ILPP2/4512-1-16/15-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) oraz pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych. W dniu 13 marca 2015 r. oraz w dniu 26 marca 2015 r. uzupełniono wniosek poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni razem z mężem są właścicielami gospodarstwa rolnego, obecnie obszaru 9,8738 ha położonego na terenie miasta i gminy C. Z inicjatywy miasta w roku 2002 nastąpiła zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego i część użytków rolnych na terenie miasta oznaczona została w planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa mieszkaniowa. Na tej podstawie w 2004 r. scalone zostały działki o nr 258, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243 i 244 o pow. 3,6409 ha w działkę nr 376, a następnie podzielone na 34 działki o powierzchniach od 0,0128 do 0,6876 ha oraz podzielono działkę nr 271 o powierzchni 0,5469 ha na 5 działek o powierzchni od 0,0236 ha do 0,1631 ha. Łączna powierzchnia działek przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wynosi 4,1878 ha (39 działek). Z tej ilości działek 3 działki zostały przejęte przez gminę na drogi publiczne (w części na poszerzenie już istniejącej drogi gminy i w części na nową drogę (376/1 i 376/33 o powierzchni 0,7610 ha oraz 271/4 o powierzchni 0,0236 ha), czyli łącznie o powierzchni 0,7846. Grunty te zostały przejęte przez miasto w zamian za naliczone Wnioskodawczyni opłaty adiacenckie.

Przedmiotowe działki budowlane zostały nabyte następującymi aktami notarialnymi:

 1. Akt not. z dnia 06.10.1988 r. nabycie od K.iM. R. gospodarstwa rolnego o powierzchni ok. 6 hektarów i siedliskiem (do 1/3 udziału) – Zainteresowana zamieszkuje w tej nieruchomości,
 2. Akt not. z dnia 07.06.1994 r. nabycie od B.S. (matki męża) gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 7 ha z siedliskiem (do 1/3 udziału) umowa darowizny w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 3. Akt not. z dnia 06.03.2001 r. nabycie od gminy miejskiej C. użytków rolnych o powierzchni 1,4191 ha na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wyżej wymienione działki nabyte były jako użytki rolne, wykorzystywane do celów prowadzonego gospodarstwa rolnego a plan zagospodarowania przestrzennego w chwili ich nabycia nie przewidywał innego przeznaczenia tych terenów.

Sprzedaż działek następowała sukcesywnie od 2004 r. (17.11.2004 r. została sprzedana pierwsza działka) i po uzgodnieniach z Urzędem Skarbowym oraz po uzyskaniu pisemnej interpretacji podatkowej z dnia 10.12.2004 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako podatnik podatku VAT czynny w dniu 10.11.2004 r. Od tej daty składa deklaracje podatkowe VAT-7, a w przypadku sprzedaży działki budowlanej odprowadza podatek VAT w całości nie dokonując żadnych odpisów (czyli nie wykazała żadnych kosztów i nie odpisywała podatku VAT), ponieważ dla niej i jej męża jest to tylko zwykła sprzedaż majątku prywatnego. Wszystkie działki sprzedawane są jako użytki rolne bez uzbrojenia.

W dniu 12.11.2014 r. Zainteresowana sprzedała kolejną działkę o nr 376/5 o powierzchni 0,1104 ha (to była sprzedaż 24 działki). Działka ta powstała w wyniku scalenia działek o nr 237 (w części o pow. 0,0685 ha - nabycie od miasta) oraz o nr 238 (w części o powierzchni 0,0419 ha - nabycie od małżonków R.). Działka ta zatem powstała z nabycia użytków w 2001 r. i 1988 r.

Sprzedaż działki nr 376/5 została dokonana z pobraniem przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawczyni złożył wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu do złożenia deklaracji na podatek VAT za listopad 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r., na czas wydania i otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie czy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, dokonując sprzedaży ww. działki (co będzie miało odniesienie do innych działek już sprzedanych) powinna być podatnikiem VAT.

W zakresie pytania przyszłego - dotyczy sprzedaży działki nr 376/11 o powierzchni 0,0895 ha, która powstała w wyniku scalenia działki nr 243 (w części o powierzchni 0,0543 ha darowizna od teściowej Zainteresowanej 1994 r.) oraz nr 244 (w części o powierzchni 0,0352 ha nabytej od miasta 2001 r).

