IBPP1/443-578/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dostawa każdej z działek niezabudowanych będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT 23% stawką podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8.

Wniosek został uzupełniony pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-578/14/LSz z 29 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa zamierza sprzedać nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w obrębie K., gmina R., oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków na karcie mapy 1 jako działki: nr 1/5 o pow. 0,7473 ha, nr 1/6 o pow. 0,1814 ha, nr l/7 o pow. 0,2184 ha, nr 1/8 o pow. 0,4257 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Cz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .... Sprzedaż ww. nieruchomości ma nastąpić na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody. Ww. działki powstały z podziału nieruchomości stanowiącej część zespołu pofolwarcznego, oznaczonej jako działka nr 1/2 o pow. 1,5540 ha, której Skarb Państwa stał się właścicielem na podstawie art. 2 część 1 Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Na działce nr 1/7 o pow. 0,2184 ha znajduje się budynek jednokondygnacyjny o pow. zabudowy 350,34 m kwadratowych dawnej suszarni majątku Ł. wybudowany w końcu XIX wieku.

Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Decyzją z dnia 16 listopada 2011 r. nr ... Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Staroście opróżnienie i wyłączenie w całości budynku mieszkalnego z użytkowania.

Na działce nr 1/6 o pow. 0,1814 ha znajduje się budynek gospodarczy murowany o pow. zabudowy 18 m kwadratowych wybudowany w latach 80/90 XX, dwa garaże stalowe nietrwale związane z gruntem, komórki drewniane (kurnik i skład opału) oraz ustęp drewniany. Obiekty te zostały wybudowane przez osoby zamieszkujące w budynku usytuowanym na działce nr 1/7. Obiekty te nie zostały wycenione, ponieważ zostaną usunięte.

Działka nr 1/5 o pow. 0,7473 ha jest zadrzewiona i zakrzaczona. Również usytuowana jest na niej drewniana komórka - nieużytkowana, w złym stanie technicznym.

Działka nr 1/8 o pow. 0,4257 ha zadrzewiona i zakrzaczona.

Wszystkie te działki mają dostęp do drogi publicznej.

Jak wynika z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z obowiązującym planem uchwalonym Uchwałą Nr ... Rady Gminy z dnia 22 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości K. w gminie R. (Dz.Urz. Województwa z 2005 r. Nr 138, poz. 3478) działki nr 1 /5, nr 1/6 i nr 1 /8 położone są w terenie oznaczonym symbolami ZP.U - przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej, przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja zabudowy o charakterze mieszkalno-reprezentacyjnym z zabudową towarzyszącą oraz urządzeń infrastruktury technicznej i w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka nr 1/7 położona jest w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Ponadto w ww. Uchwale zawarte są ustalenia, o których wcześniej tut. organ nie został poinformowany. W § 7 uchwały ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym ochronę zespołu pofolwarcznego obejmującego tereny oznaczone symbolami: MN.U i ZP.U. Wojewódzki Konserwator Zabytków w K. pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr ... nie wniósł uwag do sprzedaży nieruchomości, wyjaśniając, że nieruchomość ta nie jest wpisana do rejestru zabytków a tylko objęta strefą ochrony konserwatorskiej. Według operatu szacunkowego z dnia 9 grudnia 2013 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Panią E., wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi: działki nr 1/5 – 87.030 zł, działki nr 1/6 – 24.060 zł, działki nr 1/7 – 76.500 zł, działki nr 1/8 – 49.600 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

W odniesieniu do działki nr 1/5:

Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) od dnia 1 stycznia 2010 i składa deklaracje VAT-7.

Działka nr 1/5 położona jest w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi , zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Drewniana komórka jest w złym stanie technicznym, nieużytkowana, przeznaczona do usunięcia. Wybudowana została przez lokatorów zamieszkujących na działce nr 1/7. Zostanie usunięta przez właściciela przed zawarciem aktu notarialnego - umowy sprzedaży działki nr 1/5.

W odniesieniu do działki nr 1/6:

Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) od dnia 1 stycznia 2010 i składa deklaracje VAT-7.

Działka nr 1/6 położona jest w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi , zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Na działce znajdują się dwa garaże stalowe, dwie komórki drewniane. Obiekty te nie są trwale związane z gruntem. Znajduje się również budynek gospodarczy murowany związany trwale z gruntem. Wszystkie te obiekty zostały wybudowane przez lokatorów zamieszkujących budynek na działce nr 1/7. Zostaną usunięte przez właścicieli przed zawarciem aktu notarialnego - umowy sprzedaży działki nr 1/6.

W odniesieniu do działki nr 1/7:

Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) od dnia 1 stycznia 2010 i składa deklaracje VAT-7.

Działka nr 1/7 położona jest w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi , zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej. Budynek dawnej suszarni w latach 50-tych ubiegłego wieku został zaadaptowany na cele mieszkalne. Budynek jest trwale związany z gruntem Kod PKOB - 1122. Budynek wraz z gruntem był przedmiotem najmu, dzierżawy przez Gminę, która w ubiegłym wieku gospodarowała nieruchomościami Skarbu Państwa. Jednakże umowy takie nie zachowały się. Wnioskodawca, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, tj. gospodarując nieruchomością Skarbu Państwa od roku 2009 nie zawierał żadnych umów, dzierżawy. Wnioskodawca, gospodarujący nieruchomością nie ponosił kosztów na ulepszenie budynku. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cz. decyzją z dnia 16 listopada 2011 r. nr ... nakazał opróżnić i wyłączyć w całości budynek mieszkalny z użytkowania. Aktualnie prowadzona jest eksmisja lokatorów z budynku.

