IBPP1/4512-199/16/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy za przekazanie prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obejmującej działkę w formie darowizny na rzecz Gminy tut. organ zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT w wysokości 23% od wartości rynkowej przedmiotowej działki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) oraz pismem z 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania prawa własności działki niezabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania prawa własności działki niezabudowanej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 maja 2014 r. znak: IBPP1/4512-199/16/KJ oraz pismem z 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 czerwca 2014 r. znak: IBPP1/4512-199/16/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej rozważa możliwość zbycia na rzecz Gminy w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, na podstawie obowiązujących przepisów art. 13 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) za zgodą Wojewody, o którą wystąpiono w dniu 28 maja 2015 r.

Nieruchomość położona jest na terenie gminy i obejmuje m.in. działkę oznaczoną geodezyjnie numerem o pow. 0,1716 ha, karta mapy 2, obręb, zapisaną na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt niezabudowany przeznaczony pod drogę publiczną dojazdową, pierwotnie stanowiący część działki o pow. 1,1861 ha, zapisanej na rzecz I. w księdze wieczystej, na podstawie Aktu własności ziemi z dnia 10 października 1978 r. oraz umowy przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego.

Następnie aktem notarialnym z dnia 6 października 2005 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nabyła w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa działkę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.). Trwały zarząd do ww. nieruchomości został ustanowiony z dniem jej nabycia decyzją Wojewody z dnia 6 marca 2006 r., w związku z jej przeznaczeniem pod budowę odcinka autostrady płatnej na podstawie decyzji Wojewody z dnia 3 kwietnia 2003 r. o ustaleniu lokalizacji południowej części odcinka autostrady przebiegającej przez teren województwa tj. od węzła ... w ... (bez węzła) do granicy państwa z ... w tym odcinek przygraniczny.

Grunt działki o pow. 1.1861 ha decyzją Wójta Gminyz dnia 15 marca 2013 r. uległ podziałowi geodezyjnemu, w wyniku czego powstała m.in. działka o pow. 0,1716 ha, będąca przedmiotem wniosku.

Ponadto decyzją Starosty z dnia 16 marca 2015 r., orzeczono o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad m.in. na przedmiotowej działce, wydaną w związku z wnioskiem Dyrekcji uzasadnionym zbędnością przedmiotowego gruntu do realizacji budowy autostrady.

Reasumując grunt działki został nabyty na rzecz Skarbu Państwa w 2005 roku, w drodze umowy cywilnoprawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012 r., (ogłoszoną w Dz.U. Woj. z dnia 12 lipca 2012 r.), działka znajduje się na obszarze sołectwa K., oznaczonego literowo na planie - A, w terenie komunikacji drogowej - droga publiczna klasy „autostrada” symbol na planie.

W ramach ww. przeznaczenia dopuszcza się: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury, szpalery drzew niskopiennych w rejonach nie kolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Gmina zwróciła się do tut. organu z wnioskiem o nabycie ww. działki, którą planuje przeznaczyć na cel publiczny - urządzenie drogi gminnej publicznej - dojazdowa wraz z niezbędną infrastrukturą, która znacznie usprawni ruch lokalny. Przedmiotem darowizny będzie prawo własności gruntu Skarbu Państwa, którego wartość wg operatu szacunkowego wynosi 25 740,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100).

W uzupełnieniu z 12 maja 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że:

