IBPP1/4512-792/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 161/1 i 162/2 wraz z udziałami w drodze stanowiącej działkę nr 161/5.
IBPP1/4512-792/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. działka pod budowę
 3. działki
 4. teren budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 161/1 i 162/2 wraz z udziałami w drodze stanowiącej działkę nr 161/5 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 161/1 i 162/2 wraz z udziałami w drodze stanowiącej działkę nr 161/5.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 grudnia 2015 r. Nr IBPP1/4512-792/15/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 27 maja 1993 roku Wnioskodawca odziedziczył w spadku po rodzicach nieruchomości rolne, niezabudowane, w udziale: 1/6. Dnia 17 marca 2000 roku Wnioskodawca odziedziczył kolejne 4/6 wyżej nieruchomości rolnych niezabudowanych. Dnia 22 lutego 2010 roku, na mocy decyzji Prezydenta Miasta, działającego w oparciu o art. 93 ust. 3, 4 i 5, art. 94 ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1, 1a, 1b i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, zatwierdzono podział nieruchomości położonej w obr.xxx j.ewid. K. objętej KW xxx, składającej się z działki Nr 161 o pow. 0,7522 ha na działki Nr Nr: 161/1 o pow. 0,0936 ha, 161/2 o pow. 0,0804 ha, 161/3 o pow. 0,0972 ha, 161/4 o pow. 0,0980 ha, 161/5 o pow. 0,0629 ha - droga wewnętrzna, 161/6 o pow. 0,1223 ha, 161/7 o pow. 0,0806 ha,161/8 o pow. 0,1172 ha.

Powyższy podział działek został sporządzony przez geodetę w dniu 27 lutego 2009 roku. Nadmienić należy, iż działka Nr 161/8 należy do innego spadkobiercy (przyrodniego brata), natomiast powierzchnia nieruchomości (gruntów) będących własnością Wnioskodawcy wygląda następująco: 0,7522 ha:

 • 0,1172 ha (pozostały spadkobierca),
 • 0,00898 ha (udział pozostałego spadkobiercy w drodze wewnętrznej),
 • 0,05392 ha (udział Wnioskodawcy w drodze służebnej) pozostało: 0,5721 ha.

Działka nr 161/7 o pow. 0,0806 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (działka 161/5) - 0,00898 ha została sprzedana dnia 8 lutego 2011 roku jako rolna, niezabudowana.

Działki nr 161/3, 161/4 oraz 161/6 wraz z proporcjonalnie przypadającymi na każdą z nich udziałami w drodze wewnętrznej (działka 161/5; udział proporcjonalny - 0,00898 x 3) o łącznej powierzchni: 0,34444 ha zostały sprzedane dnia 17 czerwca 2011 roku. Działki te zostały sprzedane również jako działki niezabudowane, rolne, lecz z pozwoleniem na budowę, które Wnioskodawca uzyskał wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

Obecnie Wnioskodawca jest w posiadaniu działek oznaczonych jako 161/1 oraz 161/2 wraz z przypadającymi proporcjonalnie na każdą z nich udziałami w drodze wewnętrznej (działka 161/5, przypada 0,00898 ha na każdą z działek) o łącznej powierzchni: 0,19196 ha, które Wnioskodawca zamierza sprzedać w miesiącu grudniu 2015 roku lub w pierwszym kwartale 2016 roku na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą podatnikiem VAT.

Działki przeznaczone do sprzedaży w najbliższych miesiącach nadal stanowią grunty rolne, niezabudowane, posiadające pozwolenia na budowę (uzyskane wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego), częściowo uzbrojone (został doprowadzony prąd; w dalszymciągu nie zostały doprowadzone woda i gaz ze względu na liczne przeszkody o charakterze administracyjnym).

