IBPP1/4512-787/15/MG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki zabudowanej na rzecz gminy w wykonaniu decyzji o wywłaszczeniu.
IBPP1/4512-787/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. dostawa
 3. działki
 4. odszkodowania
 5. pierwsze zasiedlenie
 6. użytkowanie wieczyste
 7. wywłaszczenie
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT odszkodowania za wywłaszczenie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej parkingiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT odszkodowania za wywłaszczenie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej parkingiem.

Wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 listopada 2015 r. znak IBPP1/4512-787/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka otrzymała od Starosty decyzję z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr ... przejętą na rzecz Gminy Miejskiej, decyzją nr ... Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2012 r. znak ...o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „...”. W tej decyzji Starosta i orzekł o wypłacie odszkodowania na rzecz Spółki przez Gminę Miejską.

Przedmiotowa działka ma powierzchnię 0,0402 ha oraz wydłużony prostokątny kształt. Posiada

bezpośredni dostęp do lokalnego układu drogowego oraz kompletne uzbrojenie. Znajduje się na niej parking z kostki betonowej o pow. 265 m2. Prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej parkingiem zostało przez Spółkę zakupione dnia 11 października 2004 roku od podatnika podatku VAT i transakcja ta była opodatkowana stawką podstawową podatku VAT. Od dnia 1 maja 2009 oddana była w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy na rzecz Spółki S. Sp. z o.o. (od 11 stycznia 2011 r. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - następca prawny spółki S. sp. z o.o.). Ani Spółka ani dzierżawca nie dokonywali ulepszeń stanowiących ponad 30% wartości początkowej budowli od 2004 roku do dnia wywłaszczenia.

Spółka udokumentowała otrzymanie odszkodowania za wywłaszczenie działki fakturą, która została przekazana Gminie Miejskiej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Parking z kostki betonowej posadowiony na działce nr 330/2 jest obiektem budowlanym trwale z gruntem związanym zgodnie w Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.).
 2. Parking z kostki betonowej jest budowlą lub jej częścią w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409.ze zm.).
 3. 2112 to symbol PKOB parkingu z kostki betonowej posadowionego na działce nr ... określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB).
 4. Parking z kostki betonowej został wybudowany przez Z. Sp. z o.o. (następnie S. Sp. z o.o., a obecnie S. S.A.) w 1992 roku. Ww. podmioty zostały połączone zgodnie z KSH.
 5. Pierwsze zasiedlenie parkingu z kostki betonowej dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi parkingu nastąpiło w 2004 roku w chwili zakupu zabudowanej parkingiem działki przez S. Ltd. Sp. z o.o. (obecnie S. S.A.) od spółki O. S.A.
 6. Parking jest trwale związany z gruntem.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej, zabudowanej parkingiem działki ze Spółki na rzecz Gminy Miejskiej w wykonaniu decyzji o wywłaszczeniu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu z nakazu władzy publicznej (w drodze decyzji) w zamian za odszkodowanie, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu według stawki VAT właściwej dla gruntów, będących przedmiotem wywłaszczenia. W przypadku przenoszenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, stawka VAT właściwa na gruntu jest tożsama ze stawką VAT właściwą dla budowli posadowionej na tym gruncie. Przeniesienie prawa własności budowli może być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT.

Stawkę właściwą dla budowli stosuje się także do gruntu, na którym ta budowla jest posadowiona. Jak wynika z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest grunt zabudowany, to z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Art. 29a ust. 8. brzmi następująco: „w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zdaniem spółki przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia z opodatkowaniem podatkiem VAT na podstawienie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ działka nr ... była w momencie wywłaszczenia zabudowana budowlą w postaci parkingu z kostki betonowej. Od momentu zabudowania działki oraz jej zakupu w transakcji opodatkowanej podatkiem VAT upłynęły ponad 2 lata, więc został spełniony warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Definicja pierwszego zasiedlenia znajduje się w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich i części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Do pierwszego zasiedlenia doszło w tym przypadku w momencie przekazania omawianej nieruchomości w transakcji sprzedaży dnia 11 października 2004 roku.

Od momentu przekazania przedmiotowej nieruchomości w wykonaniu umowy sprzedaży upłynęły ponad 2 lata. W tym okresie Spółka nie ponosiła kosztów ulepszeń nieruchomości stanowiących ponad 30% jego wartości początkowej.

Wskazując na powyższe spółka stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej transakcji właściwe będzie zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

W takiej sytuacji uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów w zamian za odszkodowanie, zaś odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

W myśl art. 128 ust. 1 ww. ustawy, wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Spółka otrzymała od Starosty decyzję z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr ..., przejętą na rzecz Gminy Miejskiej, decyzją Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „...”. W tej decyzji Starosta orzekł o wypłacie odszkodowania na rzecz Spółki przez Gminę Miejską. Spółka udokumentowała otrzymanie odszkodowania za wywłaszczenie działki fakturą, która została przekazana Gminie Miejskiej. Znajduje się na niej parking z kostki betonowej o pow. 265 m2. Prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej parkingiem zostało przez spółkę zakupione dnia 11 października 2004 roku

Całokształt sprawy wskazuje, że czynność przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr ... pod inwestycję drogową w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej parkingiem działki nr ... na rzecz gminy w wykonaniu decyzji o wywłaszczeniu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Z opisu sprawy wynika, że prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej parkingiem zostało przez Spółkę zakupione dnia 11 października 2004 roku od podatnika podatku VAT i transakcja ta była opodatkowana stawką podstawową podatku VAT. Od dnia 1 maja 2009 oddana była w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy na rzecz spółki S. Sp. z o.o. (od 11 stycznia 2011 r. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - następca prawny spółki S. sp. z o.o.). Ani Spółka ani dzierżawca nie dokonywali ulepszeń stanowiących ponad 30% wartości początkowej budowli od 2004 roku do dnia wywłaszczenia. Parking z kostki betonowej posadowiony na działce nr ... jest obiektem budowlanym trwale z gruntem związanym zgodnie w Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB), jest budowlą lub jej częścią w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409.ze zm.). 2112 to symbol PKOB parkingu z kostki betonowej. Parking z kostki betonowej został wybudowany przez Z. Sp. z o.o. (następnie S. Ltd. Sp. z o.o., a obecnie S. S.A.) w 1992 roku. Pierwsze zasiedlenie parkingu z kostki betonowej dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi parkingu nastąpiło w 2004 roku w chwili zakupu zabudowanej parkingiem działki przez S. Ltd. Sp. z o.o. (obecnie S. S.A.) od spółki O. S.A.

Z wniosku wynika zatem, że w przedmiotowej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia parkingu z kostki betonowej. W dniu 11 października 2004 r. Wnioskodawca zakupił bowiem prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej parkingiem w ramach czynności opodatkowanej stawką podstawową oraz od 1 maja 2009 r. nieruchomość została oddana w dzierżawę. Ponadto Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń stanowiących ponad 30% wartości początkowej budowli.

Jak z powyższego wynika, dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy dostawa parkingu z kostki betonowej nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budowli nie upłynął okres krótszy niż 2 lata, zatem dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ dostawa parkingu z kostki betonowej objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego parkingu z kostki betonowej będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem dostawy (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 330/2 na której posadowiony jest ww. parking z kostki betonowej, podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.