IBPP1/4512-674/15/AL | Interpretacja indywidualna

Wyłączenia z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów działki nr 802/24 i 1114/22 wraz z posadowionymi na nich budynkiem Handlowo-Usługowym, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną,-braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy).
IBPP1/4512-674/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. budynek niemieszkalny
 2. drogi
 3. działki
 4. grunt zabudowany
 5. parking
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wyłączenia z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów działki nr 802/24 i 1114/22 wraz z posadowionymi na nich budynkiem Handlowo-Usługowym Galeria, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania (zwolnienia od podatku) sprzedaży nieruchomości, obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy) przez Wnioskodawcę.

Wniosek uzupełniono pismem z 12 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 września 2015 r. Nr IBPP1/4512-674/15/AZb.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zdarzenie przyszłe dotyczy zagadnienia „interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży grupy składników majątkowych w postaci nieruchomości w tym prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz budynku i budowli na tym gruncie posadowionych”. Dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku Sąd Rejonowy prowadzi KW nr xxx. Zarówno Wnioskodawca jak i przyszły nabywca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Firma „H” prowadzi działalność od 1989 r. Pierwotnie jako własność osoby fizycznej pod firmą PPH „H”. Z dniem 1 lipca 2005 r. mienie firmy zostało wniesione aportem do „H” Sp. z o.o. jako zorganizowane przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 551 KC).

Przedmiotem aportu była między innymi nieruchomość opisana w KW xxx. Spółka „H” prowadzi działalność w trzech głównych segmentach, blokach tematycznych:

 1. hurtową i detaliczną sprzedaż towarów branży budowlanej począwszy od tzw. ciężkiej budowlanki (cegły dachy, systemy dociepleń itp.) po wykończenia wnętrz (płytki, panele, farby, armatura łazienkowa itp.) oraz wyposażenie wnętrz. Działalność ta prowadzona jest na terenie trzech jednostek lokalnych tj. w L. przy ul O., Lublińcu przy ul. C. oraz w D. przy ul. P.,
 2. produkcję oraz sprzedaż dla odbiorców indywidualnych i firm betonu towarowego oraz wyrobów prefabrykowanych. Oddziały dla tej produkcji znajdują się na terenie L. przy ul. O., R. przy ul. S.
 3. najem powierzchni handlowych w Galerii Handlowej, powierzchni biurowych przy ul. O. (KW xxx).

Przedmiotem niniejszego wniosku są nieruchomości przypisane do trzeciego segmentu działalności Wnioskodawcy a mianowicie planowana jest sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu 802/24 o pow. 1,0008ha, działki 1114/22 o pow. 0,9200ha wraz z budynkiem magazynowo-handlowym zwanym Galerią Handlową oraz budowlami (parking, drogi dojazdowe, oświetlenie) na tych działkach posadowionych zlokalizowanych w L. przy ul. O. Istotne informacje dotyczące nieruchomości to:

 1. została wniesiona do firmy Wnioskodawcy aportem z dniem 01 lipca 2005 r.,
 2. nieruchomość była modernizowana, rozbudowywana:

-pierwsza modernizacja przebudowa obiektu miała miejsce w latach 2007/2008. Wartość nakładów przekroczyła 30% jej wartości początkowej i wyniosła w przypadku budynku 57,98%, budowli 72,81%. Od nakładów inwestycyjnych Wnioskodawca odliczył VAT naliczony.

W wyniku tej modernizacji rozbudowy połączono kilka budynków w jeden o kształcie litery „L”. W jednej części zmodernizowanego budynku Wnioskodawca „H” Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie sprzedaży towarów branży budowlanej w postaci sklepu - hurtowni zwane potocznie Centrum Handlowym. Sprzedaż towarów opodatkowana była podatkiem VAT.

Drugą część budynku podzielono na boksy handlowe o różnych powierzchniach i przeznaczono pod wynajem. Część ta nazwana została Galerią Handlową. Wnioskodawca z tyt. najmu powierzchni uzyskiwał przychody opodatkowane podatkiem VAT. Ulepszeniu modernizacji uległy również parking i oświetlenie wokół budynku. Wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej.

Drugą modernizację - rozbudowę rozpoczęto w III kw. 2014 r. i trwa do nadal. W pierwszym etapie przeniesiono Centrum Handlowe (sklep-hurtownię towarów budowlanych) z budynku przy ul. O. do budynku wynajętego przez Wnioskodawcę od Gminnej Spółdzielni w L. przy ul. O. (oczywiście po uprzedniej jego modernizacji). Nieruchomość w L. przy ul O. zarząd w całości zdecydował przeznaczyć pod wynajem. Wymagało to poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% wartości początkowej obiektu. Inwestycja ma na celu utrzymanie Galerii Handlowej jako wiodącego obiektu handlowego na rynku lokalnym. Rozbudowa wiązała się z pozyskaniem nowych najemców m.in sieciowych marek w branży: odzieżowej, obuwniczej, drogeryjnej itp. Komercjalizację obiektu zarząd powierzył profesjonalnej zewnętrznej firmie.

W ramach drugiej modernizacji obiektu przy ul O. modernizacji lub wymiany wymagały między innymi: sieć wod-kan, konstrukcja i pokrycie dachu, elewacja zewnętrzna, klimatyzacja, windy, przyłącze elektryczne itp. Wewnątrz budynek podlegał całkowitej przemianie w związku ze zmianą najemców. Najemcy szczególnie sieciowi mają restrykcyjne wymagania co do sposobu wykończenia sali handlowej, jej wielkości, oświetlenia itp.

Nakłady inwestycyjne na dzień wystąpienia z nin. wnioskiem wynoszą 129,79% wartości początkowej budynku, budowli - 248,75%. Nakłady zaewidencjonowane są na koncie inwestycje rozpoczęte. Nie powiększono o nie wartości środków trwałych ze względu na to, że inwestycja nie została jeszcze zakończona.

Stan komercjalizacji obiektu na dzień wystąpienia z wnioskiem wynosi 86%. Pierwszą umowę najmu w ramach drugiej modernizacji podpisano w grudniu 2014 r.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż modernizacja była przeprowadzana etapami i nigdy Galeria nie była całkowicie niedostępna dla klientów. Zbywca Spółka „H” cały czas uzyskiwała i uzyskuje do nadal przychody z tyt. najmu (w zmiennej wysokości w zależności od okoliczności związanych z prowadzonymi robotami).

Zbywca zarówno w trakcie „pierwszej” jak i „drugiej” modernizacji - rozbudowy finansował nakłady z udziałem kredytu bankowego. Kredyty zabezpieczone są wpisami w xxx.

Dnia 22 lipca 2015 r. Wnioskodawca - Spółka „H” oraz „M” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Rep A nr xxx.

Po ziszczeniu się warunków szczegółowo opisanych w umowie przedwstępnej dojdzie do zawarcia ostatecznej przyrzeczonej umowy sprzedaży w wyniku której sprzedawca przeniesie na kupującego między innymi:

 • prawo wieczystego użytkowania działek gruntu 802/24 i 1114/22 oraz prawo własności budynku - Galeria Handlowa, oraz budowli na tych działkach posadowionych,
 • dokumentację budowlano-wykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - prawa z umów najmu wraz z kaucjami i zabezpieczeniami wynikającymi z tych umów.

W ramach transakcji może dojść do przejęcia przez kupującego praw i obowiązków sprzedającego wynikających z umów z dostawcami mediów. Przedmiotowe umowy mogą zostać w całości lub w części rozwiązane, a Kupujący może zawrzeć w tym zakresie nowe umowy z dotychczasowymi dostawcami mediów lub nowymi.

Transakcja nie będzie obejmować przeniesienia na kupującego żadnych zobowiązań jak i należności w tym z tyt. kredytów, podatków, dostawy mediów, stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i kasie.

Kupujący nie przejmie też pracowników, ksiąg rachunkowych, komputerów i oprogramowania sprzedającego.

Do dnia zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Wnioskodawca będzie kontynuował działalność związaną z najmem powierzchni w Galerii Handlowej i będzie osiągał z tego tyt. opodatkowane podatkiem VAT przychody.

Po sprzedaży i przeniesieniu własności na kupującego Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności w zakresie najmu powierzchni handlowych z wyjątkiem najmu powierzchni biurowych - działalność incydentalna).

Wnioskodawca wyjaśnia nadto, że ze względu na to iż prowadzi działalność w różnych segmentach obowiązujący u niego plan Kont (zwany ZPK) umożliwia przypisywanie kosztów i przychodów do każdego segmentu działalności. Obowiązująca u Wnioskodawcy polityka rachunkowości pozwala też na przypisanie do każdego segmentu działalności należności oraz zobowiązań.

