IBPP1/4512-459/16-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dostawa (sprzedaż bądź darowizna) opisanych działek (gruntu rolnego) o numerach ... oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe,
 • przekazania działek w formie darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek oraz przekazania działek w formie darowizny.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 sierpnia 2016 r. znak: IBPP1/4512-459/16-1/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Opis stanu faktycznego do pytania nr 1.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem gruntu rolnego o łącznej powierzchni 1,5365 ha, na którą składają się trzy działki o numerach 59, 60, 1869/58 .

Dla przedmiotowych działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta ... z dnia 1 lipca 2004 r (...). Przeznaczenie wynikające z planu to:

 1. dla działki 59 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zad rzewień,
 2. dla działki 60 – M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych.
 3. dla działki 1869/58 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca uzyskał wraz ze swoją córką w drodze spadku (postanowienie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 r. Sygn. Akt: ...).

Wnioskodawca jest emerytem, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Nie posiada wykształcenia rolniczego. Córka Wnioskodawcy pracuje zawodowo, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Przedmiotowe działki od momentu nabycia w drodze spadku nie były wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie były też i nie są przedmiotem najmu lub dzierżawy oraz w stosunku do nich nie były prowadzone i nie będą prowadzone żadne działania marketingowe. Z powodu ich posiadania uiszczany jest corocznie podatek rolny oraz podatek od nieruchomości.

Na przedmiotowych działkach brak jest posadowionych budynków i budowli.

W trakcie posiadania działek nie były podejmowane żadne działania zwiększające ich wartość lub atrakcyjność.

W najbliższym czasie Wnioskodawca wraz z córką planują dokonać sprzedaży ww. działek w stanie niezmienionym jak opisano powyżej.

Opis stanu faktycznego do pytania nr 2.

Oprócz działek opisanych powyżej Wnioskodawca wraz z córką jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz gruntu rolnego (wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego - przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe ). Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca wraz z córką planują przekazać wnuczkom Wnioskodawcy w postaci darowizny.

Wnuczki planują na ww. nieruchomości wybudować dla siebie domy mieszkalne.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

1.W odniesieniu do działek o numerach 59, 60,1869/58:

 1. Działki od momentu ich nabycia w drodze spadku do chwili obecnej nie były wykorzystywane.
 2. Wnioskodawca nigdy nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych, nie prowadził i nie prowadzi własnej działalności rolniczej na przedmiotowych działkach, nie było żadnej sprzedaży produktów rolnych.
 3. Nie stosował i nie będzie stosował żadnej formy ogłoszeń o sprzedaży.
 4. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na cele osobiste w tym na wykształcenie wnuczek Wnioskodawcy.

2.W odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi:

 1. Nieruchomość składa się z jednej działki.
 2. Współwłaścicielem nieruchomości Wnioskodawca stał się w drodze spadku po zmarłym Mężu (postanowienie Sądu Rejonowego I wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 r. Sygn. ...).
 3. W związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 4. Postanowienie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 roku; Sygn. ...). Nie była wystawiona faktura VAT.
 5. Działka była zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.
 6. Teren zabudowy mieszkaniowej.
 7. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 8. Działka nie była przedmiotem zakupu. Na jej terenie znajduje się dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze.
 9. Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze wybudowali dziadkowie zmarłego męża Wnioskodawcy - ... w roku 1914.
 10. Na cele mieszkalne oraz komórki gospodarcze.
 11. Przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta celem jej sprzedaży.
 12. Wnioskodawca nie wykonywał działań dotyczących zwiększenia wartości działki.

3.Ad. 3 W odniesieniu do gruntu rolnego:

 1. Grunt rolny składa się z trzech działek.
 2. Współwłaścicielem gruntu rolnego Wnioskodawca stał się w drodze spadku po zmarłym Mężu (postanowienie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 r. Sygn. ...).
 3. W związku z nabyciem gruntu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 4. Postanowienie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 roku; Sygn. ...). Nie była wystawiona faktura VAT.
 5. Przeznaczenie działek wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego:
  • dla działki 59 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i ZI/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień,
  • dla działki 60 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i ZI/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych,
  • dla działki 1869/58 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i ZI/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych.
 6. Dla tych działek na dzień nabycia nie były wydane żadne decyzje o warunkach zabudowy.
 7. Wnioskodawca nie występował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntu rolnego.
 8. Wnioskodawca nie wnosił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 9. Wnioskodawca nie wykorzystywał gruntu do działalności rolniczej.
 10. Grunt nie został nabyty celem później sprzedaży.
 11. Przedmiotowy grunt od momentu nabycia go w drodze spadku do chwili obecnej nie był wykorzystywany.
 12. Wnioskodawca nie wykonywał działań dotyczących zwiększenia wartości działki.

