IBPP1/4512-993/15/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż działki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki nr 115/75 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki nr 115/75.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione we wniosku ORD-IN, który wpłynął do tut. Organu 9 marca 2016 r.):

Wnioskodawca ma zamiar sprzedać nieruchomość gruntową działkę nr 115/75 obr. (...) o powierzchni 740 m2 przy ul. (...) za cenę przekraczającą sumę 150 000 zł. Status prawny nieruchomości jest następujący: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, dla tej działki jest wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja pozwolenia na budowę dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym na nazwisko przyszłego nabywcy, budowa jest rozpoczęta (działka nr 115/66 ujawniona w decyzjach uległa podziałowi na dz. 115/75 i 115/74 i ta ostatnia wywłaszczona procedurą ZRiD pod poszerzenie drogi). Przyszły nabywca uzyskał we własnym imieniu decyzję administracyjną o warunkach zabudowy i za pisemną zgodą Wnioskodawcy (zgoda ta jest tytułem prawnym do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę) decyzję pozwolenia na budowę na swoje nazwisko. Wnioskodawca został właścicielem nieruchomości niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej (około 1950 r.) aktem darowizny, następnie nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa w 1983 r., a w 1993 r. została zwrócona decyzją administracyjną o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) jest emerytem, nigdy do tej pory nie wykonywał transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, sprzedaż tej nieruchomości będzie czynnością jednorazową (nie mającą charakteru cyklicznego, obrotu gospodarczego), działka stanowi własność rodzinną Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1. Na pytanie tut. Organu: „Którą konkretnie działkę (proszę wskazać numer), w jakim celu i z jakim zamiarem Wnioskodawca nabył około 1950 r. w ramach darowizny...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Działkę 115/66.

2. W momencie nabycia działka otrzymana w wyniku darowizny stanowiła grunt zabudowany- znajdował się na niej budynek mieszkalny w stanie ruiny rozebrany w latach 60- tych XX w.

3. Działka nr 115/66 uległa podziałowi na działki nr 115/75 i 115/74 na wniosek Gminy celem wywłaszczenia dz. 115/74 pod poszerzenie pasa drogowego (procedura ZRiD - niezależna od właściciela).

4. Na pytanie tut. Organu: „W jaki sposób działka nr 115/66 była wykorzystywana przez Wnioskodawcę od momentu jej nabycia w drodze darowizny do momentu podziału...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Stanowiła nieużytek”.

5. Na pytanie tut. Organu: „W jaki sposób działka nr 115/75 była/jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę od momentu jej wydzielenia do momentu planowanej dostawy...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Wnioskodawca nie wykorzystuje działki - na podstawie umowy użyczenia syn Wnioskodawcy (przyszły nabywca) prowadzi budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze”.

6. Na pytanie tut. Organu: „Czy działka przeznaczona do sprzedaży była wykorzystywana przez Wnioskodawcę (przez cały okres jej posiadania tj. od momentu jej otrzymania w drodze darowizny do momentu planowanej dostawy) na cele prywatne (osobiste), jeśli tak to jakie konkretnie cele prywatne zaspokajała i w jakim okresie...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Stanowiła nieużytek niezabudowany.

7. Wnioskodawca nie jest/był rolnikiem ryczałtowym.

8. Na pytanie tut. Organu: „Czy działka nr 115/75 była wykorzystywana przez Wnioskodawcę (przez cały okres jej posiadania tj. od momentu jej otrzymania w drodze darowizny do momentu planowanej dostawy) do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli tak to w jakim okresie...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie.

9. Na pytanie tut. Organu: „W jaki sposób, jakie konkretnie produkty rolne Wnioskodawca uzyskiwał z ww. działki nr 115/75 (przez cały okres jej posiadania) oraz jak były wykorzystywane ww. płody rolne – czy były przedmiotem sprzedaży...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie dotyczy działka stanowiła nieużytek”.

10. Działka nr 115/75 nie była i nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy. 26 stycznia 2012 r. została nieodpłatnie użyczona dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Od 2014 roku prowadzona jest na niej budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przez przyszłego nabywcę.

