IBPP1/443-634/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem do spółki kapitałowej działki niezabudowanej
IBPP1/443-634/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. działki
 3. gmina
 4. grunt niezabudowany
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 lutego 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 maja 2014 r. (data wpływu do tut. organu 9 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem do spółki kapitałowej działki niezabudowanej nr 1062/126 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem do spółki kapitałowej działki niezabudowanej nr 1062/126.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 maja 2014 r. (data wpływu do tut. organu 9 czerwca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 maja 2014 r.

Przedmiotowe pismo stanowiące uzupełnienie wniosku zostało przekazane przez Urząd Skarbowy ... za pismem z 3 czerwca 2014 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego ..., który pismem z 9 czerwca 2014 r. przekazał ww. pismo tut. organowi, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje dokonać wniesienia do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Wnioskodawcy, powstałej w wyniku przekształcenia SPZOZ ..., jako aportu nieruchomości położonych w K. i Z. Nieruchomości te stanowią własność Wnioskodawcy. Na nieruchomości składa się 11 działek gruntu (łączna powierzchnia 7,5079 ha):

 • nr 1154/126 (KW ...) o powierzchni 0,1573 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 1155/126 (KW ...) o powierzchni 0,7927 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 25/9 (KW ...) o powierzchni 4,6204 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 30 grudnia 1998 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 16 (KW ...) o powierzchni 0,0110 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 30 grudnia 1998 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 31/6 (KW ...) o powierzchni 0,1510 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 30 grudnia 1998 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 3/4 (KW ...) o powierzchni 0,6903 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 12 maja 2000 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 15 (KW ...) o powierzchni 0,1361 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 30 grudnia 1998 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 1738/126 (KW ...) o powierzchni 0,4580 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 1198/126 (KW ...) o powierzchni 0,0092 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 1197/126 (KW ...) o powierzchni 0,2996 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie,
 • nr 1062/126 (KW ...) o powierzchni 0,1823 ha; pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku); Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie.

Faktyczny stan zagospodarowania poszczególnych działek:

 • Na działce nr 1154/126 znajduje budynek Ośrodka, budynek gospodarczy, urządzona droga dojazdowa (budowla), schody terenowe (budowla).
 • Na działce nr 1155/126 znajduje się budynek gospodarczy, szambo (budowla), ogrodzenie betonowe, boisko sportowe ziemne z urządzeniami (bramki, kosze do gry w koszykówkę), urządzona droga (budowla).
 • Na działce nr 25/9 znajduje się fragment budynku Ośrodka, przewiązka pomiędzy budynkiem Ośrodka i budynkiem „M”, utwardzony plac-parking (budowla), urządzona droga (budowla), urządzone alejki z występującymi częściowo betonowymi krawężnikami (budowla), latarnie (budowla), schody terenowe (budowla), bastionowy mur oporowy (budowla), ogrodzenie na podmurówce betonowej (budowla), zamknięta wiata przykrywająca szyb (budowla).
 • Na działce nr 16 znajduje się budynek magazynowy.
 • Na działce nr 31/6 znajduje się budynek sterowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia ścieków (budowla), urządzona droga utwardzona kostką brukową (budowla), ogrodzenie betonowe, latarnie (budowla).
 • Na działce nr 3/4 znajduje się budynek „M”, latarnie (budowla), urządzona droga utwardzona kostką brukową (budowla).
 • Na działce nr 15 znajduje się budynek Ośrodka, bastionowy mur oporowy (budowla).
 • Na działce nr 1738/126, znajduje się urządzony parking utwardzony kostką brukową (budowla).
 • Na działce nr 1062/126 znajduje się zewnętrzna siłownia (zespół urządzeń do ćwiczeń).
 • Działki nr 1198/126 i 1197/126 są niezabudowane.

SPZOZ jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT odrębny od Wnioskodawcy i posiada NIP.

