IBPP1/443-312/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek
IBPP1/443-312/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. nieruchomość niezabudowana
 6. podatnik
 7. sprzedaż gruntów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 24 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek i zastosowania właściwej stawki podatku dla tych czynności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek i zastosowania właściwej stawki podatku dla tych czynności.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 22 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem, na zasadzie wspólności ustawowej wraz z małżonką, niżej wymienionych nieruchomości:

1.część działek nr 17 i 18 położone obręb 0001 xxx, które nabyli na podstawie umowy sprzedaży warunkowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (notariusz xxx) oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 19 lipca 2007 r. (Rep. A xxx) objętych księgą wieczystą nr xxx prowadzoną przez Sąd Rejonowy. Decyzją z dnia 26 sierpnia 2011 r. wydaną przez Wójta Gminy zatwierdzono podział tychże działek. Na mocy umowy zamiany oraz umowy darowizny z dnia 14 października 2011 r. (notariusz xxx) niżej wymienione działki pozostały w majątku wnioskodawcy i jego małżonki:

 • 17/7 o pow. 0,0162 ha
 • 17/8 o pow. 0,0177 ha
 • 17/9 o pow. 0,0177 ha
 • 17/10 o pow. 0,0176 ha
 • 17/11 o pow. 0,0176 ha
 • 17/12 o pow. 0,0029 ha
 • 18/2 o pow. 0,0278 ha
 • 18/3 o pow. 0,0279 ha
 • 18/4 o pow. 0,0279 ha
 • 18/5 o pow. 0,0280 ha
 • 18/6 o pow. 0,0280 ha
 • 18/7 o pow. 0,0281 ha
 • 18/11 o pow. 0,0138 ha
 • 18/12 o pow. 0,0174 ha
 • 18/13 o pow. 0,0174 ha
 • 18/14 o pow. 0,0173 ha
 • 18/15 o pow. 0,0172 ha
 • 18/16 o pow. 0,0171 ha
 • 18/17 o pow. 0,0170 ha
 • 18/18 o pow. 0,0132 ha.

W wyniku zatwierdzenia wyżej wskazanego podziału wydzielono również działki o nr 17/6 o pow. 0,1454 ha oraz 18/10 o pow. 0,2408 ha, które na mocy umowy darowizny z dnia 6 lipca 2012 r. - akt notarialny xxx zostały przez Wnioskodawcę oraz jego małżonkę przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy.

2.część działki nr 15 położonej obręb 0001 xxx, którą nabyli na podstawie umowy zamiany oraz umowy darowizny z dnia 14 października 2011 r.(notariusz xxx) objęta księgą wieczystą xxx prowadzoną przez Sąd Rejonowy:

 • 15/3 o pow. 0,0760 ha
 • 15/4 o pow. 0,0759 ha
 • 15/5 o pow. 0,0758 ha
 • 15/6 o pow. 0,0757 ha
 • 15/7 o pow. 0,0756 ha
 • 15/8 o pow. 0,0755 ha.

3.część działki nr 20 położonej obręb xxx, którą nabyli na podstawie umowy zamiany oraz umowy darowizny z dnia 14 października 2011 r. (notariusz xxx) objętą księgą wieczystą nr xxx i xxx prowadzoną przez Sąd Rejonowy:

 • 20/8 o pow. 0,0861 ha
 • 20/9 o pow. 0,0450 ha
 • 20/10 o pow. 0,0456 ha
 • 20/11 o pow. 0,0867 ha
 • 20/12 o pow. 0,0867 ha
 • 20/13 o pow. 0,0867 ha
 • 20/14 o pow. 0,0645 ha
 • 20/15 o pow. 0,0041 ha.

4.część działki nr 21 położonej obręb xxx o łącznej powierzchni, którą nabyli na podstawie umowy zamiany oraz umowy darowizny z dnia 14 października 2011 r. (notariusz xxx) objęta księgą wieczystą xxx prowadzoną przez Sąd Rejonowy:

 • 21/3 o pow. 0,0194 ha
 • 21/4 o pow. 0,0813 ha
 • 21/5 o pow. 0,0868 ha
 • 21/6 o pow. 0,0868 ha
 • 21/7 o pow. 0,0867 ha
 • 21/8 o pow. 0,0867 ha
 • 21/9 o pow. 0,0867 ha
 • 21/10 o pow. 0,0842 ha.