11. W stosunku do działki nr 115/75 (przez cały okres jej posiadania tj. od momentu jej otrzymania w drodze darowizny do momentu planowanej dostawy) Wnioskodawca przed sprzedażą nie podjął i nie zamierza podjąć działań takich jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zmiana przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub jakiegokolwiek inne działania. W stosunku do działki nr 115/75 syn Wnioskodawcy (przyszły nabywca) wystąpił w swoim imieniu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., co., wentylacji mechanicznej, elektryczną przekładką ciepłociągu wraz z przyłączem co. i przekładką kabli telekomunikacji na działce nr 115/75 (część dawnej dz. 115/66 ) obr. (...) oraz zjazdem na działkach nr 264/3, 110/16 obr. (...).

12. Na pytanie tut. Organu: „Dla której konkretnie działki (nr 115/75 czy nr 115/66) została wydana na nazwisko nabywcy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja udzielająca pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym.

 • Czy zatem to Wnioskodawca występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę dla działki nr 115/75 lub 115/66, czy też nabywca...
 • Należy również wskazać kiedy i w jakim celu konkretny podmiot (nabywca lub Wnioskodawca) występowali z wnioskiem o wydanie ww. decyzji i pozwolenia oraz z jaką datą została wydana ww. decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz pozwolenie na budowę...”,

Wnioskodawca odpowiedział: „Na nazwisko przyszłego nabywcy została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja udzielająca pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym dla działki nr 115/66. Działka ta uległa podziałowi na działki nr 115/75 i 115/74 na wniosek Gminy celem wywłaszczenia dz. 115/74 pod poszerzenie pasa drogowego (procedura ZRiD- niezależna od właściciela nieruchomości).

-Wnioskodawca nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę dla działki nr 115/75 lub 115/66, wystąpił o nie przyszły nabywca.

-Przyszły nabywca wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 30.06.2008r. i uzyskał decyzję 26.07.2010r. oraz wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę 26.01.2012r. i uzyskał decyzję 30.03.2012r. z datą ostateczności 02.10.2012r. celem rozpoczęcia budowy. Wnioskodawca nie miał na celu podjęcia budowy.”

13. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy została wydana w odniesieniu do działki nr 115/66, dokonanie podziału działki 115/66 na działki 115/75 i 115/74 nie spowodowało utraty ważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, ww. decyzja wydana dla działki 115/66 pozostaje aktualna dla działki 115/75.

14. Decyzja pozwolenia na budowę została wydana w odniesieniu do działki nr 115/66, dokonanie podziału działki 115/66 na działki 115/75 i 115/74 nie spowodowało utraty ważności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzja wydana dla działki 115/66 pozostaje aktualna dla działki 115/75 - budowa jest w toku.

15. Na pytanie tut. Organu: „Jeżeli to nabywca występował o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej działki nr 115/75 lub nr 115/66 i ww. decyzję otrzymał na swoje nazwisko to na jakiej podstawie... Czy nabywca posiada jakikolwiek tytuł prawny do ww. działki...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Przyszły nabywca wystąpił o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej działki nr 115/75 lub nr 115/66 i ww. decyzję otrzymał na swoje nazwisko - o decyzję warunków zabudowy może wystąpić każdy nie musi dysponować tytułem prawnym do nieruchomości.

16. Przyszły nabywca uzyskał decyzję pozwolenia na budowę na swoje nazwisko za pisemną zgodą Wnioskodawcy - tytułem prawnym była pisemna zgoda na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - aby uzyskać pozwolenie na budowę nie potrzeba być właścicielem, dzierżawcą, najemcą. Przyszły nabywca nie wynajmował/wynajmuje, nie wydzierżawił/wydzierżawi od Wnioskodawcy działki nr 115/66 lub 115/75. Działka została nabywcy użyczona z dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czyli 26.01.2012r. bezterminowo nieodpłatnie.

17. Na pytanie tut. Organu: „Do dokonania konkretnie jakich czynności Wnioskodawca udzielił „pisemnej zgody” nabywcy... Czy zgoda ta miała charakter pełnomocnictwa, czy czynności podjęte przez nabywcę zostały dokonane w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy... W jakim celu Wnioskodawca wyraził zgodę na te czynności...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Wnioskodawca udzielił „pisemnej zgody” przyszłemu nabywcy, zgoda ta miała nie miała charakteru pełnomocnictwa, czynności podjęte przez przyszłego nabywcę nie zostały dokonane w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, lecz w imieniu własnym. Wnioskodawca wyraził zgodę na te czynności, aby w przyszłości móc sprzedać działkę jako teren budowlany.”

