IBPP1/4512-855/15/AR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku dostawy działki
IBPP1/4512-855/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. decyzja
 2. działki
 3. opodatkowanie
 4. podatek od spadków i darowizn
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej.

Wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 stycznia 2016 r. znak IBPP1/4512-855/15/AR.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

I.Opis stanu faktycznego.

 1. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 grudnia 2013 r.
 2. Gmina jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr A o pow. 0,0262 ha jednostka ewidencyjna ... - miasto obręb C., wpisanej w księdze wieczystej nr..., zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków posiada użytek gruntowy RIVb - grunty orne, działka ta jest zaużytkowana jako fragment podwórza–dojście do budynku położonego na przyległej nieruchomości obejmującej działki ozn. nr B i C obr. C.
 3. Nieruchomość ta jest położona na terenie dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w ... Uchwałą Nr ... z dnia 21 kwietnia 1998 r. (z późn. zm.) przedmiotowa działka jest położona na terenach mieszkaniowo-usługowych do rozwoju zabudowy w skoncentrowanych formach na przygotowanych terenach.
 4. Działka nr A jedn. ewid. ... - miasto obręb C. powstała z podziału nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr D obr. C.
 5. Dla nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr D obr. C. Burmistrz Miasta, na wniosek Gminy, decyzją znak ... z dnia 29 października 2012 r. ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę budynku usługowo-handlowego (powierzchnia sprzedaży do 600 m2) wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami (na min. 4 miejsca/100 m2 powierzchni użytkowej) z wydzieleniem obszaru oddziaływania „A” o pow. ok. 0,2400 ha, „B”- pasa terenowego istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości min. 8m, „C”- pasa terenowego przy południowo-zachodniej granicy działki dla projektowanego pasa wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości 6 m, „D” i „E”- terenów przyległych do sąsiednich nieruchomości oraz budowy i modernizacji dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej ul. ...(dz. nr...).
 6. Następnie nieruchomość obejmująca działkę ozn. nr D obr. C. uległa podziałowi, w wyniku którego powstała m. in. działka ozn. nr A obr. C.
 7. Działce ozn. nr A obr. C. odpowiada (położeniem i kształtem) określony w ww. decyzji o warunkach zabudowy (wydanej dla działki nr D) obszar oddziaływania „E” opisany jako teren przyległy do sąsiedniej nieruchomości.
 8. Dla działki ozn. nr A obr. C. nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Właściciele nieruchomości obejmującej działki ozn. nr B i C obr. C. wystąpili z wnioskiem do Gminy o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr A obr. C. dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej ich własność, celem uregulowania tytułu prawnego do gruntu, który został przez nich zaużytkowany.

II.Opis zdarzenia przyszłego.

 1. Gmina zamierza dokonać sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr A o pow. 0,0262 ha jedn. ewid.... - miasto obręb C. na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej obejmującej działki ozn. nr B i C obr. C.
 2. Właściciele nieruchomości przyległej obejmującej działki ozn. nr B i C obr. C. zamierzają nabyć od Gminy działkę ozn. nr A obr. C. na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, nabyta działka nie będzie wykorzystywana przez nowych nabywców do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

