IBPP1/4512-752/15/AR | Interpretacja indywidualna

Nie wystąpią przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami
IBPP1/4512-752/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunt niezabudowany
 3. sprzedaż działek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 grudnia 2015 r. znak IBPP1/4512-752/15/AR.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z żoną jest współwłaścicielem nieruchomości na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej. Nieruchomość jest położona we wsi X przy ul. ...w gminie O. powiat ... woj. ..., jest uregulowana w księdze wieczystej KW Nr..., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w C. . Składa się z działek geodezyjnych: 3 o pow. 1212 m2, 5 o pow. 1212 m2, 6 o pow. 1221 m2, 7 o pow. 1206 m2, 8 o pow.1216 m2, 9 o pow.1209 m2, 10 o pow. 1218 m2, 11 o pow. 1207 m2, 12 o pow. 1216 m2, 13 o pow. 1206 m2, 14 o pow. 1217 m2,15 o pow. 1206 m2, 16 o pow. 1217 m2, 25 o pow. 621 m2, 26 o pow. 1.515 m2, 19 o pow. 1476 m2, 20 o pow. 339 m2, 21 o pow. 1458 m2, 22 o pow. 1242 m2, 23 o pow. 1207 m2 oraz 24 o pow. 38.300 m2.

Wszystkie ww. działki powstały w efekcie podziału działki nr 14., która z kolei powstała w efekcie scalenia działek o numerach A, B, C, D, E, F i G. Żona Wnioskodawcy nabyła udziały – 6/7 części w działkach nr C oraz D w drodze darowizny od swoich dziadków – S. i B. X (umowa darowizny rep. A nr ...). Kolejne sąsiednie działki Wnioskodawca wraz z żoną nabyli drogą kupna (umowa sprzedaży Rep. A nr ..., umowa przeniesienia własności Rep. A nr ..., umowa przeniesienia własności Rep. A nr ...) oraz w drodze umownego zniesienia współwłasności (umowa Rep. A nr ...). Ponadto żona Wnioskodawcy przeniosła do majątku wspólnego małżonków dz. nr C oraz D (umowa darowizny Rep. A nr ...). W rejestrze gruntów działki te w większości były opisane jako grunty rolne oraz częściowo jako las, pastwisko oraz nieużytki. Zamiarem współwłaścicieli w chwili nabywania działek było utrzymanie i powiększenie majątku rodzinnego. Wnioskodawca i jego żona nie korzystali z opisanej nieruchomości w sposób gospodarczy czy rolniczy. Wymienione grunty nie są i nie były przedmiotem stosunków obligacyjnych w szczególności dzierżawy czy najmu, nigdy nie przynosiły współwłaścicielom przychodów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr ... z 25 lipca 2008 roku część terenu obejmująca działki oznaczone numerami: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 19, 20, 21, 22 oraz 23 (obecne numery), zmieniła swój charakter na budowlany. W tym stanie rzeczy Wnioskodawca wraz z żoną podjęli decyzję o budowie domu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swojej rodziny. Na podstawie decyzji Starosty Częstochowskiego z 7 maja 2010 roku nr ..., na działce o numerze 3 wybudowali dom jednorodzinny, w którym zamieszkali w dniu 19 września 2015 roku. Działka 3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej w której znajduje się infrastruktura budowlana (prąd, gaz, wodociąg oraz kanał sanitarny). Pozostałe działki nie są uzbrojone. Działki o numerach: 2765/5 oraz 2765/6 Wnioskodawca i jego żona postanowili zatrzymać z zamiarem późniejszego przekazania ich swoim dzieciom. Pozostały teren składający się z działek budowlanych nr: (7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16, 18,19, 20,21,22,23), działki 26 oraz część działki nr 25 (droga wewnętrzna) oraz działki 24 (tereny leśne rolne rekreacyjne) Wnioskodawca i jego żona zamierzają sprzedać jednemu podmiotowi. Konieczność wydzielenia działki budowlanej na potrzeby budowy własnego domu, zrodziła decyzję współwłaścicieli o równoczesnym podziale całego terenu w części przeznaczonej pod zabudowę. Było to podyktowane względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Wnioskodawcy uznali bowiem, że przy tym samym wysiłku organizacyjnym i zbliżonych kosztach dostosują cały teren do zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Wówczas działania te nie zmierzały do sprzedaży nieruchomości bądź jej części. Współwłaściciele z jednej strony działali, mając na uwadze troskę o własny majątek i zabezpieczenie rodziny, z drugiej zaś liczyli się z potrzebą kredytu na budowę domu. Wydzielenie działek budowlanych umożliwiało zabezpieczenie ewentualnego kredytu jedynie na wyodrębnionej części nieruchomości (poszczególnych działkach) bez obciążania całości. Oczywistym jest i było dla współwłaścicieli, że banki chętniej i na lepszych warunkach udzielają kredytów, jeżeli ich zabezpieczeniem są konkretne samodzielne działki o jednoznacznym przeznaczeniu, niż nieruchomości o dużych powierzchniach, różnorakim przeznaczeniu, bez wydzielonych dróg i bez określenia zasad realizacji infrastruktury. Nie można tracić z pola widzenia także faktu, że w czasie, kiedy współwłaściciele dokonali podziału nieruchomości, w gminie O. nie obowiązywała uchwała o tzw. opłatach adiacenckich, które przepisy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają w przypadku dzielenia nieruchomości. Współwłaściciele obawiając się wprowadzenia takich opłat w przyszłości, postanowili podzielić cały teren budowlany na działki budowlane już podczas wydzielania działki pod budowę własnego domu. Mieli na celu optymalizację danin i opłat związanych z majątkiem osobistym.

