IBPP3/4512-671/15/MN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży dwóch działek gruntu.
IBPP3/4512-671/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) uzupełniony pismem z 23 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dwóch działek gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dwóch działek gruntu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 23 października 2015 r.):

Województwo (Wnioskodawca) planuje sprzedaż 2 działek gruntu obręb nr 0007:

 1. działki nr 11119/3 o powierzchni 68 m2, niezabudowanej, nr księgi wieczystej XXX;
 2. działki nr 11121/3 o powierzchni 385 m2, na której zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia, a w pozostałym zakresie jest ona niezabudowana, nr księgi wieczystej XXX.

Działki będą sprzedawane razem, w ramach jednej procedury przetargowej.

Zgodnie z informacją uzyskaną z T., przez przedmiotowy teren (działkę nr 11121/3) przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, Ż.-S. ww. przedsiębiorstwa oraz jej słup nr 7. Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące m.in. do doprowadzania energii elektrycznej nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Obydwie działki zlokalizowane są na obszarze dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę.

Działka nr 11119/3 stała się własnością Wnioskodawcy na podstawie Decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, przy czym nie weszła w skład budowanej drogi.

Działka nr 11121/3 powstała z podziału działki nabytej przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży zawartej z osobą fizyczną. Jak wynika z treści aktu notarialnego zawierającego warunkową umowę sprzedaży z dnia 17 grudnia 2004 r. działka była wówczas niezabudowana.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że działka nr 11119/3 stała się własnością Wnioskodawcy na podstawie Decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej. Nastąpiło to za odszkodowaniem, którego wysokość została ustalona w drodze odrębnej decyzji Wojewody z dnia 16 lutego 2010 r. Z treści decyzji nie wynika, aby kwota przyznanego odszkodowania była powiększona o podatek od towarów i usług.

Działka nr 11121/3 powstała natomiast z podziału działki, nabytej przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży zawartej z osobą fizyczną. Z treści aktu notarialnego nie wynika aby cena sprzedaży była powiększana o kwotę podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że przy nabyciu przedmiotowych działek nie mogło przysługiwać Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działki nie stanowiły przedmiotu jakichkolwiek stosunków zobowiązaniowych czy umów, w tym podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Działki te nabyte były przez Wnioskodawcę na cel budowy drogi publicznej, jednak ostatecznie nie weszły w jej skład. Stanowią one obecnie nieużytki.

Na potrzeby interpretacji należy więc przyjąć, że działki te nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na żadne cele.

Właścicielem słupa położonego na działce nr 11121/3 jest T.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy słup energetyczny będzie przedmiotem dostawy...
 2. Czy transakcja sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pytanie 1. Dla oceny czy słup energetyczny będzie przedmiotem dostawy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy stanowi on własność wnioskodawcy. Jeżeli przedmiotowy słup wchodzi w skład przedsiębiorstwa lub zakładu, to w myśl art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowi on części składowej nieruchomości gruntowej. Jakikolwiek obrót nieruchomością nie będzie miał wpływu na własność słupa energetycznego - pozostanie on w dalszym ciągu własnością odpowiedniego przedsiębiorstwa lub zakładu. W związku z tym słup nie będzie przedmiotem dostawy.

Pytanie 2. W odniesieniu do działki niezabudowanej nie ulega wątpliwości, że jej dostawa nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z planem miejscowym jest na niej dopuszczalna zabudowa – nie jest zatem możliwe skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje innego zwolnienia dla terenów niezabudowanych.

Co do działki zabudowanej słupem energetycznym, zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ słup nie jest przedmiotem dostawy, należy ocenić dostawę nieruchomości tak jak dostawę terenu niezabudowanego. Ponieważ jest na nim dozwolona zabudowa nie jest tutaj również możliwe skorzystanie z art. 43 ust. 1 pkt 9. Ponieważ słup nie jest przedmiotem dostawy rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a jest w ogóle bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym dostawa obydwu działek w ramach umowy sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 ustawy Kodeks cywilny). Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 3 ustawy Kodeks cywilny).

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 ustawy Kodeks cywilny).

Zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypadku planowanej sprzedaży działki gruntu, na której zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia będący własnością odrębnego podmiotu (przedsiębiorstwa T.), słup energetyczny również będzie przedmiotem planowanej dostawy na gruncie ustawy o VAT.

Z przedstawionych wyżej przepisów oraz opisu sprawy jednoznacznie wynika, że przedmiotowy słup energetyczny nie jest częścią składową sprzedawanego gruntu i może być przedmiotem odrębnej własności (w rozpatrywanej sprawie jest własnością przedsiębiorstwa T.).

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie jest właścicielem przedmiotowego słupa energetycznego więc nie może dokonać jego sprzedaży.

Zatem, skoro w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do tego słupa nie dojdzie do przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, to słup ten nie będzie przedmiotem planowanej dostawy. Przedmiotem sprzedaży na gruncie podatku VAT będzie więc jedynie grunt niezabudowany.

W konsekwencji stanowisko wnioskodawcy jest w tej części prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży dwóch opisanych działek.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia sią od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 pod pojęciem tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obydwie działki zlokalizowane są na obszarze dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę. Zatem sprzedaż tych działek nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedmiotowej sprawie nie dojdzie jednak do dostawy budynków, ani budowli lub ich części. Przedmiotem dostawy będą bowiem wyłącznie grunty bez żadnych zabudowań.

Działka nr 11119/3 jest niezabudowana, natomiast na działce nr 11121/3 zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia, jednakże jak wyżej wykazano nie będzie on przedmiotem dostawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe działki nie stanowiły przedmiotu jakichkolwiek stosunków zobowiązaniowych czy umów, w tym podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ww. działki te nie były więc wykorzystywane przez Wnioskodawcę na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem sprzedaż ww. działek nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ww. przepisów i będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.