IBPP1/4512-728/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-728/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. działka pod budowę
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. teren budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 grudnia 2015 r.), oraz pismem z 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawy działek nr: 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24 i 2461/25 – jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT planowanej dostawy działek nr: 2461/7, 2461/8, 2461/9, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2461/13, 2461/14, 2461/15, 2461/16, 2461/17, 2461/18, 2461/26, 2461/27, 2461/28, 2461/29, 2461/30, 2461/31, 2461/32, 2461/33 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawy działek.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 listopada 2015 r. Nr IBPP1/4512-728/15/AL oraz pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 grudnia 2015 r. Nr IBPP1/4512-728/15/AL.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 21,0441 ha, oznaczonej numerem 2461/7, 2461/8, 2461/9, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2461/13, 2461/14, 2461/15, 2461/16, 2461/17, 2461/18, 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24, 2461/25, 2461/26, 2461/27, 2461/28, 2461/29, 2461/30, 2461/31, 2461/32, 2461/33, dla której Sąd Rejonowy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr xxx. Dla tej nieruchomości nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma również wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podatnik pytający nie jest ani podatnikiem ani płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Wnioskodawca zamierza zbyć wyżej opisaną nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „B”. Zbycie nastąpi w drodze umowy kupna sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) oparta na wycenie rzeczoznawcy została ustalona na kwotę 46,50 zł. Ponadto w dniu 3 września 2015 r. nastąpiła częściowa sprzedaż nieruchomości o powierzchni 4,8285 ha oznaczonej numerem 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24 i 2461/25.

W uzupełnieniu wniosku z 16 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż jest właścicielem 20 (dwudziestu) geodezyjnie wyodrębnionych działek o numerach 2461/7; 2461/8; 2461/9; 2461/10; 2461/11; 2461/12; 2461/13; 2461/14; 2461/15; 2461/16; 2461/17; 2461/18; 2461/26; 2461/27; 2461/28; 2461/29; 2461/30; 2461/31; 2461/32; 2461/33.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy każdej z tych działek z osobna, ponieważ jednak zdarzenie przyszłe będzie identyczne w odniesieniu do każdej z tych działek, opis (uzupełnienie) stanu przyszłego ma charakter łączny. Wszystkie wymienione działki są zlokalizowane w K. Wszystkie 20 działek podatnik zamierza zbyć na rzecz innej osoby prawnej, która ma siedzibę w Polsce, ale właścicielem 100% jej udziałów jest podmiot zagraniczny. Zbycie nastąpi poprzez zawarcie umowy kupna sprzedaży każdej z opisanych działek.

Według wiedzy posiadanej przez Wnioskodawcę, w dacie planowanej sprzedaży wszystkie wymienione działki będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będą przeznaczone pod zabudowę - będą to tereny przemysłowe/budowlane (warunek umowy kupna sprzedaży).

Według wiedzy posiadanej przez Wnioskodawcę, na dzień planowanej sprzedaży przedmiotowych działek nie zostanie jeszcze wydana decyzja o warunkach ich zabudowy. Podatnik nie potrafi jednak całkowicie wykluczyć takiej sytuacji. Na dzień planowanej sprzedaży wymienione wyżej działki będą terenami niezabudowanymi.

Odnośnie uzupełnienia zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż na dzień 3 września 2015 r., to jest na dzień sprzedaży przez podatnika działek oznaczonych numerami 2461/19; 2461/20; 2461/21; 2461/22; 2461/23; 2461/24; 2461/25 działki te były terenami niezabudowanymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z powyższym podatnik ma obowiązek doliczyć do ceny netto za sprzedawana nieruchomość podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy sprzedaży...

W uzupełnieniu z 16 listopada 2015 r. Wnioskodawca sformułował następujące pytania:

 1. Czy podatnik będzie miał obowiązek doliczyć do ceny netto za sprzedaż wszystkich 20 działek (zdarzenie przyszłe) podatek od towarów i usług VAT...
 2. Czy podatnik ma obowiązek doliczyć do ceny netto za sprzedaż w dniu 3 września 2015 r., 7 działek (zaistniały stan faktyczny) podatek od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 2 ust. 33 ustawy od towarów i usług VAT przez teren budowlany należy rozumieć grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Dla nieruchomości opisanych w rubryce 67 nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zatem zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług VAT należy uznać, iż podatnik dostarczy (sprzeda) spółce tereny niezabudowane, inne niż tereny budowlane, co powinno skutkować zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT.

