2461-IBPP1.4512.781.2016.2.KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 października 2016 r. (data wpływu 11 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP1.4512.781.2016.1.KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z żoną są właścicielami nieruchomości gruntu w mieście ... o nr ewidencji nr 1166, powierzchni 0,3651 [ha], którego nabycie nastąpiło w 1970 r. od rodziców. Akt własności ziemi stanowił podstawę do zapisu własności w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntu dn. 23.12.1975 r.

Wnioskodawca wraz z żoną zdecydował pole o nr 1166 podzielić na działki, ponieważ chciał przygotować do budowy domków dla swoich dzieci i wnuków jn.:

o nr 1166/1 o powierzchni 0,0934 [ha]

o nr 1166/2 o powierzchni 0,0976 [ha]

o nr 1166/3 o powierzchni 0,1044 [ha]

oraz nr 1166/4 o powierzchni 0,0697 [ha] jako droga dojazdowa do powyższych działek.

Wszystkie działki zostały podzielone przez uprawnione biuro geodezyjne.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że otrzymał zezwolenie to jest decyzję o warunkach zabudowy zagospodarowania powyższych działek o nr ... z dnia 30.12.2013 r.

Decyzję ostateczną Wnioskodawca otrzymał z dn. 17.01.2014 r. dla wszystkich działek.

Powyższe nastąpiło na bazie Decyzji Burmistrza ... o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nr ... i ... .

Stan sytuacji się zmienił ponieważ syn Wnioskodawcy zmienił adres zamieszkania w związku z pracą. Obecnie pracuje w ... i nie wróci do ... .

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że stan zdrowia jego i jego żony się bardzo pogorszył i muszą się leczyć prywatnie. Środki, które Wnioskodawca otrzyma ze sprzedaży będą przeznaczone na powyższy cel. Obecnie żona Wnioskodawcy jest po zawale (założone 5 stentów), a Wnioskodawca ma zaawansowaną cukrzycę i chorobę serca. Obecnie Wnioskodawca z żoną leczą się u Pana Profesora w ... .

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w okresie od 2 grudnia 1997 r. do 1 kwietnia 2003 r. w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, przedmiotem produkcji było wykonawstwo kołków rozporowych.
 2. Wnioskodawca był podatnikiem VAT w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 1 kwietnia 2003 r., sporządzał deklaracje VAT i odprowadzał należny podatek.
 3. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia podatku VAT w okresie od 2 grudnia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.
 4. Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej i nie uzyskiwał żadnych plonów rolnych z tego gruntu.
 5. Wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności rolniczej. Nie sprzedawał żadnych płodów rolnych. Działka była gruntem nieużytkowym.
 6. Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi żadnej hodowli zwierząt.
 7. Przedmiotowy grunt nie był wykorzystywany do upraw roślin i zbóż służących do karmienia zwierząt hodowlanych.
 8. Od momentu nabycia nieruchomości (od rodziców) w 1970 r. nie była obsiewana ponieważ była niska klasa gruntu. Grunt rolny klasy R-IVa i R-IVb. Podatek od gruntu Wnioskodawca opłaca w UMiG ... .
 9. Podział działki nastąpił 30.05.2014 r. z decyzją ostateczną Burmistrza ... z dnia 20.06.2014 r. pismem znak ... i ... .
  W wyniku podziału działki nr 1166 o powierzchni 0,3642 [ha] wydzielono działki jn.
  o nr 1166/1 o powierzchni 0,0934 [ha]
  o nr 1166/2 o powierzchni 0,0976 [ha]
  o nr 1166/3 o powierzchni 0,1044 [ha]
  o nr 1166/4 o powierzchni 0,0697 [ha] jako droga dojazdowa do ww. działek.
  Przybytek powierzchni działki o nr 1166 wynoszący + 0,0009 [ha] powstał w wyniku nowego jej pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni operatu nr P...
 10. Działka o nr 1166 i po podziale nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy. Wnioskodawca nie czerpał żadnych korzyści tylko płacił podatek od gruntu (82 zł rocznie).
 11. Na pytanie tut. Organu „Z wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał decyzję o warunkach zabudowy zagospodarowania działek, prosimy zatem o wskazanie jakiej zabudowy dotyczy oraz czy to Wnioskodawca wystąpił o wydanie takiej decyzji?” Wnioskodawca odpowiedział, że zabudowa dotyczy inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wydzieleniem działek budowlanych i wewnętrznej drogi dojazdowej. Wnioskodawca wnioskował o wydanie decyzji i otrzymał decyzję pozytywną nr ... z dnia 30.12.2013 r.
 12. Wnioskodawca podjął działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu i postanowieniem nr .... z dnia 12.02.2014 r. Burmistrza ... uzyskał pozytywną decyzję podziału działki. Ostateczną decyzję Burmistrza ... nr GPN ... z dnia 30.12.2013 r. o warunkach zabudowy.
 13. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań celem zwiększenia wartości nieruchomości, brak przyłącza wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego i drogi.
 14. Wnioskodawca nie podejmie żadnych działań marketingowych. Wartość działki będzie w przyszłości zabezpieczeniem leczenia Wnioskodawcy i utrzymania domu, ponieważ Wnioskodawca ma niską emeryturę.
 15. Do tej pory Wnioskodawca nie stosował żadnych form ogłoszeń.
 16. Na pytanie tut. Organu „Ile działek było/będzie przedmiotem sprzedaży?” Wnioskodawca odpowiedział, że działka jest działką rodzinną. Wspólna droga dojazdowa, mała przestrzeń, w przyszłości może być przedmiotem sprzedaży w całości przed podziałem o nr 1166.
 17. Wcześniej ani obecnie Wnioskodawca nie sprzedawał żadnej nieruchomości ani gruntów.
 18. Wnioskodawca nie posiada ani nie posiadał innych działek oprócz opisanych we wniosku.
 19. Na pytanie tut. Organu „Czy sprzedaż działek już miała miejsce – jeśli tak to kiedy?” Wnioskodawca odpowiedział, że nie sprzedawał żadnych działek. Przez cały okres posiadania od 1970 r. płaci podatek gruntowy do UMiG ... .