W uzupełnieniu wniosku z 28 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności; ma zawieszoną działalność gospodarczą w dziedzinie fizjoterapii, rehabilitacji, medycyny alternatywnej, działalności sportowej i dydaktycznej; zakres prowadzonej działalności w żadnym punkcie nie dotyczy działalności związanej z nieruchomościami, wyżej wymienionymi działkami. Ponadto jest to działalność zwolniona z podatku Vat - tak podmiotowo, jak i przedmiotowo. NIP: xxx, działalność prowadzona od 02/01/2013, zawieszona od 01/01/2015.
 2. Wnioskodawca nie test podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym
 3. Cała nieruchomość nie była w żaden sposób i w żadnym celu wykorzystywana, zarówno w celach prywatnych, jak też w celach biznesowych, ponieważ przez 16 lat Wnioskodawca starał się o WZ (warunki zabudowy i pozwolenia na budowę); prowadzone były działania administracyjne w następujących instytucjach: Wydział Urzędu Miasta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezydent miasta, Wojewoda, WSA, NSA, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Senat RP - interpelacja; wszelkie działania zostały wymienione we wniosku ORD - IN z dnia 28/09/2015r. Nigdy nieruchomość w jakiejkolwiek części ani całości nie była przedmiotem dzierżawy, najmu, nie stanowiła jakiegokolwiek źródła dochodu.
 4. Na pytanie nr 4 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „W jaki sposób poszczególne działki były przez Wnioskodawcę wykorzystywane od momentu podziału w 2010 r. do momentu dokonanych w 2011 r. sprzedaży... Czy były przedmiotem najmu, dzierżawy lub jakiejkolwiek innej czynności...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Rozpoczęłam starania administracyjne w celu uzyskania wody - rozszerzenie wodociągu, prądu, gazu; nieruchomość, ani w całości, ani w części nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, jakiejkolwiek innej czynności, nie stanowiły źródła dochodu; cały czas są prowadzone działania w celu doprowadzenia mediów.
 5. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym.
 6. Nieruchomość gruntowa nigdy nie była wykorzystywana do działalności rolniczej, nie dokonywano sprzedaży produktów, nie prowadzono działalności rolniczej.
 7. Na pytanie nr 7 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy w momencie sprzedaży - dla każdej z działek mających być przedmiotem sprzedaży będą wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... Jeśli tak proszę wskazać jakie przeznaczenie działek wynika z decyzji... Czy są to działki budowlane lub inne, jeżeli działki budowlane to jakiej zabudowy dotyczy - mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej czy innej - jakiej...” Wnioskodawca wskazał: „Nie dotyczy - na podstawie przepisów jest tam obecnie działka rolna (formularz ORD - część G pozwolenia nie zostały uzyskane w drodze administracyjnej - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w chwili obecnej, po wejściu nowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 161/2, 161/1 są ujęte jako działki rolne. Są to działki z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2009 roku - dotyczy zabudowy mieszkaniowej (dom jednorodzinny).
 8. Na pytanie nr 8 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy w stosunku do działek przeznaczonych do planowanej sprzedaży Wnioskodawca podejmował takie działania jak np: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zmiana przeznaczenia terenu, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub jakiegokolwiek inne działania, jeśli tak to jakie i w jakim celu...” Wnioskodawca wskazał, iż: „Wszystkie te działania nie dotyczą Wnioskodawcy; jakiekolwiek inne działania: staranie o WZ, w przypadku braku zagospodarowania planu przestrzennego dla tego terenu oraz następnie staranie się - na podstawie WZ - o pozwolenie na budowę (16 lat).
 9. Na pytanie nr 9 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż podejmował działania na rzecz uzbrojenia terenów. Proszę wskazać na czym dokładnie te działania polegały i na jakim etapie załatwiania formalności są obecnie...” Wnioskodawca wskazał cyt.: „Załatwiono przyłącze prądu; w trakcie załatwiania przyłącze gazu i rozszerzenie sieci wodno-kanalizacyjnej; spełnianie wszystkich procedur administracyjnych w chwili obecnej, stosownych wniosków, planów, etc.
 10. Na pytanie nr 10 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy w momencie sprzedaży – każda z działek będących przedmiotem planowanej sprzedaży - zostanie wyposażona w urządzenia i sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej itp., jeśli tak to jakie i w jakim celu...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Na mocy aktu notarialnego z dnia 17/06/2011r., Rep. xxx nr xxx, pkt XVII, lit. B) Wnioskodawca przekazał kwotę 150.000 zł Panu A.Z. i Pani B.Z. na poczet wykonania przyłączy wszystkich mediów do działek 161/1, 161/2 oraz do wybudowania drogi na działce nr 161/5 (w przypadającym jej udziale); osoby wyżej wymienione będą również nabywcami działek 161/1, 161/2 i 161/5 i to do nich należą działania w zakresie przyłączy.
 11. Na pytanie nr 11 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt. : „Czy w momencie sprzedaży droga wewnętrzna będzie stanowiła wyłącznie grunt nieutwardzony czy też Wnioskodawca dokonał utwardzenia ww. drogi, jeżeli tak to w jaki sposób i kiedy...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Budowa drogi jest dopiero w planach - obecnie stanowi ona grunt nieutwardzony; zapytanie dotyczy stanu przyszłego, nie sposób przewidzieć dokładnej daty transakcji, najprawdopodobniej nadal nie będzie utwardzona
 12. Na pytanie nr 12 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Co oznacza stwierdzenie zawarte we wniosku, iż cyt.: „Podjęcie takich działań jak wydzielenie drogi wewnętrznej było koniecznością ze względu na uzyskanie możliwości dojazdu do działek, przede wszystkim dla spadkobierców (2010 r.), uzyskanie pozwolenia na zabudowę oraz podjęcie stopniowych działań – ciągle jeszcze nie ukończonych – na rzecz uzbrojenia terenów, również było podejmowane w związku z prywatnymi planami dotyczącymi mnie i moich członków rodziny.(...)” Należy zatem jednoznacznie wskazać z jakimi prywatnymi planami Wnioskodawcy (proszę je wyraźnie określić – wyszczególnić) były czynione ww. działania...” Wnioskodawca wskazał cyt.: „Stwierdzenie oznacza tylko tyle, iż Wnioskodawca chciał w przyszłości zamieszkać na wyżej wymienionych działkach z rodziną, prywatne plany to plany mieszkaniowe (spadkobiercy ); prywatne plany dotyczyły: przekazania działek synowi, córce, bratu mojemu, wybudowania domu dla siebie oraz sprowadzenia bezdzietnej szwagierki i szwagra na jedną z działek w celu opieki nad nimi.
 13. Na pytanie nr 13 zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy Wnioskodawca miał zamiar wykorzystać przedmiotowe działki do celów mieszkaniowych jeżeli tak to w jaki sposób...” Wnioskodawca wskazał cyt.: „Jak wyżej - tylko i wyłącznie celem było wybudowanie dachu nad głową dla najbliższej rodziny; dlatego właśnie walczyłam o to przez 16 lat, gdyby mnie było stać na zakup gotowych mieszkań i domów, z pewnością bym to uczyniła.
 14. Na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „W jaki sposób Wnioskodawca pozyskał nabywcę na każdą z ww. działek tj. Spółkę z o.o.... Jakie działania marketingowe podejmował Wnioskodawca w celu sprzedaży ww. działek...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Właściciele działek zakupionych ode mnie wcześniej na podstawie wyżej wymienionego aktu notarialnego, obecnie chcą dokupić ziemię, tym razem jako Spółka z o.o. Nie były podejmowane działania promocyjno-marketingowe. W części H formularza ORD - IN zostało zawarte stwierdzenie, iż nie zostały podjęte działania marketingowe. Osoby te wylały fundamenty za własne pieniądze (jeszcze jako osoby prywatne), abym nie straciła pozwolenia na budowę.
 15. Na pytanie 15 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości/budynki/budowle przeznaczone w przyszłości do dostawy (oprócz opisanych we wniosku), jeśli tak to jakie...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt. : „ Nie. Wnioskodawca posiada jedynie nieruchomości nieprzeznaczone do sprzedaży w chwili obecnej; brak planów sprzedaży, jest to miejsce stałego zameldowania oraz miejsce zamieszkania.
 16. Na pytanie nr 16 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Co jest przyczyną podjęcia decyzji o sprzedaży każdej z działek...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Przyczyną podjęcia decyzji o sprzedaży jest zmiana planów życiowych dzieci, śmierć brata, zły stan zdrowotny szwagrów oraz wieloletni brak pracy w moim przypadku od 2008 roku - przecież w części H formularza ORD - IN pisałam o pogarszającej się sytuacji finansowo - majątkowej, o braku stałych dochodów z pracy; pogarsza się także mój stan zdrowia.
 17. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na cele wyłącznie prywatne: żywność, lekarstwa, zabiegi medyczne, pomoc dzieciom, wyprowadzkę z K. ze względu na pogarszający się stan moich płuc spowodowany zatruciem tutejszego środowiska, zwłaszcza powietrza.
