ILPP1/443-1022/14-4/HW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działki wykorzystywanej w prowadzonej przez małżonka działalności gospodarczej (wspólność ustawowa).
ILPP1/443-1022/14-4/HWinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. działki
 3. grunt zabudowany
 4. grunty
 5. współwłasność łączna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) oraz z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, na której dzierżawca wybudował halę produkcyjno-magazynową oraz nieruchomości zabudowanych budynkami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, na której dzierżawca wybudował halę produkcyjno-magazynową oraz nieruchomości zabudowanych budynkami. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) oraz z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem, z którym łączy Ją wspólnota majątkowa w dniu 28 marca 2001 r. zakupiła za kwotę 90.000 zł nieruchomość o powierzchni 0,4534 ha zabudowaną budynkami:

 • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2.

W dniu 4 kwietnia 2001 r. dokupiła do majątku wspólnego małżeńskiego za kwotę 180.000 zł nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha zabudowaną budynkami:

 • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
 • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2,
 • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2,
 • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2,
 • rampomyjnia,
 • komin stalowy CO,
 • waga wozowa z zasiekiem na opał.

Małżonek Zainteresowanej w dniu 5 kwietnia 2001 r. oddał w odpłatną dzierżawę ww. nieruchomości Spółce i do dnia dzisiejszego Spółka użytkuje te nieruchomości na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2001 r., a małżonek Wnioskodawczyni reguluje zobowiązania podatkowe wynikające z osiąganych korzyści materialnych.

W okresie dzierżawy Spółka z o.o. wybudowała na dzierżawionej nieruchomości halę produkcyjno-magazynową. Wartość nakładów Spółki wynosi około 360.589,00 zł, Spółka z o.o. dokonała również modernizacji linii energetycznej za kwotę 20.988,00 zł, wykonała przyłącze gazowe za kwotę 47.855,00 zł, przygotowała plac za kwotę 77.000 zł oraz dokonywała niezbędnych remontów i modernizacji, które wpłynęły na podniesienie wartość, nieruchomości. Wartość inwestycji Spółki znacznie przekroczyła wartość dzierżawionej nieruchomości.

Wnioskodawczyni zażądała, aby Spółka nabyła od Niej i męża własność gruntu za wynagrodzeniem w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego. Spółka wyraziła zgodę na nabycie gruntu zajętego pod wzniesiony przez Sp. z o.o. budynek zgodnie z powołanym przepisem Kodeksu cywilnego.

 1. Przedmiotem Planowanej przez Wnioskodawczynię i jej męża sprzedaży będą:
  1. nieruchomość o powierzchni 0,4534 ha zabudowana budynkiem:
   • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2,
  2. nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha zabudowana budynkami:
   • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
   • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
   • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2,
   • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2,
   • rampomyjnia,
   • komin stalowy CO,
   • waga wozowa z zasiekiem na opał.
 2. Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu budynków wskazanych w pkt 1, Zainteresowana nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej obiektów, budynki wraz z gruntem były przedmiotem umowy dzierżawy ze Spółką od dnia nabycia przez Wnioskodawczynię i jej męża. Budynki były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej prowadzonej przez męża Wnioskodawczyni.
 3. Przed dokonaniem przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nie nastąpi pomiędzy Wnioskodawczynią, a dzierżawcą rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie hali, która znajduje się na gruncie należącym do Wnioskodawczyni i jej męża.

Natomiast w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowana poinformowała, że przedmiotem planowanego przeniesienia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego będą wszystkie nieruchomości i budynki położone na tych nieruchomościach, czyli:

 1. działka, na której dzierżawca wybudował halę, nieruchomość o powierzchni 0,4534 ha zabudowana budynkami:
  • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2,
 2. nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha położona zabudowana budynkami:
  • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
  • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2,
  • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2,
  • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2,
  • rampomyjnia,
  • komin stalowy CO,
  • waga wozowa z zasiekiem na opał.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosując art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, przeniesienie własności działki w formie aktu notarialnego pod budynkiem produkcyjnym będzie zwolnione od podatku od towarów i usług...

Natomiast w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowana poinformowała, że przedmiotem zapytania w sprawie podatku od towarów i usług jest zwolnienie od podatku VAT – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy – przeniesienia własności wszystkich nieruchomości, oraz budynków znajdujących się na tych nieruchomościach, czyli:

 1. działka, na której dzierżawca wybudował halę, nieruchomość o powierzchni 0,4534 ha zabudowana budynkiem:
  • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2,
 2. nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha zabudowana budynkami:
  • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
  • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2,
  • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2,
  • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2,
  • rampomyjnia,
  • komin stalowy CO,
  • waga wozowa z zasiekiem na opał.

