 758 stanowiła część gospodarstwa rolnego teściów Wnioskodawcy, które to gospodarstwo zostało przekazane Wnioskodawcy i jego żonie umową przekazania gospodarstwa rolnego zawartą przed notariuszem dnia 3 września 1990 r., w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 2. Zarówno działka nr 758, jak i działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 były wykorzystywane przez Wnioskodawcę i jego żonę wyłącznie jako działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – była tam prowadzona produkcja roślinna i była to działalność zwolniona od podatku VAT. Na ww. działkach nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie usług budowlanych.
 3. W dniu 24 września 2014 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie podziału działki nr 758 w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Zainteresowany nigdy nie udostępniał osobom trzecim zarówno działki nr 758, jak i działek powstałych wskutek podziału działki nr 758.
 5. Zarówno działka nr 758, jak i działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5 zostały – na wniosek Wnioskodawcy – wydane decyzje o warunkach zabudowy w celu określenia warunków podziału, dotyczą one budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tych działkach.
 6. Z wyjątkiem wyżej opisanych decyzji o warunkach zabudowy Wnioskodawca nie poniósł, ani nie zamierza w najbliższym czasie ponieść żadnych wydatków związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, takich jak np.: uzbrojenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży.
 7. Aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2014 r. zawartym przed notariuszem działka nr 758/1 została zbyta, pozostałe działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 są własnością Wnioskodawcy i jego żony.

W ww. piśmie Wnioskodawca wskazał, że koryguje swój wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w ten sposób, że pytanie 1 zawarte w pozycji 69 formularza ORD-IN dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, natomiast pytanie 2 dotyczy zdarzenia przyszłego. Zainteresowany podkreślił jednocześnie, że wnioskowana interpretacja będzie dotyczyć przede wszystkim jego sytuacji prawno-podatkowej i składa ją ze względu na to, że oprócz działalności rolniczej prowadzi jeszcze działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż działki 758/1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a co za tym idzie rodzi obowiązek jego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego...
 2. Czy sprzedaż pozostałych działek w przyszłości będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku VAT i czy okres czasu pomiędzy pierwszą sprzedażą działki a następnymi transakcjami ma jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ani pierwsza transakcja sprzedaży działki ani też ewentualne kolejne transakcje nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż po pierwsze ani Zainteresowany, ani jego żona nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, po drugie sprzedaż nie jest wykonywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po trzecie na planowanych do sprzedaży działkach nie jest wykonywana działalność gospodarcza, a po czwarte Wnioskodawca i jego żona nie są w stanie przewidzieć kiedy mogą sprzedać kolejne działki w przyszłości i czy w ogóle to nastąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowany w celu sprzedaży działek, podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