18. W stosunku do działki nr 115/75 (przez cały okres jej posiadania tj. od momentu jej otrzymania w drodze darowizny do momentu planowanej dostawy) Wnioskodawca nie podjął i nie zamierza podjąć jakiekolwiek czynności w celu jej uatrakcyjnienia np. uzbrojenie terenu, wydzielenie lub budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp. Realizuje to w ramach prowadzonej budowy jej przyszły nabywca.

19. Na pytanie tut. Organu: „Czy na moment planowanej dostawy przedmiotem tej dostawy będzie teren niezabudowany...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Na moment planowanej dostawy przedmiotem tej dostawy będzie teren z rozpoczęta budową - budynek nie będzie przekazany do użytkowania.

20. Na pytanie tut. Organu: „Czy na moment planowanej dostawy działki nr 115/75 budowany budynek będzie stanowił odrębny od gruntu przedmiot własności...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie.

21. Budowa budynku, o którym mowa we wniosku została rozpoczęta 16.02.2015r., przez przyszłego nabywcę. Nakłady na budowę ww. budynku ponosi przyszły nabywca, Wnioskodawca w nich nie uczestniczy.

22. Przed planowaną sprzedażą nabywca (który ponosił nakłady na budowę) nie dokona rozliczenia poniesionych nakładów na rozpoczętą budowę z Wnioskodawcą sprzedającym grunt. W budowie finansowo nie uczestniczy Wnioskodawca.

23. Wnioskodawca posiada udział w działce budowlanej - rekreacyjnej (około 15 arów) we wsi R. gm. S. być może kiedyś je sprzeda lub przepisze, ale takiego zamiaru nie podjął.

26. Przyczyną sprzedaży działki jest konieczność uzyskania dochodu finansowego (dodatkowe środki pieniężne poza emeryturą niezbędne do życia), sprzedaży nie podlega budowa tylko grunt.

27. Na pytanie tut. Organu: „Co oznacza stwierdzenie, że „budowa jest rozpoczęta”... Na jakim etapie budowy znajdować się będzie na moment planowanej dostawy przedmiotowy budynek... Czy będzie to budynek zadaszony, w stanie zamkniętym, posiadający instalacje wewnętrzne...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Na moment planowanej dostawy zostaną wykonane piwnice w stanie surowym otwartym (garaż podziemny) w budynku bez instalacji wewnętrznych.

28. Obiekt ten będzie budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)

 1. oznaczenie PKOB-1122,
 2. budynek będzie trwale z gruntem związany.

29. Na pytanie tut. Organu: „Czy też naniesienia na gruncie, w postaci niedokończonego budynku, stanowią dostateczne zaawansowanie robót, aby taki budynek powstał...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie rozumiem pytania, ale domyślając się - po sprzedaży nieruchomości budynek będzie mógł być dalej budowany.

30. Na pytanie tut. Organu: „Czy z dokumentów dotyczących sprzedaży będzie wynikało, że przedmiotem sprzedaży będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym, i że jego budowa będzie kontynuowana przez nabywcę...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie działka nr 115/75 bez budynku.

31. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku, nie nastąpiło oddanie do użytkowania, ulepszenie - budowa jest w toku.

32. Na pytanie tut. Organu: „Jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie; kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał przedmiotowy budynek...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie dotyczy budynek jest w budowie.

33. Nie było zasiedlenia budynku, budynek w budowie nie podlega sprzedaży, najmowi, dzierżawie jest budowany ze środków przyszłego nabywcy.

