IBPP1/4512-260/15/MG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż niezabudowanych działek wykorzystywanych rolniczo nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
IBPP1/4512-260/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. podatnik
 5. rolnik ryczałtowy
 6. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek gruntu nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek gruntu nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ....

Wniosek został uzupełniony pismem z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 maja 2015 r. nr IBPP1/4512-260/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna wraz z małżonką posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 21,93 ha. Pomiędzy Wnioskodawcą i jego małżonką istnieje wspólność majątkowa. Gospodarstwo to posiada numer nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktualnie pobierane są dopłaty z Unii Europejskiej.

Gospodarstwo tworzone było sukcesywnie począwszy od 1996 r. tj. od roku kiedy to Wnioskodawca jako następca objął gospodarstwo po rodzicach, a następnie w miarę posiadanych środków finansowych powiększał o kolejne grunty. Część z nich została zakupiona jako własność Wnioskodawcy, a część na współwłasność z małżonką.

W zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego działki, które mają być przedmiotem sprzedaży: o nr ... oraz ... położone w ... leżą częściowo w terenach wód otwartych ze strefą obudowy biologicznej - obowiązuje zakaz zainwestowania, zmiany sposobu użytkowania, dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, dopuszczone wytyczenie tras turystycznych pieszych, rowerowych, konnych - oznaczonych na planie symbolem AlW, częściowo w terenach osiedleńczych przeznaczonych dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła oznaczonych na planie symbolem B1MM, częściowo w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej oznaczonym na planie symbolem D5 KGL, szerokość linii rozgraniczających wynosi 12,0 metrów, częściowo w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oznaczonych na planie symbolem A2RP/ch; działki o numerach ..., ..., ... położone w ... leżą częściowo w terenach wód otwartych ze strefą obudowy biologicznej - obowiązuje zakaz zainwestowania, zmiany sposobu użytkowania, dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, dopuszczone wytyczenie tras turystycznych pieszych, rowerowych, konnych - oznaczonych na planie symbolem AlW, częściowo w terenach osiedleńczych przeznaczonych dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła oznaczonych na planie symbolem B1MM, szerokość linii rozgraniczających wynosi 12,0 metrów, częściowo w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oznaczonych na planie symbolem A2RP/ch, częściowo w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oznaczonych na planie symbolem A2RP; działka o nr ... położona w ... leży częściowo w terenach osiedleńczych przeznaczonych dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła oznaczonych na planie symbolem B1MM, częściowo w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oznaczonych na planie symbolem A2RP, częściowo w terenach rolno-rekreacyjnych oznaczonych na planie symbolem A8RT, częściowo w terenach lokalizacji przepompowni ścieków na ciągach kanalizacji sanitarnej oznaczonych na planie symbolem C3NO/p; działka o nr ... położona w ... leży częściowo w terenach osiedleńczych przeznaczonych dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła oznaczonych na planie symbolem B1MM, częściowo w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej oznaczonym na planie symbolem D5 KGL, szerokość linii rozgraniczających wynosi 12,0 metrów, częściowo w terenach rolnych chronionych przez zainwestowaniem oznaczonych na planie symbolem A2RP.

Dodatkową literą „ch” oznaczono kompleksy gleb II i III klasy bonitacyjnej o najwyższej przydatności do produkcji rolnej.

Wnioskodawca i jego małżonka aktualnie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie działalności handlowej artykułami przemysłowo-budowlanymi, są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Poza działalnością gospodarczą, jak już wspomniano powyżej Wnioskodawca wraz z małżonką zajmują się również prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Nie są rolnikami ryczałtowymi, a produkty z gospodarstwa rolnego są przeznaczane na potrzeby własnej hodowli oraz w części sprzedawane dla innych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Całość gospodarstwa rolnego była i jest wykorzystywana na cele działalności rolniczej i nigdy od daty zakupu gospodarstwo to nie zmieniło swojego charakteru wykorzystania. Działki nie zostały podzielone na działki budowlane, nie dokonano jakichkolwiek czynności uzbrojenia terenu, ogrodzenia, nie ma wydzielonych dróg wewnętrznych, nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Sprzedaż części gospodarstwa tj. powierzchnia 3,93 ha ma być dokonana na rzecz istniejącego podmiotu gospodarczego na cele związane z tym przedsiębiorstwem.

Przedmiotowe gospodarstwo rolne nigdy nie było udostępniane odpłatnie ani nieodpłatnie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

Ad.1) Wnioskodawca nie prowadzi działalności rolniczej, prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne od 1996 r., głównie na potrzeby własne a tylko nadwyżka zostaje sprzedana dla indywidualnych odbiorców jakimi są bezpośredni konsumenci.

