IBPP1/4512-960/15/KJ | Interpretacja indywidualna

Dostawa opisanych czterech działek nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowych działek nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
IBPP1/4512-960/15/KJinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. podatnik
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-960/15/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem działki o powierzchni 0,4666 ha, o numerze X położonej przy ulicy ... w gminie ..., powiat ..., województwo ....

Wnioskodawca działkę nabył w drodze spadku o czym świadczą:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 23 listopada 1990 r., sygnatura akt ...;
 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 14 września 2005 r., sygnatura akt ...;
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 23 listopada 1990 r., sygnatura akt ...;
 • umowa działu spadku i zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego z dnia 21 lipca 2006 r., Rep. A numer: ... .

Własność ta jest wpisana w Księdze Wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ... .

Obecnie ww. działka jest w trakcie podziału na 6 mniejszych działek.

Po podziale Wnioskodawca ma zamiar podarować działki dzieciom i wnukowi, a resztę sprzedać innym osobom.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Nie jest podatnikiem podatku VAT i nigdy nie był.
 2. Nieruchomość podzielono na 6 działek, z czego do sprzedaży Wnioskodawca zamierza przeznaczyć 4 działki, a 2 podarować.
 3. Wszystkie działki w momencie sprzedaży będą niezabudowane.
 4. Nigdy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.
 5. Działkę ... nabył w drodze spadku i dotychczas z niej nie korzystał w żaden sposób. Wnioskodawca zamierza je przekazać dzieciom lub wnukom (w przypadku jeśli by chcieli przeznaczyć je na cele mieszkaniowe).
 6. Na pytanie tut. organu: „Jeśli Wnioskodawca nabył działkę w celach prywatnych, to jakie konkretnie cele prywatne miała zaspokajać i jeśli w takim celu nie została wykorzystana to dlaczego...” Wnioskodawca odpowiedział, że tak jak wspomniał w poprzednim punkcie, nie korzystał w żaden sposób z ww. działki.
 7. Działkę nabył w drodze spadku, z myślą podarowania dzieciom lub wnukom.
 8. Dla przedmiotowej działki udało się uzyskać warunki zabudowy, stąd też poniższe działania Wnioskodawcy aby ją podzielić na mniejsze części i później podarować lub sprzedać.
 9. Działka nie była nigdy przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 10. Wnioskodawca nigdy nie był rolnikiem i nie sprzedawał produktów rolnych.
 11. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
 12. Wnioskodawca nie wnioskował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki
 13. W czerwcu 2014 roku Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki ... (podział na 6 mniejszych działek przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej).
 14. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca podejmował/podejmie działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to kiedy i w jakim celu...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie podejmował działań zmierzających do przeznaczenia terenu.
 15. Wnioskodawca nie podjął żadnych działań w celu uatrakcyjnienia ww. działki.
 16. W celu sprzedaży działki zamierza zwrócić się do biura nieruchomości.
 17. Biuro nieruchomości będzie zamieszczało ogłoszenie o sprzedaży.
 18. Wnioskodawca wcześniej sprzedawał już działkę.
  1. Część nieruchomości była nabyta w drodze spadku w 1990 roku, a pozostałe części w 2005 i 2006 roku tytułem spadku i zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego.
  2. Działki zostały nabyte w drodze spadku.
  3. Wnioskodawca nie korzystał z ww. działek w żaden sposób.
  4. Sprzedaży dokonał w latach 2012 - 2015 w celu uzyskania środków na remont domu zamieszkałego przez rodzinę Wnioskodawcy i zniszczonego przez powódź w 2010 roku.
  5. Wszystkie które dotychczas sprzedał były niezabudowane.
  6. Z tytułu sprzedaży ww. działek Wnioskodawca nie odprowadzał podatku VAT, nie składał VAT-7, VAT-R.
  7. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na remont domu w którym Wnioskodawca mieszka.
 19. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dalszy remont leciwego domu i innych zabudowań gospodarczych które dodatkowo zostały zniszczone przez powódź.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę ww. działek powstanie obowiązek podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że nie prowadzi działalności gospodarczej toteż zbycie tej nieruchomości nie będzie związane z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Wnioskodawca traktuje to jako zbycie majątku rodzinnego, który nabył w drodze spadku, a nabycie to nastąpiło już ponad 5 lat temu.

Wnioskodawca nie traktuje tego jako zbycie w celach zarobkowych. Wnioskodawca uważa, iż w związku z powyższym nie powinien płacić podatku VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że nie powinien płacić podatku VAT od sprzedaży ww. działek. Działki nabył w drodze spadku wiele lat temu i nie korzystał z nich. Są to działki rolne dla których uzyskał warunki zabudowy. Nigdy nie prowadził działalności gospodarczej i nie traktuje ich zbycia jako formy zarobkowej. Wnioskodawca jest zmuszony do sprzedaży ww. działek aby uzyskać środki na remont i utrzymanie zabudowań mieszkaniowych zniszczonych przez upływ czasu i powódź.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Zainteresowanego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.) – (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Należy również podkreślić, że ww. sprawy dotyczyły osób fizycznych, które prowadziły działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem od podatku VAT i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, niezależne od woli tych osób, w grunt pod zabudowę.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył w drodze spadku działkę o numerze ... , z myślą podarowania dzieciom lub wnukom. W związku z faktem, iż dla przedmiotowej działki Wnioskodawcy udało się uzyskać warunki zabudowy przedmiotową nieruchomość podzielono na 6 działek, z czego do sprzedaży Wnioskodawca zamierza przeznaczyć 4 działki, a 2 podarować. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie działki w momencie sprzedaży będą niezabudowane. W celu sprzedaży działki zamierza zwrócić się do biura nieruchomości, które będzie zamieszczało ogłoszenie o sprzedaży.

Wnioskodawca wcześniej sprzedawał już działkę w latach 2012 - 2015 w celu uzyskania środków na remont domu zamieszkałego przez rodzinę Wnioskodawcy i zniszczonego przez powódź w 2010 roku. Działki zostały nabyte w drodze spadku (część nieruchomości była nabyta w drodze spadku w 1990 roku, a pozostałe części w 2005 i 2006 roku tytułem spadku i zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego). Wnioskodawca nie korzystał z tych działek w żaden sposób. Wszystkie które dotychczas sprzedał były niezabudowane, z tytułu sprzedaży Wnioskodawca nie odprowadzał podatku VAT, nie składał VAT-7, VAT-R.

Wnioskodawca wskazał, że nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w celu dokonania sprzedaży czterech działek powstałych po podziale działki ... Wnioskodawca nie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Wnioskodawca nigdy działki ... nie wynajmował lub dzierżawił, działka ta nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca nie wnioskował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki. Ponadto nie podjął żadnych działań w celu jej uatrakcyjnienia, nie podejmował działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu. Ponadto z wniosku wynika, że środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dalszy remont leciwego domu i innych zabudowań gospodarczych, które dodatkowo zostały zniszczone przez powódź. Wnioskodawca nigdy nie był i nie jest podatnikiem podatku VAT, nigdy nie był rolnikiem i nie sprzedawał produktów rolnych.

Zatem dokonując sprzedaży czterech działek powstałych po podziale działki ... Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Wnioskodawcę cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży wskazanych działek, a dostawę tych działek cech czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa opisanych czterech działek nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowych działek nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-960/15/KJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.