 18. Na pytanie nr 18 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy Wnioskodawca dokonywał już wcześniej dostawy innych nieruchomości/budynków/budowli lub ich części innych niż wymienione we wniosku, jeśli tak to jakich i kiedy i czy ewentualnie z tego tytułu Wnioskodawca odprowadził podatek VAT, czy składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Wnioskodawca sprzedał gabinet z udziałem w gruncie (50%) w roku 2004 lub 2005; nie sprzedawał innych nieruchomości, budowli, budynków, niż wymienione we wniosku, nie odprowadzał VAT, nie składał deklaracji VAT - 7, nie składał zgłoszenia VAT-R.
 19. Na pytanie nr 19 tut. organu cyt. : „Czy z tytułu sprzedaży działek nr 161/3, 161/4, 161,6, 161/7 oraz udziału w drodze nr 161/5 Wnioskodawca odprowadził podatek VAT, czy składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Nie, z tytułu sprzedaży działek wymienionych w wezwaniu cz. I pkt 19 Wnioskodawca nie odprowadzał podatku, nie złożył VAT - R, nie złożył VAT – 7”.
 20. Na pytanie nr 20 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy działki nr 161/3, 161/4, 161,6, 161/7 oraz udziały w drodze nr 161/5 zostały sprzedane jako działki, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... Jeśli tak proszę wskazać jakie przeznaczenie każdej z poszczególnych działek wynikało z ww. decyzji... Czy były to działki budowlane lub inne, jeżeli działki budowlane to jakiej zabudowy dotyczyła - mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej czy innej - jakiej...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Napisano w części G formularza ORD -IN działka 161/3 - jako działka rolna z cesją pozwolenia na budowę, 161/4 - rolna z cesją pozwolenia na budowę, 161/5 - odpowiadające udziały w działce rolnej - z cesją pozwolenia na budowę, działka 161/6 - wydzielona współwłasność brata jako rolna z cesją pozwolenia na budowę, 161/7 - działka rolna z cesją pozwolenia na budowę, działka 61/8 -działka rolna z cesją pozwolenia na budowę. Były to działki o zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej.
 21. Na pytanie nr 20 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy działki nr 161/3, 161/4, 161,6, 161/7 oraz udziały w drodze nr 161/5 zostały sprzedane temu samemu podmiotowi, któremu Wnioskodawca ma zamiar obecnie sprzedać działkę, czy też zostały sprzedane innemu podmiotowi (podmiotom)...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Tym samym osobom fizycznym, które obecnie utworzyły spółkę z o.o. - opisano powyżej.
 1. Na pytanie II/1 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „ Czy droga wewnętrzna 1R działka nr 161/5 jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.)... Jeżeli droga ta jest budowlą należy wskazać symbol PKOB dla ww. drogi.” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Pierwsza sprzedaż udziałów w działce 161/5, które stanowiły części wspólne działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną nastąpiła 17/06/2011 roku, wówczas sprzedawane były części ziemi stanowiącej ziemię rolną - wypis z rejestru gruntów z pozwoleniem na budowę na drogę wewnętrzną. W chwili obecnej droga jest w realizacji jako budowla w rozumieniu prawa budowlanego (obiekt w realizacji), nie została jeszcze oddana do użytkowania i nie wiadomo, kiedy to nastąpi, stąd Państwo powinni interpretować, w jaki sposób należy traktować te grunty w chwili obecnej w rozumieniu prawa podatkowego. PKOB - droga wewnętrzna - PKOB 111.
 2. Na pytanie nr II/2 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy droga jest trwale z gruntem związana...” Wnioskodawca wskazał cyt.: „ Tak - w rozumieniu, iż wydzielona jest pod to konkretna działka.
 3. Na pytanie nr II/3tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy transakcja nabycia drogi była udokumentowana fakturą VAT oraz czy stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem VAT, zwolnioną od podatku lub niepodlegającą opodatkowaniu VAT...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „ Jak już pisano w ORD-IN, nabyłam ziemię w drodze spadku i w ramach całości spadku, z części tego spadku została stworzona droga poprzez wydzielenie z całości działki 161, działki nr 161/5 z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, stąd nie było żadnej transakcji, a więc nie było udokumentowania fakturą VAT, ani też nie było zwolnienia/niepodlegania opodatkowaniu - brak transakcji, stąd brak opodatkowania w stosunku do mojej osoby; natomiast części udziałów w działce 161/5, w dniu 17/06/2011 roku zostały sprzedane jako udziały w działce rolnej (wypis z rejestru gruntów) z pozwoleniem na budowę drogi. W chwili sprzedaży wyżej wymienionych udziałów w rozumieniu prawa budowlanego nie rozpoczęto budowy drogi wewnętrznej na działce nr 161/5.
 4. Na pytanie nr II/4 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie drogi, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi drogi lub jej części, po jej:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
  oraz jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie - kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał drogę lub jej części...” Wnioskodawca wskazał cyt. : „Nie - droga nie została wybudowana ani ulepszona w myśl art. 2 pkt 14) ustawy o VAT - ta droga wyłącznie w roku 2011 istniała w dokumentacji; sprzedaż została dokonana przez osobę niebędąca podatnikiem VAT, nie było najmu ani dzierżawy. Nabycie gruntu przez Wnioskodawcę - nastąpiło w drodze spadku - jak wyżej.
 5. na pytanie nr II/5 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą drogi lub jej części (czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata)...” Wnioskodawca wskazał cyt.: „Nie dotyczy, ponieważ nabycie nastąpiło w drodze spadku dnia 17 maja 1993r (przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT) i 17 marca 2000r.
 6. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu gruntu, który wiele lat później został przeznaczony na drogę; nabycie w drodze spadku - 1993r., przeznaczenie na drogę - 2009. W chwili nabycie gruntu nie było mowy o nabyciu drogi (powstała później - konieczność dojazdu do poszczególnych działek; budowa drogi - nie miała miejsca.)
 7. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie drogi, gdyż droga nie istniała, nawet w planach do 2009 roku. Po 2009 również nie miało miejsca ulepszenie, nastąpiło rozpoczęcie realizacji pozwolenia na budowę - utwardzono grunt. Nie można traktować tego jako ulepszenie.
 8. Na pytanie nr II/8 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ulepszenia drogi...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Nie - ulepszenia nie było, więc Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 9. Na pytanie nr II/9 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy droga była w stanie ulepszonym wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat...” Wnioskodawca wskazał, iż cyt.: „Nie - ulepszenia nie było, więc Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z planowaną sprzedażą i wyżej przytoczonym stanem faktycznym powstaje pytanie: Czy planowana w najbliższych miesiącach sprzedaż działek poprzedzona transakcjami sprzedaży następującymi z wyżej wymienioną częstotliwością jest uważana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) oraz powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług, które to opodatkowanie powinno zostać poprzedzone rejestracją dla celów podatku od towarów i usług, czy też przedmiotowa przyszła transakcja powinna zostać potraktowana jako sprzedaż poszczególnych składników majątku osobistego i jako taka powinna być potraktowana jako niepodlegajaca opodatkowaniu, która nie wiąże się ani z obowiązkiem rejestracyjnym dla celów podatku od towarów i usług, ani też z obowiązkiem zapłaty przedmiotowego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja sprzedaży działek rolnych, niezabudowanych, należących do majątku osobistego Wnioskodawcy nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) uptu opodatkowaniu podlegają odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, przez którą to dostawę - według art. 7 ust. 1 uptu - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez towary – w myśl art. 2 pkt 6) uptu - rozumie się rzeczy oraz ich części. Definicję podatnika, a więc podmiotu zobowiązanego do opodatkowywania zawieranych przez siebie transakcji, zawiera art. 15 ust. 1 uptu, stanowiący, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat tejże działalności. Art. 15 ust. 2 uptu podaje definicję działalności gospodarczej jako wszelkiej działalności producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne i rolników oraz osób wykonujących wolne zawody; w szczególności należy tu mieć na uwadze czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę okoliczności nabycia gruntów: zostały one nabyte w drodze dziedziczenia, spadku, nie zaś zakupu w celu dalszej odsprzedaży. Spadek jest ewidentną konsekwencją zdarzeń w żaden sposób niezaplanowanych, nadzwyczajnych, których nie sposób z góry przewidzieć. Spadek po rodzicach - jako forma nabycia przeze mnie gruntów - wskazuje na nabycie gruntów do majątku osobistego, mające na celu zabezpieczenie przyszłości spadkobierców, co może zostać osiągnięte między innymi poprzez sprzedaż odziedziczonych składników majątkowych. Nabycie gruntów w drodze dziedziczenia wskazuje na brak prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywców - spadkobierców, co warto rozważyć w kontekście jednej z najważniejszych cech podatku VAT, jaką jest jego neutralność.