Spółka prowadzi też dla każdego segmentu działalności ewidencję w zakresie osiąganych wyników finansowych w ujęciu miesięcznym do poziomu „wyniku operacyjnego”. Bilans - roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest wspólnie dla całej firmy.

W związku z opisanym wyżej stanem faktycznym oraz biorąc pod uwagę wartość transakcji zachowując daleko idącą ostrożność zarząd zdecydował o konieczności wystąpienia z niniejszym wnioskiem.

W piśmie z dnia 12 października 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 30 września 2015r. Nr IBPP1/4512-674/15/AZb Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wniesienie mienia z dniem 1 lipca 2005 r. w formie aportu stanowiło czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT i Wnioskodawca nie odliczył z tego tytułu podatku VAT. Dodać należy, że Wnioskodawca wystąpił dnia 10 marca 2005 r. z wnioskiem o udzielenie interpretacji, do Naczelnika Urzędu Skarbowego co do zakresu stosowania prawa podatkowego w przypadku wniesienia aportem zorganizowanego przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2005 r. Znak xxx Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił interpretacji podatkowej i stwierdził, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (w rozumieniu art. 55(1) KC.) i nie powoduje konieczności wystawienia faktury VAT.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż przedmiotem aportu wniesionego 1 lipca 2005 r. było całe zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC ze zobowiązaniami, należnościami, środkami trwałymi, nieruchomościami, prawem wieczystego użytkowania gruntu działek 802/24 i 1114/22. Pracowników Wnioskodawca przejął na zasadzie art. 23(1) KP. Działki 802/24 i 1114/22 były zabudowane w dniu wniesienia aportu. Podstawa prawna wniesienia aportu art. 6 ust. 1 pkt l ustawy o podatku VAT w/z z art. 55(l) i 55(2) KC. Po wniesieniu aportu działalność osoby fizycznej została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej z dniem 1 lipca 2005 r.

Osoba fizyczna, która wniosła aport do firmy Wnioskodawcy (PPH „H”) nabyła przedsiębiorstwo w drodze prywatyzacji 10 czerwca 1992 r. w trybie art. 37 ust. 2 w/z z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Sprzedający Skarb Państwa w osobie Wojewody przeniósł na kupującego własność przedsiębiorstwa po firmą B w L. przy ul O. PPH „H” nabyła wtedy prawo wieczystego użytkowania działek 802/24 i 1114/22 wraz z budynkami i budowlami na tych działkach posadowionymi. W skład przedsiębiorstwa wchodziły też należności i zobowiązania.

2. Wnioskodawca jest następcą podatkowym firmy PPH „H” - podstawa prawna art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 28 lutego 2001 r.

4. Każda geodezyjnie wyodrębniona działka objęta użytkowaniem wieczystym (działka 802/24 i 1114/22) w momencie sprzedaży będzie stanowiła działkę zabudowaną. Na działce nr 802/24 i 1114/22 posadowiony jest jeden budynek handlowo-usługowy o łącznej powierzchni zabudowy 7640 m2, z czego powierzchnia 4612m2 usytuowana jest na działce 802/24 zaś powierzchnia 3028 m2 na działce 1114/22. Wnioskodawca podkreśla, iż budynek ten stanowi jedną całość potocznie zwaną Galerią Handlową. Budynek jest na stale związany z gruntem.Na działce 802/24 i 1114/22 od strony ul O. znajduje się oświetlony parking. Za budynkiem galerii znajduje się droga wewnętrzna dojazdowa dla samochodów dostawczych.
Reasumując przedmiotem sprzedaży będzie:

 • budynek Galerii Handlowej (PKOB 1230 - Budynki handlowo-usługowe),
 • prawo wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu nr 802/24 1114/22,
 • parking wraz z oświetleniem przy Galerii - PKOB 2112 (ulice i drogi pozostałe),
 • droga dojazdowa wewnętrzna - utwardzona PKOB 2112 (ulice drogi pozostałe).

5. Przedmiotem sprzedaży, co do której Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o interpretację podatkową nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) i 55(2) KC (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

ppk 1. Przedmiotem sprzedaży nie będzie oznaczone indywidualnie przedsiębiorstwo. Wnioskodawca nie jest zainteresowany sprzedażą przedsiębiorstwa, lecz tylko pewnych składników tego przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy nie będących zorganizowaną częścią w rozumieniu art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT.

Wnioskodawca zaoferował do sprzedaży tylko wybrane składniki wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa. Zamysł sprzedaży Galerii Handlowej powstał już w chwili podjęcia decyzji o jej modernizacji. Sprzedaż części majątku podyktowana jest chęcią oddłużenia firmy Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi działalność w bardzo szerokim i różnym zakresie w tym w branży budowlanej, jest też producentem betonu i wyrobów prefabrykowanych.

Nabywca nie jest zainteresowany przejęciem tego typu działalności. Jego specyfika jest zupełnie inna.

ppk 2. Przedmiotem sprzedaży będzie własność budynku i budowli (nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu szczegółowo opisanych w odpowiedzi na pytanie 4. Przedmiotem sprzedaży nie będą służebności hipoteki ani inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży nie będą urządzenia, towary, materiały, wyroby. Te składniki majątku pozostaną w firmie Wnioskodawcy i będą służyły jego działalności. W przypadku zapasów towarów wyrobów: są to towary i wyroby branży budowlanej materiały to głównie surowce do produkcji betonu oraz materiały pomocnicze w tym środki czystości, których również przyszły nabywca nie zakupi od Wnioskodawcy.

ppk 3. Na nabywcę przejdą prawa z umów najmu powierzchni handlowych Galerii Handlowej, jednak bez należności czy zobowiązań z tymi umowami związanymi. Przejdzie prawo do korzystania z służebności drogi dojazdowej.

ppk 4. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne nie przejdą na nabywcę. Nabywca, jak i Wnioskodawca nigdy nie byli zainteresowani przeniesieniem tego typu praw.

ppk 5. Koncesje licencje i zezwolenia - Wnioskodawca nie posiada w związku z czym nie będą one przedmiotem transakcji.

ppk 6, 7. Wnioskodawca posiada patent związany z produkcją betonu i nie będzie on przedmiotem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży nie będzie też nazwa firmy. Firma Wnioskodawcy będzie z tego patentu korzystała a nawet w związku z nim uzyskała dotacje unijne. W grę nie wchodzi też sprzedaż nazwy firmy Wnioskodawcy, firma „H” nie zaprzestanie działalności gospodarczej, a nazwa kojarzy się na rynku głównie z branżą budowlaną, z branżą w której nadal Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą.

ppk 8. Tajemnice przedsiębiorstwa nie będą podlegały sprzedaży.

ppk 9. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będą przedmiotem sprzedaży. Wszystkie te dokumenty pozostaną w firmie Wnioskodawcy bowiem są one konieczne i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabywca otrzyma jedynie dokumenty związane z przedmiotem sprzedaży tj. pozwolenia, zgłoszenia, zawiadomienia oraz dokumentację techniczną dotyczącą sprzedawanego obiektu.

6. Przedmiotem sprzedaży nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT.

 1. przedmiot dostawy zdaniem Wnioskodawcy nie stanowi w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo (w tym zobowiązań) zespołu składników materialnych i niematerialnych co Wnioskodawca uzasadnia poniżej.Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa (zwana dalej ZCP) ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział czy zakład. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań. Warte podkreślenia jest to, że owo wyodrębnienie musi istnieć już w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.W ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie możemy mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym i finansowym. Zarówno zobowiązania jak i należności nie są ewidencjonowane oddzielnie dla przedmiotu sprzedaży. W miejscu tym należy podkreślić, że ewidencja należności z tyt. czynszów prowadzona jest na jednym wspólnym koncie w rozbiciu na wierzycieli nie na rodzaje działalności. Podobnie ma się sprawa ze zobowiązaniami i jest jeszcze bardziej skomplikowana, bowiem kontrahenci sporządzają jedną fakturę np. za zużycie wody, wywóz nieczystości itp. Galeria handlowa nie jest też oddziałem czy wydziałem Wnioskodawcy, który jest wydzielony w strukturze organizacyjnej. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę tylko i wyłącznie na rzecz tej działalności a koszty typu środki czystości woda, wynagrodzenia mogą być przypisywane do tej działalności ustaloną w Zakładowym Planie Kont proporcją. Podobnie ma się sprawa z kredytami obrotowymi na pokrycie bieżącej działalności firmy.
 2. przedmiot dostawy nie jest wyodrębniony funkcjonalnie bowiem nie realizuje sam swoich zadań gospodarczych. Zespół składników będzie mógł być uznany za ZCP jeżeli spełnione są łącznie wszystkie przesłanki a to:
  • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań,
  • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
  W przypadku Wnioskodawcy nie można mówić o łącznym spełnieniu przesłanek jak wyżej.
 3. Przyporządkowanie przychodów do przedmiotu działalności zdaniem Wnioskodawcy jest możliwe. W aktualnej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy przyporządkowanie kosztów jest bardzo skomplikowane i poza szacunkowym ich odniesieniu do przedmiotu sprzedaży wręcz niemożliwe z powodów wyżej opisanych.
 4. Przedmiot dostawy zdaniem Wnioskodawcy nie może stanowić samodzielnego przedsiębiorstwa realizującego zadania gospodarcze z powodów wyżej opisanych.

