IBPP2/443-1276/14/AB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076
IBPP2/443-1276/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. sprzedaż
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży m.in. działek niezabudowanych nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 lutego 2015 r. znak: IBPP2/443-1276/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość stanowiąca własność X., przeznaczona do sprzedaży położona jest w S przy ul. O i ul. B, oznaczona jako działki gruntu nr 4070, 4069, 4074, 4076, 4061, 4068, o łącznej powierzchni 2.468 m2.

Działki nr 4070, 4069, 4074, 4076, 4068 są działkami niezabudowanymi, z tego działki nr 4070, 4069, 4074, 4076, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczone są symbolem Bp - tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) i wpisane do jednej księgi wieczystej nr K.

Działka nr 4068 wpisana w księdze wieczystej nr K, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona jest symbolem B-tereny mieszkaniowe.

Dla ww. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Działka gruntu nr 4061 jest działką zabudowaną, wpisaną w księdze wieczystej nr K, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe i Bi - inne tereny zabudowane.

Na działce posadowiony jest budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 94,30 m2, o funkcji handlowo-usługowej.

Budynek, dnia 30.06.2014 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego został zwrócony przez Gminę S M - Zakład Budżetowy, X.. X. nie był inwestorem i nie ponosił kosztów związanych z budową i jego utrzymaniem. Wszystkie ww. działki sąsiadują ze sobą.

Należy dodać, że stan prawny działki nr 4061, na której posadowiony jest budynek i działki nr 4068 został uregulowany Decyzją Wojewody z dnia 06.10.2011 r. znak: N, stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 01.09.2005 r. przez U prawa własności gruntu będącego własnością Skarbu Państwa i pozostającego w użytkowaniu wieczystym tej uczelni publicznej położonego w S przy ul. R i O.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z pismem z dnia 26.11.2014 r. Urzędu Miejskiego w S - Wydział Planowania Przestrzennego działki nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076, obręb 0011 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ważnymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a tym samym nie są terenami budowlanymi zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować przedmiotową sprzedaż...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedając przedmiotową nieruchomość w odniesieniu do działek niezabudowanych należy zastosować zwolnienie od podatku VAT z art. 43 ust. l pkt 9 ustawy o VAT ponieważ nie są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie są więc terenem budowlanym w rozumieniu definicji ustawowej (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Zgodnie z interpretacją ogólną nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD 58639 Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 roku w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii opodatkowania działek niezabudowanych nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076 jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji, jest opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej składającej się z 5 ewidencyjnych działek gruntu objętej jedną księgą wieczystą.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 124, poz. 707 ze zm.) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia określi szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych, wzory ksiąg wieczystych oraz szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Jak stanowi § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych. W razie odłączenia części nieruchomości zakłada się dla tej części osobną księgę wieczystą, chyba że ma ona być połączona z inną nieruchomością, dla której księga jest już prowadzona.

Zatem objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.

Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać m.in. działki niezabudowane nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076. Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ważnymi decyzjami o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu.

Tak więc, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż działek nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma ważnych decyzji o warunkach zabudowy, jako tereny, nie będące terenami budowlanymi w myśl ww. art. 2 pkt 33, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania działek niezabudowanych o nr 4068, 4069, 4070, 4074, 4076 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga w zakresie opodatkowania działek gruntów niezabudowanych o nr ewidencyjnych 4068, 4069, 4070, 4074, 4076. Kwestia opodatkowania działki zabudowanej budynkiem wolnostojącym nr 4061 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia, a w szczególności gdyby dla opisanych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1276/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.