IBPP1/443-902/14/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca z tytułu sprzedaży działek budowlanych nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia

2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 listopada 2014 r. nr IBPP1/443-902/14/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2000 r. Wnioskodawca otrzymał w spadku działkę rolną (po dziadku) i połowę jego domu. Drugie pół (ziemi i domu) otrzymał ojciec Wnioskodawcy, syn dziadka Wnioskodawcy. W 2003 roku Wnioskodawca wraz z ojcem postanowili się pozamieniać i do ojca trafił cały dom oraz kilka działek a do Wnioskodawcy jedna duża (8071 m) działka.

W 2012 roku Wnioskodawca działkę tą przekształcił na budowlaną i otrzymał warunki zabudowy na 8 domów z garażami.

Numer działki: ...

Stary numer księgi wieczystej: KW....

Numer księgi wieczystej w systemie informatycznym: KA.....

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1.Na pytanie zadane w wezwaniu czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, jeżeli tak to od kiedy i z jakiego tytułu Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

2.W odpowiedzi na pytanie czy Wnioskodawca prowadzi bądź prowadził działalność gospodarczą, jeżeli tak to jaką i od kiedy Wnioskodawca podał, że nie.

3.Na pytanie w jaki sposób Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową działkę od momentu nabycia do chwili obecnej Wnioskodawca wskazał, że nie wykorzystywał; przez kilka lat działkę obrabiał znajomy rolnik. Wnioskodawcy było na rękę, że działka jest obrabiana, więc nie pobierał za to żadnego wynagrodzenia.

4.W odpowiedzi na pytanie czy działka przeznaczona do sprzedaży była przedmiotem najmu lub dzierżawy, jeśli tak, to w jakim okresie i jakie pożytki czerpał Wnioskodawca z tego tytułu Wnioskodawca podał jak w punkcie 3 czyli nie wykorzystywał; przez kilka lat działkę obrabiał znajomy rolnik. Wnioskodawcy było na rękę, że działka jest obrabiana, więc nie pobierał za to żadnego wynagrodzenia.

5.Wnioskodawca wskazał, że nie jest/nie był rolnikiem ryczałtowym.

6.Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na działce. Ponieważ jednak jest to duża działka, Wnioskodawca poprosił o pozwolenie na budowę 8 domów, żeby w przyszłości móc sprzedać jakąś część, która nie będzie Wnioskodawcy potrzebna.

7.Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu jakie było przeznaczenie tej działki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej przekształceniem, a jakie po przekształceniu Wnioskodawca podał, że przed przekształceniem – działka rolna, po – działka budowlana.

8.W odpowiedzi na pytanie w jakim celu Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 8 domów z garażami Wnioskodawca podał jak w punkcie 6 tj. Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na działce. Ponieważ jednak jest to duża działka, Wnioskodawca poprosił o pozwolenie na budowę 8 domów, żeby w przyszłości móc sprzedać jakąś część, która nie będzie Wnioskodawcy potrzebna.

9.W odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną podziału i sprzedaży działek Wnioskodawca podał, że zrezygnował z pomysłu osiedlenia się na swojej działce, dlatego chciałby ją podzielić bo w ten sposób łatwiej będzie Wnioskodawcy ją sprzedać aniżeli w całości.

10.W odpowiedzi na pytanie ile działek zostanie geodezyjnie wyodrębnionych na wymienionej nieruchomości Wnioskodawca wskazał jak w punkcie 8 czyli Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na działce. Ponieważ jednak jest to duża działka, Wnioskodawca poprosił o pozwolenie na budowę 8 domów, żeby w przyszłości móc sprzedać jakąś część, która nie będzie Wnioskodawcy potrzebna.

11.Na pytanie ile geodezyjnie wyodrębnionych działek będzie przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca podał, że jak w punkcie 8 czyli Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na działce. Ponieważ jednak jest to duża działka, Wnioskodawca poprosił o pozwolenie na budowę 8 domów, żeby w przyszłości móc sprzedać jakąś część, która nie będzie Wnioskodawcy potrzebna.

12.Wnioskodawca posiada również działkę rolną o wielkości około 0,50 ha w tej samej miejscowości, ale jest to działka położona na terenie zalewowym i w związku z tym Wnioskodawca nie liczy na jej sprzedaż w przyszłości.

13.Na pytanie czy Wnioskodawca dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości (jeśli tak to jakich i kiedy) Wnioskodawca podał, że nie.

14.Na pytanie czy Wnioskodawca poczynił jakiekolwiek działania dotyczące zwiększenia wartości nieruchomości, uatrakcyjnienia działek, jeśli tak to jakie i kiedy (np. wyposażenie w przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wydzielenie, budowa drogi) Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

15.Na pytanie jakie działania marketingowe Wnioskodawca podejmuje i zamierza podejmować w celu sprzedaży działek Wnioskodawca wskazał, że podpisał umowę z agencją nieruchomości i im pozostawia reklamę działki i znalezienie nabywców.

16.W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Wnioskodawca zamierza pozyskać nabywców dla sprzedawanych działek Wnioskodawca wskazał jak w punkcie 15 czyli Wnioskodawca podpisał umowę z agencją nieruchomości i im pozostawia reklamę działki i znalezienie nabywców.