Przedstawione okoliczności prowadzą do wniosku, że dokonany podział nieruchomości był celowy i racjonalny, lecz nie był związany z zamiarem zbycia działek w celach zarobkowych. O braku takich zamiarów współwłaścicieli najlepiej świadczy to, że planowana transakcja to sprzedaż jednej osobie całości gruntu składającego się z wielu działek. Nabywca zamierza kupić przedmiotowy teren jako całość i wykorzystywać go w całości w celach mieszkaniowych i rolniczych.

W uzupełnieniu podano, że:

Ad. 1

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu radcy prawnego w formie spółki prawa cywilnego od dnia 1 listopada 1998 r. Działki gruntu, objęte wnioskiem o interpretacje indywidualną, nie stanowią składnika objętego wspólnością łączną w ramach stosunku spółki cywilnej.

Spółka cywilna zarejestrowana jest jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w innej formie prawnej – w tym w odniesieniu do odmiennych przedmiotowo niż usługi prawnicze czynności w ramach działalności gospodarczej.

Ad. 2

Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym. Małżonka Wnioskodawcy również nie jest podatnikiem VAT czynnym.

Ad. 3

Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzi ani też nigdy nie prowadził działalności rolniczej w tym nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Ad. 4

Działki gruntu nie były wykorzystywane gospodarczo (nie czerpano z nich pożytków, nie stanowiły składnika przedsiębiorstwa) przez Wnioskodawcę i jego małżonkę oraz nie są zabudowane za wyjątkiem działki o nr ewid. 3, która aktualnie służy Wnioskodawcy i jego rodzinie za miejsce zamieszkania. Działki po ich nabyciu w drodze umowy kupna – sprzedaży przez Wnioskodawcę i jego małżonkę, do majątku wspólnego, oraz po nabyciu do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy darowizny dokonanej przez małżonkę Wnioskodawcy, która udziały w działkach nabyła do majątku osobistego, zostały scalone w jedną działkę o nr ewid. X a następnie podzielone w postępowaniu administracyjnym. Nabyte działki znajdują się w bezpośrednim położeniu względem siebie. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej Wnioskodawca wydzielił drogę wewnętrzną. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest warunkiem koniecznym uzyskania decyzji podziałowej. Działka o nr ewid. 3 została zabudowana budynkiem mieszkalnym na potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy i jego najbliższej rodziny. Budowa rozpoczęła się w roku 2010 i zakończyła w roku 2015. Aktualnie nieruchomość jest zamieszkiwana przez Wnioskodawcę wraz z rodziną.

Niezabudowana działka o nr ewid 4 została sprzedana przez Wnioskodawcę i jego małżonkę w marcu 2015 roku na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe.