Ad.2) Działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowo-budowlanymi Wnioskodawca prowadzi od 16 lipca 1993 r. początkowo w formie spółki cywilnej, którą następnie od 22 listopada 2001 r. przekształcono w spółkę jawną.

Ad.3) Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, była nim początkowo spółka cywilna, której Wnioskodawca był udziałowcem, a aktualnie po przekształceniu jest nim spółka jawna, której również jest udziałowcem.

Ad.4) Na pytanie zadane w wezwaniu cyt.: „W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca podał, że część gruntów została zakupiona jako własność Wnioskodawcy, a część na współwłasność z małżonką, proszę zatem podać odrębnie dla każdej wskazanej we wniosku działki:

 1. Kiedy, w jaki sposób i dla jakich konkretnie celów Wnioskodawca nabył każdą z wymienionych we wniosku działek...
 2. W jaki konkretnie sposób Wnioskodawca wykorzystywał każdą z przedmiotowych działek...
 3. Czy Wnioskodawca każdą ze wskazanych działek wykorzystywał na cele działalności rolniczej, jeśli tak to jakie konkretnie produkty rolne Wnioskodawca uzyskiwał z ww. działek oraz jak były one wykorzystywane...”, Wnioskodawca podał, że:
 • działka nr ..., akt notarialny zawarty przez Wnioskodawcę w dniu 17 lutego 2000 r., jednak w treści aktu notarialnego jest stwierdzenie, że zakup działki następuje za pieniądze dorobkowe z żoną. W księdze wieczystej wpisani są Wnioskodawca i jego małżonka - analogicznie działki nr ... i nr ....
 • działka nr ..., akt notarialny zawarty przez Wnioskodawca w dniu 2 lipca 2002 r., również w treści aktu notarialnego stwierdzenie, iż zakup działki dokonywany jest za pieniądze dorobkowe z żoną. W księdze wieczystej wpisani są Wnioskodawca i jego małżonka,
 • działka nr ..., akt notarialny zawarty w dniu 22 sierpnia 2005 r. przez oboje małżonków,
 • działka nr ..., akt notarialny zawarty w dniu 29 marca 2007 r. przez oboje małżonków, działka nr ..., akt notarialny zawarty w dniu 8 sierpnia 2006 r., akt notarialny zawarty przez oboje małżonków.

Wszystkie wymienione działki zostały zakupione w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Każda z wyżej zakupionych działek, wykorzystywana była i jest nadal pod uprawę zboża i trawy. Część gruntu przeznaczona jest na drzewka owocowe, maliny, borówkę. Pozostała część gospodarstwa jest zalesiona. Produkty pochodzące z tego gospodarstwa są wykorzystywane na własne potrzeby, do hodowli drobnego inwentarza. Zboże w znacznej części wykorzystywane jest do celów ogrzewania (Wnioskodawca posiada specjalny piec, pozwalający na użycie tego rodzaju materiału opałowego). W niewielkich ilościach nadwyżka zboża sprzedawana była dla indywidualnych odbiorców tj. osób fizycznych. Na dzień złożenia wniosku całość gospodarstwa stanowi 21,93 ha - nie są to jednak wyłącznie grunty orne, bowiem część z nich to lasy.

Ad.5) W związku z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie jest również rolnikiem ryczałtowym, albowiem nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych na rzecz czynnych podatników podatku VAT i nie prowadzi produkcji rolnej, a jedynie indywidualne gospodarstwo rolne głównie dla własnych potrzeb. Prowadzenie gospodarstwa jest kontynuowane po rodzicach Wnioskodawcy. Sprzedaż dla osób fizycznych dokonywana była i jest w ramach zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność rolnicza Wnioskodawcy spełnia bowiem definicję określoną w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są to działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad.6) Powodem podjęcia decyzji o sprzedaży przedmiotowych działek, o których mowa we wniosku, to fakt iż tereny na których położone są przedmiotowe działki są terenami zalewowymi z tych też powodów nie są dla Wnioskodawcy w pełni użyteczne. Z propozycją kupna wystąpiło Przedsiębiorstwo, które sąsiaduje z tymi działkami, a działki zamierza wykorzystać na powiększenie swojego Przedsiębiorstwa. Taka transakcja jest o tyle korzystna dla Wnioskodawcy, że daje możliwość zakupu za pieniądze uzyskane ze sprzedaży innych terenów rolnych w miejscu bardziej atrakcyjnym rolniczo.

Ad.7) W stosunku do działek mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca nie podejmował działań polegających na: wystąpieniu o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub jakichkolwiek innych działań z tym związanych.

Ad.8) Z zaświadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z Gminy wynika, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2000 r.

Ad.9) Wnioskodawca posiada inne działki, których nie zamierza sprzedawać, gdyż są wykorzystywane w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Ad.10) Wnioskodawca nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych działań marketingowych, bowiem nie jest zainteresowany sprzedażą działek, a te które zamierza sprzedać są wyjątkiem, bowiem z taką propozycją zwróciło się do Wnioskodawcy sąsiadujące z nim Przedsiębiorstwo.