7. Wyłączenie zobowiązań z przedmiotu dostawy wynika z niemożliwości ich wydzielenia w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Drugą ważną przyczyną jest fakt, iż nabywca nie jest zainteresowany zakupem „długów” zbywcy.

8. Firma zbywcy w ramach prowadzonej ewidencji nie posiada podziału na należności dotyczące i mające związek z przedmiotem zbycia. Dodatkowo należności Wnioskodawcy objęte są cesją na rzecz banków udzielających spółce kredytów. Wnioskodawca nie bardzo widzi możliwość sprzedaży należności czy zobowiązań z tyt. podatków w tym podatków lokalnych. Zbywca posiada tylko bieżące zobowiązania z tyt. podatków. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, że nie prowadzi ewidencji podatków w podziale na poszczególne działalności w tym dotyczące przedmiotu zbycia. Nabywca prowadzi własną politykę gospodarczą i zamierza nabyć pewne ściśle określone składniki majątkowe. Nie jest zainteresowany zakupem należności czy zobowiązań. Trudno sobie wyobrazić, aby czynność taka była korzystna dla Wnioskodawcy i do zaakceptowania przez organy podatkowe czy banki. Dokonanie podziału wierzytelności z tyt. mediów celem przypisania ich tylko do przedmiotu sprzedaży jest niemożliwe.

9. Nabywca nie przejmie pracowników Wnioskodawcy:

 • Wnioskodawca nie zatrudnia tylko pracowników obsługujących i przypisanych do przedmiotu najmu (dla przykładu pracownik marketingu pełni jednocześnie funkcję administratora galerii, pracownicy księgowości również nie są przypisani tylko do przedmiotu zbycia, podobnie sprzątaczki czy pracownicy gospodarczy)
 • Nabywca oświadczył podczas negocjacji, że prowadzi własną politykę kadrowo-personalną

10. Nabywca nie przejmie ksiąg rachunkowych, komputerów i oprogramowania, bowiem przedmiotem nabycia będzie grunt w użytkowaniu wieczystym (obie działki zabudowane) wraz z budynkiem na tym gruncie posadowionym oraz budowlami, parking, droga „dla transportu dostawczego”. Przedmiot nabycia zostanie wkomponowany do funkcjonującego w jego firmie planie kont, polityką rachunkowości a tym samym obsługiwany będzie przez jego oprogramowanie.

11. Zespół przenoszonych na nabywcę składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdolność taką będzie posiadał po wcieleniu go w struktury nabywcy (pracownicy, środki pieniężne itp.).

12. Na pytanie tut. organu cyt.: „Czy nabywca po nabyciu przedmiotu dostawy, o którym mowa we wniosku, będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej zbywcy w dotychczasowym zakresie...” Wnioskodawca wskazał, że cyt.: „Nabywca po nabyciu przedmiotu dostawy będzie kontynuował działalność zbywcy. Może jednak wprowadzić wiele zmian, wypowiedzieć dotychczasowe umowy najmu zawrzeć nowe, zatrudnić administratora czy też zlecić wykonywanie tych czynności profesjonalnemu podmiotowi gospodarczemu.” Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z jego wiedzą generalnie może on na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej.

13. Na pytanie tut. organu cyt.: „Jeśli któraś z działek mających być przedmiotem sprzedaży będzie niezabudowana to należy wskazać: a) Która to geodezyjnie wyodrębniona działka...; b) Jakie będzie przeznaczenie geodezyjnie wyodrębnionej działki w momencie sprzedaży wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... Czy zgodnie z tym planem ww. działka będzie stanowiła działkę przeznaczoną pod zabudowę...; c) Czy w momencie sprzedaży będzie obowiązywała dla geodezyjnie wyodrębnionej działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli tak, to jaki rodzaj zabudowy decyzja te przewiduje...” Wnioskodawca wskazał, że cyt.: „Żadna z działek będących przedmiotem zbycia nie będzie niezabudowana. W związku z powyższym odpowiedź na ppk a-c jest bezprzedmiotowa.

14. Przedmiotem sprzedaży będą działki zabudowane nr 802/24 i 1114/22 grunt w użytkowaniu wieczystym oraz odrębnym prawem własności budynku i budowli na tych działkach posadowionych.

Ppk a) Na działce nr 802/24 znajduje się jedna z części budynku Handlowo-Usługowego o łącznej powierzchni zabudowy 3097 m2 składająca się z dwóch budynków połączonych funkcjonalnie oraz około 1/3 drugiej części budynku Handlowo-Usługowego o łącznej powierzchni zabudowy 4543 m2 z czego powierzchnia 1514 m2 usytuowana jest na działce 802/24, a pozostała część budynku 3028 m2 zlokalizowana jest na działce sąsiedniej o nr 1114/22. Obydwie części budynku stanowią połączony kompleks handlowo-usługowy. Kwalifikujący się zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)).

Ppk b) W myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) Art. 3 pkt 1) jest to obiekt budowlany i został sklasyfikowany zgodnie z PKOB (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)) jako klasa 1230 Budynki handlowo-usługowe.

Ppk c) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 3 pkt 2 budynek „należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.” Tym samym cały kompleks Handlowo-Usługowy stanowi obiekt budowlany i jest trwale z gruntem związany.

Ppk d i g) Wszystkie budynki zostały nabyte przez Wnioskodawcę w drodze aportu, o którym mowa we wniosku w kształcie jak w załączniku nr 1.

Wnioskodawca w latach 2007/2008 i 2014/2015 do nadal przeprowadzał modernizacje i rozbudowę obiektu i stworzył obiekt handlowo - usługowy o powierzchni zabudowy 7640m2 w jego obecnym kształcie.

Oprócz budynków Wnioskodawca aportem otrzymał również parking i utwardzoną drogę również modernizowane po wniesieniu aportu.

Po wniesieniu aportu Wnioskodawca na terenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku prowadził działalność w zakresie:

 • produkcji okien
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów branży budowlanej
 • marginesowe źródło przychodu stanowił najem powierzchni biurowych

Części budynku nr 1,2,3,4,5 (załącznik graficzny 3.) zostały oddane do użytkowania przed 7 lipca 1994 r., nabyte przez następcę prawnego Wnioskodawcy w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w 1992 - nie obowiązywała wtedy ustawa o VAT. Części budynku oznaczone liczbami od 1 do 5 objęte były aportem z 01 lipca 2005 r. Segment budynku oznaczony nr 6 został oddany do użytkowania 30 kwietnia 2008 r. Segment budynku nr 7 został oddany do użytkowania 27 maja 2009 r. Te części budynku zostały wybudowane i modernizowane przez Wnioskodawcę i Wnioskodawca odliczył VAT od wszystkich nakładów inwestycyjnych na te budynki poniesione. Segment budynku nr 8 został oddany do użytkowania 29 lutego 2000 r. Został on wybudowany przez następcę prawnego Wnioskodawcy (PPH „H”) i wniesiony aportem 1 lipca 2005 r. Następca prawny odliczył VAT od wszystkich nakładów inwestycyjnych.

Wszystkie części budynku od l do 8 zostały przez Wnioskodawcę ulepszane i modernizowane.

Obiekt budowlany znajdujący się na działce 1114/22 oraz na działce 802/24 o łącznie powierzchni 4543 m2 (druga część) został zmodernizowany pozwoleniem na budowę z dnia 8 lipca 2008 r. i zakończony zawiadomieniem o zakończeniu robót z dnia 20 lutego 2009 r. Kolejny budynek znajdujący się w całości na działce nr 802/24 (pierwsza część) została wykonana przebudowa elewacji na pozwolenie na budowę z dnia 26 czerwca 2015 r., które do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone oraz na podstawie zgłoszenia wykonana przebudowa budynku z dnia 3 września 2015 r., która do dnia dzisiejszego nie została zakończona (planowany termin zakończenia 11-12/2015 r.).

14e-h. Budynek będący przedmiotem wniosku został do firmy Wnioskodawcy wniesiony aportem w kształcie zaprezentowanym w załączniku nr 1. Wnoszący aport był czynnym podatnikiem podatku VAT. Czynność wniesienia aportu jak to wskazano w odpowiedzi na pytanie 1 nie podlegała przepisom ustawy o podatku VAT.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy firma PPH „H” była czynnym podatnikiem podatku VAT i od wszystkich robót budowlanych i modernizacji przeprowadzonych na obiekcie do 31 czerwca 2005 r. odliczyła podatek VAT.