Ad.5

W okresie, kiedy małżonka Wnioskodawcy i Wnioskodawca nabywali poszczególne działki cały ten teren objęty był planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 26 marca 1992 roku uchwałą Rady Gminy nr .... Wszystkie działki gruntu, za wyjątkiem działki która obecnie ma numer 24, były oznaczone w planie miejscowym symbolami 184 ZPK, UT - z przeznaczeniem „zadrzewienie o charakterze krajobrazowym, usługi turystyczne”. Z kolei teren odpowiadający działce o nr 2765/24 był oznaczony symbolami 172 RL oraz 267 RP oraz 5R1 - z przeznaczeniem „lasy i zadrzewienia, uprawy polowe”.

Uchwałą Rady Gminy NR .... uchwalono nowy plan miejscowy dla działek objętych wnioskiem (aktualnie obowiązujący). Plan wszedł w życie 25 października 2008 roku.

Działki objęte wnioskiem znajdują się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie:

2MN, U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - dotyczy wszystkich działek objętych wnioskiem za wyjątkiem działki o nr ewid. 24 dla której przewidziano przeznaczenie oznaczone symbolami:

3R - tereny rekreacji otwartej

Przeznaczenie podstawowe - tereny rekreacji otwartej

Dopuszczalna zabudowa: place zabaw, pole golfowe, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, obiekty małej architektury, pod warunkiem że są związane z funkcją podstawową, ścieżki rowerowe, lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji

ZL - lasy

z dopuszczalną zabudową tj. dojazdy nie wydzielone, urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

US, UT, WZ tereny usług sportu, rekreacji, turystyczno-wypoczynkowych i ujęcia wody

Przeznaczenie podstawowe:

 • tereny usług sportu, rekreacji i zdrowia,
 • zespół basenów kąpielowych,
 • ujęcie wody geotermalnej do zasilania basenów,

Przeznaczenie dopuszczalne:

 • obiekty kubaturowe dla obsługi funkcji podstawowej,
 • urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 • zieleń urządzona,

-lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.

Ad.6

Wnioskodawca nie występował o zmianę planu miejscowego dla przedmiotowych działek.

Ad.7

Wnioskodawca nie podejmował ani nie podejmuje działań zmierzających do:

 • zmiany przeznaczenia
 • uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • jakichkolwiek innych działań

odnoszących się do działek objętych wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jedynym wyjątkiem są działania odnoszące się do działki 3, która to działka została zabudowana domem mieszkalnym zajmowanym przez Wnioskodawcę i jego najbliższą rodzinę, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i jego najbliższej rodziny).

Ad.8

Wnioskodawca nie dokonywał zabudowy działek objętych zamiarem sprzedaży zgodnie z wnioskiem o interpretacje.

Dokonał podziału uprzednio scalonych działek co zostało szczegółowo umotywowane we wniosku o interpretacje.

W tym miejscu Wnioskodawca uzupełnia powody podziału wskazując, że podział działki o nr ewid. 17 (drogi wewnętrznej) na działki o nr 25 oraz 26 został dokonany w lipcu 2015 roku ze względu na zainteresowanie klienta zakupem wszystkich działek - za wyjątkiem działek o nr 3, 5, 6. W efekcie wydzielona część drogi wewnętrznej dz. nr 25 znalazła się w całości na terenie, którego dotyczy propozycja kupna.

Ponadto Wnioskodawca dokonał niezbędnych przyłączy mediów do działki gruntu o nr ewid. 3, która zabudowana jest domem mieszkalnym w którym Wnioskodawca zamieszkuje wraz z najbliższą rodziną i zamierza pozostawić działkę w majątku rodzinnym.

Ad.9

Przyczyną sprzedaży działek jest uzyskanie środków obrotowych na dokończenie budowy domu i jego urządzenie oraz środków stanowiących zabezpieczenie finansowe Wnioskodawcy i jego małżonki po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ad.10

Poza nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym (działka o nr ewid. 3) Wnioskodawca posiada na własność, wspólnie z małżonką, lokal mieszkalny położony we Wrocławiu nabyty z przeznaczeniem dla zamieszkania w nim dzieci Wnioskodawcy w czasie pobierania nauki. Lokal ten nie jest wykorzystywany w celu pobierania pożytków cywilnych.

