IBPP1/4512-348/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży działek nie można uznać za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy
IBPP1/4512-348/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. nieruchomość niezabudowana
 6. podatnik
 7. sprzedaż gruntów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z nie najlepszym stanem zdrowia oraz brakiem osób mogących zajmować się utrzymaniem przynależącego do Wnioskodawcy terenu, Wnioskodawca przewiduje w 2015 roku sprzedaż dwóch działek oznaczonych numerami 1623/10 i 1624/10, które stanowią część nieruchomości obejmującej następujące działki: 1622/10, 1623/10 i 1624/10 wpisanych na rzecz Wnioskodawcy aktem własności ziemi z dnia 31 maja 1975 roku nr 2438. Pierwotnie działki figurowały w ewidencji gruntów jako jedna całość po czym decyzją Wójta Gminy z dnia 31 października 2011 roku zostały podzielone i zostały im nadane wyżej wymienione numery.

Przedmiotowy podział gruntu Wnioskodawcy na poszczególne działki nastąpił na wniosek Wnioskodawcy oraz sąsiada z dnia 2 sierpnia 2011 roku o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości na działki oraz wydzielenie pasa pod nową drogę gminną oraz drogę dojazdową do terenu będącego Wnioskodawcy i sąsiada własnością. Za wytyczenie pasa pod nową drogę gminną Wnioskodawca otrzymał na początku 2012 roku odszkodowanie w wysokości 5460 zł. Natomiast droga dojazdowa do terenu Wnioskodawcy w 2014 roku na podstawie aktu notarialnego została nieodpłatnie przekazana do Gminy.

Wskazane nieruchomości gruntowe nie były nigdy wykorzystywane na cele związane z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej, nie jest i nie był podatnikiem czynnym w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Jako właściciel gruntu Wnioskodawca korzysta z prawa do rozporządzania własnym majątkiem nabytym Aktem Własności Ziemi z 31 maja 1975 roku, a czynność ta nie oznacza działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Należy zwrócić uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r., I FSK 621/13, zaakcentował, że przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Również w odpowiedzi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2010 r., nr IBPP3/443-729/10/PK istotnym kryterium jest powtarzalność czynności, a więc jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży gruntu z majątku prywatnego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie, w okolicznościach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, to transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W uzupełnieniu wniosku z 17 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Cały teren został przekazany Wnioskodawcy w 1975 roku na mocy aktu własności ziemi. Przekazującymi byli rodzice Wnioskodawcy. Wnioskodawca wykorzystywał teren w celach rekreacyjnych.
 2. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Co jest przyczyną podjęcia decyzji o sprzedaży działek nr 1623/10 i 1624/10...”, Wnioskodawca wskazał, że pogarszający się stan zdrowia, podeszły wiek oraz brak pomocy ze strony rodziny.
 3. Przedmiotem sprzedaży będą działki o numerach 1623/10 i 1624/10. Działki te są i będą niezabudowane.
 4. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „W jakim celu Wnioskodawca wystąpił o podział opisanej we wniosku nieruchomości na 3 działki...”, Wnioskodawca podał, że w celu znalezienia osób zainteresowanych kupnem terenów o mniejszej powierzchni.
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przedstawionym przez Urząd Gminy w 2004 roku droga dojazdowa do posesji Wnioskodawcy miała przebiegać przez działkę sąsiada, na co on nie wyraził zgody. W związku z powyższym, Wnioskodawca wystąpił o wydzielenie części gruntu jego działki pod drogę dojazdową. Było to jedyne rozwiązanie, które umożliwiło dojazd do posesji Wnioskodawcy. W toku rozmów dotyczących wydzielenia drogi dojazdowej Wnioskodawca wyraził zgodę na wydzielenie z jego terenu powierzchni pod drogę publiczną gminną.
 6. Wydzielenie to było konieczne aby dojechać do terenu Wnioskodawcy. Wydzielenie terenu pod drogę gminną jest realizacją projektu dróg przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy nieodpłatne przekazanie drogi dojazdowej do terenu Wnioskodawcy w 2014 r. na rzecz Gminy nastąpiło z inicjatywy Wnioskodawcy... Dlaczego Wnioskodawca dokonał tej czynności...”, Wnioskodawca wskazał, że tak.
 8. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy w stosunku do działek (zarówno przed jak i po wyodrębnieniu) mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca podejmował takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu (jeśli Wnioskodawca takie decyzje uzyskał to dla których działek i jaki rodzaj zabudowy przewidują) lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to jakie, kiedy były podejmowane i w jakim celu...”, Wnioskodawca wyjaśnił, że nie występował.
 9. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy w stosunku do działek (zarówno przed jak i po wyodrębnieniu) mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca podejmował jakiekolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia (oprócz czynności o których mowa we wniosku) np. budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp., jeśli tak to jakie, kiedy i w jakim celu...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie podejmował.
 10. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „W jaki konkretnie sposób działki będące przedmiotem sprzedaży (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane), są/były przez Wnioskodawcę wykorzystywane od chwili wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków/budowli)... Jeśli są/były wykorzystywane na cele prywatne (osobiste) Wnioskodawcy to jakie konkretnie cele prywatne zaspokajały...”, Wnioskodawca wskazał - cel prywatny - rekreacyjny oraz ogrodniczy - uprawa niewielkiej ilości warzyw na własne potrzeby. Dotyczy w równym stopniu działki 1623/10 i 1624/10.
 11. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy działki będące przedmiotem sprzedaży (i ewentualne usytuowane na nich obiekty budowlane) są/były przez Wnioskodawcę wykorzystywane od chwili wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli tak to czy są/były wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (jakiej...) (proszę podać odrębnie dla działek i odrębnie dla ewentualnych budynków/budowli)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej.
 12. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym.
 13. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy przedmiotowe działki (i ewentualne budynki/budowle na nich usytuowane) są/były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków/budowli oraz wskazać w jaki sposób, jakie konkretnie produkty rolne uzyskiwał Wnioskodawca z ww. gruntów oraz jak były wykorzystywane ww. płody rolne, czy były przedmiotem sprzedaży)...”, Wnioskodawca podał, że nie były i nie są.
 14. Działki będące przedmiotem sprzedaży nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 15. Wnioskodawca nie podejmował działań marketingowych.
 16. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „W jaki sposób Wnioskodawca zamierza pozyskać nabywców dla ww. działek...”, Wnioskodawca wskazał - informacja w obrębie rodziny i najbliższych znajomych.
 17. Wnioskodawca nie będzie stosować żadnych form ogłoszeń publicznych o sprzedaży.
 18. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanych we wniosku), jeśli tak to ile i jakie...”, Wnioskodawca podał, że nie.
 19. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy Wnioskodawca dokonywał już wcześniej sprzedaży innych nieruchomości, jeżeli tak to jakich i kiedy oraz czy ewentualnie z tego tytułu odprowadzał podatek VAT, składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie dokonywał sprzedaży.
 20. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek...”, Wnioskodawca wskazał, że na zaspokojenie bieżących wydatków oraz finansowanie specjalistycznego leczenia w związku z pogarszającym się stanem zdrowia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powziętym zamiarem zbycia nieruchomości składającej się z 2 poszczególnych wyodrębnionych działek Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na uwadze, uznać należy, że dokonując sprzedaży ww. 2 działek, Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowa sprzedaż działek będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności a zbywane działki będą stanowić majątek prywatny Wnioskodawcy. Aktywność Wnioskodawcy w zakresie uatrakcyjnienia działki polegająca na wystąpieniu do Wójta Gminy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości celem wydzielenia terenu pod nową drogę dojazdową jest marginalna a zarazem konieczna, ponieważ brak tej drogi uniemożliwia dojazd, korzystanie oraz właściwe zagospodarowanie należącego do Wnioskodawcy terenu. Skutkiem powyższego planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż niezabudowanych działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który jest podatnikiem VAT.

