IBPP1/4512-491/15/DK | Interpretacja indywidualna

- Planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż udziału w 3 działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,- Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wystawienia faktury na zasadach wynikających z art. 106b ustawy o VAT oraz ujęcia tej transakcji sprzedaży w ewidencji i deklaracji dla potrzeb podatku VAT,- W odniesieniu do czynności wniesienia przez męża udziałów w nieruchomości do spółki Wnioskodawczyni nie może więc być uznana za podatnika podatku VAT, gdyż w istocie transakcji dostawy udziałów w tych działkach na rzecz spółki dokona mąż Wnioskodawczyni, a nie sama Wnioskodawczyni.
IBPP1/4512-491/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. dokumentowanie
 3. działalność gospodarcza
 4. działki
 5. faktura
 6. nieruchomości
 7. opodatkowanie
 8. podatnik
 9. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. opodatkowania sprzedaży udziału w 3 działkach – jest prawidłowe,
 2. opodatkowania wniesienia aportem przez męża Wnioskodawczyni jej udziału w 3 działkach do spółki jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-1-1/4511-310/15/AP, IBPP1/4512-491/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą, podatnikiem VAT czynnym. Przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym jest także mąż Wnioskodawczyni. W dniu 24 lutego 2009 roku aktem notarialnym Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską 1/2 części nieruchomości niezabudowanej, składającej się z pięciu działek, która w dacie nabycia znajdowała się w terenie nie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1/2 część nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem jako osoba fizyczna (nie jako przedsiębiorca) z zamiarem nie wykorzystywania jej w działalności gospodarczej. Nabycie udziału w nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawczyni nie odliczała tego podatku (tzn. podatku VAT naliczonego) od tej transakcji.

W dniu 6 maja 2015 roku uprawomocniła się decyzja Prezydenta Miasta zatwierdzająca podział nieruchomości na działki (zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, wprowadzonego uchwałą Rady Miasta 25 sierpnia 2010 roku).

Działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone zostały do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W wyniku podziału stwierdzonego decyzją Wnioskodawczyni z mężem są nadal właścicielami 1/2 części nieruchomości (poszczególnych działek), ich udział we własności nie zmienił się.

Mąż Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Wnioskodawczyni ma zamiar wraz z mężem rozporządzić prawem do działek i:

 1. sprzedać swój udział w części działek spółce jawnej, której wspólnikiem jest mąż Wnioskodawczyni wg aktualnej ceny rynkowej, albo
 2. wnieść (przez męża Wnioskodawczyni - wspólnika spółki jawnej) przedmiotowy udział w działkach do spółki jawnej tytułem aportu (wkładu niepieniężnego).

