IBPP1/4512-541/15/MG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek budowlanych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
IBPP1/4512-541/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. podatnik
 5. rolnik ryczałtowy
 6. sprzedaż
 7. teren budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 września 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.) oraz pismem złożonym 16 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych oraz darowizny działek budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek budowlanych. Wniosek został uzupełniony pismem z 2 września 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 sierpnia 2015 r. nr IBPP1/4512-541/15/MG oraz pismem złożonym 16 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego i między innymi działki budowlanej o pow. 2.15 ha, która właśnie jest dzielona na działki o mniejszych powierzchniach i Wnioskodawca zamierza je sprzedać.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca uzyskał na podstawie darowizny w roku 1987.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest związana z obrotem nieruchomościami.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zboża, nasion i pasz dla zwierząt, kwiatów, roślin, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin. Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi od 1 lutego 1992 r.

2.Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej – potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-5 z dnia 14 czerwca 1993 r.

3.Wnioskodawca działkę otrzymał w drodze darowizny w 1987 r. z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

4.Działka była wykorzystywana do prowadzenia gospodarstwa rolnego od momentu nabycia do chwili obecnej.

5.Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu cyt.: „Jeśli Wnioskodawca nabył wskazaną działkę na prywatne cele, to jakie potrzeby osobiste Wnioskodawcy miała zaspokajać oraz czy w taki sposób została wykorzystana, jeśli nie to dlaczego...” Wnioskodawca odpowiedział, że nieruchomość była wykorzystywana rolniczo w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

6.Przyczyną planowanej sprzedaży jest to, że w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy B. uchwalonego w 2004 r. nieruchomość Wnioskodawcy i nieruchomość sąsiednia są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą. Nieruchomości sąsiednie niegdyś również wykorzystywane rolniczo zostały podzielone na działki budowlane i zabudowane. Wykorzystywanie działki Wnioskodawcy do celów rolniczych stało się dla właścicieli sąsiednich nieruchomości uciążliwe – hałas maszyn rolniczych, zapachy nawozów, niszczenie drogi dojazdowej. Nieruchomość jako jedyna jest położona ok. 2 km od pozostałych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa Wnioskodawcy. Z uwagi na swoje położenie opisana nieruchomość straciła walory atrakcyjnej działki rolniczej, działania Włodarzy Gminy B. ukierunkowane są na zwiększenie atrakcyjności gminy związane z rozwojem turystyki, a nie rozwojem rolnictwa.

7.Przyczyną podziału działki jest ułatwienie sprzedaży, na terenie Gminy B. nie ma rynku sprzedaży gospodarstw rolnych.

8.Przedmiotem sprzedaży będzie 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek, pozostałe będą przedmiotem darowizny dla dzieci.

9.Przedmiotem sprzedaży będą działki niezabudowane.

10.W momencie sprzedaży na przedmiotowej działce nie będą posadowione obiekty budowlane.

11,12,13.Na przedmiotowej działce nie są posadowione budynki i budowle.

14.Na pytanie tut. organu cyt.: „Czy w stosunku do działki mającej być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca podejmował takie działania jak (oprócz wymienionego podziału): wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to kiedy i w jakim celu...” Wnioskodawca wskazał, że przed 2000 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15.Dla przedmiotowej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy B. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr ... z dnia 16 września 2004 r., przeznaczenie wynikające z planu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej.

16.Po podziale działki nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy – obowiązuje plan.

17.Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań dotyczących zwiększenia wartości, uatrakcyjnienia działki.

18.Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych, w przyszłości istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia w prasie.

19.Działka nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej.

20.Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym od 1987 roku.

21.Działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i była wykorzystywana do działalności rolniczej.

22.Wnioskodawca dokonywał sprzedaży płodów rolnych z własnej działalności rolniczej np. ziemniaki, pszenica w całym okresie prowadzenia działalności rolniczej.

23.Przedmiotowa działka nie była przedmiotem najmu/dzierżawy.

24.Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży nieruchomości.

25.Oprócz ww. działki Wnioskodawca posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo-handlowym.

26.Wnioskodawca nie zamierza w przyszłości sprzedawać innych nieruchomości niż te wymienione we wniosku.

W uzupełnieniu z 16 września 2015 r. Wnioskodawca podał:

1.Sprzedaż produktów rolnych z działu rolniczego prowadzonych w ramach tych działek Wnioskodawca dokonywał jako rolnik ryczałtowy, zwolniony z VAT i Wnioskodawca nie naliczał VAT-u.

2.Wniosek o zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy był związany z utrudnieniem prowadzenia produkcji rolnej między innymi ze względu na:

 • oddalenie od miejsca zamieszkania (ok. 2 km.),
 • -uciążliwość dla sąsiadów (hałas, stosowanie nawozów, środków ochrony roślin, zapachy nieprzyjemne),
 • niszczenie drogi dojazdowej przez pojazdy rolnicze,
 • niską efektywność finansową produkcji rolnej (zakup środków do produkcji, wynajmowanie pojazdów rolniczych).
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy jako rolnik Wnioskodawca może zbyć nieruchomość i zbycie takie jest zwolnione z podatku VAT...

Czy w przypadku podziału nieruchomości zwolnieniu takiemu podlegają wszystkie nowo powstałe działki...