Ponad wszelką wątpliwość nie można uznać stopniowej wyprzedaży poszczególnych składników

majątku prywatnego, odziedziczonego po rodzicach, podyktowanej wieloletnim brakiem zatrudnienia i pogłębiającym się kryzysem gospodarczym za działalność gospodarczą, wykonywaną w sposób, ciągły w celach zarobkowych, raczej należałoby ją ocenić jako ratunek przed bankructwem i dalszą pauperyzacją spadkobiercy i członków jego najbliższej rodziny. Również częstotliwość sprzedaży - raz na 4 lata - nie można uznać jako ciągłej. Częstotliwość podyktowana jest wyłącznie możliwością znalezienia nabywców - z jednej strony oraz momentami pogorszenia sytuacji majątkowo - finansowej właściciela gruntów - z drugiej strony. Warto podkreślić, iż spadek Wnioskodawca nabył w 1993 roku, zaś sprzedaży części odziedziczonego majątku dokonał dopiero w 2011 roku. Należałoby również rozważyć kwestię, czy podjęte przez Wnioskodawcę czynności - wyprzedaży majątku prywatnego i działania do niej doprowadzające - są adekwatne dla działań podejmowanych przez przedsiębiorców (producentów, handlowców, usługodawców) w obszarze nieruchomości, a więc dla przedsiębiorców budowlanych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami. W mojej opinii Wnioskodawcy, czynności wykonane przez niego, zmierzające do sprzedaży odziedziczonych gruntów nie noszą znamion zawodowego profilu działalności. Świadczą o tym zarówno okoliczności nabycia gruntów: nabycie w drodze spadku, nie zaś w drodze kupna w celach dalszej odsprzedaży lub wybudowania osiedla i sprzedaży domów, lokali użytkowych i mieszkalnych włącznie z gruntem, jak też upływ czasu od nabycia spadku (1993r) do sprzedaży (2011) i planowanej sprzedaży (2015/2016).