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Działalność jednoosobową prowadzi od 23 stycznia 2004 r., opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 2004 roku prowadzi również działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych, ewidencjonowaną za pomocą księgi przychodów i rozchodów.
 2. Na pytanie tut. organu „Czy nieruchomości gruntowe, o których mowa we wniosku były (są) wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jeżeli tak to:
  1. w jakim konkretnie okresie były (są) wykorzystywane w tej działalności...
  2. czy stanowią(ły) środki trwałe lub towary handlowe w tej działalności...”,
  Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Nie, nie były wykorzystywane”.
 3. Na pytanie tut. organu „Czy jakiekolwiek wydatki dotyczące wskazanych we wniosku nieruchomości stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej (ze wskazaniem w jakiej formie) działalności gospodarczej...”, Wnioskodawczynie odpowiedziała: „Nie, wydatki nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
 4. Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT czynnym od 19 stycznia 2012 r.
 5. Wnioskodawczyni nabyła grunt z zamiarem zbudowania na nim domu dla swojej rodziny. Miała w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział (wydzielenie swojej i męża połowy działki).
 6. Wnioskodawczyni wraz z mężem chcieli wybudować dom dla swojej rodziny. Mieli w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział (wydzielenie ich połowy działki). Zrezygnowali z tych planów ze względów rodzinnych i finansowych.
 7. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowa nieruchomość (poszczególne działki) zostały nabyte w celu jej późniejszej sprzedaży lub późniejszego wniesienia w formie aportu do Spółki, jeśli nie to kiedy i dlaczego podjęto decyzję o ich sprzedaży/o wniesieniu tych działek aportem do Spółki...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Nie. Została nabyta na potrzeby osobiste. Zmiana decyzji nastąpiła ok. rok temu. Wnioskodawczyni ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystanie gruntu w działalności gospodarczej.
 8. Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych.
 9. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych, czy też stanowiła towar handlowy...” Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 10. Na pytanie tut. organu „Czy dostawa (sprzedaż/aport) nieruchomości o której mowa we wniosku nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 11. Na pytanie tut. organu „Udział w ilu geodezyjnie wytyczonych działkach będzie przedmiotem dostawy (sprzedaży/aportu)...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „W tym roku planujemy aport/sprzedaż trzech działek i tych trzech działek dotyczy niniejsze zapytanie.
 12. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotem dostawy (sprzedaży/aportu) będą wyłącznie działki niezabudowane, czy również zabudowane...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Działki niezabudowane a także w zależności od tego kiedy nastąpi przeniesienie własności (aport lub sprzedaż) zabudowane rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, budowanych przez spółkę jawną na podstawie przeniesienia posiadania nieruchomości na spółkę jawną, bez przenoszenia własności.
 13. Na pytanie tut. organu „Jeśli przedmiotem sprzedaży/aportu będą działki zabudowane to należy wskazać jakie obiekty budowlane w momencie dostawy będą znajdowały się na poszczególnych działkach, kiedy i przez kogo zostały wybudowane...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Jeżeli przedmiotem aportu/sprzedaży będą działki zabudowane to będą one zabudowane budynkami mieszkalnymi lub rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, budowanych przez spółkę jawną na podstawie przeniesienia posiadania nieruchomości na spółkę jawną, bez przenoszenia własności.
 14. Na pytanie tut. organu „Co jest przyczyną planowanej dostawy (sprzedaży/aportu) nieruchomości (poszczególnych działek) przez Wnioskodawcę...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że przyczyną jest podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania gruntu w działalności gospodarczej - budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
 15. Na pytanie tut. organu „Na jaki cel, zamierza Pani przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży działek...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że na cele osobiste.
 16. Na pytanie tut. organu „Co będzie formą należności na rzecz Wnioskodawcy w zamian za wniesiony aport w postaci udziału w ww. nieruchomości...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że aport zwiększy majątek spółki, której wspólnikiem jest mąż. Udział w spółce jest ich wspólnym majątkiem.
 17. Nieruchomość wniesiona do spółki będzie służyła czynnościom opodatkowanym.
 18. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do przedmiotowych działek podjęła Pani lub zamierza podjąć takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to w jakim celu...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie podejmowała takich działań. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje dla tego terenu od 2010.
 19. Na pytanie tut. organu „Kiedy, w jakim celu i na czyj wniosek uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek o których mowa we wniosku...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że ani ona ani pozostali współwłaściciele nieruchomości nie wnioskowali o uchwalenie tego planu. Uchwała w tym przedmiocie została podjęta przez gminę w 2010 roku.
 20. Na pytanie tut. organu „W jakim celu i na czyj wniosek dokonany został podział nieruchomości o której mowa we wniosku, zatwierdzony decyzją prezydenta miasta, która uprawomocniła się 6 maja 2015 r.... Ile działek powstało w wyniku tego podziału i czy podziałowi podlegało wszystkie 5 działek uprzednio nabytych czy tylko niektóre z nich (które...)...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że na wniosek jej i pozostałych współwłaścicieli gruntu w celu zrealizowania decyzji o przeznaczeniu gruntu do budowy. W wyniku podziału powstało 16 działek. Podziałowi podlegało wszystkie pięć działek.
 21. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do przedmiotowych działek podjęła Pani lub zamierza podjąć jakiekolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia np. uzbrojenie terenu, wydzielenie lub budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp., jeśli tak to jakie i w jakim celu...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Tak podjąłem takie działania (uzbrojenie terenu, wydzielenie drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne) w celu rozpoczęcia budowy na tym gruncie.
 22. Na pytanie tut. organu „W jaki konkretnie sposób działki (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane), należące do Wnioskodawcy były i będą przez niego wykorzystywane od chwili nabycia do momentu planowanej sprzedaży/aportu (proszę podać odrębnie dla każdej działki i budynków/budowli)..., Wnioskodawczyni odpowiedziała, że wszystkie działki były wykorzystywane tylko do rekreacji (odbywania na nich spacerów, spędzania z rodziną wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy rzece). Jeżeli spółka na podstawie przeniesienia posiadania do niektórych działek rozpocznie na nich inwestycje przed aportem/sprzedażą gruntu, wówczas te działki zostaną wyłączone z tego wykorzystywania.
 23. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe działki (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane), były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jeśli tak to jakiej i w jakim okresie... (proszę podać odrębnie dla działki i budynków/budowli)”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 24. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym – jeśli tak to od kiedy...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 25. Na pytanie tut. organu „Czy działki i ewentualne budynki/budowle na nich usytuowane były wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... (proszę podać odrębnie dla działki i budynków/budowli oraz wskazać w jaki sposób, jakie konkretnie produkty rolne uzyskiwała Pani z ww. gruntów oraz jak były wykorzystywane ww. płody rolne)...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 26. Na pytanie tut. organu „Czy działki były przedmiotem najmu, dzierżawy (jakie pożytki Wnioskodawca czerpał z tego tytułu - proszę podać odrębnie dla każdej działki)...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 27. Na pytanie tut. organu „Jeśli na przedmiotowych działkach znajdują się obiekty budowlane to czy były one przedmiotem najmu, dzierżawy i w jakim okresie (proszę o wskazanie daty zawarcia pierwszej umowy w stosunku do każdego obiektu budowlanego)...” Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 28. Pozostali współwłaściciele nieruchomości wykorzystywali ją w taki sam sposób jak Wnioskodawczyni.
 29. Na pytanie tut. organu „Czy posiada Pani jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanych we wniosku), jeśli tak to jakie...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 30. Na pytanie tut. organu „Czy dokonywała Pani już wcześniej sprzedaży nieruchomości, jeżeli tak to jakich i kiedy oraz czy ewentualnie z tego tytułu odprowadziła Pani podatek VAT, składała deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 31. Na pytanie tut. organu „Czy w stosunku do tej nieruchomości przysługiwało Pani (w całości lub w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli tak to z jakiego tytułu (np. budowa)...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 32. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest również wspólnikiem spółki jawnej, do której będzie wniesiony udział w nieruchomości w formie aportu lub stanie się takim wspólnikiem po wniesieniu tego aportu...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie.
 33. Na pytanie tut. organu „Czy mąż Wnioskodawcy wniesie do spółki jawnej cały posiadany przez małżonków udział tj. również część przypadającą na Wnioskodawcę, a Wnioskodawca wyrazi na to zgodę... W jaki sposób mąż Wnioskodawcy nabędzie prawo do rozporządzania całym udziałem w nieruchomości...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Tak. Mamy wspólność majątkową (współwłasność łączna). Wyrażę zgodę na wniesienie naszej współwłasności przez mojego męża do spółki jawnej, której jest wspólnikiem.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy czynność sprzedaży udziału w działkach jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, którą Wnioskodawczyni jest zobowiązana wykazać w sporządzanej przez siebie deklaracji miesięcznej VAT-7 (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)...
 2. Czy czynność wniesienia przez męża Wnioskodawczyni aportem do spółki jawnej udziału w działkach jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, którą Wnioskodawczyni jest zobowiązana wykazać w sporządzanej przez siebie deklaracji miesięcznej VAT-7 (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)...