W uzupełnieniu z 16 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami, a sprzedawane w przyszłości (zdarzenie przyszłe) 20 działek stanowią jego majątek prywatny.Działki te zostały zakupione przez Wnioskodawcę w odległej w przeszłości z majątku prywatnego, jako lokata i bez związku i poza prowadzoną działalnością gospodarczą.Zatem do ceny sprzedaży netto tych 20 działek podatnik nie powinien doliczać podatku od towarów i usług VAT.
 2. Przedmiotem sprzedaży w dniu 3 września 2015 r., było 7 działek, dla których brak było (jest) planu zagospodarowania przestrzennego, czy choćby studium zagospodarowania, brak było (jest) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Brak jest zatem podstaw do naliczenia do ceny sprzedaży netto tych 7 działek podatku od towarów i usług VAT. Również w tym przypadku aktualne są wyjaśnienia i stanowisko podatnika zawarte w niniejszej rubryce (70) jako pkt I powyżej.

Ponieważ pierwotny wniosek dotyczył tylko i wyłącznie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawy działek, natomiast własne stanowisko, które Wnioskodawca przedstawił w uzupełnieniu wniosku dotyczyło uznania Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu sprzedaży działek, tut. organ pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia w jakim zakresie jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z 16 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej było zwolnienie od podatku VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie wnosił i nie wnosi o dokonanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia, czy w związku z tą transakcją jest (będzie) podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i czy jest obowiązany doliczyć podatek VAT do ceny działek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się w za:
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawy działek nr: 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24 i 2461/25,
 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT planowanej dostawy działek nr: 2461/7, 2461/8, 2461/9, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2461/13, 2461/14, 2461/15, 2461/16, 2461/17, 2461/18, 2461/26, 2461/27, 2461/28, 2461/29, 2461/30, 2461/31, 2461/32, 2461/33.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczącą wszystkich przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 41. ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany,
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Należy w tym miejscu nawiązać do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), zgodnie z którym ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego dokonał w dniu 3 września 2015 r. sprzedaży nieruchomości tj. działek gruntu oznaczonych numerami 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24 i 2461/25. Dla tych nieruchomości na dzień sprzedaży nie był sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Grunty te, w momencie sprzedaży, stanowiły teren niezabudowany.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis stanu faktycznego oraz cytowane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dokonana w dniu 3 września 2015 r. dostawa działek gruntu o numerach 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/22, 2461/23, 2461/24 i 2461/25, dla których nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dokonanej w dniu 3 września 2015 r. dostawy 7 działek należało uznać za prawidłowe.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca ma zamiar dokonać sprzedaży nieruchomości tj. działek gruntu oznaczonych 2461/7, 2461/8, 2461/9, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2461/13, 2461/14, 2461/15, 2461/16, 2461/17, 2461/18, 2461/26, 2461/27, 2461/28, 2461/29, 2461/30, 2461/31, 2461/32, 2461/33, które na moment dostawy będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będą przeznaczone pod zabudowę - będą to tereny przemysłowe/budowlane (warunek umowy kupna sprzedaży).

Na dzień planowanej sprzedaży przedmiotowych działek nie zostanie jeszcze wydana decyzja o warunkach ich zabudowy. Podatnik nie potrafi jednak całkowicie wykluczyć takiej sytuacji. Na dzień planowanej sprzedaży wymienione wyżej działki będą terenami niezabudowanymi.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro na dzień sprzedaży działki będą stanowiły tereny przeznaczone pod zabudowę, będą to bowiem tereny budowlane (przemysłowe) w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to ich zbycie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT planowanej dostawy 20 działek należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy z tytułu wskazanych we wniosku działek Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i czy jest obowiązany doliczyć podatek VAT do ceny sprzedaży działek gdyż w uzupełnieniu z 16 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie wnosi o dokonanie interpretacji w tym zakresie.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wyłącznie kwestię zwolnienia od podatku VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bowiem ww. przepis został wskazany przez Wnioskodawcę w poz. 61 wniosku ORD-IN jako mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej, co potwierdził również Wnioskodawca pismem z 16 grudnia 2015 r.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-728/15/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.