Wartość nakładów modernizacyjnych, budowlanych poniesiona przez poprzednika firmę PPH „H” przekroczyła 30% wartości początkowej budynku nabytego w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.

Również Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku VAT odliczył VAT od wszystkich modernizacji, ulepszeń.

Zarówno „pierwsza” modernizacja jak i „druga”, o której mowa we wniosku stanowiły wydatki na ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym i przekraczały 30% wartości początkowej obiektów (budynku i budowli będących przedmiotem wniosku).

Budynek, o którym mowa we wniosku podlegał jeszcze ulepszeniu - modernizacji w 2009 r. O modernizacji tej nie wspomniano we wniosku przez przeoczenie. Również i ta modernizacja obejmowała swoim zakresem wydatki na ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Suma wydatków na to ulepszenie również przekroczyła 30% wartości początkowej budynku (zwana dalej modernizacją 2009).

Co do daty oddania obiektu do użytkowania to może być on oddany do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym tylko raz. U poprzednika prawnego zgodnie z załącznikiem nr 3 budynek został oddany do użytkowania po rozbudowie wymagającej pozwolenia na budowę dnia 29 lutego 2000 r.

Wnioskodawca przeprowadzał roboty remontowo - modernizacyjne na zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (w zależności od rodzaju robót i obowiązującego prawa budowlanego) na już istniejącym obiekcie. Budynek został już oddany do użytkowania, a o wartość przeprowadzonych robót modernizacyjnych Wnioskodawca zwiększył wartość środków trwałych:

 • w przypadku „pierwszej” modernizacji nakłady ponoszono w okresie od 31 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Wartość początkową budynku zwiększono 31 grudnia 2008 r.;
 • w okresie od 01 stycznia 2009 do 31 lipca 2009 r. (pominiętej we wniosku) wartość początkową środka trwałego - budynku zwiększono 31 lipca 2009 r.,
 • w przypadku ulepszeń, które we wniosku określono jako „drugą modernizację”: nie została ona jeszcze zakończona, wydatki odniesiono na nakłady inwestycyjne, które z dniem zakończenia robót przeniesione zostaną na środki trwałe. Nakłady na to ulepszenie ponoszone są od 06 maja 2014 r. do nadal.

Pierwsze zasiedlenie obiektu będącego przedmiotem wniosku (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług):

 • po tzw. pierwszej modernizacji nastąpiło dnia 26 stycznia 2009 r. na podstawie umowy najmu z firmą „D” Sp. z o.o.

W dniu 26 stycznia 2009 r. zawarto jeszcze trzy kolejne umowy najmu lokalu tj. z „P” - umowy na dwa lokale oraz z firmą „L”,

 • w przypadku „modernizacji – ulepszeń 2009 r.” (pominięta we wniosku) do pierwszego zasiedlenia doszło 06 kwietnia 2009 r. w wyniku podpisania umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z firmą PPUH „D”.

 • w ramach „drugiej” modernizacji do pierwszego zasiedlenia doszło 01 stycznia 2015 r. w wyniku podpisania umowy najmu z – „B”, „W” Sp. z o.o.

  15. Wnioskodawca dokonał zestawienia umów najmu w obiekcie będącym przedmiotem wniosku.

  Kolorem żółtym zaznaczono umowy najmu sprzed pierwszej modernizacji w latach 2007/2008.

  Kolorem niebieskim zaznaczono umowy najmu, do podpisania których doszło w wyniku pierwszej modernizacji obiektu w latach 2007/2008 i w roku 2009 po dobudowaniu tzw. przewiązki.

  Kolor zielony to umowy podpisane w/z modernizacją przeprowadzoną w latach 2014/2015.

  Na terenie obiektu po „pierwszej” modernizacji i „modernizacji z 2009” powstały powierzchnie handlowe do wynajęcia 3390m2. Powierzchnie wspólne korytarze, toalety, schody stanowiły ok. 1000m2. Galeria dzieliła się średnio na 23 boksy handlowe do wynajęcia. Liczba ta zmieniała się gdyż niektóre boksy łączyły się inne dzieliły na mniejsze. Nie było takiego lokalu handlowego ani biurowego, który nigdy nie byłby wynajęty. Wnioskodawca nie wynajmował pomieszczeń ochrony, technicznych (rozdzielnia) oraz korytarzy.

  Wnioskodawca wyjaśnia, iż po „modernizacji z 2009 r”. na piętrze tzw. „przewiązki” powstał lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (część budynku oznaczona w załączniku graficznym nr 3 liczbą 7).

  Obecnie Galeria po „drugiej” modernizacji, która jeszcze trwa (przewidywany termin zakończenia 11/12/2015 r.) składa się z powierzchni handlowych do wynajęcia 7460 m2 na co składa się 37 wydzielonych lokali oraz powierzchni biurowej 236 m2. Powierzchnie wspólne to 1727 m2 (korytarze, toalety). Na korytarzach wynajęte są dwa stoiska handlowe o pow. 12 m2. Pomieszczenia techniczne (ochrona, socjalne, rozdzielnia i biuro dla administracji ) 120m2.

  Dodatkowo do grudnia 2014 r. Spółka na terenie obiektu prowadziła własną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów budowlanych.

  Tabela – załącznik PDF – str. 18 – 23.

  16. Stwierdzenie, że stan komercjalizacji na dzień wystąpienia z wnioskiem wynosi 86% oznacza, że Wnioskodawca podpisał umowy najmu na 86% powierzchni do wynajęcia i uzyskuje z tego tyt. opodatkowane podatkiem VAT dochody .

  W ramach drugiej modernizacji do planowanej daty zbycia budynku i budowli w tym parkingu i drogi dla samochodów dostawczych upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  17. Wszystkie nakłady na modernizacje i rozbudowy zostały zaliczone do środków trwałych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym z wyjątkiem ostatnich nakładów (modernizacja 2014/2015) które ewidencjonowane są na inwestycjach rozpoczętych (co zgodne jest z ustawą o rachunkowości). Nakłady te zostaną zaliczone do środków trwałych w dniu zakończenia robót tj. na przestrzeni 11-12/2015 r. jeszcze przed planowaną sprzedażą. Również poprzednik prawny zaliczył budynki i budowle będące przedmiotem aportu z dnia 01 lipca 2005 r. do środków trwałych. Patrz też odpowiedź na pytanie 14 e-h i 20.

  18. Wartość początkowa budynku Galeria Handlowa przekracza 15.000 zł, wartość początkowa, wartość początkowa parkingu wraz z oświetleniem przekracza 15.000 zł, wartość prawa wieczystego użytkowania przekracza 15.000 zł i wszystkie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych dnia 01 lipca 2005 r. (z dniem wniesienia aportu ) z tym też dniem rozpoczęto ich użytkowanie u Wnioskodawcy.

  19. Wydatki poniesione na ulepszenie dla każdego z obiektów będących przedmiotem wniosku przekraczają 15.000 zł.

  20. O tym, kiedy nakłady zwiększają wartość środka trwałego stanowi art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Wydatki na ulepszenie budynków i budowli będących przedmiotem wniosku zostały poniesione jak niżej:

  Budynek Galerii Handlowej

  • wydatki z „pierwszej modernizacji” w okresie od 16 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2008, data zwiększenia wartości budynku (oddania ulepszenia do użytkowania) 31 grudnia 2008 r., wartość ulepszenia w stosunku do wartości początkowej budynku 117,91% ;
  • wydatki na ulepszenie od 09 stycznia 2009 r. do 31 lipca 2009 r., data zwiększenia wartości budynku 31 lipca 2009 r., wartość ulepszenia do wartości początkowej budynku 112,59%. Ulepszenie to dotyczy segmentu - części budynku oznaczonej na załączniku nr 3 liczbą 7 (przez przeoczenie pominięte we wniosku). Na piętrze tej części budynku zorganizowano salę i zaplecze dla restauracji. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło 06 kwietnia 2009 r. przez firmę PPUH „D” (firma ta do nadal prowadzi tam restaurację o nazwie xxx);
  • wydatki na modernizację, ulepszenie, które we wniosku oznaczono jako „drugą modernizację” ponoszone są od 2014 r. do nadal. Ewidencjonowane są na inwestycjach rozpoczętych i ponad wszelką wątpliwość stanowią wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te zwiększą wartość środka trwałego w dniu zakończenia tego „etapu” modernizacji, o czym informowano już powyżej. Wydatki te według stanu na dzień składania wyjaśnień wynoszą 439,92% wartości początkowej budynku.