Zaznaczyć należy, że dla terenów, na których położone są działki Wnioskodawcy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w związku z tą okolicznością Wójt Gminy wydał decyzje o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek.

Z działek nr 20/6 i 20/4 zostały na mocy decyzji Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2011 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wydzielone działki nr 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14 i 20/15.

Wnioskodawca nie poczynił żadnych nakładów na posiadane działki (nie uzbroił ich, nie doprowadził mediów, nie wyznaczył dróg wewnętrznych) w celu uatrakcyjnienia ich i podniesienia ich wartości.

W przyszłości, w miarę znajdowania potencjalnych nabywców, Wnioskodawca ma w zamiarze sprzedaż nieruchomości.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - indywidualną praktykę lekarską i z tego tytułu odprowadza należny podatek VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 22 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Prowadzona działalność gospodarcza zarówno przez Wnioskodawcę jak i współmałżonkę która jest współwłaścicielem działek jest zwolniona z podatku VAT (gabinet lekarski).

2.Rozpoczęcie działalności prowadzonej firmy 1 października 2008 r.

3.Wnioskodawca nie prowadzi obrotu nieruchomościami, ani Wnioskodawca ani żona w ramach prowadzonej działalności.

4.Przedmiotem sprzedaży będą działki, niezabudowane, nieogrodzone - stan taki dotyczy wszystkich posiadanych działek.

5.Wnioskodawca nie wykorzystywał posiadanych działek do prowadzenia działalności.

6.Działki nie stanowią ani nie stanowiły własności ani towaru handlowego w tej działalności.

7.Przyczyną sprzedaży działek jest brak potrzeby ich posiadania (Wnioskodawca nie planuje w chwili obecnej tam zamieszkać).

8.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 1. działki o numerach 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18 zostały nabyte na podstawie umowy jako osoba prywatna,
 2. działki o numerach 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8 zostały nabyte w drodze zamiany 14 października 2011 roku, Wnioskodawca nie dokonywał ich zakupu, nie otrzymywał ich również w formie darowizny,
 3. działki o numerach 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14 i 20/15 Wnioskodawca otrzymał wspólnie z żoną w formie darowizny 14 października 2011 roku, otrzymane działki zostały podzielone przed sporządzeniem umowy darowizny,
 4. działki o numerach 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9 i 21/10 zostały nabyte w drodze darowizny 14 października 2011 roku i były również podzielone przed sporządzeniem umowy darowizny.

9.Wnioskodawca zamiany dokonał z wnuczką siostry jego babci, zakupu od osób niespokrewnionych. Zakupu Wnioskodawca dokonał w celu posiadania szerokiej działki. Zamiany celem uporządkowania własności (po wykonaniu zamiany zarówno Wnioskodawca jak i kuzynka Wnioskodawcy posiadają w dyspozycji działki które stanowią odrębną jednostkową własność i mogą samodzielnie decydować o sposobie ich wykorzystania). Pierwotnym celem zakupu działki było zagospodarowanie jej do celów własnych (niekomercyjnych).

10.Działki w formie darowizny Wnioskodawca otrzymał wspólnie z żoną od rodziców, wspólnie z nabytą działką miały być wykorzystane do celów własnych.

11.Darowiznę Wnioskodawca otrzymał z inicjatywy swoich rodziców. Zamiany Wnioskodawca dokonał z siostrą babci na drodze wspólnej inicjatywy.

12.W chwili nabycia Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na nabytych i darowanych działkach. Z racji zmiany planów zawodowych i życiowych Wnioskodawca odstąpił od tego.

13.W odpowiedzi na pytanie tut. organu, czy to Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o podział nieruchomości, w wyniku którego została wydana decyzja z 26 sierpnia 2011 r. wydana przez Wójta Gminy, jeśli tak to w jakim celu oraz czy ewentualnie Wnioskodawca występował jeszcze z innym wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości, o których mowa we wniosku, jeśli tak to kiedy wydana została decyzja o podziale nieruchomości, do których konkretnie działek się odnosiła oraz w jakim celu Wnioskodawca podjął te czynności, Wnioskodawca wskazał, że tak, wystąpił o podział działek będących przedmiotem zapytania do gminy. Wnioskodawca nie występował z jakimkolwiek innym wnioskiem o podział działek.