Zgodnie zatem z cyt. wyżej przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z przytoczonych wyżej regulacji - w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Dlatego też, aby uznać, że dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku VAT należy ustalić, czy działa on jako producent, handlowiec lub usługodawca.

Wskazać należy, że ustawodawca nie określił wymogów formalnych, którym odpowiadać ma podatnik, aby mógł być uznany za producenta, usługodawcę lub handlowca.

Z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Analizując opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę w kontekście powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz powyższych orzeczeń TSUE stwierdzić należy, że Wnioskodawca w zakresie odnoszącym się do wskazanych we wniosku działek nie podejmował działań porównywalnych z działalnością podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami.

Jak wynika bowiem z opisu zdarzenia przyszłego, w związku z nie najlepszym stanem zdrowia oraz brakiem osób mogących zajmować się utrzymaniem przynależącego do Wnioskodawcy terenu, Wnioskodawca przewiduje w 2015 roku sprzedaż dwóch działek oznaczonych numerami 1623/10 i 1624/10, które stanowią część nieruchomości obejmującej następujące działki: 1622/10, 1623/10 i 1624/10 wpisanych na rzecz Wnioskodawcy aktem własności ziemi z dnia 31 maja 1975 roku nr 2438.

Cały teren został przekazany Wnioskodawcy w 1975 roku na mocy aktu własności ziemi. Przekazującymi byli rodzice Wnioskodawcy. Wnioskodawca wykorzystywał teren w celach rekreacyjnych.

Należy zauważyć, że treść wniosku nie wskazuje, aby Wnioskodawca wykorzystywał działki mające być przedmiotem sprzedaży dla celów zarobkowych, wprost przeciwnie – Wnioskodawca wykorzystywał je na potrzeby prywatne (osobiste).

Wnioskodawca podał bowiem, że wskazane nieruchomości gruntowe nie były nigdy wykorzystywane na cele związane z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej, nie jest i nie był podatnikiem czynnym w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Działki będące przedmiotem sprzedaży nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Działki będące przedmiotem sprzedaży wykorzystywane są od chwili wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży na cel prywatny - rekreacyjny oraz ogrodniczy - uprawa niewielkiej ilości warzyw na własne potrzeby. Dotyczy w równym stopniu działki 1623/10 i 1624/10.

