IBPP1/4512-760/15/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie: - opodatkowania dostawy działek nr: 22/7, 504/4, 24/17 i 24/7,- opodatkowania dostawy działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod zabudowę usługową,- zwolnienia z opodatkowania dostawy działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 30 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy działek nr: 22/7, 504/4, 24/17 i 24/7 – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dostawy działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod zabudowę usługową -jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania dostawy działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek nr: 22/7, 22/9, 504/4, 24/17 i 24/7.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 listopada 2015 r. Nr IBPP1/4512-760/15/AL oraz pismem z 30 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z 2 grudnia 2015 r.):

Wnioskodawca jest Spółką prawa handlowego prowadzącą działalność na rynku gospodarczym od 1995 roku. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W czerwcu 2012 roku został zawarty akt notarialny repertorium A Nr xxx potwierdzający sprzedaż i jednocześnie przeniesienie prawa własności na rzecz Wnioskodawcy.

Przedmiotem zakupu nieruchomości były działki położone w centrum miasta K.w dzielnicy P. Działki te są niezabudowane i znajdują się w terenach usług publicznych i komercyjnych.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący od 2014 roku. W momencie zakupu w 2012 roku nie został sporządzony żaden obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, brak było także decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ostatecznie dla klasyfikacji terenu niezabudowanego przyjęto jako wiążące zapisy ewidencji gruntów.

W momencie dokonania zakupu zgodnie z ewidencją gruntu cześć działek stanowiła grunt rolny, część widniała w ewidencji jako droga.

 • działka 22/9 - grunt rolny
 • działka 22/7 - grunt rolny
 • działka 504/4 - droga
 • działka 24/17- grunt rolny

Dla wymienionych i wyodrębnionych geodezyjnie działek na dzień zakupu nie było decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami podatkowymi VAT, działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne skorzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, natomiast działka nr 504/4 sklasyfikowana jako droga (a więc przeznaczona pod zabudowę) została nabyta ze stawką podatku VAT w wysokości 23 %. Podatek VAT został rozliczony w deklaracji VAT -7 - jako podatek naliczony.

W 2014 roku Wnioskodawca nabył kolejną niezabudowaną nieruchomość gruntową w tym samym obrębie, działkę 24/7 - opodatkowaną podatkiem VAT.

W roku 2014 został sporządzony i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że przeznaczone są w przeważającej części pod zabudowę usługową, a działka nr 22/9 w części w terenach przeznaczonych pod tereny zieleni.

Zgodnie z przyjętymi warunkami zagospodarowania terenu przez Radę Miasta działki:

 • nr 24/17
 • nr 22/7
 • nr 504/4
 • nr 24/7
 • nr 22/9 - (część)

zostały wyznaczone jako „tereny zabudowy usługowej” i oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem U-11. Są to działki ze sobą sąsiadujące i tworzące jedną wyodrębnioną całość na mapie. Podstawowym przeznaczeniem terenów U jest zabudowa usługowa. Część działki nr 22/9 została przeznaczona pod tereny zieleni i oznaczona na mapie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP.

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 kwietnia 2013 roku zmianami w ustawie o podatku VAT - obowiązuje definicja terenów budowlanych - art. 2 pkt 33 ustawy VAT. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na wyżej wymienionych działkach Wnioskodawca planował wybudować budynek o charakterze biurowo-usługowym. Wnioskodawca podjął jednak decyzję o sprzedaży działek. We wrześniu 2015 roku została zawarta przedwstępna oraz warunkowa umowa sprzedaży. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania działki zostały określone jako „tereny zabudowy usługowej”. Jedna z działek - 22/9 w części została przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej oznaczonej jako „ZP”.6

Zgodnie z § 4 i § 24 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. symbolem ZP.1- ZP.11 oznaczone są tereny zieleni urządzonej.

Podstawowym przeznaczeniem terenów zieleni urządzonej jest zieleń obejmująca urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Zgodnie z określonymi zasadami przez Urząd Miasta zagospodarowanie terenów należy kształtować w oparciu o kompleksowy projekt zagospodarowania określający kształtowanie zieleni, przebiegi ścieżek rowerowych, pieszych, lokalizację poszczególnych elementów małej architektury, sieci i urządzeń - tworzących wysoką jakość przestrzeni publicznej.