14.W odpowiedzi na pytanie tut. organu, czy to Wnioskodawca występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, jeśli tak to kiedy i w jakim celu oraz dla których konkretnie działek została wydana ta decyzja oraz jakiej zabudowy dotyczy, Wnioskodawca wskazał, że: „Tak, wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla żadnej z wymienionych we wniosku działek, gdyż był to niezbędny warunek dokonania podziału działek. Dotyczy to zabudowy jednorodzinnej. Decyzja dotyczy wszystkich podzielonych działek, przy czym dla działek które Wnioskodawca otrzymał na drodze zamiany i darowizny o decyzję występowali poprzedni właściciele działek”.

15.W odpowiedzi na pytanie tut. organu, czy w stosunku do przedmiotowych działek Wnioskodawca podejmował takie działania jak (oprócz ww. decyzji o warunkach zabudowy): wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to kiedy i w jakim celu, Wnioskodawca wskazał, że: „Nie, tylko decyzja dotycząca warunków zabudowy”.

16.Wnioskodawca nie wykorzystuje obecnie opisywanych działek w żaden sposób.

17.Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym.

18.Wnioskodawca nie wykorzystywał działek do prowadzenia działalności rolniczej ani żadnej innej. Wnioskodawca nie uzyskał do chwili obecnej z tytułu ich posiadania żadnych dochodów.

19.Posiadane działki nie były przedmiotem najmu, nie były również dzierżawione.

20.Wnioskodawca nie podejmował do chwili obecnej żadnych działań marketingowym mających na celu sprzedaż działek. Wnioskodawca będzie próbował sprzedać działki w zależności od potrzeb poprzez ogłoszenie.

21.W odpowiedzi na pytanie tut. organu, w jaki sposób Wnioskodawca zamierza pozyskać nabywców dla ww. działek, Wnioskodawca wskazał, że najprawdopodobniej poprzez ogłoszenie w prasie lub internecie.

22.W odpowiedzi na pytanie tut. organu, jakie formy ogłoszeń o sprzedaży Wnioskodawca stosuje lub będzie stosować, Wnioskodawca wskazał: „Prasa, internet”.

23.W chwili obecnej Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości, które planowałby sprzedać.

24.Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży nieruchomości.

25.Wnioskodawca nie dokonywał zgłoszeń rejestracyjnych i nie odprowadzał podatku VAT w związku z darowizną działek na rzecz gminy. Działki zostały przekazane na rzecz gminy ze względu na umożliwienie wyznaczenia dojazdu do pozostałych działek przez Urząd Gminy.

26.Działki będą sprzedawane w zależności od bieżących potrzeb, a środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe i związane z wychowaniem dzieci.

Wnioskodawca informuje, że przedmiotem sprzedaży będą działki niezabudowane w związku z czym pytania punku 2 uważa za nieobowiązujące (pytania te odnosiły się do działek zabudowanych – wyjaśnienie tut. organu). Wnioskodawca informuje, że w chwili obecnej brak jest możliwości wskazania, czy w momencie sprzedaży działek brak będzie miejscowego planu zagospodarowania czy będzie on obowiązywał. W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania i Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć czy kiedykolwiek powstanie. Wnioskodawca nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy nastąpi sprzedaż działek gdyż ich sprzedaż będzie następowała w zależności od bieżących potrzeb i być może zostanie rozłożona na wiele lat. Wnioskodawca informuje, że wydana decyzja o warunkach zabudowy przewiduje zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 czerwca 2014 r.):