Zdaniem Wnioskodawczyni, planowane przeniesienie własności ww. nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Jak bowiem wskazano w tym przepisie zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponieważ Wnioskodawczyni i Jej małżonek nie dokonywali żadnych nakładów związanych z wybudowaniem hali produkcyjnej, nie mogli skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu ww. wydatków, a ponieważ zakupione nieruchomości zwolnione były od podatku VAT, Wnioskodawczyni i jej małżonek nie mogli skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości, stąd nawiązując do ww. przepisów również przeniesienie własności nieruchomości zabudowanej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT.

Ponadto w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowana wskazała, że przeniesienie własności wszystkich nieruchomości i budynków położonych na tych nieruchomościach, oraz działki, na której dzierżawca wybudował halę korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zatem budynki i grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym, że planowana dostawa dotyczy majątku wspólnego małżonków należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.). W myśl art. 31 § 1 tej ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 ww. Kodeksu). Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 ww. Kodeksu, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności (art. 36 § 3 Kodeksu).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot podatkowy. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną, bowiem żaden z przepisów ustawy nie zabrania im prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem z którym łączy ją wspólnota majątkowa w dniu 28 marca 2001 r. zakupiła za kwotę 90.000 złotych powierzchni 0,4534 ha zabudowaną budynkami:

 • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2.

W dniu 4 kwietnia 2001 r. dokupiła do majątku wspólnego małżeńskiego za kwotę 180.000 złotych nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha zabudowaną budynkami:

 • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2,
 • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2,
 • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2,
 • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2,
 • rampomyjnia,
 • komin stalowy CO,
 • waga wozowa z zasiekiem na opał.

Małżonek Zainteresowanej w dniu 5 kwietnia 2001 r. oddał w odpłatną dzierżawę ww. nieruchomości Spółce i do dnia dzisiejszego Spółka użytkuje te nieruchomości na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2001 r., a małżonek Wnioskodawczyni reguluje zobowiązania podatkowe wynikające z osiąganych korzyści materialnych.

W okresie dzierżawy Spółka z o.o. wybudowała na dzierżawionej nieruchomości halę produkcyjno-magazynową. Wartość nakładów Spółki wynosi około 360.589,00 zł, Spółka z o.o. dokonała również modernizacji linii energetycznej za kwotę 20.988,00 zł, wykonała przyłącze gazowe za kwotę 47.855,00 zł, przygotowała plac za kwotę 77.000 zł oraz dokonywała niezbędnych remontów i modernizacji które wpłynęły na podniesienie wartość, nieruchomości. Wartość inwestycji Spółki znacznie przekroczyła wartość dzierżawionej nieruchomości.

Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu budynków wskazanych w pkt 1, Zainteresowana nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej obiektów, budynki wraz z gruntem były przedmiotem umowy dzierżawy ze Spółką od dnia nabycia przez Wnioskodawczynię i jej męża. Budynki były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej prowadzonej przez męża Wnioskodawczyni.

Przed dokonaniem przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nie nastąpi pomiędzy Wnioskodawczynią, a dzierżawcą rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie hali, która znajduje się na gruncie należącym do Wnioskodawczyni i jej męża.

Wątpliwości Wnioskodawczyni w niniejszej sprawie dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży działki, na której dzierżawca wybudował halę produkcyjno-magazynową oraz nieruchomości zabudowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, prowadzi do stwierdzenia, że z tytułu planowanej sprzedaży gruntu, na którym dzierżawca wybudował halę produkcyjno-magazynową, dostawy budynków i budowli (tj. szopy niskiej garażowej o powierzchni 387 m2, magazynu paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2, magazynu środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2, budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 300 m2, szopy wysokiej o powierzchni użytkowej 193,5 m2, rampomyjni, komina stalowego CO, wagi wozowej z zasiekiem na opał) Wnioskodawczyni nie będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż – jak wynika z treści wniosku – mąż Zainteresowanej wykorzystywał ww. nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej (odpłatna dzierżawa) i jak wynika z wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej, to mąż z tytułu całej transakcji sprzedaży będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego z tytułu planowanej czynności Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku od towarów i usług. Tym samym ocena stanowiska w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla tej czynności stała się bezprzedmiotowa.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, na której dzierżawca wybudował halę produkcyjno-magazynową oraz nieruchomości zabudowanych budynkami. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.