Ad.11) Jak już Wnioskodawca podał powyżej nie jest zainteresowany pozyskiwaniem potencjalnych nabywców, bowiem nie zamierza dokonywać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, a działki o których mowa we wniosku są wyjątkiem, wynikającym z okoliczności podanych powyżej.

Ad.12) Wnioskodawca nie dokonywał i nie dokonuje żadnych ogłoszeń o sprzedaży.

Ad.13) W dniu 19 stycznia 2011 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży 49 arów powierzchni wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, która została od niego odłączona, gospodarstwo nie utraciło jednak charakteru rolnego. Sprzedaż tej działki również nie była zamierzona, o jej zakup wystąpił sam zainteresowany w celu powiększenia sąsiadującej z nią działki, której był już wcześniej właścicielem. Na tę sprzedaż Wnioskodawca zdecydował się, gdyż ten teren 49 arów położony był bardzo blisko drogi, co dla gospodarstwa nie było korzystne, stąd decyzja o sprzedaży. Za pieniądze uzyskane z tej sprzedaży Wnioskodawca kupił ziemię na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego jednak w miejscu oddalonym od drogi. Wnioskodawca nie odprowadzał z tego tytułu podatku VAT, nie składał deklaracji VAT 7 i nie dokonywał zgłoszenia rejestracyjnego, albowiem nie zajmuje się gospodarczo kupnem i sprzedażą nieruchomości.

Ad.14) Środki ze sprzedaży działek, o których mowa zostaną przeznaczane na zakup ziemi na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego w terenach korzystniejszych rolniczo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując planowanej sprzedaży działek o nr ..., ..., ...; ..., ..., ..., ... wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w wyżej opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w związku z czym sprzedaż ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanych we wniosku działek o nr ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... wchodzących w skład 21,93 h gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie:

 • po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Właściwe w tej sprawie jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 września 2011 roku w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10, które brzmi następująco: „Sprzedaż działek służących poprzednio w działalności rolniczej, a teraz przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a nabytych jako grunty rolne (bez podatku VAT), należy uznać za niepodlegające podatkowi VAT, ponieważ sprzedaż tych działek jest to transakcja stanowiąca czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności”. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce przypadku Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zajmuje się handlem działkami, nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, tylko Wnioskodawca sprzedaje część majątku prywatnego.

Wpływu na opodatkowanie sprzedaży działek z majątku prywatnego nie ma też fakt prowadzenia przez osobę fizyczną innej działalności gospodarczej, z tytułu której jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 6 listopada 2007 r. nr ILPP1/443-89/07-2/TK- stwierdził, iż:

„W tym zakresie nie jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług, ten kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych i okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w tym zakresie.

Zwykle nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych działek. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca będzie działać w charakterze handlowca. Nabyte grunty - jak wskazano - nigdy nie były udostępniane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie innym osobom.

W konsekwencji sprzedając nieruchomości gruntowe, Wnioskodawca będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem sprzedaż nieruchomości gruntowych wykorzystywanych wcześniej w działalności rolniczej oznacza działanie, do którego unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania, bowiem Wnioskodawca dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Podkreślić należy, iż orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ Wnioskodawca przed sprzedażą nie podejmuje takich zorganizowanych działań - sprzedaż przedmiotowych działek zdaniem Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co oznacza ze jest ona poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Taka właśnie sytuacja występuje w przypadku sprzedaży przez daną osobę majątku prywatnego. Majątek taki nabywany jest bowiem na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, w tym handlowej, a zatem jego sprzedaż zarówno w całości jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy sprzedaż działek gruntu nr ..., nr ... nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ... zakupionych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego i użytkowanych na cele rolne będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w stosunku do tej sprzedaży Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykazał aktywności w rozporządzaniu nieruchomością, wykraczającej poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 21,93 ha. Gospodarstwo było tworzone sukcesywnie począwszy od 1996 r. tj. od roku, kiedy to Wnioskodawca jako następca objął gospodarstwo po rodzicach a następnie w miarę posiadanych środków finansowych powiększał o kolejne grunty. Część została zakupiona na własność Wnioskodawcy, a część na współwłasność z małżonką.

Wnioskodawca prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne od 1996 r. głównie na potrzeby własne a tylko nadwyżka zostaje sprzedana dla indywidualnych odbiorców jakimi są bezpośredni konsumenci. Całość gospodarstwa rolnego była i jest wykorzystywana na cele działalności rolniczej i nigdy od daty zakupu gospodarstwo to nie zmieniło swojego charakteru wykorzystania. Wnioskodawca zakupił działki nr ..., nr ..., nr ..., na które akt notarialny został zawarty w dniu 17 lutego 2000 r.

