IBPP1/4512-493/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału Wnioskodawcy w 3 działkach jak i wniesienie aportem całego udziału Wnioskodawcy i małżonki w 3 działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,- Wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania planowanej sprzedaży swojego udziału w 3 działkach fakturą na zasadach wynikających z art. 106b ustawy o VAT oraz wykazania tej transakcji w prowadzonej przez siebie ewidencji i deklaracji dla podatku VAT,- W przypadku aportu Wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania tej czynności fakturą oraz ujęcia jej w ewidencji i deklaracji dla podatku VAT w odniesieniu do całego udziału Wnioskodawcy i małżonki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 27 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło do tut. organu 27 sierpnia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-1-1/4511-312/15/AP, IBPP1/4512-493/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, podatnikiem VAT czynnym. Przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym jest także żona Wnioskodawcy. W dniu 24 lutego 2009 roku aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z żoną nabył do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską 1/2 części nieruchomości niezabudowanej, składającej się z pięciu działek, która w dacie nabycia znajdowała się w terenie nie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1/2 część nieruchomości Wnioskodawca nabył wraz z żoną jako osoba fizyczna (nie jako przedsiębiorca) z zamiarem nie wykorzystywania jej w działalności gospodarczej. Nabycie udziału w nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawca nie odliczał tego podatku (tzn. podatku VAT naliczonego) od tej transakcji.

W dniu 6 maja 2015 roku uprawomocniła się decyzja Prezydenta Miasta zatwierdzająca podział nieruchomości na działki (zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, wprowadzonego uchwałą Rady Miasta 25 sierpnia 2010 roku).

Działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone zostały do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W wyniku podziału stwierdzonego decyzją Wnioskodawca z żoną są nadal właścicielami 1/2 części nieruchomości (poszczególnych działek), ich udział we własności nie zmienił się.

Wnioskodawca jest także wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Wnioskodawca ma zamiar wraz z żoną rozporządzić prawem do działek i:

 1. sprzedać swój udział w części działek spółce jawnej wg aktualnej ceny rynkowej, albo
 2. wnieść przedmiotowy udział (swój i żony - współwłasność łączna) w działkach do spółki jawnej, której jestem wspólnikiem tytułem aportu (wkładu niepieniężnego).

W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, że:

 1. Na pytanie tut. organu „Od kiedy Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, o której mowa we wniosku...”, Wnioskodawca odpowiedział, że od 20 lutego 2015 (data wpisu do KRS).
 2. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą w innej formie, np. jednoosobowo lub formie innej spółki (jakiej...)... Jeżeli tak, to od kiedy i w jakim zakresie...”, Wnioskodawca odpowiedział, że działalność jednoosobową prowadzi od 1 lipca 2002 r., opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 2004 roku prowadzi również działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych, ewidencjonowaną za pomocą księgi przychodów i rozchodów.
 3. Na pytanie tut. organu „Czy nieruchomości gruntowe, o których mowa we wniosku były (są) wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w którejkolwiek z ww. form. jeżeli tak to:
  1. w jakim konkretnie okresie były (są) wykorzystywane w tej działalności...
  2. czy stanowią(ły) środki trwałe lub towary handlowe w tej działalności...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie, nie były wykorzystywane.
 4. Na pytanie tut. organu „Czy jakiekolwiek wydatki dotyczące wskazanych we wniosku nieruchomości stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej (ze wskazaniem w jakiej formie) działalności gospodarczej...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie, wydatki nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
 5. Na pytanie tut. organu „Od kiedy i z jakiego tytułu Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jest podatnikiem VAT czynnym od 2002 roku.
 6. Na pytanie tut. organu „W jakim celu nabył Pan wraz z małżonką udział w ww. nieruchomości, w jaki sposób zamierzał go Pan wykorzystać...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nabył grunt z zamiarem zbudowania na nim domu dla swojej rodziny. Miał w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział (wydzielenie połowy działki Wnioskodawcy i żony).
 7. Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że nabył Pan wraz z małżonką udział w ww. nieruchomości jako osoba fizyczna z zamiarem niewykorzystywania jej do działalności gospodarczej. Należy zatem wyjaśnić czy, a jeśli tak to jakie potrzeby osobiste Wnioskodawcy i jego małżonki ww. nieruchomość miała zaspokajać oraz czy w taki sposób została faktycznie wykorzystana, jeśli nie to dlaczego...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Chcieliśmy wybudować dom dla swojej rodziny. Mieliśmy w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział (wydzielenie naszej połowy działki). Zrezygnowaliśmy z tych planów ze względów rodzinnych i finansowych.
 8. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowa nieruchomość (poszczególne działki) zostały nabyte w celu jej późniejszej sprzedaży lub późniejszego wniesienia w formie aportu do Spółki, jeśli nie to kiedy i dlaczego podjęto decyzję o ich sprzedaży/o wniesieniu tych działek aportem do Spółki...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie. Została nabyta na potrzeby osobiste. Zmiana decyzji nastąpiła ok. rok temu. Wnioskodawca ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystanie gruntu w działalności gospodarczej.
 9. Na pytanie tut. organu „Z jakich środków Wnioskodawca sfinansował zakup nieruchomości...”, Wnioskodawca odpowiedział, że zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych.
 10. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych, czy też stanowiła towar handlowy...”, Wnioskodawca odpowiedział: nie.
 11. Na pytanie tut. organu „Czy dostawa (sprzedaż/aport) nieruchomości o której mowa we wniosku nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...”, Wnioskodawca odpowiedział: nie.
 12. Na pytanie tut. organu „Udział w ilu geodezyjnie wytyczonych działkach będzie przedmiotem dostawy (sprzedaży/aportu)...”, Wnioskodawca odpowiedział: „W tym roku planujemy aport/sprzedaż trzech działek i tych trzech działek dotyczy niniejsze zapytanie.
 13. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotem dostawy (sprzedaży/aportu) będą wyłącznie działki niezabudowane, czy również zabudowane...”, Wnioskodawca odpowiedział, że działki niezabudowane a także w zależności od tego kiedy nastąpi przeniesienie własności (aport lub sprzedaż) zabudowane rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, budowanych przez spółkę jawną na podstawie przeniesienia posiadania nieruchomości na spółkę jawną, bez przenoszenia własności.
 14. Na pytanie tut. organu „Jeśli przedmiotem sprzedaży/aportu będą działki zabudowane to należy wskazać jakie obiekty budowlane w momencie dostawy będą znajdowały się na poszczególnych działkach, kiedy i przez kogo zostały wybudowane...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jeżeli przedmiotem aportu/sprzedaży będą działki zabudowane to będą one zabudowane budynkami mieszkalnymi lub rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, budowanych przez spółkę jawną na podstawie przeniesienia posiadania nieruchomości na spółkę jawną, bez przenoszenia własności.
 15. Na pytanie tut. organu „Co jest przyczyną planowanej dostawy (sprzedaży/aportu) nieruchomości (poszczególnych działek) przez Wnioskodawcę...”, Wnioskodawca odpowiedział, że przyczyną jest podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania gruntu w działalności gospodarczej - budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
 16. Na pytanie tut. organu „Na jaki cel, zamierza Pan przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży działek...”, Wnioskodawca odpowiedział, że na cele osobiste.
 17. Na pytanie tut. organu „Co będzie formą należności na rzecz Wnioskodawcy w zamian za wniesiony aport w postaci udziału w ww. nieruchomości...”, Wnioskodawca odpowiedział, że aport zwiększy majątek spółki, której jestem wspólnikiem. Wnioskodawca będzie właścicielem większego udziału. Nie będzie miał innego ekwiwalentu z tego tytułu.