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą zajmującym się obrotem działek będzie podlegał konieczności odprowadzenia podatku VAT od sprzedawanych działek, a jeśli tak to w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 czerwca 2014 r.), w przypadku działek opisanych we wniosku nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 - tekst jedn., dalej jako ustawa o VAT) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że kryteria decydujące o podleganiu podatkiem VAT mają charakter obiektywny. W wyroku z dnia 28 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że ustawodawca krajowy przy redakcji art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. pominął okoliczności, że transakcje sprzedaży nieruchomości jako majątku prywatnego osoby fizycznej mogą być zarówno przedmiotem działalności gospodarczej jak i czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. O tym czy mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości stanowiących przedmiot działalności gospodarczej, czy też ze sprzedażą związaną z czynnościami wynikającymi ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, decydujące znaczenie ma to, czy i jakiego rodzaju czynności są podejmowane w trakcie sprzedaży nieruchomości. O zakwalifikowaniu takiej transakcji, jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT decydują czynności obiektywne, które można ustalić na podstawie kryteriów charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej (sygn. I SA/Ol 98/13, LEX 1299357), przy czym samo uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie decyduje jeszcze o zawodowym charakterze działalności podmiotu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 marca 2013 r., sygn. I SA/Ol 37/13, LEX 1303422). Na uwagę zasługuje również stanowisko administracji podatkowej wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 października 2013 r., sygn. ILPP2/443-648/13-4/AKr. Organ wskazał, że „Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich”. Kwestią tą zajmował się również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. I FSK 305/12 zajął stanowisko, iż „Fakt podjęcia, np. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Na taki rodzaj działalności wskazywać mogą także takie działania, jak uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zwłaszcza w sytuacji gdy sprzedawca jest już podatnikiem w zakresie usług budowlanych, deweloperskich czy innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze” (LEX 1350136).

W tym miejscu należy wskazać, że Wnioskodawca nie dokonał żadnej z czynności, które pozwoliłyby na zakwalifikowanie jego działalności jako działalności profesjonalnej w zakresie obrotu nieruchomościami. W szczególności Wnioskodawca nie poczynił żadnych nakładów na posiadane działki w celu uatrakcyjnienia ich i podniesienia ich wartości ani nie prowadzi działalności marketingowej zbliżonej do aktywności profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Patrząc przez pryzmat orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także mając w polu widzenia przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działek w ramach czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie zagadnień mających być przedmiotem interpretacji indywidualnych, tut. organ postanowił ująć je w jednym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpania dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stwierdzić należy, iż każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Tym samym nie jest działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Skutkiem powyższego, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar wykonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte lub wytworzone w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić także należy, że w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Wskazać należy, że ustawodawca nie określił wymogów formalnych, którym odpowiadać ma podatnik, aby mógł być uznany za producenta, usługodawcę lub handlowca.

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem, na zasadzie wspólności ustawowej wraz z małżonką, następujących nieruchomości:

 1. działki o numerach 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, które zostały nabyte na podstawie umowy jako osoba prywatna,
 2. działki o numerach 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, które zostały nabyte w drodze zamiany 14 października 2011 roku,
 3. działki o numerach 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14 i 20/15, które Wnioskodawca otrzymał w wspólnie z żoną formie darowizny 14 października 2011 roku,
 4. działki o numerach 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9 i 21/10, które zostały nabyte w drodze darowizny 14 października 2011 roku.

W przyszłości, w miarę znajdowania potencjalnych nabywców, Wnioskodawca ma w zamiarze sprzedaż nieruchomości.

Wnioskodawca wskazał, że w chwili nabycia rozważał osiedlenie się na nabytych i darowanych działkach. Z racji zmiany planów zawodowych i życiowych Wnioskodawca odstąpił od tego. Zakupu Wnioskodawca dokonał w celu posiadania szerokiej działki zaś zamiany celem uporządkowania własności (po wykonaniu zamiany zarówno Wnioskodawca jak i kuzynka Wnioskodawcy posiadają w dyspozycji działki które stanowią odrębną jednostkową własność i mogą samodzielnie decydować o sposobie ich wykorzystania). Pierwotnym celem zakupu działki było zagospodarowanie jej do celów własnych (niekomercyjnych). Działki w formie darowizny Wnioskodawca otrzymał wspólnie z żoną od rodziców, wspólnie z nabytą działką miały być wykorzystane do celów własnych.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że stwierdzenia zawarte przez Wnioskodawcę we wniosku, że rozważał osiedlenie się na nabytych i darowanych działkach i planował wykorzystanie działek do celów własnych, nie może przesądzać o tym, że automatycznie w przedmiotowej sprawie sprzedaż przez Wnioskodawcę niezabudowanych 42 działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne znaczenie będzie miał bowiem całokształt okoliczności przedstawionych w niniejszej sprawie.

Podkreślenia wymaga, że pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht). Ww. orzeczenie dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca, gdyż Wnioskodawca w żaden sposób nie wykorzystywał posiadanych działek do celów osobistych.

Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, TSUE stwierdził, iż majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie ma miejsca, bowiem Wnioskodawca nie wykorzystuje opisywanych działek w żaden sposób a zatem nie wykorzystuje ich też do swoich celów prywatnych, wręcz przeciwnie, przyczyną sprzedaży działek jest brak potrzeby ich posiadania, bowiem Wnioskodawca nie planuje tam zamieszkać. Tym samym (mimo nabycia części działek w drodze darowizny), nie mamy do czynienia z majątkiem wykorzystywanym dla celów osobistych Wnioskodawcy.

Należy również zauważyć, że w przedmiotowej sprawie, jak podkreślił Wnioskodawca, została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która przewiduje zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek.

Wnioskodawca odpowiadając na pytanie tut. organu, czy to Wnioskodawca występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, jeśli tak to kiedy i w jakim celu oraz dla których konkretnie działek została wydana ta decyzja oraz jakiej zabudowy dotyczy, Wnioskodawca wyjaśnił, że wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla wymienionych we wniosku działek, gdyż był to niezbędny warunek dokonania podziału działek. Dotyczy to zabudowy jednorodzinnej. Decyzja dotyczy wszystkich podzielonych działek, przy czym dla działek które Wnioskodawca otrzymał na drodze zamiany i darowizny o decyzję występowali poprzedni właściciele działek.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie tut. organu, czy to Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o podział nieruchomości, w wyniku którego została wydana decyzja z 26 sierpnia 2011 r. wydana przez Wójta Gminy, jeśli tak to w jakim celu oraz czy ewentualnie Wnioskodawca występował jeszcze z innym wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości, o których mowa we wniosku, jeśli tak to kiedy wydana została decyzja o podziale nieruchomości, do których konkretnie działek się odnosiła oraz w jakim celu Wnioskodawca podjął te czynności, Wnioskodawca wskazał, że wystąpił o podział działek będących przedmiotem zapytania do gminy. (zaznaczyć należy, że, jak wyjaśnił Wnioskodawca, działki otrzymane w drodze darowizny 14 października 2011 roku zostały podzielone przed sporządzeniem umowy darowizny).

W ocenie tut. organu, nie sposób zatem uznać, aby działania podjęte przez Wnioskodawcę dotyczące podziału nieruchomości oraz uzyskania dla nich decyzji o warunkach zabudowy przewidującej zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek (z wyjątkiem działek otrzymanych na drodze zamiany i darowizny, dla których o decyzję występowali poprzedni właściciele działek, de facto osoby spokrewnione z Wnioskodawcą), stanowiły wyłącznie wykonywanie zwykłego zarządu swoim majątkiem osobistym. Również zamiana nieruchomości miała na celu w przedmiotowej sprawie, w ocenie tut. organu, przygotowanie i umożliwienie Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości, gdyż jak Wnioskodawca wskazał dzięki zamianie może swobodnie decydować o sposobie wykorzystania działek.

Zatem w ocenie tut. organu podjęte przez Wnioskodawcę działania w postaci podziału i zamiany działek oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla każdej działki nie potwierdzają twierdzenia Wnioskodawcy co do osiedlenia się na tych działkach. Z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca podjął jakiekolwiek działania (np. wybudowanie domu dla siebie) wskazujące na wyłącznie prywatny zamiar wykorzystania nieruchomości. Przez termin „zamiar” należy bowiem pojmować nie wolę wewnętrzną ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Gdyby przyjąć, że do oceny sprawy wystarczy jedynie zadeklarowane przez Wnioskodawcę oświadczenie co do wykorzystana działek do celów własnych (Wnioskodawca rozważał osiedlenie się na nabytych i darowanych działkach), dalsza analiza okoliczności rozstrzygających o kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, byłaby bezcelowa.

Podjęte przez Wnioskodawcę działania stanowią w ocenie tut. organu czynności bezsprzecznie związane z podniesieniem atrakcyjności tych działek oraz zwiększeniem potencjału ich wykorzystania do celów zabudowy jednorodzinnej przez przyszłych nabywców. Dokonywanie tego typu czynności, w ocenie organu, świadczy o powziętym już wówczas zamiarze dotyczącym sprzedaży tych działek, w przeciwnym wypadku byłoby bowiem nieekonomiczne i bezcelowe (trudno bowiem uznać, że uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zabudowy jednorodzinnej dla każdej odrębnej działki stanowi realizację własnego celu osobistego Wnioskodawcy).