Ponadto Wnioskodawca, odpowiadając na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy w stosunku do działek (zarówno przed jak i po wyodrębnieniu) mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca podejmował takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu (jeśli Wnioskodawca takie decyzje uzyskał to dla których działek i jaki rodzaj zabudowy przewidują) lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to jakie, kiedy były podejmowane i w jakim celu...” wyjaśnił, że nie występował.

W stosunku do działek (zarówno przed jak i po wyodrębnieniu) mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca nie podejmował jakichkolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia (oprócz czynności o których mowa we wniosku).

Jednocześnie należy zauważyć, że Wnioskodawca nie będzie stosować żadnych form ogłoszeń publicznych o sprzedaży. Wnioskodawca nie podejmował działań marketingowych. Wnioskodawca zamierza pozyskać nabywców dla ww. działek poprzez informację w obrębie rodziny i najbliższych znajomych.

Środki uzyskane ze sprzedaży działek Wnioskodawca przeznaczy na zaspokojenie bieżących wydatków oraz finansowanie specjalistycznego leczenie w związku z pogarszającym się stanem zdrowia.

Z powyższego wynika, iż dostawę przedmiotowych działek oznaczonych numerami 1623/10 i 1624/10 uznać należy za transakcję okazjonalną, jednorazową czyli taką, która nie jest czyniona z zamiarem nadania jej stałego charakteru. Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do zamierzonej dostawy działek.

Natomiast w kwestii dokonania podziału nieruchomości oraz wydzielenia pasa pod nową drogę gminną oraz drogę dojazdową do terenu będącego własnością Wnioskodawcy, należy odnieść się do powołanych wyżej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w sprawach C-180/10 i C-181/10. Jak już zaznaczono, treść ww. orzeczeń wskazuje, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji wystąpiła okoliczność związana z podziałem nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że podziału dokonano w celu znalezienia osób zainteresowanych kupnem terenów o mniejszej powierzchni.

Z kolei w odniesieniu do kwestii wydzielenia pasa pod nową drogę gminną oraz drogę dojazdową do terenu będącego Wnioskodawcy należy zauważyć, że wprawdzie za wytyczenie pasa pod nową drogę gminną Wnioskodawca otrzymał na początku 2012 roku odszkodowanie w wysokości 5460 zł, natomiast droga dojazdowa do terenu Wnioskodawcy w 2014 roku na podstawie aktu notarialnego została nieodpłatnie przekazana do Gminy, jednakże – jak wyjaśnił Wnioskodawca – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przedstawionym przez Urząd Gminy w 2004 roku droga dojazdowa do posesji Wnioskodawcy miała przebiegać przez działkę sąsiada, na co on nie wyraził zgody. W związku z powyższym, Wnioskodawca wystąpił o wydzielenie części gruntu jego działki pod drogę dojazdową. Było to jedyne rozwiązanie, które umożliwiło dojazd do posesji Wnioskodawcy. W toku rozmów dotyczących wydzielenia drogi dojazdowej Wnioskodawca wyraził zgodę na wydzielenie z jego terenu powierzchni pod drogę publiczną gminną.

Wnioskodawca podkreślił jednak, że wydzielenie to było konieczne aby dojechać do terenu Wnioskodawcy. Wydzielenie terenu pod drogę gminną jest realizacją projektu dróg przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedstawione okoliczności faktyczne sprawy w żadnym zakresie nie wskazują, że aktywność Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia przedmiotowych działek jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Prawidłowe jest wobec tego przyjęcie, że Wnioskodawca tak jak każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość, w ramach prawidłowego zarządu swoim majątkiem prywatnym, dokonuje zbycia tego gruntu. Nie można bowiem uznać, iż czynności dokonane przez Wnioskodawcę w tym zakresie przybrały formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą i zorganizowaną.

Wobec powyższego uznać należy, że zbycie działek, wchodzących w skład nieruchomości przekazanej Wnioskodawcy w 1975 roku na mocy aktu własności ziemi (przekazującymi byli rodzice Wnioskodawcy), nie będzie stanowiło działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia przedmiotowych gruntów, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. To wskazuje, że w takim przypadku mamy do czynienia z czynnościami mieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym – niemających cech działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz orzecznictwo należy uznać, że Wnioskodawca dokonując w przyszłości dostawy działek oznaczonych numerami 1623/10 i 1624/10 wydzielonych z nieruchomości przekazanej Wnioskodawcy w 1975 roku na mocy aktu własności ziemi przez rodziców, będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem osobistym, a zatem Wnioskodawcy w odniesieniu do tych czynności nie można uznać za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że dostawa działek, o których mowa we wniosku, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zauważyć, że powołany przez Wnioskodawcę wyrok sądu administracyjnego stanowi rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Również powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniono stan faktyczny i stanowisko Wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tut. organ nie jest nią związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.