IBPP1/4512-912/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki.
IBPP1/4512-912/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. działka pod budowę
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. teren budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionego pismem z 15 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki nr 49/52 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki nr 49/52.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia prawa własności niżej opisanej, niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej dla celów geodezyjnych numerem 49/52, położonej w granicach administracyjnych miasta. Pierwotnie, na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r., Repertorium A numer xxx, nabyte zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 49/52 - księga wieczysta nr xxx. Sprzedaż została dodatkowo udokumentowana fakturą VAT nr xxx z dnia 30 kwietnia 2012 r., z zastosowaniem stawki podstawowej podatku od towarów i usług.

Nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2015 r., nr xxx, zostało przekształcone w prawo własności.

Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2015 r., znak xxx, działka nr 49/52 znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr xxx Rady Miasta z dnia 8 września 2006 r., na terenie oznaczonym symbolem 1U,KS.

W piśmie z dnia 15 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność opodatkowaną.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 49/52, nabyte na podstawie aktu notarialnego z 26 kwietnia 2012 r., Repertorium A numer xxx, przekształcone w prawo własności na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z 9 marca 2015 r. nr xxx, nabyte zostało celem zagospodarowania infrastrukturą towarzyszącą, jako uzupełnienie dla działki o numerze ewidencyjnym 49/48, nabytej w 2006 r. (Repertorium A numer xxx), zabudowanej budynkiem poprzemysłowym, którą Wnioskodawca nabył z zamiarem rewitalizacji ww. budynku i wykreowania powierzchni biurowo-usługowych przeznaczonych pod wynajem – do prowadzenia działalności opodatkowanej.

W związku z pojawieniem się kontrahenta zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości, w tym m.in. działki 49/52, Wnioskodawca zrezygnował z planów rewitalizacji i zdecydował o zbyciu przedmiotowej działki wraz z pozostałymi działkami (49/36, 49/46, 49/48, 49/49 i 49/50), stanowiących przedmiot transakcji.

Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 49/52, od momentu nabycia, nie była w żaden sposób wykorzystywana przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca nie ponosił na te działkę żadnych nakładów inwestycyjnych i nie uzyskiwał żadnych przychodów z jej posiadania.

Działka ta jest przewidziana do zbycia jako niezabudowana i jako taka pozostanie również na monet sprzedaży, z możliwością ewentualnego zagospodarowania przez nowego właściciela.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie prawa własności niezabudowanej działki nr 49/52, znajdującej się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 U, KS będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy z pisma Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2015 r., znak xxx, wynika, że działka nr 49/52 znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr xxx Rady Miasta z dnia 8 września 2006 r., dalej uchwała, na terenie oznaczonym symbolem 1 U,KS.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1U,KS i 2U,KS przeznacza się na usługi i urządzenia komunikacji:

 1. dla terenów wymienionych w ust. 1:
  1. jako dominujące przeznaczenie ustala się funkcję usługową,
  2. usługi handlu muszą być realizowane z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 4 ust.1 pkt 6) oraz w § 13 niniejszej uchwały.

W świetle przytoczonych zapisów uchwały należy przyjąć, że przedmiotowa działka stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT, a zatem dostawa prawa własności niezabudowanej działki, oznaczonej dla potrzeb geodezyjnych jako działka nr 49/52, podlegać będzie obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 8 września 2006 r. są nadal aktualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle powyższych okoliczności, grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu -zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej dla celów geodezyjnych numerem 49/52.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 49/52 jest objęta symbolem 1U,KS.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1U,KS i 2U,KS przeznacza się na usługi i urządzenia komunikacji:

 1. dla terenów wymienionych w ust. 1:
  1. jako dominujące przeznaczenie ustala się funkcję usługową,
  2. usługi handlu muszą być realizowane z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 4 ust.1 pkt 6) oraz w § 13 niniejszej uchwały.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 8 września 2006 r. są nadal aktualne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem planowanej dostawy będzie działka niezabudowana nr 49/52, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy jest terenem zabudowy usługowej i urządzeń komunikacji, jej dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (z uwagi na jej budowlany charakter).

Planowana dostawa działki nr 49/52 nie będzie również objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać z ww. zwolnienia od podatku, grunty te winny być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jak wskazał Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność opodatkowaną i działka została nabyta do celów związanych z tą działalnością. Zatem dla planowanej dostawy ww. działki nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym dostawa działki nr 49/52, stanowiącej teren przeznaczony pod zabudowę (usługową i komunikacji) będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.