W uzupełnieniu wniosku w odniesieniu do działki nr 1062/126 Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Zarząd Wnioskodawcy wykonuje zadania Wnioskodawcy przy pomocy Urzędu ..., który jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Rejestracja jednostki nastąpiła 26 października 1999 r. zgłoszeniem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Urząd Skarbowy potwierdził zgłoszenie rejestracyjne w dniu 27 października 1999 r.
 2. Wnioskodawca nabył nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa będące we władaniu ... (zwanego dalej: SP ZOZ), w tym ww. działkę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało stwierdzone deklaratoryjną decyzją Wojewody z dnia 29 kwietnia 2003 r. Podstawę nabycia nieodpłatnie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości stanowiły przepisy art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 3. Konieczność ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikała z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie art. 54 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Użytkowanie, zgodnie z art. 244 § 1 ustawy - Kodeks cywilny jest ograniczonym prawem rzeczowym. Działka pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ gdyż prawo to nie wygasło, uprawniony nie dokonał zrzeczenia się tego prawa i prawo to jest nadal ujawnione w księdze wieczystej. Czynność oddania przez Wnioskodawcę tej działki SP ZOZ do użytkowania nie była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Oddanie w użytkowanie nastąpiło aktem notarialnym w dniu 17 grudnia 2003 r. Prawo użytkowania zostało ujawnione w księdze wieczystej nr ... w dniu 22 grudnia 2003 roku. Do czasu ustanowienia prawa użytkowania SP ZOZ władał nieruchomością bez tytułu prawnego.
 4. Obiekt znajdujący się na ww. działce nie był przez Wnioskodawcę jak i SP ZOZ wynajmowany, wydzierżawiany.
 5. Zgodnie z oświadczeniem SP ZOZ, zewnętrzna siłownia znajdująca się na ww. działce to zespół składający się z 7 sztuk urządzeń sportowych; nie jest to budynek ani budowla.
 6. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, zgodnie z którym należało wskazać symbol PKOB dla budowli (budynku) znajdującego się na działce nr 1062/126, określony zgodnie z ww. rozporządzeniem Wnioskodawca odpowiedział: nie dotyczy.
 7. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, zgodnie z którym należało wskazać, czy budowla (budynek) znajdująca się na ww. działce jest trwale z gruntem związana Wnioskodawca odpowiedział: nie dotyczy.
 8. Obiekt został oddany do użytku w roku 2013.
 9. Zdaniem Wnioskodawcy do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia żadnego z obiektów wymienionych na przedmiotowej działce dokonanego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 10. Obiekty nie zostały wybudowane przez Wnioskodawcę, w związku z tym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 11. Wnioskodawca, jak i SP ZOZ nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.
 12. W chwili nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki, była ona już w posiadaniu SP ZOZ-u. Tym samym od dnia nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę do chwili obecnej działalność na przedmiotowej nieruchomości prowadzi SP ZOZ. Wnioskodawca nie wykorzystywał bezpośrednio na potrzeby Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości.
 13. Nie dokonano jeszcze aportu przedmiotowej działki.
 14. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, ww. działka położona jest na terenie oznaczonym następującymi symbolami: 146UZ - usługi zdrowia i opieki społecznej 147MNU - cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych K59D1/2 - tereny ulic klasy „D – dojazdowa”. Działka jest zatem przeznaczona pod zabudowę. Wnioskodawca wskazuje, iż analiza przepisów mpzp nie stanowi przedmiotu wniosku o interpretację indywidualną, dlatego należy przyjąć, iż stanowisko wnioskodawcy w zakresie traktowania działki jako teren budowlany jest wystarczającą informacją, bez konieczności przytaczania szczegółowych rozstrzygnięć mpzp.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 28 maja 2014 r.):

Czy dostawa działki nr 1062/126 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 28 maja 2014 r.):

Działka nr 1062/126 jest niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej większości, działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolami 146UZ (usługi zdrowia i opieki społecznej) oraz 147MNU (cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych). Zdaniem Wnioskodawcy, nie można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż działka traktowana jest jako teren budowlany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy o VAT, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi/udziałowcowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zatem wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z uwagi na fakt, że wniesienie aportem do spółki kapitałowej nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z 2013 r. nakazuje zatem oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że cyt. „stanowisko Wnioskodawcy w zakresie traktowania działki jako teren budowlany jest wystarczającą informacją, bez konieczności przytaczania szczegółowych rozstrzygnięć mpzp.” To właśnie przeznaczenie działki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma kluczowe znaczenie dla opodatkowania dostawy dziełek niezabudowanych, zatem wyczerpująca informacja w tym zakresie winna być elementem opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i organ wydający interpretację nie może w tym zakresie czynić własnych ustaleń.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że planuje wnieść aportem do spółki kapitałowej działkę niezabudowaną nr 1062/126, która pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ (prawo ustanowione na mocy umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku). Wnioskodawca nabył tę działkę nieodpłatnie.

Wprawdzie na przedmiotowej działce znajduje się zewnętrzna siłownia (zespół urządzeń do ćwiczeń), jednak – jak wyjaśnił to Wnioskodawca - zewnętrzna siłownia znajdująca się na ww. działce to zespół składający się z 7 sztuk urządzeń sportowych; nie jest to budynek ani budowla.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, ww. działka położona jest na terenie oznaczonym następującymi symbolami:

146UZ - usługi zdrowia i opieki społecznej

147MNU - cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych

K59D1/2 - tereny ulic klasy „D – dojazdowa”.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii zwolnienia od podatku VAT dostawy działki niezabudowanej nr 1062/126.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Należy w tym miejscu odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409).

W myśl art. 3 pkt 1 - 3a ww. ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z powyższego wynika, że budowlą, w myśl prawa budowlanego, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, że obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Pojęcie obiektów inżynierii lądowej i wodnej odpowiada swym zakresem definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Treść wskazanych wyżej przepisów przesądza o charakterze opisanej wyżej działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczonej pod zabudowę. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, działka jest przeznaczona pod zabudowę.

Jeżeli zatem w niniejszej sprawie działka nr 1062/126 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona jest w całości na terenie oznaczonym następującymi symbolami:

146UZ - usługi zdrowia i opieki społecznej

147MNU - cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych

K59D1/2 - tereny ulic klasy „D – dojazdowa”,

tj. jest w całości działką przeznaczoną pod zabudowę to spełnia definicję terenu budowlanego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Tym samym, dla dostawy działki nr 1062/126 objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajdującej się w terenie oznaczonym następującymi symbolami: 146UZ - usługi zdrowia i opieki społecznej, 147MNU - cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, K59D1/2 - tereny ulic klasy „D – dojazdowa”, przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania, gdyż mamy do czynienia z dostawą terenu budowlanego przeznaczonego pod zabudowę.

Dostawa tej działki będzie więc opodatkowana podatkiem VAT według 23% stawki podatku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „... nie można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż działka traktowana jest jako teren budowlany”, należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że przedmiotowa działka jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w całości przeznaczona pod zabudowę, tj. żadna jej cześć nie jest z tej zabudowy wyłączona. W przeciwnym bowiem razie niniejsza interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem do spółki kapitałowej pozostałych działek zabudowanych i niezabudowanych wymienionych w treści wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.