oraz pytania doprecyzowane w piśmie z 20 sierpnia 2015 r.:

 1. Czy w przypadku sprzedaży z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w przypadku wniesienia aportem przez męża z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy ten aport męża jest dla mnie dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Tak. Ta czynność podlega podatkowi od towarów i usług, pomimo że Wnioskodawczyni nabywała wraz z mężem udział w nieruchomości z zamiarem niewykorzystywania go w działalności gospodarczej. W wyniku podziału powstało kilka działek, w których udział będzie przedmiotem zbycia w jednej lub w kilku transakcjach. Czynność sprzedaży dokonana aktem notarialnym wymaga od Wnioskodawczyni wystawienia faktury i wykazania jej w rejestrze dostaw za dany miesiąc oraz zadeklarowania jej w deklaracji VAT 7, razem z dostawami z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.
 2. Tak. Ta czynność podlega podatkowi od towarów i usług, pomimo że Wnioskodawczyni nabywała wraz z mężem udział w nieruchomości z zamiarem niewykorzystywania go w działalności gospodarczej. W wyniku podziału powstało kilka działek, w których udział będzie przedmiotem aportu w jednej lub w kilku czynnościach. Jeżeli udział Wnioskodawczyni w części nieruchomości zostanie wniesiony przez męża aportem do spółki jawnej, to Wnioskodawczyni wyrażając na to zgodę stanie do aktu notarialnego, ale obowiązek wystawienia faktury, wykazanie jej w rejestrze dostaw i w deklaracji VAT 7 będzie po stronie męża Wnioskodawczyni, który wniesie ich własność do spółki jawnej wkładem niepieniężnym.