W odniesieniu do działki nr 1/8:

Działka o pow. 0,4257 ha zadrzewiona i zakrzaczona. Jak wynika z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z obowiązującym planem uchwalonym Uchwałą Nr ... Rady Gminy z dnia 22 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości K. w gminie R. (Dz.Urz. Województwa z 2005 r. Nr 138, poz. 3478) działka nr 1/8 położona jest w terenie oznaczonym symbolami ZP.U - przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej, przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja zabudowy o charakterze mieszkalno-reprezentacyjnym z zabudową towarzyszącą oraz urządzeń infrastruktury technicznej i w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Sprzedaż działek nr 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 jest zdarzeniem przyszłym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 8 września 2014 r.):

Czy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości K., gmina R. będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to wg jakiej stawki...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 8 września 2014 r.), zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zdaniem Powiatu sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że tut. organ ustosunkował się w niniejszej interpretacji wyłącznie do opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8.

Jednocześnie z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dostawy tych działek tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem dostawy towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu (jak i prawa użytkowania wieczystego gruntu) należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ww. ustawy podlega opodatkowaniu, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że zbywając daną nieruchomość Powiat nie realizuje ani zadań własnych, ani zleconych. Wykonuje zatem czynność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i występuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Wskazać zatem należy, że ani organ władzy publicznej ani urząd obsługujący ten organ sprzedając nieruchomości nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zauważyć należy, że z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności zbycia nieruchomości Powiat będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność zbycia nieruchomości w świetle ustawy o VAT będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość gruntową Skarbu Państwa oznaczoną jako działki nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8. Sprzedaż ww. nieruchomości ma nastąpić na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody. Ww. działki powstały z podziału nieruchomości stanowiącej część zespołu pofolwarcznego, oznaczonej jako działka nr 1/2, której Skarb Państwa stał się właścicielem na podstawie art. 2 część 1 Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Zgodnie z obowiązującym planem uchwalonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości K. działki nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8 położone są w terenie oznaczonym symbolami ZP.U - przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej, przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja zabudowy o charakterze mieszkalno-reprezentacyjnym z zabudową towarzyszącą oraz urządzeń infrastruktury technicznej i w terenie MN.U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Na działce nr 1/6 znajduje się wprawdzie budynek gospodarczy murowany o pow. zabudowy 18 m2 wybudowany w latach 80/90 XX, dwa garaże stalowe, komórki drewniane (kurnik i skład opału) oraz ustęp drewniany. Budynek gospodarczy murowany związany jest trwale z gruntem natomiast pozostałe obiekty te nie są trwale związane z gruntem. Wszystkie te obiekty zostały wybudowane przez lokatorów zamieszkujących budynek na działce nr 1/7. Zostaną usunięte przez właścicieli przed zawarciem aktu notarialnego - umowy sprzedaży działki nr 1/6.

Działka nr 1/5 jest zadrzewiona i zakrzaczona. Również usytuowana jest na niej drewniana komórka - nieużytkowana, w złym stanie technicznym, przeznaczona do usunięcia. Wybudowana została przez lokatorów zamieszkujących na działce nr 1/7. Zostanie usunięta przez właściciela przed zawarciem aktu notarialnego - umowy sprzedaży działki nr 1/5.

Działka nr 1/8 zadrzewiona i zakrzaczona - niezabudowana.

Wszystkie te działki mają dostęp do drogi publicznej.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z powyższego wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że przeznaczenie działek nr 1/5, 1/6 i nr 1/8 mających być przedmiotem sprzedaży wynika z klasyfikacji w planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działki położone są w terenie oznaczonym symbolami ZP.U - przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej, przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja zabudowy o charakterze mieszkalno-reprezentacyjnym z zabudową towarzyszącą oraz urządzeń infrastruktury technicznej i w terenie MN.U przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, zabudowa związana z obiektami użyteczności publicznej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa zagrodowa, budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, urządzenia infrastruktury technicznej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z wniosku nie wynika, aby na ww. działkach w momencie ich dostawy znajdowały się jakiekolwiek budynki lub budowle. Wnioskodawca wskazał bowiem we wniosku, że przed ich sprzedażą zostaną usunięte wszystkie obiekty znajdujące się na działkach. Zatem dla celów niniejszej interpretacji przyjęto, że przedmiotowe działki w momencie sprzedaży będą niezabudowane.

Analizując zatem przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że niezabudowane działki nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8 nie będą stanowić terenu innego niż teren budowlany przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi, zabudowę związaną z obiektami użyteczności publicznej. Ponadto na działkach tych dopuszcza się lokalizację zabudowy o charakterze mieszkalno-reprezentacyjnym z zabudową towarzyszącą oraz urządzenia infrastruktury technicznej a także zabudowę zagrodową, budynki zamieszkania zbiorowego, hotele, urządzenia infrastruktury technicznej. Tym samym działki te stanowią w istocie tereny przeznaczone pod zabudowę.

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Zatem określenie stawki, bądź zwolnienia nie może być rozszerzane na całą nieruchomość, lecz winno być przyporządkowane do działki lub części działki, która spełnia warunki wynikające z przepisów uprawniające do stosowania preferencji.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Tak więc należy stwierdzić, że dostawa każdej z działek nr 1/5, nr 1/6 i nr 1/8 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, tylko będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT 23% stawką podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową 23%”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie opodatkowania dostawy działki nr 1/7 zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.