IBPP1/4512-347/16/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dostawa działek niezabudowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek o nr 5615 i 5616 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek o nr 5615 i 5616.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej zamierza w drodze przetargu dokonać sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Przedmiotem sprzedaży będą łącznie jako całość dwie nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 0,8885 ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu numerem 5615 o powierzchni 0,5729 ha oraz numerem 5616 o powierzchni 0,3156 ha, położone.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży nie wydano i nie zostaną wydane decyzje o warunkach zabudowy z uwagi na fakt, że działki te są objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zbywane nieruchomości w ustaleniach planu (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Gminy), oznaczone są symbolami:

nieruchomość stanowiąca działkę nr 5615 o powierzchni 0,5729 ha:

a. częściowo ZL31:

 1. przeznaczenie podstawowe - lasy niepaństwowe,
 2. przeznaczenie dopuszczalne - wody powierzchniowe, drogi wewnętrzne.
 3. W terenach ustala się:
  • utrzymanie i ochronę drzewostanów dla trwałego zachowania lasów,
  • utrzymanie ciągłości i ochronę istniejących cieków oraz lokalnych ujęć wody,
  • użytkowanie zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasów,
  • możliwość realizacji urządzeń komunikacji pieszej i kołowej i sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej oraz urządzeń dla wykorzystania turystycznego, określonych w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową, pod warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach.
 4. W terenach zakazuje się:
  • lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 2 i 3.

b. częściowo PU.H16:

 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa produkcyjna, usługowa i handlowa,
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  • zabudowa budynkami zaplecza technicznego oraz socjalnego związanymi z przeznaczeniem podstawowym,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  • urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe),
 3. Dla terenów ustala się:
  • możliwość wykonywania robót budowlanych w istniejących obiektach,
  • możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zakładów drobnej wytwórczości, przedsiębiorstw budowlanych, baz transportowych i innych obiektów produkcyjno-usługowych i usługowych służących działalności produkcyjno-usługowej,
  • zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług publicznych,
  • nakaz realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej, w tym pasów zieleni o charakterze izolacyjno-osłonowym wzdłuż granic terenu.

nieruchomość stanowiąca działkę nr 5616 o powierzchni 0,3156 ha

a. częściowo ZE34:

 1. przeznaczenie podstawowe - zieleń nieurządzona o znaczeniu ekologicznym,
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  • wody powierzchniowe,
  • tereny rolnicze,
  • drogi wewnętrzne,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
 3. W terenach ustala się:
  1. możliwość wymiany substancji mieszkaniowej i gospodarczej,
  2. utrzymanie istniejących budynków z możliwością wykonywania remontów, przebudowy i rozbudowy,
  3. utrzymanie ciągłości i ochronę istniejących w terenach cieków i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną niską i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną,
  4. możliwość urządzenia stawów hodowlanych i oczek wodnych,
  5. dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych istniejących cieków związanychz ochroną przeciwpowodziową,
  6. prowadzenia niezbędnych robót związanych z odbudową, rozbudową lub przebudową walów przeciwpowodziowych,
  7. możliwość realizacji zieleni urządzonej i urządzeń dla turystyki, sportu i rekreacji przywodnej,
  8. utrzymanie oraz możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, szlaków turystycznych i rowerowych,
 4. W terenach zakazuje się :
  • lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem wymienionych w pkt 3, ppkt 1, 2 i 8
  • odprowadzania nieoczyszczonych ścieków,
  • niszczenia urządzeń melioracyjnych i Innych urządzeń regulujących stosunki wodne.

b. częściowo PU.H16:

 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa produkcyjna, usługowa i handlowa,
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  • zabudowa budynkami zaplecza technicznego oraz socjalnego związanymi z przeznaczeniem podstawowym,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  • urządzenia komunikacji {dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe),
 3. Dla terenów ustala się:
  • możliwość wykonywania robót budowlanych w istniejących obiektach,
  • możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zakładów drobnej wytwórczości, przedsiębiorstw budowlanych, baz transportowych i innych obiektów produkcyjno-usługowych i usługowych służących działalności produkcyjno-usługowej,
  • zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług publicznych,
  • nakaz realizacji zieleni ozdobnej i Izolacyjnej, w tym pasów zieleni o charakterze izolacyjno-osłonowym wzdłuż granic terenu.

c. częściowo KPD18: istniejące i projektowane drogi (ulice) gminne, klasy „D” o szerokości 6 – 10 metrów w liniach rozgraniczających (uwzględniającej lokalne przewężenia wynikające z istniejącego zainwestowania lub ukształtowania terenu - zgodnie z rysunkiem planu) i przekrojach jednojezdniowych.