W rozumieniu powyższych twierdzeń pomóc mogą zapisy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że na mocy decyzji Wójta Gminy dokonano podziału geodezyjnego działki o nr ewidencyjnym 758, której Wnioskodawca wraz z żoną jest właścicielem, na działki nr 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7. Wnioskodawca wraz z żoną zamierza sprzedać działkę nr 758/1 osobie trzeciej. Pozostałe działki nie będą obecnie sprzedawane, choć nie jest wykluczana taka ewentualność w przyszłości. Obecnie żona Wnioskodawcy nie pracuje, ani nie prowadzi działalności gospodarczej – podlega ona ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zainteresowany natomiast prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Podatek dochodowy Zainteresowany rozlicza w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W oznaczeniu działalności Wnioskodawcy wg PKD nie znajduje się żadne oznaczenie przedmiotu działalności związane z obrotem nieruchomościami. Pieniądze ze sprzedaży działki nr 758/1 Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza przeznaczyć na opłacenie kosztów utrzymania córki na studiach dziennych. Działka nr 758 stanowiła część gospodarstwa rolnego teściów Wnioskodawcy, które to gospodarstwo zostało przekazane Wnioskodawcy i jego żonie umową przekazania gospodarstwa rolnego zawartą przed notariuszem w dniu 3 września 1990 r., w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zarówno działka nr 758, jak i działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 były wykorzystywane przez Wnioskodawcę i jego żonę wyłącznie jako działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – była tam prowadzona produkcja roślinna i była to działalność zwolniona od podatku VAT. Na ww. działkach nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie usług budowlanych. W dniu 24 września 2014 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie podziału działki nr 758 w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zainteresowany nigdy nie udostępniał osobom trzecim zarówno działki nr 758, jak i działek powstałych wskutek podziału działki nr 758. Zarówno działka nr 758, jak i działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5 zostały – na wniosek Wnioskodawcy – wydane decyzje o warunkach zabudowy w celu określenia warunków podziału, dotyczą one budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tych działkach. Z wyjątkiem wyżej opisanych decyzji o warunkach zabudowy, Wnioskodawca nie poniósł, ani nie zamierza w najbliższym czasie ponieść żadnych wydatków związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, takich jak np.: uzbrojenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży. Aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2014 r. zawartym przed notariuszem działka nr 758/1 została przez Wnioskodawcę zbyta, pozostałe działki powstałe wskutek podziału działki nr 758 są nadal własnością Zainteresowanego i jego żony.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż działki 758/1 dokonana 24 listopada 2014 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy ewentualna przyszła sprzedaż pozostałych działek powstałych z podziału działki nr 758, będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanego – w związku ze sprzedażą działek – za podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotowy grunt nie był i nie jest przez Wnioskodawcę wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, była tam prowadzona wyłącznie działalność rolnicza zwolniona od podatku. Co prawda Zainteresowany dokonał podziału gruntu oraz wystąpił o decyzje o warunkach zabudowy dla wydzielonych działek, jednakże powyższych zdarzeń nie można uznać za środki zbliżone do tych, jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, lecz za działania związane z zarządem majątkiem prywatnym. Wnioskodawca nie poniósł jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, w tym nie dokonywał uzbrojenia terenu, ogrodzenia działek, nie zamieszczał ogłoszeń o sprzedaży. Ponadto, jak deklaruje Wnioskodawca, zarówno sprzedaż działki 758/1, jak i ewentualne przyszłe zbycie pozostałych działek, dokonywane jest w celu pozyskania środków finansowych na utrzymanie córki na studiach.

Wobec powyższego należy uznać, że zbycie przez Zainteresowanego działki 758/1 i ewentualna przyszła sprzedaż pozostałych działek powstałych z podziału działki nr 758, nie stanowi/nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tychże nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Zatem w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca wystąpił/wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działek można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że:

Ad. 1. Sprzedaż działki 758/1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w konsekwencji nie powstał u Zainteresowanego obowiązek zapłaty podatku VAT od dokonanej transakcji.

Ad. 2. Sprzedaż w przyszłości pozostałych działek – dokonywana w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego – będzie czynnością wyłączoną od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a zatem nie będzie skutkować koniecznością zapłaty tego podatku.

W analizowanym przypadku, dla opodatkowania podatkiem VAT przyszłych transakcji sprzedaży działek, bez znaczenia będzie okres czasu, który upłynie pomiędzy pierwszą sprzedażą działki a następnymi transakcjami. Jak wyjaśniono bowiem wyżej, dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży nieruchomości dokonywanej przez osoby fizyczne znaczenie ma nie liczba transakcji czy okres czasu, który upłynie pomiędzy poszczególnymi dostawami, a to, czy dokonując zbycia nieruchomości sprzedający wykazuje aktywność porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. W szczególności na informacji, że Wnioskodawca nie poniósł, ani nie zamierza w najbliższym czasie ponieść żadnych wydatków związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Informuje się również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wobec powyższego należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ochronę prawno-podatkową tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla Jego małżonki (będącej współwłaścicielem nieruchomości).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.