oraz stanowisko doprecyzowane w piśmie z 20 sierpnia 2015 r.:

 1. Tak. W przypadku sprzedaży z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Tak. W przypadku wniesienia aportem przez męża z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i ten aport męża dla Wnioskodawczyni jest dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 1. prawidłowe - w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w 3 działkach.
 2. nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania wniesienia aportem przez męża Wnioskodawczyni jej udziału w 3 działkach do spółki jawnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów czy też praw i obowiązków w spółce), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielne kilku osobom. Na tym polega współwłasność. Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 K.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 K.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 K.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych (działek), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem określenie czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką nieruchomości, której udział (1/2) nabyła wraz z mężem w dniu 24 lutego 2009 r. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.

Wnioskodawczyni ma zamiar wraz z mężem rozporządzić prawem do ww. nieruchomości poprzez sprzedaż udziału w ww. nieruchomości albo jego wniesienie ale tylko przez męża Wnioskodawczyni aportem do spółki jawnej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że małżeństwo nie należy do żadnej kategorii podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). W świetle art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 ww. Kodeksu).

Zgodnie z brzmieniem art. 36 § 1 oraz § 2 cyt. ustawy, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

W oparciu o art. 37 § 1 pkt 1 ww. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Stosownie do zapisu zawartego w art. 43 § 1 ww. Kodeksu, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami, nic nie uprawnia do wniosku, że wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednego z małżonków (sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, import itp.) czyni podatnikiem tego podatku również drugiego małżonka, gdy czynności te dotyczą składników ich majątku wspólnego, a przychód uzyskany z wykonywania tych czynności stanowi ich majątek dorobkowy.

Skoro każdy z małżonków jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym, to może on samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek dokonywać czynności prawnych będących wykonywaniem tego zarządu, jakkolwiek skuteczność czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga akceptacji drugiego małżonka.

Prawno-podatkowa skuteczność czynności podjętej przez jednego z małżonków nie jest uzależniona od zgody drugiego z nich na jej dokonanie, skoro taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niezależnie od tego, czy została wykonana z zachowaniem warunków i form określonych przepisami prawa. Czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy).

Jak już wyżej stwierdzono, ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom.

Ze wskazanych regulacji wynika, że dostawa nieruchomości, co do zasady, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W świetle zaś definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu obrotu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Jak wskazano wyżej nie zawsze sprzedaż czy wniesienie aportem nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż nieruchomości czy wnoszenie aportów nie stanowi takiej czynności przede wszystkim wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podmioty niebędące podatnikami VAT lub przez podmioty będące, co prawda takimi podatnikami, lecz niedziałające jako podatnicy w odniesieniu do tej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy również, że nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania działki mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą ustalenia, czy w przypadku sprzedaży udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Odnosząc się do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że sam zamiar z jakim Wnioskodawczyni nabyła udział w przedmiotowej nieruchomość tj. budowa domu dla swojej rodziny, nie może przesądzać, że w każdym przypadku sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Znaczenie dla sprawy ma natomiast całokształt działań jakie Wnioskodawca podejmuje w odniesieniu do nieruchomości przez cały okres jej posiadania.

Trzeba mieć także na uwadze, że przez termin „zamiar” należy pojmować nie wolę wewnętrzną ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustaleniu zamiaru nie można poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby lecz muszą istnieć obiektywne dowody potwierdzające przeznaczenie danej nieruchomości wyłącznie do celów prywatnych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 3 działek (niezabudowanych bądź zabudowanych rozpoczętą budową budynków mieszkalnych budowanych przez spółkę jawną, w zależności od tego kiedy nastąpi przeniesienie własności) powstałych w wyniku podziału nieruchomości nabytej w 2009 r., dla której Wnioskodawczyni podjęła działania polegające na uzbrojeniu terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne w celu rozpoczęcia budowy na tym gruncie, będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem taka aktywność Wnioskodawczyni, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie wystąpił taki ciąg zdarzeń, które wskazują na aktywność Wnioskodawczyni w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawczyni wprawdzie nabyła wraz z mężem udział w przedmiotowej nieruchomości w celu wybudowania domu dla swojej rodziny, nieruchomość była wykorzystywana do celów rekreacyjnych, jednak decydujące znaczenie dla sprawy mają działania podjęte przez Wnioskodawcę w celu sprzedaży działek.

Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT czynnym od 2012 r. Od 2004 r., Wnioskodawczyni prowadzi działalność jednoosobową oraz jako wspólnik spółki cywilnej.