 18. Na pytanie tut. organu „Czy wniesiona nieruchomość w spółce jawnej, której jest Pan wspólnikiem, będzie służyła czynnościom opodatkowanym...”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak. Nieruchomość wniesiona do spółki będzie służyła czynnościom opodatkowanym.
 19. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do przedmiotowych działek podjął Pan lub zamierza podjąć takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to w jakim celu...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie podejmował takich działań. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje dla tego terenu od 2010.
 20. Na pytanie tut. organu „Kiedy, w jakim celu i na czyj wniosek uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek o których mowa we wniosku...”, Wnioskodawca odpowiedział, że ani on ani pozostali współwłaściciele nieruchomości nie wnioskowali o uchwalenie tego planu. Uchwała w tym przedmiocie została podjęta przez gminę w 2010 roku.
 21. Na pytanie tut. organu „W jakim celu i na czyj wniosek dokonany został podział nieruchomości o której mowa we wniosku, zatwierdzony decyzją prezydenta miasta, która uprawomocniła się 6 maja 2015 r.... Ile działek powstało w wyniku tego podziału i czy podziałowi podlegało wszystkie 5 działek uprzednio nabytych czy tylko niektóre z nich (które...)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że na wniosek jego i pozostałych współwłaścicieli gruntu w celu zrealizowania decyzji o przeznaczeniu gruntu do budowy. W wyniku podziału powstało 16 działek. Podziałowi podlegało wszystkie pięć działek.
 22. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do przedmiotowych działek podjął Pan lub zamierza podjąć jakiekolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia np. uzbrojenie terenu, wydzielenie lub budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp., jeśli tak to jakie i w jakim celu...”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak, podjął takie działania (uzbrojenie terenu, wydzielenie drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne) w celu rozpoczęcia budowy na tym gruncie.
 23. Na pytanie tut. organu „W jaki konkretnie sposób działki (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane), należące do Wnioskodawcy były i będą przez niego wykorzystywane od chwili nabycia do momentu planowanej sprzedaży/aportu (proszę podać odrębnie dla każdej działki i budynków/budowli)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że wszystkie działki były wykorzystywane tylko do rekreacji (odbywania na nich spacerów, spędzania z rodziną wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy rzece). Jeżeli spółka na podstawie przeniesienia posiadania do niektórych działek rozpocznie na nich inwestycje przed aportem/sprzedażą gruntu, wówczas te działki zostaną wyłączone z tego wykorzystywania.
 24. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe działki (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane), były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jeśli tak to jakiej i w jakim okresie... (proszę podać odrębnie dla działki i budynków/budowli).”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 25. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym – jeśli tak to od kiedy...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 26. Na pytanie tut. organu „Czy działki i ewentualne budynki/budowle na nich usytuowane były wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... (proszę podać odrębnie dla działki i budynków/budowli oraz wskazać w jaki sposób, jakie konkretnie produkty rolne uzyskiwał Pan z ww. gruntów oraz jak były wykorzystywane ww. płody rolne)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 27. Na pytanie tut. organu „Czy działki były przedmiotem najmu, dzierżawy (jakie pożytki Wnioskodawca czerpał z tego tytułu - proszę podać odrębnie dla każdej działki)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 28. Na pytanie tut. organu „Jeśli na przedmiotowych działkach znajdują się obiekty budowlane to czy były one przedmiotem najmu, dzierżawy i w jakim okresie (proszę o wskazanie daty zawarcia pierwszej umowy w stosunku do każdego obiektu budowlanego)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 29. Pozostali współwłaściciele nieruchomości wykorzystywali ją w taki sam sposób jak Wnioskodawca.
 30. Na pytanie tut. organu „Czy posiada Pan jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanych we wniosku), jeśli tak to jakie...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 31. Na pytanie tut. organu „Czy dokonywał Pan już wcześniej sprzedaży nieruchomości, jeżeli tak to jakich i kiedy oraz czy ewentualnie z tego tytułu odprowadził Pan podatek VAT, składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 32. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do tej nieruchomości przysługiwało Panu (w całości lub w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli tak to z jakiego tytułu (np. budowa)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
 33. Na pytanie tut. organu „W jaki sposób Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania całym udziałem w działkach, tj. obejmującym również część należącą do żony, w celu wniesienia go w formie wkładu do spółki...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Mamy wspólność majątkową (współwłasność łączna). Żona wyrazi zgodę na wniesienie przeze mnie naszej współwłasności do spółki jawnej, której jestem wspólnikiem.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy czynność sprzedaży udziału w działkach jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, którą Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w sporządzanej przez niego deklaracji miesięcznej VAT-7 (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)...
 2. Czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki jawnej udziału w działkach jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, którą Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w sporządzanej przez niego deklaracji miesięcznej VAT-7 (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)...