Wnioskodawca posiada także lokal mieszkalny położony w C. nabyty w 2004 roku, należący do majątku osobistego Wnioskodawcy, który wynajmowany jest dla celów mieszkaniowych i nie został przeznaczony do sprzedaży, gdyż zamiarem Wnioskodawcy było i jest uposażenie w przyszłości dzieci Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca posiada wraz z żoną (współwłasność małżeńska) działkę leśną położoną w X, którą małżonkowie nabyli w roku 2002 bez zamiaru sprzedaży.

Ad. 11

Wnioskodawca nie zamierza w przyszłości sprzedawać innych nabytych nieruchomości niż wymienione we wniosku o interpretacje.

Ad. 12

W roku 2015 Wnioskodawca wraz z małżonką sprzedali nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym w której zamieszkiwał z rodziną od 19 lat w celu zmiany miejsca zamieszkania. Nieruchomość została nabyta w roku 1989 na podstawie umowy darowizny od dziadka w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy i jego najbliższej rodziny.

Ponadto w dniu 26 marca 2015 r. Wnioskodawca, wraz z małżonką, sprzedał działkę nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu o nr ewid. 4, nieuzbrojoną, w celu sfinansowania wybudowania i urządzenia domu, w którym aktualnie zamieszkuje Wnioskodawca wraz z rodziną. W dacie sprzedaży dla terenu stanowiącego powołaną działkę obowiązywał plan miejscowy (2 MN, U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami). Nieruchomość została nabyta wraz z pozostałymi działkami objętymi wnioskiem w sposób w nim opisany. Przed sprzedażą Wnioskodawca nie uzbrajał działki w przyłącza mediów.

Z tytułu sprzedaży działek Wnioskodawca nie występował w charakterze podatnika VAT, nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT ani deklaracji na podatek VAT.

Ad.13

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych ani nie zamierza podjąć takich działań w przyszłości w celu sprzedaży działek gruntu objętych wnioskiem o interpretacje indywidualną. Działka o nr ewid. 4 została sprzedana osobom z kręgu znajomych Wnioskodawcy.

Zainteresowany zakupem klient z własnej inicjatywy wystąpił z propozycją zakupu działek.

Ad. 14

Wnioskodawca nie stosuje ani nie zamierza stosować ogłoszeń dotyczących sprzedaży w przyszłości działek gruntu objętych wnioskiem o interpretacje indywidualną.

Ad. 15

Środki ze sprzedaży działek gruntu objętych wnioskiem o interpretacje Wnioskodawca przeznaczy na wykończenie i urządzenie domu, w którym aktualnie zamieszkuje wraz z najbliższą rodziną, a w pozostałej części jako zabezpieczenie finansowe na przyszłość zwłaszcza po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ad. 16

Działka o nr ewid. 18 znalazła się w opisie stanu faktycznego omyłkowo. Nie należydo Wnioskodawcy ani jego małżonki. Stanowi własność gminy O. i jest drogą publiczną.

Ad. 17

Połączenie pierwotnych działek i projekt podziału były dokonane w jednym operacie geodezyjnym. Podział ten został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy z 8 kwietnia 2010 r. Ówczesne przepisy geodezyjne nie wymagały odrębnych decyzji w tym zakresie.

Ad.18

Działkę o nr ewid. G Wnioskodawca i jego małżonka nabyli w drodze umowy kupna-sprzedaży w roku 2005.

Działki o nr ewid. E, F Wnioskodawca i jego małżonka nabyli w roku 2005 w drodze umowy kupna-sprzedaży.

Działki o nr ewid. A, B Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli w roku 2006 w drodze umowy kupna-sprzedaży.

Ad. 19

Działki objęte wnioskiem o interpretacje indywidualną są niezabudowane.

Ad. 20

Umową rep. A nr ... z 7 września 2005 r., Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli działki o nr ewid. H i G.

Ad. 21

Umową rep. A nr ... Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli działki o nr E i F.

Ad. 22

Umową przeniesienia własności z dnia 13 stycznia 2006 r., rep. ..., Wnioskodawca wraz z małżonką, nabyli działki o nr A i B.