  Wnioskodawca podkreśla, iż wszystkie wydatki, o których mowa wyżej stanowią wydatki na ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ponad wszelką wątpliwość są wyższe od 30% wartości początkowej budynku będącego przedmiotem modernizacji.

  Od wszystkich nakładów Wnioskodawca odliczał podatek VAT.

  Budowle:

  a) Parking wraz z oświetleniem

  • nakłady 30 kwietnia 2008 r. do 17 grudnia 2008 r. oddane do użytkowania 31 grudnia 2008 wartość ulepszenia do wartości początkowej 619,04%,
  • nakłady od 06 maja 2014 do nadal, wydatki ewidencjonowane są na inwestycjach rozpoczętych i stanowią wydatki na ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przekraczają 30% wartości początkowej parkingu.

  Wszystkie wydatki, o których mowa wyżej stanowią wydatki na ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są wyższe od 30% wartości początkowej, a Wnioskodawca odliczył od tych nakładów podatek VAT.Odpowiedź na to pytanie stanowi też częściowo odpowiedź na pytanie 14 ppk e-h.

  21. Wnioskodawca nie dokonał jeszcze sprzedaży, o której mowa we wniosku.

  W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przyrzeczona transakcja sprzedaży nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr 802/24 o pow. 1,0008ha i 1114/22 o pow. 0,9200ha oraz prawa własności budynku (Galeria Handlowa) wraz z obiektami towarzyszącymi (parking, oświetlenie) na tych działkach posadowionych (KW xxx) jest sprzedażą nieruchomości i podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, a nie sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zwana dalej ZCP) w rozumieniu art. 6 ust. 1 w/z z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. 177 poz. 1054 ze zmian.) oraz art. 55(1) i 552 KC...
  2. Czy przyrzeczona transakcja sprzedaży nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr 802/24 o pow. 1,0008ha i 1114/22 o pow. 0,9200ha oraz prawa własności budynków i budowli na tych działkach posadowionych (jeżeli transakcja nie zostanie zakwalifikowana jako sprzedaż ZCP) nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. l pkt 10 w/z z art. 2 pkt 14 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) a strony transakcji nie będą mogły skorzystać z możliwości wyboru opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT...
  3. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy o podatku VAT) w przypadku gdy przyrzeczona sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w pytaniu 2...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Stanowisko do pyt. 1

  Zdaniem Wnioskodawcy, przyrzeczona transakcja sprzedaży składników majątkowych w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu 802/24 o pow. 1,00008ha i nr 1114/22 o pow. 09200ha wraz z budynkiem - Galeria Handlowa i budowlami na tym gruncie posadowionymi z przeniesieniem na kupującego praw z umów najmu lokali handlowych i biurowych nie stanowi sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (zwana ZCP).

  Stanowisko zaprezentowane powyżej Wnioskodawca wywodzi z poniżej powołanych przepisów ustawy o podatku VAT i KC oraz treści orzeczeń SN, i stanowisk organów podatkowych.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177 poz. 1054 ze zm. zwana dalej ustawą o VAT) opodatkowaniu wyżej wymienionym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. l pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 1 w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych....

  Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Jednocześnie art. 6 ustawy o pod. VAT wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o pod. VAT.

  I tak na podstawie art. 6 ust. l przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie transakcji „zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do dostawy towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

  Zaznaczyć należy że przepisy ustawy o VAT nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Dla celów określenia zakresu tego pojęcia wykorzystuje się regulację zawartą w art. 55(1) KC.

  Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub wyodrębnione części,
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów....
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości....
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
  5. koncesje, licencje i zezwolenia,
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
  8. tajemnice przedsiębiorstwa,
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  W art. 55(2) KC ustawodawca wprowadza zasadę czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

  Tym samym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów KC jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem praw funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Ponadto nie można traktować jako przedsiębiorstwo wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie obejmować ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności.

  Z kolei przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

  Na gruncie ustawy o podatku VAT mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
  2. zespół ten....

  Zaznaczenia wymaga, że definicja ZCP zawita w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie jest definicją samoistną, lecz należy ją rozpatrywać w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który wyłącza z opodatkowania podatkiem VAT składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

  Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza sprzedać a kupujący nabyć pewną grupę składników majątkowych i praw z umów najmu a mianowicie:

  • aktywa nieruchomościowe - wieczyste użytkowanie działek 802/24 i 1114/22, własność budynku i budowli.

  Transakcja nie będzie obejmować przeniesienia na nabywcę następujących składników majątkowych i praw:

  1. należności Wnioskodawcy,
  2. zobowiązań Wnioskodawcy,
  3. środków pieniężnych w kasie i na rachunkach,
  4. ksiąg rachunkowych,
  5. oprogramowania
  6. części ruchomości takich jak komputery oraz inne urządzenia.

  Trudno sobie wyobrazić aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować bez środków pieniężnych, należności czy zobowiązań oraz ksiąg rachunkowych. Transakcja planowana nie spełnia już pierwszej przesłanki o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności Wnioskodawca „H” Sp. z o.o. uważa, że transakcja nie stanowi sprzedaży ZCP i nie korzysta z wyłączenia o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Planowana transakcja sprzedaży zdaniem Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% - art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. l i art. 146a pkt l ustawy o podatku VAT.

  Wnioskodawca uważa również, że gdyby z jakiegoś powodu transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku okazała się sprzedażą ZCP to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku korekty VATu naliczonego bowiem przepisów ustawy o podatku VAT nie stosuje się do czynności zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP- art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

  Stanowisko do pytania 2.

  Zdaniem Wnioskodawcy przyrzeczona transakcja zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu dz. Nr 802/24 i 1114/22 wraz z budynkiem - Galeria Handlowa oraz budowlami na tym gruncie posadowionymi nie korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 10 i art. 43 ust. l pkt 10a w/z z art. 7a i art. 29a ust. 8, art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Na gruncie ustawy o VAT w zakresie dostawy nieruchomości zabudowanych zostały wprowadzone dwa zwolnienia o charakterze przedmiotowym tj. art. 43 ust.1 pkt 10 i art. 43 ust. pkt 10a.

  Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zostało przewidziane dla dostawy budynku/budowli lub ich części, która nie jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 14 ustawy o VAT bądź między pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku/budowli upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

  Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu i jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Dodać należy, że pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów, gdyż jego istotą jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

  Pierwszym zasiedleniem może być więc oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę (wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 158/10 (orzeczenie prawomocne).

  Z powyższego wynika, że do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wiele razy - o ile bowiem dana nieruchomość może zostać tylko raz wybudowana, o tyle wielokrotnie może być modernizowana w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Do pierwszego zasiedlenia będzie bowiem dochodziło po każdym ulepszeniu stanowiącym 30% wartości początkowej obiektu i oddaniu do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (najem, dzierżawa) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi obiektu (wide wyrok WSA w Gdańsku z 27 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 213/10).

  W przypadku Wnioskodawcy do pierwszego zasiedlenia doszło dwa razy. Pierwszy raz w marcu 2008 r. kiedy to podpisana została umowa z pierwszym najemcą powierzchni handlowej - oddano do użytkowania lokal w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

  W przypadku drugiej modernizacji do pierwszego zasiedlenia doszło 01/2015 r. Jest to data podpisania pierwszej umowy po zakończeniu pierwszego etapu drugiej modernizacji. Wartość nakładów inwestycyjnych przekroczyła 30% wartości początkowej.

  Planowana transakcja sprzedaży będąca przedmiotem wniosku nie korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 bowiem dostawa jest dokonana w ramach pierwszego zasiedleniach (w ramach drugiej modernizacji) a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków lub budowli upłynął okres krótszy niż dwa lata a wartość ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej budynków i budowli. W przypadku sprzedaży gruntu ma zastosowanie art. 29 a ust. 1 pkt 8 czyli grunt będzie opodatkowany tak jak budynki i budowle na trwale z nim związane.

  Natomiast zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT ma zastosowanie do tej części dostawy budynków/budowli lub ich części, która nie korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy daje prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków/budowli lub ich części pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Z tym, że w myśl art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a lit. b nie stosuje się jeżeli budynki/budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Zdaniem Wnioskodawcy również i ta podstawa zwolnienia nie znajduje zastosowania bowiem wartość nakładów na modernizację przekroczyła 30% wartości początkowej budynku/budowli, Wnioskodawca miał prawo i odliczył podatek VAT naliczony od zakupów związanych z ulepszeniem a obiekty nie były wykorzystywane w stanie ulepszonym dla czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

  Reasumując planowana transakcja sprzedaży nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu 802/24 i 1114/22 wraz z posadowionym na niej budynkiem i budowlami nie korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. l pkt 10 i 10a ustawy o podatku VAT.