34. Nabywca ani Wnioskodawca nie ponosili wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

35. Na pytanie tut. Organu: „Czy nieruchomość, o której mowa we wniosku została już sprzedana - jeśli tak to kiedy...” Wnioskodawca odpowiedział: „Status prawny nieruchomości nie uległ zmianie, właścicielem jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN, który wpłynął do tut. Organu 9 marca 2016 r.):

Czy od transakcji sprzedaży tej nieruchomości należy naliczyć i zapłacić podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% czy transakcja jest zwolniona z naliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN, który wpłynął do tut. Organu 9 marca 2016 r.):

Rozważania co do kwestii sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami) mówi w:

Art. 43.1. Zwalnia się od podatku:

9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z przepisami podatku VAT grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terenie kraju. Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonywana przez podatnika. Działka jest częścią majątku osobistego Wnioskodawcy i Wnioskodawca nie podjął ciągu działań, które wskazywałyby na wykonywanie działalności zorganizowanej, profesjonalnej, gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej więc przekroczenie limitu zwolnienia z VAT (150 000 zł) go nie dotyczy. Przyszły nabywca uzyskał w swoim imieniu decyzję o warunkach zabudowy oraz na podstawie pisemnej zgody Wnioskodawcy (posiadał tytuł prawny - zgoda na uzyskanie pozwolenia na budowę) uzyskał decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę - Wnioskodawca w tym procesie nie uczestniczył. Można interpretować, że od tego momentu (działka nie miała wtedy znamion terenu budowlanego) pojawiła się po stronie przyszłego nabywcy wola władania rzeczą dla siebie i w zakresie określonego prawa, a po stronie sprzedawcy rezygnacja z jej posiadania. Wniosek: sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Z drugiej jednak strony Wnioskodawca wie, że na dzień transakcji sprzedaży działka posiadać będzie status terenu budowlanego (jest pozwolenie na budowę i rozpoczęta budowa na tej działce). Z przepisów w zakresie ustawy o podatku VAT wynika, że sprzedaż gruntów budowlanych podlega opodatkowaniu stawką 23% podatku VAT i w takim wypadku należy zarejestrować się jako płatnik VAT, wystawić fakturę i odprowadzić podatek VAT należny. (Wnioskodawca nie wie jak to zrobić nie prowadząc działalności gospodarczej). Wnioskodawca sam nie potrafi i nie może rozstrzygnąć tego problemu. Będzie to jedyna sprzedaż gruntu jakiej dokona, jednakże wartość transakcji przekroczy kwotę 150.000,00 zł.

Ostateczne stanowisko:

Wnioskodawca uważa, iż transakcja sprzedaży gruntu, którą zamierza dokonać będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% ponieważ wartość sprzedaży przekracza kwotę 150,000,00 zł, a sprzedaż dotyczy gruntu budowlanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Taka właśnie sytuacja występuje w przypadku sprzedaży przez daną osobę majątku prywatnego. Majątek taki nabywany jest bowiem na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, w tym handlowej, a zatem jego sprzedaż zarówno w całości jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że około 1950 r. w ramach darowizny Wnioskodawca został właścicielem nieruchomości (działki 115/66), która uległa podziałowi na działki nr 115/75 i 115/74 na wniosek Gminy celem wywłaszczenia działki 115/74 na rzecz Skarbu Państwa w 1983 r. pod poszerzenie pasa drogowego, a w 1993 r. została zwrócona decyzją administracyjną o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Wnioskodawca ma zamiar sprzedać nieruchomość gruntową działkę nr 115/75. Status prawny nieruchomości jest następujący: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, dla tej działki jest wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja pozwolenia na budowę dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym na nazwisko przyszłego nabywcy, budowa jest rozpoczęta. Przyszły nabywca uzyskał we własnym imieniu decyzję administracyjną o warunkach zabudowy i za pisemną zgodą Wnioskodawcy (zgoda ta jest tytułem prawnym do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę) decyzję pozwolenia na budowę na swoje nazwisko.

Od momentu jej nabycia w drodze darowizny do momentu podziału działka 115/66 stanowiła nieużytek. Od momentu wydzielenia do momentu planowanej dostawy Wnioskodawca nie wykorzystywał działki nr 115/75. Wnioskodawca nie jest/nie był rolnikiem ryczałtowym, działka nie była wykorzystywana do działalności rolniczej, stanowiła nieużytek. Działka nr 115/75 nie była i nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy, jedynie 26 stycznia 2012 r. została nieodpłatnie użyczona dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez przyszłego nabywcę, który prowadzi na niej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.

W stosunku do działki nr 115/75 przez cały okres jej posiadania Wnioskodawca nie podjął i nie zamierza podjąć działań takich jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zmiana przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub jakiegokolwiek inne działania.