Ad. 23

Umową zniesienia współwłasności rep. ...małżonka Wnioskodawcy nabyła działki o nr ewid. C i D, które następnie w drodze darowizny przeniosła do majątku wspólnego małżonków, na co wskazano we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 grudnia 2015 r.):

1.Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę, za zgodą jego małżonka, znajdujących się we wspólności majątkowej małżeńskiej terenów obejmujących niezabudowane działki gruntu położonych na terenach oznaczonych w miejscowym planie jako:

 • tereny przeznaczone pod zabudowę
 • tereny rekreacji otwartej
 • lasy
 • tereny usług sportu i rekreacji turystyczno - wypoczynkowych i ujęcia wody,

o nr ewid. 7, 8, 9,10,11, 12,13,14, 15,16,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26 - jednorazowo, na rzecz jednego nabywcy, będzie skutkować obowiązkiem odprowadzenia z tego tytułu podatku VAT...

2.Czy w przypadku uznania, że zamierzona sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT, sprzedający będzie uprawniony i zobowiązany do potwierdzenia transakcji stosowną fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 grudnia 2015 r.):

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że działka gruntu o nr ewid. 4 została omyłkowo przywołana i nie będzie przedmiotem sprzedaży, gdyż została sprzedana.

W opisie stanu faktycznego (cz. H pole 69) Wnioskodawcy chodziło o działkę o nr ewid. 24.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że intencją Wnioskodawcy było zajęcie stanowiska w sprawie w odniesieniu do działek objętych zamiarem sprzedaży, które przed podziałem były jedną działką o nr ewid. X.

Poza dokonaną korektą stanowisko Wnioskodawcy w sprawie zapytania numer jeden jest niezmienione i przedstawia się następująco:

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym sprawy, zamierzona transakcja w całości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika - nawet jeśli jest on podatnikiem VAT z innego tytułu - pozostaje poza zakresem opodatkowania. Tak samo wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu przez podatnika VAT jest neutralne z punktu widzenia VAT.

Czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, które w efekcie końcowym przynoszą podatnikowi - Wnioskodawcy jedynie zysk ze sprzedaży nieruchomości nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą VAT”. Sama liczba i zakres dokonanych transakcji sprzedaży (w tym przypadku jedna transakcja obejmująca kilkanaście niezabudowanych działek gruntu zarówno stanowiących tereny budowlane jak i tereny inne niż tereny budowlane w rozumieniu ustawy VAT objęte jedną księgą wieczystą) nie mają charakteru decydującego.

Nie można w stanie faktycznym sprawy zasadnie przyjąć, że Wnioskodawca podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomościami.

Jedną z działek objętą zamiarem sprzedaży jest działka o nr ewid. 24 o pow. 38300 m2 posiadająca cechy pozwalające uznać ją za gospodarstwo rolne i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż pozostałych działek objętych zapytaniem również nie czyni Wnioskodawcy podatnikiem VAT w odniesieniu do zamierzonej sprzedaży (dostawa towarów na gruncie podatku VAT znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej).

Przesądza o tym zamiar Wnioskodawcy jaki miał w chwili nabywania wspomnianych nieruchomości, jak również intencje wobec nieruchomości w okresie późniejszym (scalenie, podziały które z racji posiadanego wspólnego prawa własności z małżonką Wnioskodawcy mogły odbywać się formalnie na wniosek/za zgodą obojga współwłaścicieli łącznych).

Działania Wnioskodawcy nie były związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu podatku VAT i nie były obliczane na osiągnięcie zysku. Zysk to w konsekwencji efekt zamierzonej sprzedaży który przybiera postać zysku ze sprzedaży prawa własności majątku prywatnego.

Innymi słowy działania Wnioskodawcy podejmowane w przeszłości w odniesieniu do wspomnianych działek gruntu nie będą miały charakteru działalności gospodarczej na gruncie ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana przyszła transakcja będzie miała charakter sprzedaży majątku prywatnego co potwierdza ocena całokształtu okoliczności faktycznych podejmowanych przed sprzedażą na gruncie ustawy VAT.

W doktrynie i orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wielokrotnie wskazywano, że o zakwalifikowaniu danej transakcji jako dokonanej w warunkach działalności gospodarczej przesądza zamiar towarzyszący sprzedawcy już w chwili nabycia rzeczy. W ramach przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że tym zamiarem było powiększenie majątku prywatnego. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie odnieść się do stanowiska prawnego Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie zawartego w wyroku z dnia 29 października 2009 roku, sygn. akt I FPS 3/07 - które to Wnioskodawca podziela w niniejszej sprawie.