Prawie wszystkie działki powstałe w wyniku scalenia, a następnie po podziale mają stan prawny o różnych tytułach posiadania, o których Zainteresowana pisała wyżej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana wskazała, że:

 • Ad.1. Z wnioskiem o scalenie i podział gruntu na działki Zainteresowana wystąpiła razem z małżonkiem. W 2004 roku dwie osoby zainteresowane były kupnem działki pod zabudowę mieszkaniową, przy czym druga działka sama w sobie bez wydzielenia terenów pod drogę, nie mogła być sprzedana. Podjęli zatem decyzję, o podzielenie całego terenu, zgodnie z projektem planu sporządzonego przez miasto. W wyniku scalenia i podziału powstały opisane wcześniej działki budowlane oraz drogi.
 • Ad. 2. W wyniku dokonanego scalenia i podziału powstało 39 działek budowlanych, w tym 3 działki z przeznaczeniem pod drogi (jedna nowa droga oraz poszerzenie istniejącej drogi miasta). Sprzedanych zostało 28 działek (w tym 3 pod drogi publiczne) i pozostało jeszcze 11 działek. W przyszłości planowana jest sprzedaż około 6 działek w terminie bliżej nieokreślonym, tzn. kiedy znajdzie się na nie nabywca.
 • Ad.3. Działalności gospodarczej Zainteresowana nie prowadzi (pracuje zawodowo, zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony od maja 1987 r.), natomiast mąż z powodu złego stanu zdrowia od lat jest na rencie KRUS częściowo zawieszonej z powodu posiadania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (od kwietnia 2001 r.).
 • Ad. 4. Przedmiotowy grunt nie był udostępniany innym osobom.
 • Ad. 5. W związku ze sprzedażą gruntów nie były i nie są ponoszone żadne koszty w postaci: uzbrojenia terenu, ogrodzenia. Zamieszczane są tylko ogłoszenia na stronach internetowych i prasie lokalnej.
 • Ad. 6. Wcześniej były sprzedawane grunty (użytki rolne) w latach 1990/2000. Spowodowane to było okolicznościami związanymi z koniecznością spłaty zaciągniętych kredytów na zakup sprzętu rolniczego (kombajn, przyczepy, pług i inne oraz nawozów i nasion). Niefortunnie rozwój gospodarstwa rolnego finansowany kredytami bankowymi, przypadł w okresie reformy ministra Balcerowicza i nastąpił potężny wzrost oprocentowania kredytów bakowych. Dodatkowo ceny na skup żywca i zboża zaczęły gwałtownie spadać. Małżonkowie zaczęli się ratować sprzedażą części gruntów gospodarstwa rolnego. Cała ta sytuacja wpłynęła na zdrowie męża - najpierw był pierwszy zawał, potem drugi, zaczęły się problemy z miażdżycą, cukrzycą. W 2013 r. nastąpiło poważne zagrożenie życia męża i przeszedł operację, w wyniku której wykonano bajpasy. Zainteresowana streszczając ten opis chciała wyjaśnić dokonywaną wcześniej sprzedaż gruntów. Wyjaśnia, że grunty te sprzedawane były jako użytki rolne i w planach zagospodarowania przestrzennego nadal są przeznaczone na te cele (wedle jej wiedzy). Wyjątek stanowią dwie działki położone blisko cmentarza, z których jedną sprzedali na powiększenie cmentarza (na potrzeby miasta i z ich inicjatywy) oraz dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych (ta sprzedaż nastąpiła z odprowadzeniem podatku VAT, chociaż działka nie była dzielona czy scalana a nabywca zgłosił się sam, lecz Wnioskodawczyni była już podatnikiem VAT czynnym).
  Środki ze sprzedaży działek przeznaczane są też na remont starych zabudowań - siedliska położonego. Jest to stara poniemiecka zabudowa w części z 1890 r. i w części z 1928 r. Zabudowania są bardzo duże i z trudem jest je utrzymać aby nie nastąpiła katastrofa budowlana. Poprzednio w tych nieruchomościach zamieszkiwały 3 rodziny, które w ogóle nie dokonywały napraw, wręcz przeciwnie. Niszczały nieruchomości, w części wynikało to z faktu że były to już osoby starsze a w części że jako repatrianci myśleli że wrócą kiedyś w swoje rodzinne strony.
  Zainteresowana wskazała, że rejestracja jej jako podatnika czynnego VAT dotyczyła tylko i wyłącznie sprzedaży działek budowlanych, a nie dotyczyła gospodarstwa rolnego. W zakresie prowadzonego gospodarstwa rolnego występuje ona jako rolnik ryczałtowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie odnoszące się do stanu faktycznego dotyczące działki nr 376/5 o powierzchni 0,1104 ha sprzedanej w dniu 12.11.2014 r.;