W stosunku do działki nr 115/75 syn Wnioskodawcy (przyszły nabywca) wystąpił w swoim imieniu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co., wentylacji mechanicznej, elektryczną przekładką ciepłociągu wraz z przyłączem co. i przekładką kabli telekomunikacji na działce nr 115/75 oraz zjazdem na działkach nr 264/3, 110/16.

Na nazwisko przyszłego nabywcy została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzja udzielająca pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym dla działki nr 115/66.

Wnioskodawca nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę dla działki nr 115/75 lub 115/66.

Przyszły nabywca wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 30 czerwca 2008 r. i uzyskał decyzję 26 lipca 2010 r. oraz wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę 26 stycznia 2012 r. i uzyskał decyzję 30 marca 2012 r. z datą ostateczności 2 października 2012 r. celem rozpoczęcia budowy. Wnioskodawca nie miał na celu podjęcia budowy.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy została wydana w odniesieniu do działki nr 115/66, a dokonanie podziału działki 115/66 na działki 115/75 i 115/74 nie spowodowało utraty ważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ww. decyzja wydana dla działki 115/66 pozostaje aktualna dla działki 115/75.

Przyszły nabywca wystąpił o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ww. decyzję otrzymał na swoje nazwisko.

Przyszły nabywca uzyskał decyzje pozwolenia na budowę na swoje nazwisko za pisemną zgodą Wnioskodawcy. Wnioskodawca udzielił „pisemnej zgody” przyszłemu nabywcy, zgoda ta nie miała charakteru pełnomocnictwa, czynności podjęte przez przyszłego nabywcę nie zostały dokonane w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, lecz w imieniu własnym. Działka została nabywcy użyczona z dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czyli 26 stycznia 2012 r. bezterminowo, nieodpłatnie.

W dniu 16 lutego 2015 r. przyszły nabywca rozpoczął budowę budynku na przedmiotowej działce. Nakłady na budowę ww. budynku ponosi przyszły nabywca, Wnioskodawca w nich nie uczestniczy. Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę będzie wyłącznie działka nr 115/75, bez budynku.

W stosunku do działki nr 115/75 przez cały okres jej posiadania Wnioskodawca nie podjął i nie zamierza podjąć jakiekolwiek czynności w celu jej uatrakcyjnienia np. uzbrojenie terenu, wydzielenie lub budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp.

Wnioskodawca posiada udział w działce budowlanej - rekreacyjnej (około 15 arów), być może kiedyś je sprzeda lub przepisze, ale takiego zamiaru nie podjął. Przyczyną sprzedaży działki nr 115/75 jest konieczność uzyskania dochodu finansowego (dodatkowe środki pieniężne poza emeryturą niezbędne do życia).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT), nigdy do tej pory nie wykonywał transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, sprzedaż tej nieruchomości będzie czynnością jednorazową.

Ponieważ planowana w przedmiotowej sprawie sprzedaż dotyczy nieruchomości, należy wziąć pod uwagę treść orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących tej tematyki.

Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Wymienione we wniosku czynności wykonane przez Wnioskodawcę wskazują, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykazał aktywności w rozporządzaniu nieruchomością, wykraczającej poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Nic nie wskazuje na zaangażowanie środków ze strony Wnioskodawcy, które mogłyby kwalifikować jego działania jako zbliżone do podejmowanych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się obrotem nieruchomościami.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie podjął bowiem ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wskazane przez Wnioskodawcę nieodpłatne użyczenie przyszłemu nabywcy przedmiotowej działki (w celu uzyskania przez niego decyzji pozwolenia na budowę budynku) oraz pisemna zgoda Wnioskodawcy na uzyskanie przez nabywcę tej decyzji, były pojedynczymi czynnościami wymienionymi w powołanym wyżej wyroku TSUE, które nie mogą świadczyć o tym, że w sprawie mamy do czynienia z ciągiem okoliczności, o których mowa w tym wyroku.

A zatem, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie, iż nastąpiła dostawa towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnik podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takich przesłanek brak.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki nr 115/75 nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. działek będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a zbywana działka stanowi majątek prywatny Wnioskodawcy. Skutkiem powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 115/75, o której mowa we wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż transakcja sprzedaży gruntu, którą zamierza dokonać będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.