Akt notarialny stwierdzający zakup działki nr ... został zawarty w dniu 2 lipca 2002 r. Na działkę nr ... akt notarialny został zawarty 22 sierpnia 2005 r. Na działkę nr ... akt notarialny został zawarty 29 marca 2007 r., natomiast na działkę nr ... akt notarialny został zawarty 8 sierpnia 2006 r. Wszystkie wymienione działki zostały zakupione w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Każda z wyżej ww. działek wykorzystywana była i jest nadal pod uprawę zboża i trawy. Część gruntu przeznaczona jest na drzewka owocowe, maliny, borówkę. Pozostała część gospodarstwa jest zalesiona.

Produkty pochodzące z tego gospodarstwa są wykorzystywane na własne potrzeby, do hodowli drobnego inwentarza. Zboże w znacznej części wykorzystywane jest do celów ogrzewania (Wnioskodawca posiada specjalny piec, pozwalający na użycie tego rodzaju materiału opałowego).

W związku z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowo-budowlanymi od 16 lipca 1993 r. początkowo w formie spółki cywilnej, którą następnie 22 listopada 2001 r. przekształcono w spółkę jawną. Powodem podjęcia decyzji o sprzedaży przedmiotowych działek jest fakt, że tereny na których są one położone są terenami zalewowymi z tych też powodów nie są dla Wnioskodawcy w pełni użyteczne. Z propozycją kupna wystąpiło Przedsiębiorstwo, które sąsiaduje z tymi działkami, a działki zamierza wykorzystać na powiększenie swojego Przedsiębiorstwa. Taka transakcja jest o tyle korzystna dla Wnioskodawcy, że daje możliwość zakupu za pieniądze uzyskane ze sprzedaży innych terenów rolnych w miejscu bardziej atrakcyjnym rolniczo.

W stosunku do działek mających być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca nie podejmował działań polegających na wystąpieniu o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub jakichkolwiek innych działań z tym związanych. Działki nie zostały podzielone na działki budowlane, nie dokonano jakichkolwiek czynności uzbrojenia terenu, ogrodzenia, nie ma wydzielonych dróg wewnętrznych, nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowe gospodarstwo rolne nigdy nie było udostępniane odpłatnie ani nieodpłatnie. Wnioskodawca posiada inne działki, których nie zamierza sprzedawać, gdyż są wykorzystywane w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych działań marketingowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie dokonuje żadnych ogłoszeń o sprzedaży.

W dniu 19 stycznia 2011 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży 49 arów powierzchni wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, która została od niego odłączona. Sprzedaż tej działki nie była zamierzona, o jej zakup wystąpił sam zainteresowany w celu powiększenia sąsiadującej z nią działki, której był już wcześniej właścicielem. Za pieniądze uzyskane z tej sprzedaży Wnioskodawca kupił ziemię na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego jednak w miejscu oddalonym od drogi.

Z powyższego nie wynika zatem aby Wnioskodawca w odniesieniu do działek nr ..., nr ...., nr ... nr ..., nr ..., nr ..., nr ... mających być przedmiotem sprzedaży zachowywał się w sposób zbliżony do podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami.

W tym miejscu należy się odnieść do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z treści wskazanego orzeczenia wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W powyższym wyroku Trybunał stwierdził również, że osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112, zmienionej Dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Okoliczność, że osoba ta jest „rolnikiem ryczałtowym” w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia.

W świetle powyższego sam fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności rolniczej na przedmiotowych gruntach nie przesądza o konieczności opodatkowania dostawy części działek składających się na prowadzone gospodarstwo rolne. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT a działki nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ... nie były wykorzystywane przez niego do żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej tym podatkiem.

Ponadto Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań mających na celu podwyższenie wartości nieruchomości, uatrakcyjnienie tej nieruchomości. Wnioskodawca nie podzielił nieruchomości na działki budowlane, nie dokonał jakichkolwiek czynności uzbrojenia terenu, ogrodzenia terenu, nie wydzielił dróg wewnętrznych, nie podejmował działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

A zatem, w takich okolicznościach nie występują przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie, iż nastąpiła dostawa towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zatem dokonując sprzedaży przedmiotowych działek nie będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Skutkiem powyższego planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ... nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działek nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ... wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy Pana ... jako Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednej osoby fizycznej, a nie dla małżonków. Jeżeli małżonka Wnioskodawcy jest zainteresowana uzyskaniem dla siebie interpretacji indywidualnej, powinna złożyć odrębny wniosek, przedstawić właściwy dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), pytanie oraz własne stanowisko w sprawie, jak również wnieść odrębną opłatę.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę we wniosku orzecznictwa sądowego, należy zauważyć, że powołane wyroki sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.