  Wobec tego, że przyszła transakcja sprzedaży nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku VAT. Strony nie będą mogły dokonać wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT bowiem przepis ten nie będzie miał zastosowania.

  Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 a na mocy art. 41 ust. 1 w/z z art. 146a stawka podatku VAT wynosi 23%.

  Stanowisko do pytania 3

  Zdaniem Wnioskodawcy transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku będzie opodatkowana zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy i nie będzie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 10 i 10a ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku korekty VATu naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za:
  • prawidłowe – w zakresie wyłączenia z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów działek nr 802/24 i nr 1114/22 wraz z posadowionym na nich budynkiem Handlowo-Usługowym, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną,
  • prawidłowe – w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy).

  Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczącą dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

  Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

  Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

  Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

  Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „przedsiębiorstwa”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  Zgodnie z jego treścią przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Jak wynika z powołanego przepisu, wchodzące w skład przedsiębiorstwa składniki materialne i niematerialne powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

  Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

  Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Aby zatem, w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników mógł zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej – musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. Podkreślić należy, że na gruncie przytaczanego przepisu istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, danej transakcji nie można uznać za zbycie przedsiębiorstwa.

  O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

  Zgodnie natomiast z przepisem art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

  Z powyższego wynika, że podstawowym wymogiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

  Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma zamiar dokonać zbycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu 802/24 o pow. 1,0008ha, działki 1114/22 o pow. 0,9200ha wraz z budynkiem magazynowo-handlowym zwanym Galerią Handlową oraz budowlami (parking z oświetleniem, droga dojazdowa) na tych działkach posadowionymi zlokalizowanymi w L. przy ul. O. Sprzedawca przeniesie na kupującego również dokumentację budowlano-wykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawa z umów najmu wraz z kaucjami i zabezpieczeniami wynikającymi z tych umów.

  Wnioskodawca nie jest zainteresowany sprzedażą przedsiębiorstwa, lecz tylko pewnych składników tego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zaoferował do sprzedaży tylko wybrane składniki wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa. Sprzedaż części majątku podyktowana jest chęcią oddłużenia firmy Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi działalność w bardzo szerokim i różnym zakresie w tym w branży budowlanej, jest też producentem betonu i wyrobów prefabrykowanych.

  Przedmiotem sprzedaży będzie własność budynku i budowli (nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu. Przedmiotem sprzedaży nie będą służebności hipoteki ani inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości.

  Przedmiotem sprzedaży nie będą urządzenia, towary, materiały, wyroby. Te składniki majątku pozostaną w firmie Wnioskodawcy i będą służyły jego działalności. W przypadku zapasów towarów wyrobów: są to towary i wyroby branży budowlanej materiały to głównie surowce do produkcji betonu oraz materiały pomocnicze w tym środki czystości, których również przyszły nabywca nie zakupi od Wnioskodawcy.

  Na nabywcę przejdą prawa z umów najmu powierzchni handlowych Galerii Handlowej, jednak bez należności czy zobowiązań z tymi umowami związanymi. Przejdzie prawo do korzystania z służebności drogi dojazdowej.

  Na nabywcę nie przejdą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne.

  Wnioskodawca posiada patent związany z produkcją betonu i nie będzie on przedmiotem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży nie będzie też nazwa firmy. Firma Wnioskodawcy będzie z tego patentu korzystała a nawet w związku z nim uzyskała dotacje unijne. W grę nie wchodzi też sprzedaż nazwy firmy Wnioskodawcy.

  Tajemnice przedsiębiorstwa nie będą podlegały sprzedaży.

  Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będą przedmiotem sprzedaży. Wszystkie te dokumenty pozostaną w firmie Wnioskodawcy bowiem są one konieczne i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywca otrzyma jedynie dokumenty związane z przedmiotem sprzedaży tj. pozwolenia, zgłoszenia, zawiadomienia oraz dokumentację techniczną dotycząca sprzedawanego obiektu.

  Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie nie dojdzie do zbycia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, bowiem nie wszystkie wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy zostaną przekazane nabywcy. Wnioskodawca zaoferował bowiem do sprzedaży tylko wybrane składniki wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa. Ponadto, jak podał Wnioskodawca, zespół przenoszonych na nabywcę składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Natomiast aby stwierdzić, czy dokonana przez Wnioskodawcę dostawa może być uznana za dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT należy zbadać czy w niniejszym przypadku wystąpią przesłanki, o których mowa w cytowanym artykule, a zatem czy Wnioskodawca dokona dostawy organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

  Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zarówno zobowiązania jak i należności nie są ewidencjonowane oddzielnie dla przedmiotu sprzedaży. Ewidencja należności z tyt. czynszów prowadzona jest na jednym wspólnym koncie w rozbiciu na wierzycieli nie na rodzaje działalności. Podobnie ma się sprawa ze zobowiązaniami i jest jeszcze bardziej skomplikowana, bowiem kontrahenci sporządzają jedną fakturę np. za zużycie wody, wywóz nieczystości itp. Galeria handlowa nie jest też oddziałem czy wydziałem Wnioskodawcy, który jest wydzielony w strukturze organizacyjnej. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, którzy świadczą pracę tylko i wyłącznie na rzecz tej działalności a koszty typu środki czystości, woda, wynagrodzenia mogą być przypisywane do tej działalności ustaloną w Zakładowym Planie Kont proporcją. Podobnie ma się sprawa z kredytami obrotowymi na pokrycie bieżącej działalności firmy.

  Wnioskodawca w ramach prowadzonej ewidencji nie posiada podziału na należności dotyczące i mające związek z przedmiotem zbycia. Dodatkowo należności Wnioskodawcy objęte są cesją na rzecz banków udzielających spółce kredytów. Wnioskodawca nie bardzo widzi możliwość sprzedaży należności czy zobowiązań z tyt. podatków w tym podatków lokalnych. Zbywca posiada tylko bieżące zobowiązania z tyt. podatków. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji podatków w podziale na poszczególne działalności w tym dotyczące przedmiotu zbycia. Nabywca prowadzi własną politykę gospodarczą i zamierza nabyć pewne ściśle określone składniki majątkowe. Nie jest zainteresowany zakupem należności czy zobowiązań.

  Transakcja nie będzie zatem obejmować przeniesienia na kupującego żadnych zobowiązań jak i należności w tym z tyt. kredytów, podatków dostawy mediów stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i kasie.

  W ramach transakcji może dojść do przejęcia przez kupującego praw i obowiązków sprzedającego wynikających z umów z dostawcami mediów. Przedmiotowe umowy mogą zostać w całości lub w części rozwiązane, a Kupujący może zawrzeć w tym zakresie nowe umowy z dotychczasowymi dostawcami mediów lub nowymi.

  Nabywca nie przejmie pracowników Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zatrudnia tylko pracowników obsługujących i przypisanych do przedmiotu najmu (dla przykładu pracownik marketingu pełni jednocześnie funkcję administratora galerii, pracownicy księgowości również nie są przypisani tylko do przedmiotu zbycia, podobnie sprzątaczki czy pracownicy gospodarczy).

  Nabywca nie przejmie ksiąg rachunkowych, komputerów i oprogramowania, bowiem przedmiotem nabycia będzie grunt w użytkowaniu wieczystym (obie działki zabudowane) wraz z budynkiem na tym gruncie posadowionym oraz budowlami, parking, droga „dla transportu dostawczego”. Przedmiot nabycia zostanie wkomponowany do funkcjonującego w jego firmie planu kont, polityką rachunkowości a tym samym obsługiwany będzie przez jego oprogramowanie.

  Zespół przenoszonych na nabywcę składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdolność taką będzie posiadał po wcieleniu go w struktury nabywcy (pracownicy, środki pieniężne itp.).

  Nabywca po nabyciu przedmiotu dostawy będzie kontynuował działalność zbywcy. Może jednak wprowadzić wiele zmian, wypowiedzieć dotychczasowe umowy najmu zawrzeć nowe, zatrudnić administratora czy też zlecić wykonywanie tych czynności profesjonalnemu podmiotowi gospodarczemu.

  Dokonując analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż planowane zbycie wymienionych we wniosku składników nie może być uznane za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, bowiem nie można mówić o łącznym spełnieniu przesłanek przemawiających za takim uznaniem. Nie jest bowiem możliwe wyodrębnienie zobowiązań i należności wyłącznie dla przedmiotu sprzedaży, a zatem nie można mówić o wyodrębnieniu finansowym. Przedmiot sprzedaży nie stanowi zespołu organizacyjnie wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie.

  Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, zespół przenoszonych na nabywcę składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Ponieważ zbycie wskazanych we wniosku składników nie może być uznane za dostawę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zatem w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż planowana transakcja nie korzysta z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT uznać należało za prawidłowe.