oraz pytania doprecyzowane w piśmie które wpłynęło do tut. organu 27 sierpnia 2015 r.:

 1. Czy w przypadku sprzedaży z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w przypadku wniesienia aportem przez Wnioskodawcę z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy ten aport jest dla Wnioskodawcy dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Tak. Ta czynność podlega podatkowi od towarów i usług, pomimo że Wnioskodawca nabywał wraz z żoną udział w nieruchomości z zamiarem niewykorzystywania go w działalności gospodarczej. W wyniku podziału powstało kilka działek, w których udział będzie przedmiotem zbycia w jednej lub w kilku transakcjach. Czynność sprzedaży dokonana aktem notarialnym wymaga od Wnioskodawcy wystawienia faktury i wykazania jej w rejestrze dostaw za dany miesiąc oraz zadeklarowania jej w deklaracji VAT 7, razem z dostawami z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Tak. Ta czynność podlega podatkowi od towarowi usług, pomimo że Wnioskodawca nabywał wraz z żoną udział w nieruchomości z zamiarem niewykorzystywania go w działalności gospodarczej. W wyniku podziału powstało kilka działek, w których udział będzie przedmiotem aportu w jednej lub w kilku czynnościach. Jeżeli Wnioskodawcy i żony udział w części nieruchomości zostanie wniesiony przez Wnioskodawcę aportem do spółki jawnej, to obowiązek wystawienia faktury, wykazanie jej w rejestrze dostaw i w deklaracji VAT 7 będzie należał do Wnioskodawcy (nie do żony), ponieważ to on wnosi ich własność do spółki jawnej wkładem niepieniężnym.

oraz stanowisko doprecyzowane w piśmie które wpłynęło do tut. organu 27 sierpnia 2015 r.:

 1. Tak. W przypadku sprzedaży z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Tak. W przypadku wniesienia aportem przez Wnioskodawcę z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości, Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i ten aport dla Wnioskodawcy jest dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów czy też praw i obowiązków w spółce), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielne kilku osobom. Na tym polega współwłasność. Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 K.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 K.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 K.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych (działek), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem określenie czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości, której udział (1/2) nabył wraz z żoną w dniu 24 lutego 2009 r.

Wnioskodawca ma zamiar wraz z żoną rozporządzić prawem do ww. nieruchomości poprzez sprzedaż udziału w ww. nieruchomości albo jego wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do spółki jawnej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że małżeństwo nie należy do żadnej kategorii podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). W świetle art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 ww. Kodeksu).

Zgodnie z brzmieniem art. 36 § 1 oraz § 2 cyt. ustawy, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

W oparciu o art. 37 § 1 pkt 1 ww. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Stosownie do zapisu zawartego w art. 43 § 1 ww. Kodeksu, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami, nic nie uprawnia do wniosku, że wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednego z małżonków (sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, import itp.) czyni podatnikiem tego podatku również drugiego małżonka, gdy czynności te dotyczą składników ich majątku wspólnego, a przychód uzyskany z wykonywania tych czynności stanowi ich majątek dorobkowy.

Skoro każdy z małżonków jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym, to może on samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek dokonywać czynności prawnych będących wykonywaniem tego zarządu, jakkolwiek skuteczność czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga akceptacji drugiego małżonka.

Prawno-podatkowa skuteczność czynności podjętej przez jednego z małżonków nie jest uzależniona od zgody drugiego z nich na jej dokonanie, skoro taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niezależnie od tego, czy została wykonana z zachowaniem warunków i form określonych przepisami prawa. Czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy).

Jak już wyżej stwierdzono, ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom.

Ze wskazanych regulacji wynika, że dostawa nieruchomości, co do zasady, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W świetle zaś definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu obrotu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Jak wskazano wyżej nie zawsze sprzedaż czy wniesienie aportem nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż nieruchomości czy wnoszenie aportów nie stanowi takiej czynności przede wszystkim wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podmioty niebędące podatnikami VAT lub przez podmioty będące, co prawda takimi podatnikami, lecz niedziałające jako podatnicy w odniesieniu do tej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy również, że nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania działki mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy z tytułu dostawy (sprzedaż albo aport) udziału w 3 działkach, Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Odnosząc się do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że sam zamiar z jakim Wnioskodawca nabył udział w przedmiotowej nieruchomość tj. budowa domu dla swojej rodziny, nie może przesądzać, że w każdym przypadku sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Znaczenie dla sprawy ma natomiast całokształt działań jakie Wnioskodawca podejmuje w odniesieniu do nieruchomości przez cały okres jej posiadania.