17.W odpowiedzi na pytanie na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży działek Wnioskodawca podał, że prawdopodobnie na kupno mieszkania, ale w tym momencie nie potrafi odpowiedzieć czy to będzie w tym samym roku co sprzedaż działek czy w którymś z kolejnych lat oraz czy nową nieruchomość nabędzie w Polsce czy za granicą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca jest właścicielem działki budowlanej, którą zamierza geodezyjnie podzielić na 8 działek w 2015 roku. Czy sprzedając w 2015 r. dwie z uzyskanych po podziale działek, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek VAT od sprzedaży i czy jeśli Wnioskodawca sprzeda kolejną (trzecią) działkę w 2016 roku to czy będzie musiał zapłacić podatek VAT od tej sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku), wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, że słyszał, iż przy sprzedaży więcej niż 1 działki w roku i nieprzeznaczeniu uzyskanych środków na cele mieszkaniowe, przy sprzedaży każdej kolejnej działki płaci się podatek VAT. Według swojej wiedzy Wnioskodawca nie powinien płacić podatku VAT ponieważ działkę nabył ponad 10 lat temu w drodze spadku a nie w celach zarobkowych. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien zapłacić podatku VAT od żadnej ze sprzedanych działek, bez względu kiedy je sprzeda i na co przeznaczy uzyskane środki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza

o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany

z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W zakresie prawa unijnego, z mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar wykonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte lub wytworzone w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Jak wskazano wyżej nie zawsze sprzedaż nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż nieruchomości nie stanowi takiej czynności przede wszystkim wówczas, gdy jest ona dokonywana przez podmioty niebędące podatnikami VAT lub przez podmioty będące, co prawda takimi podatnikami, lecz niedziałające jako podatnicy w odniesieniu do tej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też dostawa nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 Trybunał stwierdził, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymał w spadku po dziadku działkę rolną i połowę jego domu. Drugie pół (ziemi i domu) otrzymał ojciec Wnioskodawcy, syn dziadka Wnioskodawcy. W 2003 roku Wnioskodawca wraz z ojcem postanowili się pozamieniać i do ojca trafił cały dom oraz kilka działek a do Wnioskodawcy jedna duża (8071 m) działka.

W 2012 roku Wnioskodawca działkę tę przekształcił na budowlaną i otrzymał warunki zabudowy na 8 domów z garażami. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotową działkę przez kilka lat obrabiał znajomy rolnik a Wnioskodawca nie pobierał za to żadnego wynagrodzenia. Działka nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy. Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym. Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na działce. Ponieważ jednak jest to duża działka, Wnioskodawca poprosił o pozwolenie na budowę 8 domów, żeby w przyszłości móc sprzedać jakąś część, która nie będzie Wnioskodawcy potrzebna. Przyczyną podziału i sprzedaży działek jest fakt, że Wnioskodawca zrezygnował z pomysłu osiedlenia się na działce i dlatego chciałby ją podzielić bo w ten sposób łatwiej będzie Wnioskodawcy ją sprzedać aniżeli w całości. Wnioskodawca posiada również działkę rolną o wielkości około 0,50 ha w tej samej miejscowości, ale jest to działka położona na terenie zalewowym i w związku z tym Wnioskodawca nie liczy na jej sprzedaż w przyszłości. Wnioskodawca nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca nie poczynił działań mających na celu zwiększenie wartości nieruchomości, np. wyposażenie w przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wydzielenie, budowa drogi. Wnioskodawca podpisał umowę z agencją nieruchomości i im pozostawia znalezienie nabywców.

Mając na uwadze przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem interpretacji nie wystąpił ciąg okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca nabył przedmiotową działkę w 2003 r. w wyniku zamiany z ojcem działki rolnej otrzymanej w spadku. Wnioskodawca rozważał możliwość osiedlenia sią na przedmiotowej działce oraz sprzedaży części działki, która Wnioskodawcy nie będzie potrzebna, stąd w 2012 r. wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i otrzymał pozwolenie na budowę 8 domów z garażami. Wnioskodawca jednakże zrezygnował z pomysłu osiedlenia się na działce i planuje jej sprzedaż dlatego zamierza w 2015 r. działkę podzielić, gdyż w ten sposób łatwiej będzie Wnioskodawcy ją sprzedać aniżeli w całości. Działka nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy, była jedynie udostępniania przez kilka lat znajomemu rolnikowi, który ją obrabiał a Wnioskodawca nie pobierał za to żadnego wynagrodzenia. Wnioskodawca nie poczynił ponadto dodatkowych działań mających na celu zwiększenie wartości nieruchomości np. wyposażenie w przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

W ocenie tut. organu wystąpienie przez Wnioskodawcę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości i jej podział na 8 mniejszych działek a następnie sprzedaż dwóch działek w 2015 r. i kolejnej trzeciej działki w 2016 r. nie może wskazywać na aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie podjął takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami świadczących o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, ponieważ nie w żaden sposób nie uatrakcyjnił działek, nie podniósł ich wartości.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży powstałych w wyniku podziału nieruchomości dwóch działek w 2015 r. i trzeciej w 2016 r. nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Sprzedaż wymienionych we wniosku działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca planując sprzedaż przedmiotowych działek korzystać będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek

z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw

z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –(t.j. Dz.U.

z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.