4.Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca dokonywał już wcześniej sprzedaży nieruchomości, jeżeli tak to należy podać odrębnie do każdej sprzedanej nieruchomości...” Wnioskodawca odpowiedział, że:

 1. Współwłaścicielem nieruchomości Wnioskodawca stał się w drodze spadku po zmarłym Mężu (postanowienie Sądu Rejonowego I wydział Cywilny z dnia 14 maja 2007 r. Sygn. ...).
 2. Współwłaścicielem nieruchomości Wnioskodawca stał się w drodze spadku po zmarłym Mężu ... .
 3. Działki rolne nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane.
 4. Sprzedaż działek nastąpiła w dniu 3 listopada 2009 r. (Akt notarialny: Repertorium A ...).
  Przyczyna sprzedaży - brak możliwości użytkowania gruntu rolnego.
 5. Zostały sprzedane niezabudowane działki (tworzące jeden pas gruntu) o łącznej powierzchni 1,03,25ha: Nr ... („Ps” stanowiące pastwiska trwałe oraz ... „Ps” stanowiące pastwiska trwałe i „R” stanowiące grunt rolny).
 6. Z tytułu sprzedaży działek nie był odprowadzany podatek VAT, nie były składane deklaracje VAT-7, nie było składane zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.
 7. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostały przeznaczone na potrzeby własne w tym na leczenie Wnioskodawcy.

5.Wnioskodawca oświadcza, że inne posiadane przez niego nieruchomości nie są przeznaczone w przyszłości do sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
 2. Czy darowizna nieruchomości opisanych w stanie faktycznym do pytania podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1 .

Sprzedaż opisanych w stanie faktycznym do pytania nr 1 nieruchomości gruntowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT z uwagi na fakt, iż ww. działki sprzedane zostaną z majątku prywatnego Wnioskodawcy. Ich nabycie nie nastąpiło w celu odsprzedaży, lecz na skutek spadku po zmarłym mężu i Ojcu.

Ponadto w trakcie posiadania działek ze strony Wnioskodawcy nie były prowadzone, żadne działania marketingowe dotyczące znalezienia nabywcy działek, ani też nie poniesione zostały żadne koszty związane z uatrakcyjnieniem lub podniesieniem wartości przedmiotowych nieruchomości.

Ad.2.

Darowizna na rzecz dorosłych wnuczek nieruchomości posiadanych w majątku prywatnym w celu ich wykorzystania przez wnuczki również dla celów prywatnych powinna być czynnością neutralną dla podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:
 • za prawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży działek,
 • za prawidłowe – w zakresie przekazania działek w formie darowizny.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Ponadto tut. Organ zauważa, że treść pierwotnego wniosku wskazywała, że Wnioskodawca posiada 3 grupy (rodzaje) nieruchomości, tj.:

 • pierwsza - 3 działki o numerach 59, 60 i 1869/58, które zamierza sprzedać (Opis stanu faktycznego do pytania nr 1);
 • druga – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, którą zamierza darować wnuczkom (Opis stanu faktycznego do pytania nr 2),
 • trzecia – grunt rolny, który także zamierza darować wnuczkom (Opis stanu faktycznego do pytania nr 2).

Na taki stan sprawy wskazywało użycie przez Wnioskodawcę w Opisie stanu faktycznego do pytania nr 2 sformułowania: „Oprócz działek opisanych powyżej jestem wraz z córką współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz gruntu rolnego. (...) Przedmiotową nieruchomość planujemy przekazać moim wnuczkom w postaci darowizny. (...)