  Zatem planowana przez Wnioskodawcę dostawa ww. budynku Galerii i budowli (parkingu z oświetleniem oraz drogi dojazdowej wewnętrznej) wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, na którym są one posadowione będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

  Jednakże na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bądź też korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług, po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków.

  Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

  Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Powyższy przepis nie ma jednak zastosowania w rozpatrywanej sprawie, bowiem z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, że nieruchomości mające być przedmiotem zamierzonej dostawy były wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

  Jak wynika z wniosku, przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu – tj. działek nr 802/24 oraz 1114/22 wraz z budynkiem Handlowo-Usługowym, parkingiem z oświetleniem oraz drogą dojazdową wewnętrzną.

  Należy w tym miejscu powołać przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

  Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

  Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

  W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków (budowli lub ich części) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa użytkowania wieczystego) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

  Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

  Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

  Według podziału obiektów budowlanych na sekcje, działy i grupy w PKOB w dziale 12 mieszczą się budynki niemieszkalne. Grupa 123 – Budynki handlowo-usługowe: Klasa 1230 – Budynki handlowo-usługowe.

  Klasa obejmuje: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.

  Z kolei dział 21 PKOB obejmuje m. in. grupy 211 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. Grupa ta obejmuje m.in. klasę 2112 – Ulice i drogi pozostałe.

  Klasa obejmuje: drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki dojazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych, wraz z: instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami bezpieczeństwa, przepustami pod drogami i urządzeniami odwadniającymi drogi.

  Obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

  Pojęcie obiektów inżynierii lądowej i wodnej odpowiada swym zakresem definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar dokonać zbycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr 802/24 oraz 1114/22 wraz z znajdującymi się na nich: budynkiem Usługowo-Handlowym (PKOB 1230), parkingiem wraz z oświetleniem (PKOB 2112) oraz drogą wewnętrzną dojazdową (PKOB 2112). Ww. obiekty są trwale z gruntem związane.

  Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dostawa przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania ww. działek zabudowanych budynkiem oraz budowlami będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

  Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

  Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabył w dniu 1 lipca 2005 r. przedmiotową nieruchomość tj. prawo wieczystego użytkowania działek nr 802/24 i nr 1114/22 wraz z budynkiem Galerii Handlowej, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną dojazdową w formie aportu, jako zorganizowane przedsiębiorstwo (w myśl art. 551 ustawy Kodeks cywilny).

  Wniesienie mienia nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu i transakcja ta nie była dokumentowana fakturą VAT. Wnioskodawca jest następcą prawnym podmiotu, który dokonał ww. wniesienia mienia tj. PPH „H”.

  Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 28 lutego 2001 r.

  Wnioskodawca wskazał, iż od momentu nabycia dokonuje wynajmu powierzchni Galerii. Od momentu nabycia Wnioskodawca dokonał dwóch modernizacji. Pierwsza modernizacja miała miejsce w latach 2007-2008, druga modernizacja trwa od 6 maja 2014 r. do nadal (przewidywany termin zakończenia modernizacji to listopad – grudzień 2015r.). Wnioskodawca w obydwu przypadkach ponosił wydatki na ulepszenie budynku i budowli będących przedmiotem wniosku i wydatki, te były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Budynek podlegał jeszcze ulepszeniu – modernizacji w 2009 r. Suma wydatków na to ulepszenie również przekroczyła 30% wartości początkowej budynku.

  Wnioskodawca wskazał, iż po trwającej obecnie modernizacji Galeria składa się z powierzchni handlowych do wynajęcia. Zatem do dnia zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Wnioskodawca będzie kontynuował działalność związaną z najmem powierzchni handlowej Galerii i będzie osiągał z tego tytułu opodatkowane podatkiem VAT przychody. Wnioskodawca wskazał, iż w ramach „drugiej modernizacji” do planowanej daty zbycia budynku i budowli tj. parkingu z oświetleniem oraz drogi wewnętrznej upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  W pierwszej kolejności zbadać należy czy w niniejszej sprawie Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia przy dostawie budynku Galerii na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Należy zatem w pierwszej kolejności ustalić czy dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ponosi od maja 2014 r. (w wyniku kolejnej modernizacji) wydatki na ulepszenie ww. budynku Galerii, które przekroczyły 30 % wartości początkowej budynku. Nakłady te zostaną zaliczone do środków trwałych w dniu zakończenia robót tj. na przełomie 11-12/2015 r. jeszcze przed planowaną sprzedażą.

  Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w ramach „drugiej” modernizacji do pierwszego zasiedlenia doszło 1 stycznia 2015 r. w wyniku podpisania umowy najmu – „B”, „W” Sp. z o.o.

  Jeżeli zatem po tym ulepszeniu Wnioskodawca będzie nadal dokonywał wynajmowania powierzchni budynku Galerii i do momentu sprzedaży budynku przez Wnioskodawcę upłynie okres krótszy niż 2 lata, dostawa budynku, w tej części która będzie wynajmowana, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Od momentu oddania do użytkowania po ulepszeniu (najem) tej części budynku (pierwsze zasiedlenie) do momentu jego zbycia upłynie bowiem okres krótszy niż 2 lata.

  Z wniosku wynika, że w budynku Galerii znajdują się m.in. pomieszczenia techniczne (ochrona, socjalne, rozdzielnia i biuro dla administracji).

  Jeżeli zatem po ulepszeniu budynku jakakolwiek część tego budynku nie będzie wynajmowana przez Wnioskodawcę, to dostawa budynku w części niewynajmowanej zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym dostawa budynku w tej części również nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Należy zatem w drugiej kolejności zbadać czy przedmiotowa dostawa budynku Galerii może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku budynek Galerii został wniesiony w 2005r. do Spółki Wnioskodawcy w drodze aportu, stanowiącego czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT.

  Osoba fizyczna, która wniosła aport do firmy Wnioskodawcy (PPH „H”) nabyła przedsiębiorstwo w drodze prywatyzacji 10 czerwca 1992 r. w trybie art. 37 ust. 2 w/z z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Sprzedający Skarb Państwa w osobie Wojewody przeniósł na kupującego własność przedsiębiorstwa pod firmą B w L przy ul O. PPH „H” nabyła wtedy prawo wieczystego użytkowania działek 802/24 i 1114/22 wraz z budynkami i budowlami na tych działkach posadowionymi.

  W świetle powyższego poprzednikom prawnym Wnioskodawcy, a zatem i Wnioskodawcy przy nabyciu budynku Galerii nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

  Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku Galerii przekraczające 30% jego wartości początkowej. Jak wskazał Wnioskodawca, od wszystkich nakładów odliczył on podatek VAT, przyjęto zatem, że Wnioskodawcy takie prawo przysługiwało.

  Zatem nie zostały spełnione łącznie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku ww. dostawy budynku Galerii w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazał Wnioskodawca ww. budynek będzie podlegał dostawie w okresie krótszym niż 2 lata od dokonania „drugiej” modernizacji (2014 r.). Czyli budynek nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych dłużej niż 5 lat.

  Biorąc pod uwagę cyt. przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego przy dostawie ww. budynku Galerii Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować zwolnienia od podatku. Ww. dostawa budynku Galerii będzie zatem opodatkowana 23 % stawką podatku w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, iż na ww. działkach nr 802/24 i 1114/22 przed budynkiem Galerii znajduje się parking z oświetleniem (PKOB 2112).

  W pierwszej kolejności zbadać należy czy w niniejszej sprawie Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia przy dostawie parkingu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Należy zatem ustalić czy dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą parkingu z oświetleniem upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku parking z oświetleniem został wniesiony w 2005 r. do Spółki Wnioskodawcy w drodze aportu stanowiącego czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT.

  Ponadto Wnioskodawca ponosi od maja 2014 r. (w wyniku kolejnej modernizacji) wydatki na ulepszenie ww. parkingu wraz z oświetleniem, które przekroczyły 30 % wartości początkowej parkingu. Nakłady zastaną zaliczone do środków trwałych w dniu zakończenia robót tj. na przestrzeni 11-12/2015 jeszcze przed planowaną sprzedażą. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż od drugiej modernizacji (2014 do nadal) do planowanej daty zbycia budowli upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Wnioskodawca odpowiadając na wezwanie tut. organu nie wskazał, czy dokonał lub zamierza dokonać wynajmu ww. parkingu. Jednakże niezależnie od tego, czy ww. parking z oświetleniem będzie przedmiotem wynajmu po jego ulepszeniu („druga” modernizacja) czy też nie, jego dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub też pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. oddaniem w najem po ulepszeniu), a dostawą parkingu z oświetleniem upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem dostawa parkingu z oświetleniem nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Należy zatem w drugiej kolejności zbadać czy przedmiotowa dostawa parkingu z oświetleniem może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Parking z oświetleniem został wniesiony w 2005 r. do Spółki Wnioskodawcy w drodze aportu stanowiącego czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT.

