IBPP1/443-586/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni i działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IBPP1/443-586/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. działki
 4. grunt zabudowany
 5. komornik
 6. plan zagospodarowania przestrzennego
 7. postępowanie egzekucyjne
 8. stawka
 9. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 11 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.) i pismem z 27 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.) oraz pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni i działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 11 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni i działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 27 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-263/14/LSz z 19 maja 2014 r. oraz pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014r. ).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku postępowania egzekucyjnego Wnioskodawca (komornik) będzie zbywać prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków objętych pięcioma księgami wieczystymi, należące do dłużnika będącego podatnikiem VAT. Nieruchomości są w części zabudowane oraz były lub są do tej pory wydzierżawiane/wynajmowane przez dłużnika.

Szczegółowe informacje na temat zabudowy i dzierżaw/najmu poniżej w zestawieniu na poszczególne księgi wieczyste.

Zestawienie w podziale na księgi wieczyste oraz poszczególne działki.

Księga wieczysta nr KA...

Nieruchomość/Prawo składa się z:

 1. działek geodezyjnych o numerach geodezyjnych nr 52, nr 53, nr 134/54, nr 138/49, nr 139/49, nr 145/54, nr 155/51, nr 156/51, nr 161/49, nr 229/54, nr 276/49, nr 277/49, nr 278/50, nr 279/50, nr 280/50, nr 283/65, nr 285/66, nr 286/66, nr 287/67, nr 288/67, nr 289/68, nr 290/68, nr 291/69, nr 292/69, nr 293/71, nr 294/71, nr 295/72, nr 296/72, nr 320/49, nr 335/49, nr 356/49, nr 399/54, nr 519/46, nr 524/46, nr 525/47, nr 527/49, nr 1246/73, nr 1247/73.
 2. zabudowań: na części działki nr 138/49 znajdują się tory kolejowe, na części działki nr 278/50 znajduje się droga asfaltowa, na działkach nr 1246/73, nr 1247/73 asfalt oraz trzy słupy energetyczne z napowietrzną linią energetyczną.

Księga wieczysta nr KA... - działka nr 360/73 zabudowana wiatą garażową oraz kotłownią.

Księga wieczysta nr KA....:

 1. działki geodezyjne 482/73, nr 1197/73, nr 1194/73,
 2. zabudowań: na działce nr 1197/73 znajdują się budynek biurowy, garażowy, magazynowy i portiernia.

Księga wieczysta nr KA....:

 1. działki geodezyjne nr 556/73, nr 1195/73, nr 1200/73
 2. zabudowań: na działce nr 556/73 znajduje się węzeł gazociągu ogrodzony siatką oraz płytami betonowymi. Poprzez nieruchomość biegnie także gazociąg podziemny, co do którego dokładnego przebiegu nie ma pewności - zgodnie z projektem przebiega on przez działkę nr 556/73 i nr 1195/73; możliwe jednak jest, że przebiega przez działki nr 556/73 i nr 1200/73. Przyjęto przebieg gazociągu zgodny z projektem.

Księga wieczysta nr KA....: działka geodezyjna nr 1199/73 zabudowana napowietrznym rurociągiem gazowym (część betonowej „stopy” estakady gazowej z napowietrznym węzłem gazowym, część estakady z rurociągiem - długość ok. 20m).

Nieruchomość objęta KW KA.... (działka nr 360/73) jest przedmiotem odpłatnego użyczenia (wystawiana faktura VAT) począwszy od 1 kwietnia 2003 r. do dziś.

Część nieruchomości objętej KW KA.... (działka nr 1197/73) jest wydzierżawiana od 14 września 2004 r. do dziś (dzierżawa budynku garażowego wraz z przyległym placem).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał odnosząc się do działki nr 360/73, nr 556/73, nr 1195/73, nr 1199/73, że:

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 360/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się kotłownia (numer PKOB 1251). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (kotłowni) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem. Budynek został pierwszy raz zasiedlony z momentem zawarcia z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowy użyczenia na rzecz Firmy Usług Ekologicznych ... z siedzibą w K. Umowa ta jest umową odpłatną obowiązującą do chwili obecnej, wystawiane są faktury VAT. Umowa w rzeczywistości odpowiada treścią i swą istotą umowie dzierżawy, jej określenie jako umowy użyczenia było niewątpliwie wynikiem błędu w nazewnictwie. Umowa dotyczy części nieruchomości położonej w S. w rejonie ulicy S. i R., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 360/73. Dotyczy całej działki i obiektu na niej posadowionego tj. kotłownia (PKOB 1251) o pow. zabudowy 9 m2.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 556/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się gazociąg (PKOB 2221). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Budowla na gruncie w postaci gazociągu (PKOB 2221) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 roku. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Gazociąg jest wydzierżawiany od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dzisiejszego spółce W. S.A. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1195/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się gazociąg (PKOB 2221). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Budowla na gruncie w postaci gazociągu (PKOB 2221) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 roku. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Gazociąg jest wydzierżawiany od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dzisiejszego spółce W. S.A. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1199/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ...nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się gazociąg (PKOB 2221). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Budowla na gruncie w postaci gazociągu (PKOB 2221) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 roku. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Gazociąg jest wydzierżawiany od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dzisiejszego spółce W. S.A. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem.