Opisany stan faktyczny przesądza o tym, że Wnioskodawca nabywając do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską przedmiotowe nieruchomości nie nabywał ich z zamiarem późniejszej sprzedaży z zyskiem w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności podobnej do działalności podmiotów zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomościami. Z tych względów, w ocenie Wnioskodawcy, opisana przyszła transakcja nie będzie stanowiła u Wnioskodawcy odpłatnej dostawy towarów na gruncie ustawy VAT.

W dalszej kolejności, wobec braku stanowiska Wnioskodawcy odnośnie punktu drugiego zapytania – Wnioskodawca przedstawia własne stanowisko w tej materii.

W przypadku uznania, że zamierzona sprzedaż powoduje, iż Wnioskodawca staje się podatnikiem VAT z tytułu dokonanej dostawy towarów Wnioskodawca jako strona dokonywanej czynności prawnej (umowy kupna-sprzedaży) będzie zobowiązany zarejestrować się jako podatnik podatku VAT czynny, niezależnie od przynależności przedmiotu umowy do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską gdyż w ramach sprzedawanych działek gruntu znajdują się działki przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę art. 96 ust. l, art. 96 ust. 3 a contrario - w zw. z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. „d” ustawy VAT.

Oceny tej nie zmienia fakt, że dla przedmiotowych działek gruntu urządzono jedną księgę wieczystą i część z nich stanowią tereny o przeznaczeniu w miejscowym planie jako lasy czy też tereny rekreacji.

Sprzedawane działki gruntu dla których w miejscowym planie określono przeznaczenie:

 • 2 MN, U /przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną z usługami/
 • 3R /tereny rekreacji otwartej/
 • US, UT, WZ /tereny usług sportu i rekreacji turystyczno - wypoczynkowych i ujęcia wody/ stanowią działki budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT, co implikuje obowiązek zarejestrowania się podatnika - Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego od pierwszej transakcji dostawy terenów budowlanych.

W sytuacji sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą zbycie na gruncie ustawy VAT należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Zatem opodatkowanie dostawy działek podatkiem VAT winno odbywać się w oderwaniu od tego, czy składają się one na jedną nieruchomość zapisaną pod jednym numerem księgi wieczystej, a jedynie w oparciu o to, czy stanowią one grunty zabudowane czy też grunty niezabudowane.

Zgodnie z art. 106b ustawy VAT podatnik jest obowiązany m.in. wystawić fakturę dokumentującą, sprzedaż rozumianą także jako odpłatną dostawę towarów na terenie kraju (art. 2 pkt 22 ustawy VAT) dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy VAT.

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (vide art. 106b ust. 3 ustawy VAT).

Reasumując, obowiązek wystawienia faktury zależy od tego czy sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatnika VAT, podatnika od wartości dodanej lub o podobnym charakterze, na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem albo w pozostałych przypadkach na żądanie nabywcy towaru (tu kupującego nieruchomość) zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym zawarto umowę kupna-sprzedaży nieruchomości czy też otrzymano część lub całość ceny przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Na wystawionej fakturze VAT powinny znajdować się odrębnie działki objęte stawką podatku VAT oraz zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

W myśl art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Jak stanowi art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Z kolei art. 198 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa.

Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji , gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu zarobku w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Jak wskazano wyżej nie zawsze sprzedaż nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż nieruchomości nie stanowi takiej czynności przede wszystkim wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podmioty nie będące podatnikami VAT lub przez podmioty będące, co prawda takimi podatnikami, lecz niedziałające jako podatnicy w odniesieniu do tej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 Trybunał stwierdził, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną jest współwłaścicielem nieruchomości, na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej. Nieruchomość składa się z działek geodezyjnych: 3 o pow. 1212 m2,5 o pow. 1212 m2, 6 o pow. 1221 m2,7 o pow. 1206 m2, 8 o pow. 1216 m2, 9 o pow. 1209 m2,10 o pow. 1218 m2,11 o pow. 1207 m2,12 o pow. 1216 m2, 13 o pow. 1206 m2,14 o pow. 1217 m2, 15 o pow. 1206 m2,16 o pow. 1217 m2, 25 o pow. 621 m2, 26 o pow. 1.515 m2, 19 o pow. 1476 m2, 20 o pow. 339 m2, 21 o pow. 1458 m2, 22 o pow. 1242 m2, 23 o pow. 1207 m2 oraz 24 o pow. 38.300 m2.