 1. Na dzień planowanej sprzedaży działka nr A nie będzie objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu: „Czy na dzień planowanej sprzedaży działka opisana we wniosku o numerze A będzie objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...”, Wnioskodawca odpowiedział, że na dzień planowanej sprzedaży działka nr A będzie objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy z dnia 29 października 2012 r. znak..., wydaną dla nieruchomości, obejmującej działkę nr D - dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę budynku usługowo-handlowego (powierzchnia sprzedaży do 600 m2) wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami (na min. 4 miejsca/100 m2 powierzchni użytkowej) z wydzieleniem obszaru oddziaływania „A” o pow. ok. 0,2400 ha, „B” - pasa terenowego istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości min. 8 m, „C” - pasa terenowego przy południowo-zachodniej granicy działki dla projektowanego pasa wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości 6 m, „D” i „E” - terenów przyległych do sąsiednich nieruchomości oraz budowy i modernizacji dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej ul. ...(dz....).
 3. Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu: „(...) Proszę zatem o wskazanie, czy dla działki nr A wydzielonej z działki nr D obowiązuje decyzja wydana w dniu 29 października 2012 r. znak..., a jeśli tak, to jakie przeznaczenie dla działki nr A wynika z tej decyzji i czy przewiduje jej zabudowę, jeśli tak to jaką...”, Wnioskodawca odpowiedział, że dla działki nr A obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy z dnia 29 października 2012 r. znak ...Działka nr A, odpowiada obszarowi „E” wymienionemu w ww. decyzji o warunkach zabudowy, opisanemu w decyzji jako teren przyległy do sąsiedniej nieruchomości (obejmującej działki nr B i C, stanowiącej własność osób na rzecz których Gmina zamierza sprzedać działkę nr A), związany z odrębnym sposobem użytkowania i zagospodarowania (wykorzystywany jest jako fragment podwórza, dojście do budynku zlokalizowanego na działkach nr B i C). Obszar odpowiadający działce A nie został przewidziany w przedmiotowej decyzji do zabudowy.
 4. Na dzień planowanej sprzedaży, działka nr A będzie terenem niezabudowanym.
 5. Gmina stała się właścicielem działki nr X, z której wydzielona została działka D, a następnie działka nr A, w trybie komunalizacji z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), co zostało potwierdzone Decyzją Wojewody z dnia 1 sierpnia 1991 r. Nr....
 6. Teren o powierzchni 130 m2, odpowiadający części działki nr A od 2007 r. dzierżawiony jest przez właścicieli nieruchomości, obejmującej działki nr B i C na cele dojścia, dojazdu. Czynność ta opodatkowana jest podatkiem VAT.
 7. Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości obejmującej działkę nr X.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie (sprzedaż) przez Gminę na rzecz osób fizycznych, przy czym nabycie nastąpi na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr A jedn. ewid. ... - miasto obręb C., w trybie bezprzetargowym, będzie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (podatku VAT w stawce 23%) czy też będzie podlegało opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przez Gminę na rzecz osób fizycznych, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr A jedn. ewid. ..- miasto obręb C. będzie zwolnione od podatku od towarów i usług (podatku VAT 23%) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest to teren niezabudowany inny niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla działki ozn. nr A jedn. ewid. ... - miasto obręb C. brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a z opisanej wyżej decyzji o warunkach zabudowy znak ... z dnia 29 października 2012 r., nie wynika przeznaczenie ww. działki pod zabudowę (określono ten teren jedynie jako teren przyległy do sąsiedniej nieruchomości), dlatego też jej zbycie (sprzedaż) podlegało będzie zwolnieniu od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, jak również oddanie w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem

ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina stała się właścicielem działki nr X, z której wydzielona została działka D, a następnie działka nr A, w trybie komunalizacji z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), co zostało potwierdzone Decyzją Wojewody z dnia 1 sierpnia 1991 r. Nr.... Dla nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr D obr. C. Burmistrz Miasta, na wniosek Gminy, decyzją znak ... z dnia 29 października 2012 r. ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę budynku usługowo-handlowego (powierzchnia sprzedaży do 600 m2) wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami (na min. 4 miejsca/100 m2 powierzchni użytkowej) z wydzieleniem obszaru oddziaływania „A” o pow. ok. 0,2400 ha, „B”- pasa terenowego istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości min. 8m, „C”- pasa terenowego przy południowo-zachodniej granicy działki dla projektowanego pasa wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości 6 m, „D” i „E”- terenów przyległych do sąsiednich nieruchomości oraz budowy i modernizacji dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej ul. ...(dz. nr...). Wnioskodawca wskazał, że działka nr A, w dacie planowanej sprzedaży nie będzie objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie natomiast objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy z dnia 29 października 2012 r. Działka nr A, odpowiada obszarowi „E” wymienionemu w ww. decyzji o warunkach zabudowy, opisanemu w decyzji jako teren przyległy do sąsiedniej nieruchomości (obejmującej działki nr B i C, stanowiącej własność osób na rzecz których Gmina zamierza sprzedać działkę nr A), związany z odrębnym sposobem użytkowania i zagospodarowania (wykorzystywany jest jako fragment podwórza, dojście do budynku zlokalizowanego na działkach nr B i C). Obszar odpowiadający działce A nie został przewidziany w przedmiotowej decyzji do zabudowy. Na dzień planowanej sprzedaży, działka nr A będzie terenem niezabudowanym.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania działki nr A będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Działka nr A na moment sprzedaży nie będzie bowiem objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a ponadto jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, dla działki tej obowiązuje

decyzja o warunkach zabudowy z dnia 29 października 2012 r. z której wynika, że obszar odpowiadający działce nie został przewidziany w tej decyzji do zabudowy. Działka ta nie spełnia zatem definicji terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT zatem jej dostawa będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż zbycie przez Gminę na rzecz osób fizycznych, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości obejmującej działkę ozn. nr A jedn. ewid. ...- miasto obręb C. będzie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest to teren niezabudowany inny niż tereny budowlane – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku gdyby dla działki nr 3340/25 nie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy albo gdyby z decyzji tej wynikało przeznaczenie działki pod zabudowę) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.