Działki będące przedmiotem transakcji miały i mają nadal charakter rolny, są niezabudowane, niektóre z nich mają pozwolenie na budowę (uzyskane dzięki brakowi planu zagospodarowania przestrzennego), a pozostałe dotąd niesprzedane zostały częściowo uzbrojone (prąd). Podjęcie przez Wnioskodawcę takich działań, jak wydzielenie drogi wewnętrznej było koniecznością ze względu na uzyskanie możliwości dojazdu do działek, przede wszystkim dla spadkobierców (2010r), uzyskanie pozwolenia na zabudowę oraz rozpoczęcie stopniowych działań - ciągle jeszcze nie ukończonych - na rzecz uzbrojenia terenów, również było podejmowane w związku z prywatnymi planami dotyczącymi Wnioskodawcy oraz członków jego rodziny, nie zaś bliżej nieokreślonego kręgu potencjalnych klientów. Plany stopniowo ulegały zmianie wobec pogarszającej się sytuacji majątkowo-finansowej (brak stałych dochodów z tytułu pracy, działalności wykonywanej osobiście, etc). Nie zostały podjęte żadne działania marketingowe właściwe dla aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, ani też zaangażowane środki, które wielkością, rozmachem i koncentracją w krótkim okresie czasu byłyby analogiczne do tych wykorzystywanych przez deweloperów, co wskazuje na brak zawodowego charakteru działalności. Forma organizacyjno-prawna nabywcy, którego udało się znaleźć również nie ma tutaj żadnego znaczenia (osoba prawna, fizyczna), gdyż nie można przewidzieć, ani tym bardziej odpowiadać za zamiary i późniejsze działania nabywców.