W uzupełnieniu wniosku z 29 maja 2014 r. Wnioskodawca podał, że w związku z pismem z dnia 27 maja 2014 r. (uzupełnienie braków formalnych wniosku o interpretację podatkową ) koryguje oczywisty błąd w opisie budowli w postaci gazociągu położonego na działkach nr 1199/73, nr 1195/3, nr 556/73, nr 1197/73, gdzie wskazano „budynek trwale związany z gruntem”. Powinno być budowla trwale związana z gruntem”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 maja 2014r.):

Czy dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków położonych na gruncie
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli położonych na gruncie
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i budowli położonych na gruncie

objętych księgami wieczystymi:

 • prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....

objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 - j.t.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków położonych na gruncie objętych księgami wieczystymi o numerach:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy K. oraz przy ul. R., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....,
 2. prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S. i przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....,
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....,
 5. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...

objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 - j.t.) ze względu na fakt, że:

 1. pierwsze zasiedlenie budynków nastąpiło przed 1989 rokiem
 2. wszystkie ww. 5 nieruchomości wydzielono z nieruchomości objętej KW KA...; nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków KA... przez podatnika nastąpiło z aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2000 r. - przekazano je aportem na pokrycie kapitału zakładowego; podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczeni a VAT
 3. podatnik złożył oświadczenie, że w dacie nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego i własności budynków nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT
 4. dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonywał na nieruchomościach nakładów przekraczających 1/3 wartości nieruchomości.

Dostawa wszystkich działek będzie zwolniona z podatku VAT. Komornik stoi na stanowisku, że nawet, jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się ruiny po budynkach, należy traktować grunt jako zabudowany.

Ponadto, wszelkie instalacje przesyłowe (wody, gazu, prądu, itd), drogi oraz instalacje przemysłowe (rury, kable itd) są w rozumieniu prawa budowlanego budowlą bądź tzw. „obiektem liniowym” (art. 3 ust. 3a prawa budowlanego) a w konsekwencji budowlą (art. 3 ust. 3 prawa budowlanego).

Komornik stoi na stanowisku, że działki te są zabudowane i ich dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 27 maja 2014 r. Wnioskodawca podał, że informacja o ruinie pojawiła się w wyniku błędu. Na terenie ww. nieruchomości brak ruin.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku (zwolnienia od podatku) dla dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni i działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu, należących do dłużnika, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu (jak i prawa użytkowania wieczystego gruntu) należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać sprzedaży w trybie postepowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni (PKOB 1251) i prawa użytkowania wieczystego działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu (PKOB 2221), należących do dłużnika – spółki prawa handlowego, będącego podatnikiem VAT.

Budynek i budowle są trwale z gruntem związane.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii opodatkowania sprzedaży ww. działek zabudowanych ww. budynkiem i budowlami.

W myśl art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

  1. budynek wraz z instal
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,acjami i urządzeniami technicznymi,
  3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

  Z powyższego wynika, że budowlą, w myśl prawa budowlanego, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

  Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

  Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

  W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

  Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji „Budynki” można wyróżnić grupę 125 –

  Budynki przemysłowe i magazynowe, która obejmuje klasę 1251– Budynki przemysłowe, do której zalicza się budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.

  Natomiast w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” można wyróżnić grupę 222 - Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze, która obejmuje klasę 2221 - Rurociągi sieci rozdzielczej gazu. Klasa obejmuje rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne.

  Zatem obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

  Pojęcie obiektów inżynierii lądowej i wodnej odpowiada swym zakresem definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

  W świetle powyższego należy stwierdzić, że budynek kotłowni i budowle (gazociągi) znajdujące się na ww. działkach są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

  Zatem sprzedaż budynku i budowli wraz z gruntami, na których są posadowione – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

  W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

  I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

  Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

  Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

  W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Z powyższego wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

  Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

  Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza w ramach postępowania egzekucyjnego dokonać dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 360/73 zabudowanej budynkiem kotłowni (PKOB 1251) i prawa użytkowania wieczystego działek nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zabudowanych budowlą w postaci gazociągu.

  Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 360/73, nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

  Nabycie własności budynku (kotłowni) znajdującego się na działce nr 360/73 nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek został pierwszy raz zasiedlony z momentem zawarcia z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowy użyczenia, która odpowiada treścią i swą istotą umowie dzierżawy. Umowa ta jest umową odpłatną obowiązującą do chwili obecnej, wystawiane są faktury VAT. Dotyczy całej działki i obiektu na niej posadowionego tj. kotłowni.

  Budowle na gruncie w postaci gazociągu znajdujące się na działkach nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 zostały wzniesione przez dłużnika ze środków własnych w 1998 roku. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Gazociągi są wydzierżawiane od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dzisiejszego. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

  Z powyższego wynika, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nie będzie sprzedażą w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w przedmiotowej sprawie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w momencie oddania przez dłużnika tych nieruchomości w dzierżawę (gazociągi od dnia 1 kwietnia 2008 r.) lub w odpłatne użyczenie (budynek kotłowni od dnia 1 kwietnia 2003r.). Wtedy bowiem oddano te nieruchomości do użytkowania wykonując czynności podlegające opodatkowaniu. Ponadto dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 ich wartości początkowej.

  W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku kotłowni posadowionego na działce nr 360/73 i budowli (gazociągów) posadowionych na działkach nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpiły okoliczności, które wyłączałyby zwolnienie od podatku dostawy tych nieruchomości na podstawie tego przepisu.

  W przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są ww. obiekty rozstrzyga przepis ww. art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

  Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu), stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. W przypadku gdy dostawa ww. obiektów budowlanych będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT stwierdzić należy, że również dostawa gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

  Reasumując planowana sprzedaż budynku kotłowni posadowionego na działce nr 360/73 i budowli (gazociągów) posadowionych na działkach nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73 będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów, która objęta będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji czego, również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek, na których znajdują się ww. budynek (tj. działki nr 360/73) i budowle (tj. działki nr 556/73, nr 1195/73 i nr 1199/73) objęta będzie zwolnieniem od podatku w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

  W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.