Trzeba mieć także na uwadze, że przez termin „zamiar” należy pojmować nie wolę wewnętrzną ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustaleniu zamiaru nie można poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby lecz muszą istnieć obiektywne dowody potwierdzające przeznaczenie danej nieruchomości wyłącznie do celów prywatnych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa (sprzedaż/aport) udziału w 3 działkach (niezabudowanych bądź zabudowanych rozpoczętą budową budynków mieszkalnych budowanych przez spółkę jawną, w zależności od tego kiedy nastąpi przeniesienie własności) powstałych w wyniku podziału nieruchomości nabytej w 2009 r., dla której Wnioskodawca podjął działania polegające na uzbrojeniu terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne w celu rozpoczęcia budowy na tym gruncie, będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem taka aktywność Wnioskodawcy, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie wystąpił taki ciąg zdarzeń, które wskazują na aktywność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca wprawdzie nabył wraz z żoną udział w przedmiotowej nieruchomości w celu wybudowania domu dla swojej rodziny, nieruchomość była wykorzystywana do celów rekreacyjnych, jednak decydujące znaczenie dla sprawy mają działania podjęte przez Wnioskodawcę w celu sprzedaży działek.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od 2002 r. Od 2002 r., Wnioskodawca prowadzi działalność jednoosobową, natomiast od 2004 r., działalność prowadzi również jako wspólnik spółki cywilnej. Wnioskodawca jest także wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Zmiana co do przeznaczenia ww. nieruchomości nastąpiła ok. rok temu, kiedy Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystanie gruntu w działalności gospodarczej.

Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystywania gruntu w działalności gospodarczej – budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych jest przyczyną planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości.

Na wniosek Wnioskodawcy jak i pozostałych współwłaścicieli gruntu, dokonany został podział nieruchomości nabytej w 2009 r. (podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta, która uprawomocniła się 6 maja 2015 r.), który miał na celu zrealizowanie decyzji o przeznaczeniu gruntu do budowy.

Ponadto w celu rozpoczęcia budowy na ww. działkach, Wnioskodawca podjął czynności w celu ich uatrakcyjnienia, które polegały na uzbrojeniu terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ma zamiar rozporządzić prawem do 3 działek poprzez:

 1. sprzedaż swojego udziału w części działek spółce jawnej, której jest wspólnikiem, albo
 2. wniesienie udziału (swojego i żony) w działkach do spółki jawnej, której jest wspólnikiem tytułem aportu.

W drugim przypadku, żona Wnioskodawcy wyrazi zgodę na wniesienie jej udziału w ww. nieruchomości przez Wnioskodawcę do spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawca podejmując działania polegające na podziale nieruchomości nabytej w 2009 r., a następnie podniesieniu atrakcyjności działek przeznaczonych do sprzedaży/aportu do spółki jawnej poprzez uzbrojenie terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne, zachowuje się jak profesjonalny podmiot działający na rynku nieruchomości.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podejmując ww. czynności, zaangażował środki podobne do tych jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami o którym mowa we wskazanych orzeczeniach w sprawach C-180/10 i C-181/10, tj. wykazał aktywność w przedmiocie zbycia udziału w przedmiotowych działkach porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Należy zatem stwierdzić, że planowana dostawa udziału w przedmiotowych działkach będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży swoich udziałów w działkach, czy też wniesienia aportem do spółki jawnej udziałów w nieruchomości należących zarówno do niego jak i jego małżonki, będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy bowiem zauważyć, że pomimo zakupu udziału w nieruchomości na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej to Wnioskodawca dla czynności aportu do spółki jawnej całego udziału małżonków w działkach tj. należących do Wnioskodawcy i jego małżonki, będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż w istocie transakcji tej dokona wyłącznie on, a nie jego małżonka.

Ponadto, to właśnie Wnioskodawca (wspólnik spółki jawnej) z tytułu wniesienia apotem udziałów w ww. nieruchomości do spółki jawnej otrzyma wynagrodzenie w formie udziałów tej spółki.

Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału Wnioskodawcy w 3 działkach jak i wniesienie aportem całego udziału Wnioskodawcy i małżonki w 3 działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowaniu podlega bowiem konkretna czynność, a podatnikiem jest podmiot, który tej czynności dokonuje.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania planowanej sprzedaży swojego udziału w 3 działkach fakturą na zasadach wynikających z art. 106b ustawy o VAT oraz wykazania tej transakcji w prowadzonej przez siebie ewidencji i deklaracji dla podatku VAT.

W przypadku aportu Wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania tej czynności fakturą oraz ujęcia jej w ewidencji i deklaracji dla podatku VAT w odniesieniu do całego udziału Wnioskodawcy i małżonki.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.