Wszystkie ww. działki powstały w efekcie podziału działki nr X, która z kolei powstała w efekcie scalenia działek o numerach A, B, C, D, E, F i G. Działkę o nr ewid. G Wnioskodawca i jego małżonka nabyli w drodze umowy kupna-sprzedaży w roku 2005. Działki o nr ewid. E, F Wnioskodawca i jego małżonka nabyli w roku 2005 w drodze umowy kupna-sprzedaży. Działki o nr ewid. A, B Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli w roku 2006 w drodze umowy kupna-sprzedaży. Umową zniesienia współwłasności rep. A nr....małżonka Wnioskodawcy nabyła działki o nr ewid. C i D, które następnie w drodze darowizny przeniosła do majątku wspólnego małżonków.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr ... z 25 lipca 2008 roku część terenu obejmująca działki oznaczone numerami: 3,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 25,26,19,20,21,22 oraz 23 (obecne numery), zmieniła swój charakter na budowlany. W tym stanie rzeczy Wnioskodawca podjął decyzję o budowie domu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swojej rodziny. Na podstawie decyzji Starosty Częstochowskiego z 7 maja 2010 roku nr ...., na działce o numerze 3 wybudował dom jednorodzinny, w którym zamieszkał wraz z rodziną w dniu 19 września 2015 roku. Działki o numerach:5 oraz 6 Wnioskodawca postanowił zatrzymać z zamiarem późniejszego przekazania ich swoim dzieciom. Pozostały teren składający się z działek budowlanych nr:7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16, 19,20,21,22,23, działki 26 oraz część działki nr 25 (droga wewnętrzna) oraz działki 24 (tereny leśne rolne rekreacyjne) Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca nie wykorzystywał nieruchomości mających być przedmiotem sprzedaży dla celów zarobkowych. Wnioskodawca podał, że jego zamiarem, w chwili nabywania działek było utrzymanie i powiększenie majątku rodzinnego. Jak wskazał Wnioskodawca nie korzystał z opisanej nieruchomości w sposób gospodarczy czy rolniczy. Wymienione grunty nie są i nie były przedmiotem stosunków obligacyjnych w szczególności dzierżawy czy najmu, nigdy nie przynosiły Wnioskodawcy przychodów. Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzi ani też nigdy nie prowadził działalności rolniczej w tym nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Działki gruntu nie były wykorzystywane gospodarczo (nie czerpano z nich pożytków, nie stanowiły składnika przedsiębiorstwa) przez Wnioskodawcę oraz nie są zabudowane za wyjątkiem działki o nr ewid. 3, która aktualnie służy Wnioskodawcy i jego rodzinie za miejsce zamieszkania.

Ponadto, jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca nie występował o zmianę planu miejscowego dla przedmiotowych działek. Wnioskodawca nie podejmował ani nie podejmuje działań zmierzających do zmiany przeznaczenia, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, jakichkolwiek innych działań odnoszących się do działek objętych wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jedynym wyjątkiem są działania odnoszące się do działki 3, która to działka została zabudowana domem mieszkalnym zajmowanym przez Wnioskodawcę i jego najbliższą rodzinę, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i jego najbliższej rodziny).

Wnioskodawca nie dokonywał zabudowy działek objętych zamiarem sprzedaży.

Wnioskodawca dokonał jedynie niezbędnych przyłączy mediów do działki gruntu o nr ewid. 3, która zabudowana jest domem mieszkalnym w którym Wnioskodawca zamieszkuje wraz z najbliższą rodziną i zamierza pozostawić działkę w majątku rodzinnym. Pozostałe działki nie są uzbrojone.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych ani nie zamierza podjąć takich działań w przyszłości w celu sprzedaży działek gruntu objętych wnioskiem o interpretacje indywidualną. Zainteresowany zakupem klient z własnej inicjatywy wystąpił z propozycją zakupu działek. Wnioskodawca nie stosuje ani nie zamierza stosować ogłoszeń dotyczących sprzedaży w przyszłości działek gruntu objętych wnioskiem o interpretacje indywidualną. Wnioskodawca nie zamierza w przyszłości sprzedawać innych nabytych nieruchomości niż wymienione we wniosku o interpretacje. Środki ze sprzedaży działek gruntu objętych wnioskiem o interpretację Wnioskodawca przeznaczy na wykończenie i urządzenie domu, w którym aktualnie zamieszkuje wraz z rodzina, a w pozostałej części jako zabezpieczenie finansowe na przyszłość zwłaszcza po zakończeniu aktywności zawodowej.