 • Czy sprzedaż przedmiotowej działki powoduje że sprzedający nabywa status podatnika VAT i powinien naliczać i odprowadzać podatek VAT...

Pytanie odnoszące się do zdarzenia przyszłego dotyczące przyszłej sprzedaży działki 376/11 o powierzchni 0,0895 ha;

 • Czy sprzedaż przedmiotowej działki powoduje, że sprzedający nabywa status podatnika VAT i powinien naliczać i odprowadzać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zarówno stan faktyczny i prawny, wskazuje że sprzedaż opisanych działek budowlanych stanowi zarząd majątkiem wspólnym małżonków i nie powinna ona być podatnikiem VAT w tym zakresie.

Przemawiają za tym następujące argumenty:

 • nabycie gruntów nie nastąpiło z zamiarem ich sprzedaży na działki budowlane, a nabycie nastąpiło przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i przed ustanowieniem przepisów ustawy podatku od towarów i usług,
 • z inicjatywy gminy miejskiej nastąpiła zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na tereny mieszkaniowe,
 • podejmowane były tylko czynności związane z podziałem działek (wyłącznie w zgodzie z zatwierdzonym gminnym projektem),
 • ogłaszanie o sprzedaży działek następowało w sposób zwyczajowo przyjęty dla takich transakcji, tj. ogłoszenia w Internecie i prasie,
 • działki do dnia dzisiejszego są nieuzbrojone i sprzedawane z klasyfikacją geodezyjną użytków rolnych,
 • od 2004 r. do dzisiaj sprzedane zostały 24 działki, lecz element częstotliwości nie stanowi już najważniejszej przesłanki decydującej o objęciu czynności sprzedaży działek podatkiem VAT, gdyż nie były podejmowane czynności typowe dla handlu nieruchomościami - stanowią o tym opublikowane wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe,
 • brak jest przesłanek uzasadniających uznanie sprzedaży działek budowlanych wydzielonych z gospodarstwa rolnego, za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT, o czym stanowią opublikowane wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe,
 • dokonana sprzedaż działki nr 376/5 o powierzchni 0,1104 ha w dniu 12.11.2014 r. nie powinna być objęta podatkiem VAT, gdyż sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem osobistym, czyli Zainteresowana nie powinna być podatnikiem VAT w tym zakresie;
 • planowana sprzedaż działki nr 376/11 o powierzchni 0,0895 ha nie powinna być objęta podatkiem VAT, gdyż sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem osobistym, czyli Wnioskodawczyni nie powinna być podatnikiem VAT w tym zakresie.

Potwierdzeniem jej stanowiska w sprawie są:

 1. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w dniu 15.09.2011 r. w połączonych sprawach Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć, Halina Jezierska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10);
 2. wyrok NSA w Warszawie z dnia 29.04.2014 r. I FSK 621/13,
 3. wyrok NSA w Warszawie z dnia 27.05.2014 r., I FSK 774/13,
 4. wyrok WSA w Kielcach z dnia 05.06.2014 r. I SA/Ke 251/14,
 5. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22.07.2014 r. I SA/Gd 227/14,
 6. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23.07.2014 r. I SA/Po 210/14,
 7. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP2/443-696/13/EK,
 8. wyrok NSA z dnia 15.12.2011 r. I FSK 1732/11,
 9. wyrok FSK z dnia 15.12.2011 r. I FSK 1695/11.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towaru, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.) – „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast „działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 29 października 2007 r. sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowana w celu sprzedaży działek, podejmowała aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługobiorców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkować będzie koniecznością uznania ją za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta następuje w ramach zarządu jej majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady – a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy – jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Przy spełnieniu powyższych warunków nie ma znaczenia fakt, że podmiot dokonujący dostawy jest „rolnikiem ryczałtowym”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni razem z mężem są właścicielami gospodarstwa rolnego, obecnie obszaru 9,8738 ha. Z inicjatywy Miasta w roku 2002 nastąpiła zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego i część użytków rolnych na terenie Miasta oznaczona została w planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa mieszkaniowa. Na tej podstawie w 2004 r. scalone zostały działki o nr 258, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243 i 244 o pow. 3,6409 ha w działkę nr 376, a następnie podzielone na 34 działki oraz podzielono działkę nr 271 na 5 działek. Łączna powierzchnia działek przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wynosi 4,1878 ha (39 działek). Z tej ilości działek 3 działki zostały przejęte przez gminę na drogi publiczne (w części na poszerzenie już istniejącej drogi gminy i w części na nową drogę). Grunty te zostały przejęte przez Miasto w zamian za naliczone Zainteresowanej opłaty adiacenckie.

Przedmiotowe działki budowlane zostały nabyte następującymi aktami notarialnymi:

 1. Akt not. z dnia 06.10.1988 r. nabycie gospodarstwa rolnego o powierzchni ok. 6 hektarów z siedliskiem (do 1/3 udziału) – Zainteresowana zamieszkuje w tej nieruchomości,
 2. Akt not. z dnia 07.06.1994 r. nabycie od matki męża gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 7 ha z siedliskiem (do 1/3 udziału) umowa darowizny w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 3. Akt not. z dnia 06.03.2001 r. nabycie od gminy miejskiej użytków rolnych o powierzchni 1,4191 ha na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wyżej wymienione działki nabyte były jako użytki rolne, wykorzystywane do celów prowadzonego gospodarstwa rolnego a plan zagospodarowania przestrzennego w chwili ich nabycia nie przewidywał innego przeznaczenia tych terenów.

Sprzedaż działek następowała sukcesywnie od 2004 r. (17.11.2004 r. została sprzedana pierwsza działka). Po uzyskaniu pisemnej interpretacji podatkowej z dnia 10.12.2004 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako podatnik podatku VAT czynny. Od tej daty składa deklaracje podatkowe VAT-7, a w przypadku sprzedaży działki budowlanej odprowadza podatek VAT w całości nie dokonując żadnych odpisów (czyli nie wykazała żadnych kosztów i nie odpisywała podatku VAT), ponieważ dla niej i jej męża jest to tylko zwykła sprzedaż majątku prywatnego. Wszystkie działki sprzedawane są jako użytki rolne bez uzbrojenia.

W dniu 12.11.2014 r. Zainteresowana sprzedała kolejną działkę o nr 376/5 (to była sprzedaż 24 działki). Działka ta powstała w wyniku scalenia działek o nr 237 oraz o nr 238. Działka ta zatem powstała z nabycia użytków w 2001 r. i 1988 r. Wnioskodawczyni planuje też sprzedaż działki o nr 376/11, która powstała w wyniku scalenia działek o nr 243 i 244.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana wskazała, że z wnioskiem o scalenie i podział gruntu na działki Zainteresowana wystąpiła razem z małżonkiem. Podjęli oni decyzję, o podzieleniu całego terenu, zgodnie z projektem planu sporządzonego przez Miasto. W wyniku dokonanego scalenia i podziału powstało 39 działek budowlanych, w tym 3 działki z przeznaczeniem pod drogi (jedna nowa droga oraz poszerzenie istniejącej drogi Miasta). Sprzedanych zostało 28 działek (w tym 3 pod drogi publiczne) i pozostało jeszcze 11 działek. W przyszłości planowana jest sprzedaż około 6 działek w terminie bliżej nieokreślonym, tzn. kiedy znajdzie się na nie nabywca. Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej (pracuje zawodowo, zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony od maja 1987 r.), natomiast mąż z powodu złego stanu zdrowia od lat jest na rencie KRUS częściowo zawieszonej z powodu posiadania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (od kwietnia 2001 r.). Przedmiotowy grunt nie był udostępniany innym osobom. W związku ze sprzedażą gruntów nie były i nie są ponoszone żadne koszty w postaci: uzbrojenia terenu, ogrodzenia. Zamieszczane są tylko ogłoszenia na stronach internetowych i prasie lokalnej.