Na podstawie wydanej decyzji, Prezydent Miasta wydał pozwolenie na usunięcie 1 drzewa kolidującego z planowaną inwestycją. W toku postępowania administracyjnego uznano za zasadne zastąpienie usuwanego drzewa nowymi drzewami z uwagi na konieczność zrównoważenia ubytku wartości przyrodniczych, a także podniesienia walorów estetycznych terenu zabudowy usługowej. W związku z tym cześć działki oznaczonej nr 22/9 została przeznaczona pod tereny zieleni.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż zawarł on przedwstępną oraz warunkową umowę sprzedaży na podstawie aktu notarialnego repertorium A Nr xxx/2015 z dnia 09 września 2015 roku. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta do dnia 4 lipca 2016 roku. Zgodnie z treścią zapisów w akcie notarialnym będzie to zdarzenie przyszłe.

Działki: 22/9, 22/7, 504/4, 24/17, oraz 24/7 są działkami sąsiadującymi obok siebie, tworzące całość i wyznaczone w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy usługowej - U.11. Podstawowym przeznaczeniem terenów „U” jest zabudowa usługowa. Część działki 22/9 została wyznaczona jako teren zielony. Część tej działki została oznaczona symbolem ZP.6. Podstawowym przeznaczeniem terenu ZP jest zieleń urządzona obejmująca urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej.

Zakupiona w 2012 roku działka nr 504/4 stanowiła wyłącznie nieutwardzony grunt, który w dacie zakupu widniał w ewidencji gruntów jako droga. Transakcja nabycia drogi była udokumentowana fakturą VAT i stanowiła czynność opodatkowaną VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Działka 504/4 sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako droga (a więc przeznaczona pod zabudowę) podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23 %. Jest to w chwili obecnej dalej nieutwardzony grunt porośnięty trawą, na którym nie dokonano żadnych zmian od dnia nabycia. W zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako U 11.

Pismem z 30 grudnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek, wskazując, iż działki nr 22/9, 22/7, 24/17 w dacie zakupu sklasyfikowane były jako grunty rolne i nabyte były ze stawką zwolnioną (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Działka nr 504/4 sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako droga (przeznaczona pod zabudowę) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działka 24/7 nabyta w 2014 r. opodatkowana podatkiem VAT.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT naliczony jedynie od zakupu działki 504/4 i 24/7, ponieważ nabycie tych działek było opodatkowane podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT i nie uzyskuje przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Działka nr 24/17 była wydzierżawiona pod tablice reklamowe a przychody z tytułu najmu były opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r.):

Czy Spółka sprzedając wyżej opisane działki powinna zastosować stawkę podstawową tj. 23 % VAT dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, a sprzedaż części działki oznaczonej symbolem ZP korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 - jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r.), Spółka powinna opodatkować sprzedaż działek objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę usługową stawką podstawową tj. 23 %.

Część działki nr 22/9 znajdującą się w terenach przeznaczonych pod tereny zieleni powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

Powyższy teren oznaczony symbolem ZP jest to teren o przeznaczeniu pod urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Przeznaczeniem uzupełniającym tego terenu są: obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi piesze i trasy rowerowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że część działki 22/9 przeznaczona jest pod tereny zieleni i nie będzie przeznaczona pod budowę, przy sprzedaży tej działki - część przeznaczona pod tereny zieleni będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. l pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy działek nry: 22/7, 504/4 i 24/17,
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod zabudowę usługową,
 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia z opodatkowania działki nr 22/9 w części przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczącą pięciu zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle powyższych okoliczności, grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą od 1995 r. i będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nabył w czerwcu 2012 r. działki stanowiące grunt rolny (zgodnie z ewidencja gruntu) tj. numery: 22/9, 22/7, 24/17 oraz działka 504/4 – droga. W momencie nabycia działek nie obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego, a także nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami podatkowymi VAT, działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne skorzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, natomiast działka nr 504/4 sklasyfikowana jako droga (przeznaczona pod zabudowę) została nabyta ze stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

W 2014 roku Wnioskodawca nabył kolejną niezabudowaną nieruchomość gruntową w tym samym obrębie, działkę 24/7 - opodatkowaną podatkiem VAT.