Reasumując, podejmowanych dotąd działań (nabycie w drodze spadku w 1993r, sprzedaż części majątku w 2011r, wytyczanie drogi wewnętrznej, częściowe uzbrojenie tylko niektórych terenów, pozwolenia na budowę uzyskane tylko w stosunku do niektórych terenów) nie należy traktować jako aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, przybierającej formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Biorąc pod uwagę wszelkie przytoczone powyżej okoliczności, należy uznać planowaną sprzedaż dwóch przedmiotowych działek wraz z przypadającymi proporcjonalnie na każdą z nich udziałami w drodze wewnętrznej za sprzedaż realizowaną w zakresie majątku osobistego, a w związku z tym pozbawioną konsekwencji w postaci rejestracji zbywcy nieruchomości jako podatnika VAT oraz konieczności opodatkowania planowanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art . 15 ustawy o VAT , dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji , gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu zarobku w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości tj. działek nr 161/1, 161/2 i 161/5 wraz z udziałami w drodze wewnętrznej nr 161/5 istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 Trybunał stwierdził, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek nr 161/1 i 161/2 wraz z udziałami w drodze nr 161/5 – stanowiącej drogę wewnętrzną będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Jak wynika z wniosku dnia 27 maja 1993 r. Wnioskodawca odziedziczył w spadku po rodzicach nieruchomości rolne, niezabudowane, w udziale: 1/6. Dnia 17 marca 2000 r. Wnioskodawca odziedziczył kolejne 4/6 wyżej nieruchomości rolnych niezabudowanych. Dnia 22 lutego 2010r., na mocy decyzji Prezydenta Miasta, zatwierdzono podział nieruchomości położonej w obr. xxx j.ewid. K. objętej KW xxxx, składającej się z działki Nr 161 o pow. 0,7522 ha na działki Nr Nr: 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5 - droga wewnętrzna, 161/6, 161/7 i 161/8.

Działka Nr 161/8 należy do innego spadkobiercy - przyrodniego brata Wnioskodawcy.

Działka nr 161/7 o pow. 0,0806 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (działka 161/5) została sprzedana 8 lutego 2011 r. jako rolna, niezabudowana.

Działki nr 161/3, 161/4 oraz 161/6 wraz z proporcjonalnie przypadającymi na każdą z nich udziałami w drodze wewnętrznej (działka 161/5) zostały sprzedane 17 czerwca 2011 r. Działki te zostały sprzedane również jako działki niezabudowane, rolne, lecz z pozwoleniem na budowę, które Wnioskodawca uzyskał wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

Obecnie Wnioskodawca jest w posiadaniu działek oznaczonych jako 161/1 oraz 161/2 wraz z przypadającymi proporcjonalnie na każdą z nich udziałami w drodze wewnętrznej (działka 161/5), które Wnioskodawca zamierza sprzedać w miesiącu grudniu 2015 roku lub w pierwszym kwartale 2016 roku na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem VAT.

Działki przeznaczone do sprzedaży w najbliższych miesiącach nadal stanowią grunty rolne niezabudowane, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działki częściowo uzbrojono (został doprowadzony prąd; w dalszym ciągu nie zostały doprowadzone woda i gaz ze względu na liczne przeszkody o charakterze administracyjnym).

Cała nieruchomość nie była w żaden sposób i w żadnym celu wykorzystywana, zarówno w celach prywatnych, jak też w celach biznesowych, ponieważ przez 16 lat Wnioskodawca starał się o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę. Nigdy nieruchomość w jakiejkolwiek części ani całości nie była przedmiotem dzierżawy, najmu, nie stanowiła jakiegokolwiek źródła dochodu. Nieruchomość gruntowa nigdy nie była wykorzystywana do działalności rolniczej, nie dokonywano sprzedaży produktów rolnych, nie prowadzono działalności rolniczej.

Wnioskodawca nie występował w zakresie działek będących przedmiotem sprzedaży o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, o zmianę przeznaczenia terenu, o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, jednakże czynił starania w zakresie uzyskania warunków zabudowy (w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu) oraz następnie - na podstawie warunków zabudowy – o pozwolenie na budowę (16 lat). Wyżej wymienione warunki zabudowy Wnioskodawca otrzymał w 2009 r.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż podejmowane były działania na rzecz uzbrojenia terenów. Załatwiono przyłącze prądu; w trakcie załatwiania jest przyłącze gazu i rozszerzenie sieci wodno-kanalizacyjnej; spełnianie wszystkich procedur administracyjnych, stosownych wniosków, planów. Ponadto Wnioskodawca stwierdził, iż na mocy aktu notarialnego z 17 czerwca 2011 r. Wnioskodawca przekazał kwotę 150.000 zł Panu A.Z i Pani B.Z. na poczet wykonania przyłączy wszystkich mediów do działek 161/1, 161/2 oraz do wybudowania drogi na działce nr 161/5 (w przypadającym jej udziale); osoby wyżej wymienione będą również nabywcami działek 161/1, 161/2 i 161/5 i to do nich należą działania w zakresie przyłączy.