Wcześniej w latach 1990/2000 były sprzedawane grunty jako użytki rolne. Spowodowane to było okolicznościami związanymi z koniecznością spłaty zaciągniętych kredytów na zakup sprzętu rolniczego (kombajn, przyczepy, pług i inne oraz nawozów i nasion). Niefortunnie rozwój gospodarstwa rolnego finansowany kredytami bankowymi, przypadł w okresie reformy ministra Balcerowicza, kiedy nastąpił potężny wzrost oprocentowania kredytów bakowych. Dodatkowo ceny na skup żywca i zboża zaczęły gwałtownie spadać. Małżonkowie zaczęli się ratować sprzedażą części gruntów gospodarstwa rolnego. Zainteresowana wyjaśniła, że grunty te sprzedawane były jako użytki rolne i w planach zagospodarowania przestrzennego nadal są przeznaczone na te cele (wedle jej wiedzy). Wyjątek stanowią dwie działki położone blisko cmentarza, z których jedną Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedali na powiększenie cmentarza (na potrzeby Miasta i z jego inicjatywy) oraz dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych (ta sprzedaż nastąpiła z odprowadzeniem podatku VAT, chociaż działka nie była dzielona czy scalana a nabywca zgłosił się sam, lecz Wnioskodawczyni była już podatnikiem VAT czynnym). Środki ze sprzedaży działek przeznaczane są też na remont starych zabudowań – siedliska.

Zainteresowana wskazała, że rejestracja jej jako podatnika czynnego VAT dotyczyła tylko i wyłącznie sprzedaży działek budowlanych, a nie dotyczyła gospodarstwa rolnego. W zakresie prowadzonego gospodarstwa rolnego występuje ona jako rolnik ryczałtowy.

Przy tak postawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy sprzedaż przedmiotowych dwóch działek o nr 376/5 i 376/11 powoduje, że sprzedający nabywa status podatnika VAT i powinien naliczać i odprowadzać podatek VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa uznać należy, że Zainteresowana dokonując sprzedaży działek powstałych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, służących uprzednio w działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nie działa w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosi znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takie przesłanki nie występują.

Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię przedmiotowych działek stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Zainteresowana nie nabyła terenu przeznaczonego pod zabudowę (a jedynie w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego – jako rolnik ryczałtowy), nie ponosiła jakichkolwiek nakładów w celu przygotowania działek do sprzedaży, tj. poprzez ich uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, postawienie ogrodzenia itp. Nie występowała o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, nie występowała również o wydanie warunków zabudowy terenu. Zainteresowana nie prowadziła jakiejkolwiek działalności gospodarczej, mającej związek z przedmiotowymi gruntami, w szczególności nie udostępniała ich w celach zarobkowych, nie prowadziła też działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Działania podjęte w celu sprzedaży działek, nie wykraczały poza zwykłe formy ogłoszenia – w prasie i internecie. Zatem z powyższego nie wynika taka aktywność Zainteresowanej, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności – brak jest bowiem takiego ciągu działań które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami.

Tym samym wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zbywając działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, stanowiącej majątek prywatny, korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania (zarządu) własnym majątkiem.

Zatem, Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży działek, o których mowa we wniosku, korzysta i będzie korzystała z prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie stanowi/nie będzie stanowiło wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego przymiotu pozbawia Zainteresowaną cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży ww. działek, a dostawę tych nieruchomości – cech czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawczynię przedmiotowych działek nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Zainteresowana w związku z dostawą przedmiotowych działek korzysta/będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie działa/nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W rezultacie Zainteresowana nie powinna naliczać i odprowadzać podatku VAT od sprzedaży przedmiotowych działek.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.