  1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 15 ust. l, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  2. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na przedmiotowym gruncie sprawuje prawa właścicielskie, natomiast od dnia nabycia tj. od 6 października 2005 r. dysponentem był trwały zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która tytuł ten nabyła z mocy prawa z dniem nabycia, decyzją Wojewody. Po wygaśnięciu trwałego zarządu decyzją Starosty z dnia 16 marca 2015 r. grunt przedmiotowej działki został przekazany do używania Gminie na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  3. W odpowiedzi na pytanie „Do jakich czynności (opodatkowanych, zwolnionych czy niepodlegających opodatkowaniu) Wnioskodawca (Skarb Państwa) wykorzystywał przedmiotowy grunt...”, Wnioskodawca odpowiedział, że Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na przedmiotowym gruncie sprawuje prawa właścicielskie, natomiast dysponentem jest Gmina na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 2015 r. zawartej na okres 3 lat, w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gminnej drogi publicznej.
  4. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawcy (Skarbowi Państwa) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia gruntu obejmującego działkę ...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nabywcą gruntu obejmującego działkę była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, a nie Starosta reprezentujący Skarb Państwa.
  5. Dostawa gruntu, obejmująca działkę na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA nastąpiła w formie aktu notarialnego z dnia 6 października 2005 r. od osoby fizycznej, która oświadczyła, w § 8 ww. aktu, że z tytułu przedmiotowej umowy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
  6. Dostawa gruntu działki nie była udokumentowana fakturą.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze zapis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku:

1) ...

9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zatem czy za przekazanie prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obejmującej działkę w formie darowizny na rzecz Gminy tut. organ zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT w wysokości 23% od wartości rynkowej przedmiotowej działki...

Zdaniem Wnioskodawcy, za dokonanie darowizny prawa własności opisanej wyżej działki gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy powinien być naliczony i odprowadzony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku cyt.:

9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;”.

Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku została nabyta w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad aktem notarialnym od osób fizycznych w 2005 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod drogę publiczną klasy „autostrada” - symbol na planie, gdzie w ramach przeznaczenia dopuszcza się: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury, szpalery drzew niskopiennych w rejonach nie kolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Definicja terenów budowlanych została określona w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Natomiast art. 3 pkt 3 i pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) stanowi iż droga jako obiekt liniowy jest obiektem budowlanym, który nie jest budynkiem.

Reasumując powyższe tut. organ stoi na stanowisku, że dokonanie darowizny prawa własności przedmiotowej działki gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia dostawy terenów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę obiektem budowlanym, dlatego też brak jest możliwości zastosowania zwolnienia z VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powołanej powyżej definicji umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zatem, niespełnienie powyższego warunku tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej rozważa możliwość zbycia na rzecz Gminy w drodze darowizny nieruchomości gruntowej tj. działkę oznaczoną geodezyjnie numerem , stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt niezabudowany przeznaczony pod drogę publiczną dojazdową.

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na przedmiotowym gruncie sprawuje prawa właścicielskie, natomiast od dnia nabycia tj. od 6 października 2005 r. dysponentem był trwały zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która tytuł ten nabyła z mocy prawa z dniem nabycia, decyzją Wojewody. Po wygaśnięciu trwałego zarządu decyzją Starosty z dnia 16 marca 2015 r. grunt przedmiotowej działki został przekazany do używania Gminie na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na przedmiotowym gruncie sprawuje prawa właścicielskie, natomiast dysponentem jest Gmina na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 2015 r. zawartej na okres 3 lat, w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gminnej drogi publicznej. Nabywcą gruntu obejmującego działkę była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, a nie Starosta reprezentujący Skarb Państwa.

Dostawa gruntu, obejmująca działkę nr na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA nastąpiła w formie aktu notarialnego z dnia 6 października 2005 r. od osoby fizycznej, która oświadczyła, w § 8 ww. aktu, że z tytułu przedmiotowej umowy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa gruntu działki nie była udokumentowana fakturą.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności sprawy i mając na uwadze powołany art. 7 ust. 2 ustawy o VAT – który nakazuje opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów wyłącznie w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych – należy stwierdzić, że planowana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawcy przy nabyciu tego gruntu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca wskazał bowiem, że dostawa gruntu, obejmująca działkę na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA nastąpiła od osoby fizycznej, która z tytułu przedmiotowej umowy nie była podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto dostawa ta nie była udokumentowana fakturą.

Podsumowując należy więc stwierdzić, że planowana darowizna prawa własności działki na rzecz Gminy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że za dokonanie darowizny prawa własności opisanej działki gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy powinien być naliczony i odprowadzony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.