IBPP1/4512-373/14/LSz | Interpretacja indywidualna

4 działki (nr 1582/63, 1583/63, 1584,63, 1585/63), które podzielone zostały w oparciu o wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla działki nr 360/63 nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy, zatem sprzedaż tych działek objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-373/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. plan zagospodarowania przestrzennego
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży 4 działek niezabudowanych nr 1582/63, nr 1583/63, nr 1584/63 i nr 1585/63 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży 4 działek niezabudowanych nr 1582/63, nr 1583/63, nr 1584/63 i nr 1585/63.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-373/15/ LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zamierza sprzedać nieruchomości pod numerami 1582/63, 1583/63, 1584,63, 1585/63 zlokalizowane przy ul. K. w I. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako: grunty orne R kl. V. Działki te zostały podzielone w oparciu o wydaną decyzją o warunkach zabudowy dot. działki nr 360/63 sklasyfikowanej jako R kl. V.

Nowo wydzielone działki mają nowe numery geodezyjne i inne parametry, co oznacza, że wydana decyzja o warunkach zabudowy została w całości skonsumowana. Tym samym nie można dokonać cesji tej decyzji. Gmina zamierza sprzedać nowo wydzielone działki, na które w przyszłości nowonabywcy będą mogli uzyskać decyzje o warunkach zabudowy. W momencie sprzedaży nieruchomości nie będą objęte planem zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana dla tych gruntów decyzja o warunkach zabudowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Dla działki nr 360/3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy po to aby można było dokonać podziału tej działki na 4 inne działki. Tym samym decyzja o warunkach zabudowy na działkę nr 360/3 została „skonsumowana” w chwili wydania decyzji o podziale. W wyniku podziału powstały nowe działki o innych parametrach. Jest to inny stan prawny (nowe numery geodezyjne, inny kształt, inna powierzchnia, inny dostęp do drogi publicznej i mediów). Z uwagi na powyższe fakty wymagana jest odrębna analiza urbanistyczna, a tym samym konieczne jest uzyskanie odrębnych decyzji o warunkach zabudowy na poszczególne nowo powstałe działki.
 2. Nabywcy działek nr: 1582/63, 1583/63, 1584/63, 1585/63 powstałych z podziału działki nr 360/3 będą zobowiązani do wystąpienia z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku gdyby chcieli je w przyszłości zabudować. Bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie ma możliwości zabudowy tych działek.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości nr 1582/63, 1583/63, 1584/63, 1585/63 winna być zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane i zastosować zwolnienie od podatku, czy też jako działek budowlanych i zastosować 23% stawkę podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków teren ten zapisany jest jako rolny, z określoną klasą V.

Biorąc pod uwagę brak aktów prawnych dla nieruchomości, które zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług przesądzają o uznaniu gruntów za budowlane, sprzedaż ww. nieruchomości będzie podlegała, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwolnieniu od podatku. W myśl art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dostawy działek niezabudowanych, nr: 1582/63, 1583/63, 1584/63, 1585/63 tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działek nr 1582/63, nr 1583/63, nr 1584,63, nr 1585/63 powstałych z podziału działki nr 360/3.

Działki te nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie została też dla nich po podziale wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy.

Z opisu sprawy wynika, że dla działki przed podziałem (tj. nr 360/3) była wydana decyzja o warunkach zabudowy jednakże Wnioskodawca podaje, że była ona wydana wyłącznie w celu dokonania podziału tej działki i nie obowiązuje dla nowopowstałych działek, tj. jeśli nabywcy działek chcieliby je zabudować to muszą uzyskać nowe decyzje o warunkach zabudowy.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Biorąc zatem przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. przepisów stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe działki nr 1582/63, nr 1583/63, nr 1584,63, nr 1585/63 nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy, to sprzedaż tych działek objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek, zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Zatem określenie stawki, bądź zwolnienia nie może być rozszerzane na całą nieruchomość, lecz winno być przyporządkowane do działki lub części działki, która spełnia warunki wynikające z przepisów uprawniające do stosowania preferencji.

Dostawę zatem każdej geodezyjnie wyodrębnionej działki należy rozpatrywać odrębnie.

W przedmiotowej sprawie żadna z 4 działek, która będzie przedmiotem sprzedaży nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani też dla żadnej z nich nie obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy.

Zatem sprzedaż działek niezabudowanych nr 1582/63, nr 1583/63, nr 1584,63, nr 1585/63 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „sprzedaż ww. nieruchomości powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zauważyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy w tym obejmujący stwierdzenie, że dla działek tych nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz, że decyzja o warunkach zabudowy wydana dla działki nr 360/3 w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie decyduje o przeznaczeniu działek powstałych z jej wydzielenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.