Z powyższego wynika, iż dostawę przedmiotowych udziałów w działkach uznać należy za transakcję okazjonalną, jednorazową czyli taką, która nie jest czyniona z zamiarem nadania jej stałego charakteru. Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT w odniesieniu do zamierzonej dostawy udziałów w działkach.

Natomiast w kwestii dokonania podziału nieruchomości należy odnieść się do powołanych wyżej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w sprawach C-180/10 i C-181/10. Jak już zaznaczono, treść ww. orzeczeń wskazuje, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji wystąpiły pojedyncze okoliczności wskazane przykładowo w treści orzeczeń TSUE, związane z podziałem nieruchomości i wydzieleniem drogi wewnętrznej, których jednak w ocenie tut. organu nie można uznać za ciąg zdarzeń przesądzających o uznaniu tych działań za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jak podał Wnioskodawca w treści wniosku, konieczność wydzielenia działki budowlanej na potrzeby budowy własnego domu, zrodziła decyzję Wnioskodawcy o równoczesnym podziale całego terenu w części przeznaczonej pod zabudowę. Jak wskazał Wnioskodawca było to podyktowane względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Wnioskodawca uznał bowiem, że przy tym samym wysiłku organizacyjnym i zbliżonych kosztach dostosuje cały teren do zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Wówczas działania te nie zmierzały do sprzedaży nieruchomości bądź jej części. Wnioskodawca podaje, że z jednej strony działał, mając na uwadze troskę o własny majątek i zabezpieczenie rodziny, z drugiej strony liczył się z potrzebą kredytu na budowę domu. Wydzielenie działek budowlanych umożliwiało zabezpieczenie ewentualnego kredytu jedynie na wyodrębnionej części nieruchomości (poszczególnych działkach) bez obciążania całości. Oczywistym jest i było dla Wnioskodawcy, że banki chętniej i na lepszych warunkach udzielają kredytów, jeżeli ich zabezpieczeniem są konkretne samodzielne działki o jednoznacznym przeznaczeniu. Wnioskodawca podkreśla również fakt, że w czasie, kiedy dokonał podziału nieruchomości, w gminie nie obowiązywała uchwała o tzw. opłatach adiacenckich, które przepisy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają w przypadku dzielenia nieruchomości. Wnioskodawca obawiając się wprowadzenia takich opłat w przyszłości, postanowił podzielić cały teren budowlany na działki budowlane już podczas wydzielania działki pod budowę własnego domu, mając na celu optymalizację danin i opłat związanych z majątkiem osobistym.

Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej wydzielił drogę wewnętrzną. Wnioskodawca wskazał, że podział działki o nr ewid. 17 (drogi wewnętrznej) na działki o nr 25 oraz 26 został dokonany w lipcu 2015 roku ze względu na zainteresowanie klienta zakupem wszystkich działek za wyjątkiem działek o nr 3, 5, 6. W efekcie wydzielona część drogi wewnętrznej dz. nr 25 znalazła się w całości na terenie, którego dotyczy propozycja kupna. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest warunkiem koniecznym uzyskania decyzji podziałowej.

Wobec powyższego uznać należy, że planowana sprzedaż udziału w działkach nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia ww. udziałów w działkach, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego - charakteru takiej działalności). To wskazuje, że w takim przypadku mamy do czynienia z czynnościami mieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym niemających cech działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym nie można uznać sprzedaży przedmiotowych udziałów w działkach przez Wnioskodawcę za przejaw jego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowych udziałów w działkach nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie Wnioskodawcy w odniesieniu do tej sprzedaży nie można uznać za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 1 uznano za prawidłowe.

W konsekwencji powyższego, wobec uznania przez tut. organ, że sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w ww. działkach nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy Pana X jako Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednej osoby fizycznej, a nie dla małżonków. Jeżeli małżonka Wnioskodawcy jest zainteresowana uzyskaniem dla siebie interpretacji indywidualnej, powinna złożyć odrębny wniosek, przedstawić właściwy dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), pytanie oraz własne stanowisko w sprawie, jak również wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-752/15/AR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.