Zgodnie z obowiązującym od 2014 r. planem zagospodarowania działki zostały określone jako „tereny zabudowy usługowej – U.11”. Jedna z działek - 22/9 przeznaczona została w części pod tereny zieleni urządzonej - oznaczonej jako „ZP.6”. Zgodnie z § 4 i § 24 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP .1- ZP. 11 oznaczone są tereny zieleni urządzonej. Podstawowym przeznaczeniem terenów zieleni urządzonej jest zieleń obejmująca urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Zgodnie z określonymi zasadami zagospodarowanie terenów należy kształtować w oparciu o kompleksowy projekt zagospodarowania określający kształtowanie zieleni, przebiegi ścieżek rowerowych, pieszych, lokalizację poszczególnych elementów małej architektury, sieci i urządzeń - tworzących wysoką jakość przestrzeni publicznej.

Z wniosku wynika, iż teren oznaczony ZP jest to teren o przeznaczeniu pod urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Przeznaczeniem uzupełniającym tego terenu są: obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi piesze i trasy rowerowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż zakupiona w 2012 roku działka nr 504/4 stanowiła wyłącznie nieutwardzony grunt, który w chwili obecnej stanowi dalej nieutwardzony grunt porośnięty trawą, na którym nie dokonano żadnych zmian od dnia nabycia. W zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako U.11.

Ponieważ przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „budynku” i „budowli”, a więc w tym zakresie należy odnieść się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

Natomiast w myśl art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy Prawo budowlane obiektem liniowym – jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie natomiast w myśl art. 3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem obiektu małej architektury – należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem planowanej dostawy będą działki niezabudowane nr 22/7, 504/4, 24/17 i 24/7, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy są terenami zabudowy usługowej, ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (z uwagi na ich budowlany charakter).

Również dostawa części działki nr 22/9, w jakiej zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi teren zabudowy usługowej, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w tej części stanowi bowiem teren budowlany).

Jednakże należy zbadać czy dostawa ww. działek nr 22/7, 504/4, 24/17 i 24/7 i części działki nr 22/9 stanowiącej teren zabudowy usługowej może korzystać ze zwolnienia określonego cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Aby ww. dostawa mogła korzystać ze zwolnienia od podatku, grunty te winny były być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Jak wskazał Wnioskodawca jest on podatnikiem podatku VAT i nie uzyskuje przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Tut. organ przyjął zatem, iż ww. działki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem dla planowanej dostawy ww. działek nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem dostawa działek nr 22/7, 504/4, 24/17 i 24/7 oraz części działki nr 22/9 stanowiącej teren zabudowy usługowej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

W ocenie tut. Organu nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że działka nr 22/9 w tej części, w której zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako tereny zieleni urządzonej (ZP.6) może korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że jedna z działek - 22/9 przeznaczona została w części pod tereny zieleni urządzonej - oznaczonej jako „ZP.6”, a podstawowym przeznaczeniem terenów zieleni urządzonej jest zieleń obejmująca urządzone i utrzymane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Jednakże z uwagi na fakt, iż przeznaczeniem uzupełniającym tego terenu są: obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi piesze i trasy rowerowe, stwierdzić należy, iż działka ta nie stanowi terenu nieprzeznaczonego pod zabudowę.

Istnieje zatem możliwość przeznaczenia ww. terenu pod obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi piesze i trasy rowerowe, a elementy te stanowią obiekty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zatem dostawa części działki nr 22/9, w jakiej zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi teren zieleni urządzonej (oznaczonej ZP.6), nie będzie korzystała (w tej części) ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w tej części stanowi bowiem teren budowlany).

Jednakże należy zbadać czy dostawa części działki nr 22/9 stanowiącej teren zieleni urządzonej może korzystać ze zwolnienia określonego cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Aby ww. dostawa mogła korzystać ze zwolnienia od podatku, grunty te winny były być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Jak wskazał Wnioskodawca jest on podatnikiem podatku VAT i nie uzyskuje przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Tut. organ przyjął zatem, iż ww. część działki nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem dla planowanej dostawy ww. części działki nr 22/9 stanowiącej teren zieleni urządzonej nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem dostawa części działki nr 22/9 stanowiącej teren zieleni urządzonej (ZP.6) będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, iż w myśl w art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika więc, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.