Jak wskazał Wnioskodawca podjęcie takich działań jak wydzielenie drogi wewnętrznej było koniecznością ze względu na uzyskanie możliwości dojazdu do działek, przede wszystkim dla spadkobierców (2010 r.). Uzyskanie pozwolenia na zabudowę oraz podjęcie stopniowych działań – ciągle jeszcze nie ukończonych – na rzecz uzbrojenia terenów, również było podejmowane w związku z prywatnymi planami dotyczącymi Wnioskodawcy i jego członków rodziny. Prywatne plany Wnioskodawcy związane z ww. działkami dotyczyły chęci zamieszkania w przyszłości na wyżej wymienionych działkach wraz z rodziną w wybudowanym przez Wnioskodawcę domu, przekazanie działek synowi, córce, bratu Wnioskodawcy, oraz sprowadzenia bezdzietnej szwagierki i szwagra na jedną z działek w celu opieki nad nimi.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie były podejmowane działania promocyjno-marketingowe w celu sprzedaży działek. Właściciele działek zakupionych wcześniej od Wnioskodawcy, obecnie chcą dokupić ziemię, tym razem jako spółka z o.o.

Wnioskodawca posiada jeszcze jedynie nieruchomości nieprzeznaczone do sprzedaży to jest miejsce stałego zameldowania oraz miejsce zamieszkania. Brak planów sprzedaży.

Przyczyną podjęcia decyzji o sprzedaży działek jest zmiana planów życiowych dzieci, śmierć brata, zły stan zdrowotny szwagrów oraz wieloletni brak pracy od 2008 r. brak stałych dochodów z pracy; pogarszanie się stanu zdrowia Wnioskodawcy.

Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na cele wyłącznie prywatne: żywność, lekarstwa, zabiegi medyczne, pomoc dzieciom, wyprowadzkę z K. ze względu na pogarszający się stan zdrowia spowodowany zatruciem tutejszego środowiska, zwłaszcza powietrza.

Odnośnie dokonanych już przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości wskazał on, iż sprzedał gabinet z udziałem w gruncie (50%) w roku 2004 lub 2005; nie sprzedawał innych nieruchomości, budowli, budynków, niż wymienione we wniosku, nie odprowadzał VAT, nie składał deklaracji VAT - 7, nie składał zgłoszenia VAT-R.

Wnioskodawca dokonał natomiast sprzedaży działek – otrzymanych w drodze spadku - tj. 8 lutego 2011 r. działki nr 161/7 – rolnej wraz z cesją pozwolenia na budowę, 17 czerwca 2011 r. – działek nr 161/3, 161/4 i 161/6 – jako rolnych wraz z cesja pozwolenia na budowę. WW. działki zostały sprzedane każdorazowo wraz z udziałem w działce rolnej nr 161/5 (stanowiącej drogę wewnętrzną) wraz z cesją pozwolenia na budowę. Były to działki o zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej. Z tytułu sprzedaży działek nr 161/3, 161/4, 161,6, 161/7 oraz udziału w drodze nr 161/5 Wnioskodawca nie odprowadzał podatku VAT, nie złożył VAT - R, nie składał deklaracji VAT – 7. Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. działek tym samym osobom, które obecnie chcą nabyć (już jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością) od Wnioskodawcy pozostałe dwie działki wraz z udziałami w drodze (będącymi przedmiotem wniosku).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane przepisy prawa uznać należy Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie planowanej sprzedaży działki nr 161/1 i 161/2 wraz z udziałami z drodze wewnętrznej nr 161/5. Zdaniem tut. organu Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania zmierzające do sprzedaży ww. działek co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc za podatnika podatku od towarów i usług. Tut. organ uznał bowiem, działania Wnioskodawcy za wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Sam fakt, że Wnioskodawca nabył działki w drodze spadku nie może przesądzać, że również ich sprzedaż jest działaniem wyłącznie w zakresie zarządu majątkiem prywatnym. Działania Wnioskodawcy podjęte w odniesieniu do działek wykluczają w konsekwencji ich osobisty charakter.

Czynione działania związane z uatrakcyjnieniem terenu poprzez doprowadzanie mediów do ww. działek t.j. prądu, załatwianie przyłączy gazu i rozszerzenie sieci wodno-kanalizacyjnej w żadnej mierze są bowiem czynnościami związanymi z osobistymi planami Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, iż na mocy aktu notarialnego z 17 czerwca 2011 r. przekazał kwotę 150.000 zł Państwu A.Z. i B.Z. na poczet wykonania przyłączy wszystkich mediów do działek 161/1, 161/2 oraz do wybudowania drogi na działce nr 161/5 (w przypadającym jej udziale). Osoby te będą nabywcami działek 161/1, 161/2 i 161/5 i to do nich należą działania w zakresie przyłączy.