Należy również zwrócić uwagę, że działki o nr 17/6 o pow. 0,1454 ha oraz 18/10 o pow. 0,2408 ha na mocy umowy darowizny z dnia 6 lipca 2012 r. zostały przez Wnioskodawcę oraz jego małżonkę przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy. Jak wyjaśnił Wnioskodawca, działki zostały przekazane na rzecz gminy ze względu na umożliwienie wyznaczenia dojazdu do pozostałych działek przez Urząd Gminy.

Tak więc, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, w ocenie tut. organu uznać należy że Wnioskodawca podjął działania w celu uatrakcyjnienia działek i podniesienia ich wartości przed sprzedażą, zaś dokonywane przez niego czynności bez wątpienia stanowią czynności przygotowawcze do zbycia przedmiotowych działek.

Należy również zwrócić uwagę na skalę przedsięwzięcia (42 działki przeznaczone pod zabudowę) oraz krótki okres pomiędzy wejściem w posiadanie tych działek, a zgłoszeniem zamiaru ich sprzedaży przez Wnioskodawcę. Jak wynika bowiem z treści wniosku, nabycia dokonano umową sprzedaży warunkowej z 5 czerwca 2007 r. oraz umową przeniesienia własności nieruchomości z dnia 19 lipca 2007 r., natomiast zamiany i darowizny 14 października 2011 r. Ponadto z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje dokonywać sprzedaży nieruchomości sukcesywnie, w miarę znajdowania potencjalnych nabywców, i być może przez wiele lat, co świadczy o stałym i zorganizowanym charakterze podjętych przez Wnioskodawcę działań.

Powyżej przedstawione okoliczności w żaden sposób nie mogą świadczyć o wyłącznym działaniu Wnioskodawcy zmierzającym do wykonywania jedynie prawa własności majątku osobistego w celu wykorzystania na potrzeby prywatne i dowodzą, że została wypełniona definicja prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca będzie działał w odniesieniu do zamierzonych czynności sprzedaży działek jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że działania Wnioskodawcy zmierzające do sprzedaży przedmiotowych działek, oceniane pojedynczo nie decydowałyby jeszcze o handlowym charakterze działań Wnioskodawcy, jednak brane pod uwagę łącznie dowodzą, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działek w warunkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie wystąpił ciąg przedstawionych powyżej okoliczności, takich jak wejście w posiadanie działek (czy to w drodze zakupu, czy zamiany, czy też darowizny) i zgłoszenie zamiaru ich sprzedaży w krótkim czasie od momentu nabycia, podział tych działek i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do części działek, a także dokonanie darowizny działek w celu umożliwienia dojazdu do pozostałych nieruchomości. Nie sposób uznać, aby podjęte przez Wnioskodawcę czynności stanowiły wykonywanie zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, wręcz przeciwnie, skala przedsięwzięcia wskazuje, że Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Czynności dokonane przez Wnioskodawcę w tym zakresie przybrały formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą i zorganizowaną.

A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Należy zatem stwierdzić, że dostawa przedmiotowych działek będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania sprzedaży działek właściwą stawką podatku wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje zatem oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży będą działki niezabudowane. Wnioskodawca podał, że w chwili obecnej brak jest możliwości wskazania, czy w momencie sprzedaży działek brak będzie miejscowego planu zagospodarowania czy będzie on obowiązywał. W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania i Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć czy kiedykolwiek powstanie. Wnioskodawca informuje, że wydana decyzja o warunkach zabudowy przewiduje zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Jeżeli zatem w niniejszej sprawie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która przewiduje zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek, to każda z przedmiotowych działek przeznaczonych do sprzedaży spełnia definicję terenu budowlanego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Tym samym, dla dostawy przedmiotowych działek objętych decyzją o warunkach zabudowy i przewidującą zabudowę jednorodzinną dla każdej z wyodrębnionych działek, przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania, gdyż mamy do czynienia z dostawą terenu budowlanego przeznaczonego pod zabudowę.

Biorąc zatem pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że dostawa wskazanych we wniosku działek niezabudowanych stanowiących teren budowlany przeznaczony pod zabudowę nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. W konsekwencji, dostawa ww. działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.