Czy darowizna na rzecz dorosłych dzieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotowa działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, jak również nie została nabyta w celu odsprzedaży a służyła wyłącznie prowadzeniu działalności rolniczej to transakcja sprzedaży działki polega na sprzedaży majątku prywatnego i jako taka jest neutralna z punktu widzenia podatku VAT. Nie wystąpi podatek VAT należny przy sprzedaży działek. Należny podatek VAT nie wystąpi przy darowiźnie działek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar wykonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte lub wytworzone w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu obrotu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Jak wskazano wyżej nie zawsze sprzedaż nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż nieruchomości nie stanowi takiej czynności przede wszystkim wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podmioty niebędące podatnikami VAT lub przez podmioty będące, co prawda takimi podatnikami, lecz niedziałające jako podatnicy w odniesieniu do tej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy również, że nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania działki mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

W powyższym wyroku Trybunał stwierdził również, że osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112, zmienionej Dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Okoliczność, że osoba ta jest „rolnikiem ryczałtowym” w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy sprzedaż 10 działek budowlanych powstałych w wyniku podziału nieruchomości dokonana przez rolnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego i między innymi działki budowlanej o pow. 2.15 ha, która właśnie jest dzielona na działki o mniejszych powierzchniach i Wnioskodawca zamierza je sprzedać.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca uzyskał na podstawie darowizny w roku 1987 z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest związana z obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zboża, nasion, i pasz dla zwierząt, kwiatów, roślin, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym od 1987 r. Działka była wykorzystywana do prowadzenia gospodarstwa rolnego od momentu nabycia do chwili obecnej. Nieruchomość była wykorzystywana rolniczo w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonego w 2004 r. nieruchomość Wnioskodawcy jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą. Przyczyną podziału działki jest ułatwienie sprzedaży, na terenie Gminy nie ma rynku sprzedaży gospodarstw rolnych. Przedmiotem sprzedaży będzie 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek, pozostałe będą przedmiotem darowizny dla dzieci. Przedmiotem sprzedaży będą działki niezabudowane. Przed 2000 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy był związany z utrudnieniem prowadzenia produkcji rolnej między innymi ze względu na: oddalenie od miejsca zamieszkania, uciążliwość dla sąsiadów (hałas, stosowanie nawozów, środków ochrony roślin, zapachy nieprzyjemne), niszczenie drogi dojazdowej przez duże pojazdy rolnicze, niską efektywność finansową produkcji rolnej (zakup środków do produkcji, wynajmowanie pojazdów rolniczych). Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych, w przyszłości istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia w prasie. Wnioskodawca dokonywał sprzedaży płodów rolnych z własnej działalności rolniczej np. ziemniaki, pszenica w całym okresie prowadzenia działalności rolniczej. Sprzedaży produktów rolnych z działalności rolniczej Wnioskodawca dokonywał jako rolnik ryczałtowy, zwolniony z VAT i nie naliczał podatku VAT. Przedmiotowa działka nie była przedmiotem najmu/dzierżawy. Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży nieruchomości.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek powstałych w wyniku podziału działki budowlanej nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji nie wystąpił ciąg okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca otrzymał działkę w drodze darowizny wprawdzie z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego i działka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę przez cały okres jej posiadania do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz Wnioskodawca dokonywał sprzedaży płodów rolnych z własnej działalności rolniczej np. ziemniaki, pszenica w całym okresie prowadzenia działalności rolniczej lecz Wnioskodawca dokonywał tej sprzedaży jako rolnik ryczałtowy zatem sprzedaż była zwolniona z podatku VAT.

Wnioskodawca nabył zatem ten grunt bez podatku VAT jak i wykorzystywał go do działalności rolniczej zwolnionej z VAT-u.

Tym samym biorąc pod uwagę orzeczenia TSUE C-180/10 i C-181/10 prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności rolniczej na przedmiotowych działkach nie przesądza o konieczności opodatkowania ich dostawy. Wnioskodawca również przed 2000 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednak miało to miejsce w związku z utrudnieniem prowadzenia produkcji rolnej między innymi ze względu na: oddalenie od miejsca zamieszkania, uciążliwość dla sąsiadów, niszczenie drogi dojazdowej przez duże pojazdy rolnicze, niską efektywność finansową produkcji.

Wnioskodawca, jedynie dokonał podziału działki, aby ułatwić jej sprzedaż zatem przedmiotem sprzedaży będzie 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek. Wnioskodawca ponadto nie podejmował żadnych innych działań dotyczących zwiększenia wartości, uatrakcyjnienia działki. Wnioskodawca nie podejmował również żadnych działań marketingowych, w przyszłości istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia w prasie.

W ocenie tut. organu wystąpienie przez Wnioskodawcę przed 2000 r. z wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podział działki na mniejsze a następnie sprzedaż 10 działek nie może wskazywać na aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie podjął aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami świadczących o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, ponieważ nie uatrakcyjnił działek, nie podniósł ich wartości.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży 10 działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Sprzedaż wymienionych we wniosku działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca planując sprzedaż przedmiotowych działek korzystać będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja sprzedaży działki polega na sprzedaży majątku prywatnego i jako taka jest neutralna z punktu widzenia podatku VAT, nie wystąpi podatek VAT należny przy sprzedaży działek, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii opodatkowania darowizny działek budowlanych na rzecz dorosłych dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, że Wnioskodawca dla czynności sprzedaży 10 geodezyjnie wyodrębnionych działek budowlanych nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług zatem darowizna pozostałych działek budowlanych na rzecz dzieci również nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że należny podatek VAT nie wystąpi przy darowiźnie działek, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy również zauważyć, że organ wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację lub uzupełnienia dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Tym samym dołączone do wniosku lub uzupełnienia dokumenty nie są przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.