IBPP2/4512-1091/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia od podatku, sprzedaży działki
IBPP2/4512-1091/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. opodatkowanie
 3. plan zagospodarowania przestrzennego
 4. sprzedaż
 5. stawka
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, sprzedaży działki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, sprzedaży działki.

S.sp. z o.o. była właścicielem nieruchomości oznaczonej nr ew. działki 783/6 i 783/4 zabudowanej budynkami należącymi do Spółki.

Na mocy decyzji Starosty z dnia 25 listopada 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i Decyzji Wojewody z dnia 5 marca 2015 r. zatwierdzony został podział nieruchomości należących do Spółki, w wyniku którego z działki o numerze 783/6 o powierzchni 0,3193 ha zostały wydzielone działki nr 783/10, 783/11 i 783/12, a z działki nr 783/4 o pow. 0,3687 ha zostały wydzielone działki: 783/13, 783/14 i 783/15.

Nowo wydzielone działki oznaczone numerami 783/11 783/13 i 783/14 - stanowią drogę dojazdową do Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej i na mocy w/w decyzji przeszły na własność Gminy Miasta.

Działki 783/10 , 783/12 i 783/15 - stanowią własność spółki S sp. z o.o., z czego działki 783/12 i 783/15 stanowią funkcjonalną całość i są zabudowane budynkami spółki. Działka nr 783/10 o powierzchni 0,0149 ha położona jest poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej do Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności gospodarczej w B. przy ul. P..

Spółka jako właściciel nieruchomości, powołując się na art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2003 nr 80, poz. 721) wystąpiła do Gminy Miasto B. z wnioskiem o wykup działki nr 783/10, z uwagi na okoliczność, że wskutek dokonanego podziału nieruchomości działka 783/10 została całkowicie odcięta pasem drogowym od pozostałych nieruchomości należących do Spółki, skutkiem czego nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania przez Spółkę w prowadzeniu działalności. Uchwałą Rady Miasta B. z dnia 28.05.2015 r. podjęta została decyzja o odpłatnym nabyciu przez Gminę Miasta B. prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 783/10 o powierzchni 0,0149 ha. Wartość nieruchomości oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 16 789 zł. Podana przez rzeczoznawcę wartość nieruchomości nie uwzględnia podatku Vat ani innych opłat i podatków które nabywca będzie zobowiązany ponieść w związku nabyciem nieruchomości. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta B.” nieruchomość oznaczona działką nr 783/10 znajduje się w strefie: PU - istniejące tereny przemysłowo usługowe przeznaczone do utrzymania, rozbudowy i kontynuacji, KDD - tereny utrzymania i kontynuacji komunikacji -drogi dojazdowe. W ocenie rzeczoznawcy przedmiotowa nieruchomość ze względu na wielkość nie nadaje się do indywidualnej zabudowy kubaturowej. Działka nr 783/10 może stanowić potencjał komercyjny i zostać wykorzystana jedynie na polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Działka nr 783/10 jest działką niezabudowaną. Działka znajduje się na obszarze dla którego Gmina Miasto B. nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działki nr 783/10 nie została także wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę na rzecz Gminy Miasta B..... nieruchomości działki nr 783/10 o pow. 0,0149 ha podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż terenów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Pojęcie terenów budowalnych zdefiniowane zostało w art. art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka nr 783/10 będące przedmiotem planowanej sprzedaży nie spełnia wynikających z art. 2 pkt 33 - warunków definicji terenu budowlanego, albowiem dla terenu, na którym się znajduje Gmina Miasto B. nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a nadto dla działki nr 783/10 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Mając na uwadze powyższe, sprzedaż działki nr 783/10 jako działki nie będącej działką budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT wynikającemu z art. 43 ust. 1 pkt 9 zwolnienia z podatku VATzgodnie z którym to przepisem „zwalania się od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży wyżej wymienionej działki, jako zwolnionej z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany,
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen, z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Należy w tym miejscu nawiązać do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), zgodnie z którym ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postepowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuję w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuję w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują wiec akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać niezabudowana działkę oznaczona nr 783/10 o pow. 0,0149 ha. Działka nr 783/10 znajduje się na obszarze dla którego Gmina Miasto B. nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działki nie została także wydana decyzja o warunkach zabudowy ( WZ).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że jeżeli na dzień sprzedaży działka nr 783/10 o pow. 0,0149 ha nie będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, czyli nie będzie stanowiła terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, to jej zbycie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działki nr 783/10 korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoja ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby w momencie sprzedaży działka była objęta decyzją o warunkach zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczającym ją pod zabudowę) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.