W wezwaniu do uzupełnienia wniosku tut. Organ poprosił o bliższe opisanie ww. „gruntu rolnego” i z przesłanego przez Wnioskodawcę uzupełnienia wynika, że nieruchomości nazwane przez Wnioskodawcę w Opisie stanu faktycznego do pytania nr 2 „gruntem rolnym” to w istocie te same nieruchomości, które Wnioskodawca wymienił w Opisie stanu faktycznego do pytania nr 1, tj. działki nr 59, 60 i 1869/58.

Do takiego zatem stanu sprawy odnosi się niniejsza interpretacja, tj. tut. Organ rozumie, że co do działek o nr 59, 60 i 1869/58 Wnioskodawca albo zamierza je sprzedać, albo darować wnuczkom wraz z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Co do zasady grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Zainteresowanego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem gruntu rolnego, który składa się z trzech działek o numerach 59, 60,1869/58.

Dla przedmiotowych działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczenie wynikające z planu to:

 • dla działki 59 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień,
 • dla działki 60 - M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych.
 • dla działki 1869/58 – M, U/N, G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług i Zl/G - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, KD/N - tereny dróg publicznych.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca uzyskał wraz ze swoją córką w drodze spadku.

Wnioskodawca jest emerytem, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nigdy nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych, nie prowadził i nie prowadzi własnej działalności rolniczej na przedmiotowych działkach, nie było żadnej sprzedaży produktów rolnych. Przedmiotowe działki od momentu nabycia w drodze spadku nie były wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie były też i nie są przedmiotem najmu lub dzierżawy oraz w stosunku do nich nie były prowadzone i nie będą prowadzone żadne działania marketingowe. Z powodu ich posiadania uiszczany jest corocznie podatek rolny oraz podatek od nieruchomości.

Na przedmiotowych działkach brak jest posadowionych budynków i budowli. Wnioskodawca nie występował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek ani o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W trakcie posiadania działek nie były podejmowane żadne działania zwiększające ich wartość lub atrakcyjność. Wnioskodawca nie stosował i nie będzie stosował żadnej formy ogłoszeń o sprzedaży. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na cele osobiste w tym na wykształcenie swoich wnuczek.

Kolejna nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi i składa się z jednej działki. Współwłaścicielem nieruchomości Wnioskodawca stał się w drodze spadku po zmarłym mężu (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 14 maja 2007 r.). W związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie była wystawiona faktura VAT.

Działka była zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze wybudowali dziadkowie zmarłego męża Wnioskodawcy w roku 1914.

W momencie nabycia przeznaczenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego był to teren zabudowy mieszkaniowej. Dla działki tej nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie była przedmiotem zakupu. Na jej terenie znajduje się dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Wnioskodawca od momentu nabycia do chwili obecnej wykorzystywał ją na cele mieszkalne oraz komórki gospodarcze.

Przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta celem jej sprzedaży. Wnioskodawca nie wykonywał działań dotyczących zwiększenia wartości działki.

Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości, lecz nie są one przeznaczone w przyszłości do sprzedaży.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonywał już wcześniej sprzedaży nieruchomości (3 listopada 2009 r.), których stał się współwłaścicielem w drodze spadku. Działki rolne nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane. Przyczyną sprzedaży był brak możliwości użytkowania gruntu rolnego. Działki zostały sprzedane niezabudowane („Ps” stanowiące pastwiska trwałe oraz ... „Ps” stanowiące pastwiska trwałe i „R” stanowiące grunt rolny). Z tytułu sprzedaży działek nie był odprowadzany podatek VAT, nie były składane deklaracje VAT-7, nie było składane zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostały przeznaczone na potrzeby własne w tym na leczenie Wnioskodawcy.

W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w celu dokonania sprzedaży bądź darowizny działek (gruntu rolnego) o numerach 59, 60, 1869/58 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi Wnioskodawca nie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Nieruchomości te nie były przez Wnioskodawcę w żaden sposób wykorzystywane.

Wnioskodawca nie zakupił przedmiotowych nieruchomości lecz otrzymał je w drodze dziedziczenia.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa (sprzedaż bądź darowizna) opisanych działek (gruntu rolnego) o numerach 59, 60, 1869/58 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowych nieruchomości nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 i nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.