  Osoba fizyczna, która wniosła aport do firmy Wnioskodawcy (PPH „H”) nabyła przedsiębiorstwo w drodze prywatyzacji 10 czerwca 1992 r. w trybie art. 37 ust. 2 w/z z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Sprzedający Skarb Państwa w osobie Wojewody przeniósł na kupującego własność przedsiębiorstwa pod firmą B w L. przy ul O. PPH „H” nabyła wtedy prawo wieczystego użytkowania działek 802/24 i 1114/22 wraz z budynkami i budowlami na tych działkach posadowionymi.

  W świetle powyższego poprzednikom prawnym Wnioskodawcy, a zatem i Wnioskodawcy przy nabyciu parkingu z oświetleniem nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

  Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie parkingu z oświetleniem przekraczające 30% jego wartości początkowej i Wnioskodawca, od wszystkich nakładów odliczył podatek VAT, przyjęto zatem, że Wnioskodawcy takie prawo przysługiwało.

  Zatem nie zostały spełnione łącznie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku ww. dostawy parkingu z oświetleniem w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazał Wnioskodawca parking z oświetleniem będzie podlegał dostawie w okresie krótszym niż 2 lata od dokonania „drugiej” modernizacji (2014 r.), zatem nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Biorąc pod uwagę cyt. przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego przy dostawie ww. parkingu z oświetleniem Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować zwolnienia od podatku. Ww. dostawa parkingu z oświetleniem będzie zatem opodatkowana 23% stawką podatku w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, iż za budynkiem Galerii znajduje się droga wewnętrzna dojazdowa dla samochodów dostawczych (PKOB 2112).

  W pierwszej kolejności zbadać należy czy w niniejszej sprawie Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia przy dostawie ww. drogi na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Należy zatem w pierwszej kolejności ustalić czy dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku droga wewnętrzną dojazdowa została wniesiona w 2005 r. do Spółki Wnioskodawcy w drodze aportu stanowiącego czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT. Wnioskodawca wskazał, iż od momentu nabycia dokonał dwóch modernizacji. Pierwsza modernizacja miała miejsce w latach 2007-2008, druga modernizacja trwa od 6 maja 2014 r. do nadal (przewidywany termin zakończenia modernizacji to listopad – grudzień 2015 r.). Zarówno „pierwsza” jak i „druga” modernizacja, stanowiły wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym i przekraczały 30% wartości początkowej obiektów (budynku i budowli będących przedmiotem wniosku). Nakłady zastaną zaliczone do środków trwałych w dniu zakończenia robót tj. na przestrzeni 11-12/2015 jeszcze przed planowaną sprzedażą. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż od drugiej modernizacji (2014 do nadal) do planowanej daty zbycia budowli upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Wnioskodawca odpowiadając na wezwanie tut. organu nie wskazał, czy dokonał lub zamierza dokonać wynajmu ww. drogi wewnętrznej dojazdowej. Jednakże niezależnie od tego, czy ww. droga będzie przedmiotem wynajmu po jego ulepszeniu („druga” modernizacja) czy też nie, jej dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub też pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. oddaniem w najem po ulepszeniu), a dostawą drogi upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem dostawa drogi wewnętrznej dojazdowej nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Należy zatem w drugiej kolejności zbadać czy przedmiotowa dostawa drogi wewnętrznej może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Droga wewnętrzna dojazdowa została wniesiona w 2005 r. do Spółki Wnioskodawcy w drodze aportu stanowiącego czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i transakcja ta nie była udokumentowana fakturą VAT.

  Osoba fizyczna, która wniosła aport do firmy Wnioskodawcy (PPH „H”) nabyła przedsiębiorstwo w drodze prywatyzacji 10 czerwca 1992 r. w trybie art. 37 ust. 2 w/z z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Sprzedający Skarb Państwa w osobie Wojewody przeniósł na kupującego własność przedsiębiorstwa pod firmą B w L. przy ul. O. PPH „H” nabyła wtedy prawo wieczystego użytkowania działek 802/24 i 1114/22 wraz z budynkami i budowlami na tych działkach posadowionymi.

  W świetle powyższego poprzednikom prawnym Wnioskodawcy, a zatem i Wnioskodawcy przy nabyciu drogi wewnętrznej dojazdowej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

  Jeśli Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie drogi przekraczające 30% jej wartości początkowej i Wnioskodawca, od wszystkich nakładów odliczył podatek VAT, przyjęto zatem, że Wnioskodawcy takie prawo przysługiwało.

  Zatem nie zostały spełnione łącznie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku ww. dostawy drogi wewnętrznej w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazał Wnioskodawca droga wewnętrzna dojazdowa będzie podlegała dostawie w okresie krótszym niż 2 lata od dokonania „drugiej” modernizacji (2014 r.), zatem nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Biorąc pod uwagę cyt. przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego przy dostawie ww. drogi wewnętrznej dojazdowej Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować zwolnienia od podatku. Ww. dostawa drogi wewnętrznej będzie zatem opodatkowana 23% stawką podatku w myśl art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT.

  Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

  W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

  Skoro, jak wynika z powyższego dostawa budynku Galerii, parkingu z oświetleniem oraz drogi nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie może w trybie przepisów art. 43 ust. 10 i 43 ust. 11 ustawy o VAT wybrać opodatkowania. Przepisy te nie znajdują bowiem w tym przypadku zastosowania.

  Jak wynika z wniosku przedmiotem dostawy ma być prawo użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr 802/24 i nr 1114/22.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

  Ponieważ przedmiotem dostawy będzie budynek Galerii, parking z oświetleniem oraz droga posadowione na działkach nr 802/24 i nr 1114/22 zatem o kwestii opodatkowania lub zwolnienia z podatku dostawy ww. działek decyduje kwestia opodatkowania lub zwolnienia z podatku dostawy obiektów na niej znajdujących się.

  Skoro zatem dostawa budynku Galerii, parkingu z oświetleniem oraz drogi będzie opodatkowana 23 % stawką podatku od towarów i usług, zatem dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu – działek nr 802/24 i 1114/22, na których obiekty te są posadowione, będzie również opodatkowana 23 % stawką podatku od towarów i usług.

  Wprawdzie Wnioskodawca nie wskazał, na której działce przedmiotowa droga jest posadowiona, jednakże w związku z faktem, iż dostawa drogi wewnętrznej będzie opodatkowana stawką 23%, również opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług będzie proporcjonalnie ta część działki (działek), na której ta droga jest posadowiona.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania stawką 23% VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu – działek 802/24 i 1114/22 wraz z budynkiem Usługowo-Handlowym Galeria (PKOB 1230), parkingiem z oświetleniem (PKOB 2112) oraz drogą wewnętrzną dojazdową (PKOB 2112) uznać należało za prawidłowe.

  Wnioskodawca ponadto powziął wątpliwości, czy będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy przyrzeczona sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia z podatku.

  Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

  Natomiast w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

  Stosownie do postanowień art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

  W myśl art. 91 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

  Na podstawie art. 91 ust. 5 cyt. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o VAT w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

  Natomiast stosownie do postanowień art. 91 ust. 7 przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

  Ponieważ planowana dostawa prawa wieczystego użytkowania działek nr 802/24 i 1114/22 wraz z posadowionymi na nich budynkiem Handlowo – Usługowy Galerii Handlowej, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną dojazdową będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23% VAT, zatem w niniejszym przypadku nie zajdzie konieczność korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie będzie miał obowiązku korekty zgodnie z art. 91 ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.

  W tym miejscu należy podkreślić, że wpływ na sposób opodatkowania danej działki gruntu będą miały wszystkie budynki, budowle oraz ich części posadowione na danej działce i trwale z nią związane. A zatem na sposób opodatkowania gruntu tj. każdej geodezyjnie wyodrębnionej działki nr 802/24 i nr 1114/22 w użytkowaniu wieczystym mają wpływ budynek oraz wszystkie budowle znajdujące się na ww. gruncie (posadowione na poszczególnych geodezyjnie wyodrębnionych działkach w użytkowaniu wieczystym.).

  Odpowiedniego przyporządkowania Wnioskodawca winien dokonać w odniesieniu do każdej z działek mających być przedmiotem dostawy z uwzględnieniem wszystkich budynków i budowli oraz ich części znajdujących się na każdej działce.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

  Zaznaczyć również należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

  Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację. Wobec powyższego załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska Wnioskodawcy dokonano wyłącznie na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

 • © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.