Dla ww. nieruchomości nie dokonano fizycznego wyodrębnienia części o różnym przeznaczeniu (tj. pod zabudowę i wyłączonej spod zabudowy, inne niż tereny budowlane).

W stosunku do nieruchomości przeprowadzona została łączna wycena ich wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z operatem szacunkowym przez niego wykonanym wartość rynkowa prawa własności niezabudowanych działek gruntu nr 5615 i 5616 za 1 metr kwadratowy wynosi 91,00 zł.

Na ww. działkach przeznaczonych do sprzedaży nie znajdują się żadne budowle, obiekty budowlane, obiekty liniowe czy urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Gmina nabyła ww. nieruchomości nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody z dniem 27 maja 1990 r. oraz decyzji Wojewody z dniem 1 lipca 2000 r. Przedmiotowe działki nie były i nie są wykorzystywane przez Gminę na cele działalności opodatkowanej oraz zwolnionej.

Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości powinna zastosować 23% stawkę podatku VAT w stosunku do całości każdej z nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ww. ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania działka o nr 5615 została częściowo przeznaczona pod tereny lasów niepaństwowych (ZL31) a częściowo pod zabudowę produkcyjną, usługową i handlową (PU.H.16)

Przeznaczeniem dopuszczalnym dla terenu oznaczonego ZL31 są wody powierzchniowe i drogi wewnętrzne.

Natomiast działka o nr 5616 została częściowo przeznaczona pod zieleń nieurządzoną o znaczeniu ekologicznym (ZE34), częściowo pod zabudowę produkcyjną, usługową i handlową (PU.H.16) oraz częściowo pod tereny dróg i ulic publicznych klasy D (dojazdowe) (KDD18).

Przeznaczeniem dopuszczalnym dla terenu oznaczonego ZE34 są wody powierzchniowe, tereny rolnicze, drogi wewnętrzne, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym, skoro przedmiotem planowanej dostawy będą działki niezabudowane, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy są terenami przeznaczonymi pod zabudowę, ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem, Gmina dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości powinna zastosować 23% stawkę podatku VAT w stosunku do całości każdej z nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczącą dwóch zdarzeń przyszłych (dostawy dwóch działek) w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 tej ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zamierza sprzedać 2 działki niezabudowane nr 5615 i 5616 objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym;

-dla działki nr 5615:

 • w części ZL31 przeznaczenie podstawowe działki obejmuje lasy niepaństwowe, jednak przeznaczenie dopuszczalne dopuszcza m.in. drogi wewnętrzne, realizacje urządzeń komunikacji pieszej i kołowej i sieci infrastruktury technicznej,
 • w części PU.H16 przeznaczenie podstawowe działki obejmuje zabudowę produkcyjną, usługową i handlowa,

-dla działki nr 5616:

 • w części ZE34 przeznaczenie podstawowe działki obejmuje zieleń nieurządzoną o znaczeniu ekologicznym, jednak przeznaczenie dopuszczalne dopuszcza m.in. drogi wewnętrzne obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, możliwość wymiany substancji mieszkaniowej i gospodarczej oraz utrzymanie istniejących budynków z możliwością wykonywania remontów, przebudowy i rozbudowy,
 • w części PU.H16 przeznaczenie podstawowe działki obejmuje zabudowę produkcyjną, usługową i handlową.

Wnioskodawca wskazał, że dla ww. nieruchomości nie dokonano fizycznego wyodrębnienia części o różnym przeznaczeniu.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290), przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z wniosku wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obie działki (nr 5615 i 5616) pomimo, iż części tych działek wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są oznaczone różnymi symbolami, to jednak zgodnie z przeznaczeniem podstawowym tych działek lub ich przeznaczeniem dopuszczalnym, istnieje możliwość przeznaczenia ww. terenu pod drogi wewnętrzne, urządzenia komunikacji pieszej i kołowej, sieci infrastruktury technicznej, zabudowę produkcyjną, usługową, handlowa, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Ponieważ ww. elementy stanowią obiekty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, stwierdzić należy, iż działki te nie stanowią terenu nieprzeznaczonego pod zabudowę.

Tym samym dostawa działek nr 5615 i 5616 jako gruntu przeznaczonego pod zabudowę nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Należy zatem zbadać czy dostawa działek nr 5615 i 5616 może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

I tak, według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie wykorzystywał przedmiotowych działek do czynności zwolnionych od podatku, zatem nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym dostawa działek nr 5615 i 5616 będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że skoro przedmiotem planowanej dostawy będą działki niezabudowane, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy są terenami przeznaczonymi pod zabudowę, ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, zatem, Gmina dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości powinna zastosować 23% stawkę podatku VAT w stosunku do całości każdej z nieruchomości, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.