Z powyższego bezsprzecznie wynika, że to nie Wnioskodawcy - dla jego osobistych celów - miały służyć ww. media - prąd, gaz, sieć wodno-kanalizacyjna (np. w związku z planowaną budową domu w celu zamieszkania w nim), a podmiotom obcym to jest przyszłym nabywcom działek nr 161/1, 161/2 wraz z udziałami w działce nr 161/5 (stanowiącej drogę wewnętrzną). To ww. osoby starają się bowiem o doprowadzenie mediów do ww. działek.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ww. osoby dokonały już nabycia aktem notarialnym z 17 czerwca 2011 r. od Wnioskodawcy działek nr 161/3, 161/4, 161,6, 161/7 wraz z udziałami w drodze nr 161/5., którym to aktem zostały zobowiązane do dokonania przyłączy.

Wnioskodawca podał też, że cała nieruchomość nie była w żaden sposób i w żadnym celu wykorzystywana, zarówno w celach prywatnych, jak też w celach biznesowych, ponieważ przez 16 lat Wnioskodawca starał się o WZ (warunki zabudowy i pozwolenia na budowę); prowadzone były działania administracyjne w następujących instytucjach: Wydział Architektury Urzędu Miasta ..., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w .., Prezydent miasta ..., Wojewoda ...i, WSA w .., NSA w ..., Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Senat RP – interpelacja.

Zdaniem tut. organu nie można uznać zatem dokonywanych przez Wnioskodawcę czynności związanych z podziałem gruntu otrzymanego z drodze spadku, na kilka działek (w tym wydzielenie działki stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową dla ww. działek), uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o warunkach zabudowy, staraniami przyszłych nabywców gruntów związanych z doprowadzeniem mediów do działek za czynności związane z osobistymi planami Wnioskodawcy tj. wybudowaniem domu w celu zamieszkania w nim czy też przekazania działek dzieciom, czy szwagrom.

W konsekwencji ten ciąg zdarzeń (podział działki nr 161 na osiem działek – w tym 7 będących własnością Wnioskodawcy) w tym wydzielenie drogi, przekazanie pieniędzy w kwocie 150.000 zł nabywcy działek (w tym będących przedmiotem wniosku) w celu doprowadzenia mediów nie wskazuje by czynności te faktycznie były związane z osobistymi planami Wnioskodawcy.

Wobec powyższego uznać należy, że planowana sprzedaż działek o nr 161/1 i 161/2 wraz z udziałami w drodze wewnętrznej tj. działce nr 161/5 będzie stanowiła działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, gdyż istnieją przesłanki świadczące o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych działek, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (z uwagi na istnienie przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego - charakteru takiej działalności). To wskazuje, że w takim przypadku mamy do czynienia z czynnościami niemieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym mającymi cechy działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym należy uznać sprzedaż przedmiotowych działek o nr 161/1 i 161/2 wraz z udziałami w drodze wewnętrznej tj. działce nr 161/5 przez Wnioskodawcę za przejaw jego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Planowana sprzedaż działek o nr 161/1, 161/2 wraz z udziałami w działce nr 161/5 (droga wewnętrzna) będzie stanowiła działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, z uwagi istnienie przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych działek, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (istnieją bowiem przesłanki zawodowego – stałego i zorganizowanego - charakteru takiej działalności). To wskazuje, że w takim przypadku mamy do czynienia z czynnościami niemieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym mających cechy działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym należy uznać sprzedaż przedmiotowych działek o nr 161/1, 161/2 wraz z udziałami w działce nr 161/5 (droga wewnętrzna) przez Wnioskodawcę za przejaw jego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie z tytułu tej sprzedaży Wnioskodawca stanie się podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii konieczności rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług w związku z planowaną dostawą działek nr 161/2 i 161/2 wraz z udziałami w drodze nr 161/5.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jednakże na mocy art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych.

Zgodnie z art. 41. ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany,
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Należy w tym miejscu nawiązać do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), zgodnie z którym ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przedmiotem dostawy będą działki nr 161/1 i 161/2, dla których w 2009r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tych działek, z uwagi na brak obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki te stanowią grunty rolne. W momencie sprzedaży działki te będą nadal gruntami rolnymi z wydanymi warunkami zabudowy.

Tym samym planowana dostawa działek nr 161/1 i 161/2, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy mieszkaniowej (dom jednorodzinny) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jednocześnie planowana dostawa działek nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; gdyż z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca wykorzystywał działki nr 161/1 i 161/2 wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem dostawa ww. działek nr 161/1 i 161/2 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 141 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca zobowiązany jest na mocy art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do dokonania rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w związku z planowaną dostawą działek nr 161/1 i 161/2 – stanowiących tereny budowlane oraz do odprowadzenia – z tytułu tej dostawy – podatku VAT w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż planowana dostawa działek nr 161/1 i 161/2 wraz z udziałami w drodze stanowiącej działkę nr 161/5 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie to sprzedaż realizowana w zakresie majątku osobistego Wnioskodawcy, a w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tytułu tej dostawy do rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe. Za nieprawidłowe uznać należy również stanowisko, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu dostawy działek nr 161/1 i 161/2.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie opodatkowania planowanej dostawy udziału w działce nr 161/5 stosowną stawką podatku VAT i konieczności zapłaty podatku VAT wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 35-016 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-792/15/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.