Zmiana co do przeznaczenia nieruchomości nastąpiła ok. rok temu, kiedy Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystanie gruntu w działalności gospodarczej.

Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystywania gruntu w działalności gospodarczej – budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych jest przyczyną planowanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży nieruchomości.

Na wniosek Wnioskodawczyni jak i pozostałych współwłaścicieli gruntu, dokonany został podział nieruchomości nabytej w 2009 r. (podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta, która uprawomocniła się 6 maja 2015 r.), który miał na celu zrealizowanie decyzji o przeznaczeniu gruntu do budowy.

Ponadto w celu rozpoczęcia budowy na ww. działkach, Wnioskodawczyni podjęła czynności w celu ich uatrakcyjnienia, które polegały na uzbrojeniu terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni ma zamiar rozporządzić prawem do 3 działek poprzez:

 1. sprzedaż swojego udział w części działek spółce jawnej, której wspólnikiem jest mąż Wnioskodawczyni wg aktualnej ceny rynkowej, albo
 2. wniesienie (przez męża Wnioskodawczyni - wspólnika spółki jawnej) przedmiotowego udziału w działkach do spółki jawnej tytułem aportu (wkładu niepieniężnego).

W drugim przypadku, Wnioskodawczyni wyrazi zgodę na wniesienie jej udziału w ww. nieruchomości przez swojego męża do spółki jawnej, której mąż jest wspólnikiem.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawczyni nie jest wspólnikiem spółki jawnej, do której będzie wniesiony udział w nieruchomości w formie aportu jak też nie stanie się takim wspólnikiem po wniesieniu tego aportu.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni podejmując działania polegające na podziale nieruchomości nabytej w 2009 r., a następnie podniesieniu atrakcyjności działek przeznaczonych do sprzedaży dla spółki jawnej poprzez uzbrojenie terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne, zachowuje się jak profesjonalny podmiot działający na rynku nieruchomości.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni podejmując ww. czynności, zaangażowała środki podobne do tych jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami o którym mowa we wskazanych orzeczeniach w sprawach C-180/10 i C-181/10, tj. wykazała aktywność w przedmiocie zbycia udziałów w przedmiotowych działkach porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawczynię za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Należy zatem stwierdzić, że planowana dostawa udziałów w przedmiotowych działkach będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży udziału w 3 działkach będzie działała w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż udziału w 3 działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni, iż w przypadku sprzedaży udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Tym samym Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wystawienia faktury na zasadach wynikających z art. 106b ustawy o VAT oraz ujęcia tej transakcji sprzedaży w ewidencji i deklaracji dla potrzeb podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą również ustalenia, czy w przypadku wniesienia aportem przez męża Wnioskodawczyni z tytułu dostawy udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i czy ten aport męża jest dla niej dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że alternatywnym do sprzedaży sposobem rozporządzenia udziałem w nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni będzie wniesienie go aportem ale tylko przez męża Wnioskodawczyni do spółki jawnej której jest wspólnikiem.

W tym przypadku, Wnioskodawczyni udzieli zgody na wniesienie jej udziału w ww. nieruchomości przez męża do spółki jawnej, której mąż Wnioskodawczyni jest wspólnikiem.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie jest wspólnikiem spółki jawnej, do której będzie wniesiony udział w nieruchomości w formie aportu jak też nie stanie się takim wspólnikiem po wniesieniu tego aportu.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika.

Opodatkowaniu podlega bowiem konkretna czynność, a podatnikiem jest podmiot, który tej czynności dokonuje.

Zatem w odniesieniu do czynności wniesienia przez męża udziałów w nieruchomości do spółki Wnioskodawczyni nie może więc być uznana za podatnika podatku VAT, gdyż w istocie transakcji dostawy udziałów w tych działkach na rzecz spółki dokona mąż Wnioskodawczyni, a nie sama Wnioskodawczyni.

Skoro Wnioskodawczyni nie jest i po wniesieniu aportem ww. udziałów w działkach do spółki jawnej nie stanie się jej wspólnikiem, to tym samym nie otrzyma wynagrodzenia w formie udziałów za dokonaną dostawę (udziały te otrzyma natomiast wyłącznie mąż Wnioskodawczyni).

Zatem Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do udokumentowania tej transakcji fakturą, ani też ujęcia jej w ewidencji i deklaracji dla celów podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, że w przypadku wniesienia aportem przez męża udziału w ww. nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 2 ustawy o VAT i ten aport męża dla Wnioskodawczyni jest dostawą ww. nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.