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z 15 grudnia 2016 r.): jest to grunt otrzymany kilkadziesiąt lat wstecz i jego obecna sprzedaż nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Co do zasady grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Zainteresowanego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości nr 1166, której nabycie nastąpiło w 1970 r. od rodziców. Wnioskodawca wraz z żoną zdecydował pole o nr 1166 podzielić na działki, ponieważ chciał przygotować do budowy domków dla swoich dzieci i wnuków. Podział działki nastąpił 30.05.2014 r. decyzją ostateczną Burmistrza ... z dnia 20.06.2014 r. pismem znak ... i GPN ... . W wyniku podziału działki nr 1166 o powierzchni 0,3642 [ha] wydzielono działki jn.:

o nr 1166/1 o powierzchni 0,0934 [ha]

o nr 1166/2 o powierzchni 0,0976 [ha]

o nr 1166/3 o powierzchni 0,1044 [ha]

oraz nr 1166/4 o powierzchni 0,0697 [ha] jako droga dojazdowa do powyższych działek.

Decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania działek dotyczy inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wydzieleniem działek budowlanych i wewnętrznej drogi dojazdowej. Wnioskodawca wnioskował o wydanie decyzji i otrzymał decyzję pozytywną nr ... z dnia 30.12.2013 r.

Wnioskodawca podjął działania zmierzające do zmiany przeznaczenia terenu i postanowieniem nr ... z dnia 12.02.2014 r. burmistrza ... uzyskał pozytywną decyzję podziału działki. Ostateczną decyzję Burmistrza ... nr ... z dnia 30.12.2013 r. o warunkach zabudowy.

Stan sytuacji się zmienił ponieważ syn Wnioskodawcy zmienił adres zamieszkania w związku z pracą. Obecnie pracuje w ... i nie wróci do ... . Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że stan zdrowia jego i jego żony się bardzo pogorszył i muszą się leczyć prywatnie. Środki, które Wnioskodawca otrzyma ze sprzedaży będą przeznaczone na powyższy cel. Obecnie żona Wnioskodawcy jest po zawale (założone 5 stentów), a Wnioskodawca ma zaawansowaną cukrzycę i chorobę serca. Obecnie Wnioskodawca z żoną leczą się u Pana Profesora w ... .

Wnioskodawca poinformował, że prowadził działalność gospodarczą w okresie od 2 grudnia 1997 r. do 1 kwietnia 2003 r. w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, przedmiotem produkcji było wykonawstwo kołków rozporowych. Był podatnikiem VAT w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 1 kwietnia 2003 r., sporządzał deklaracje VAT i odprowadzał należny podatek. Korzystał ze zwolnienia podatku VAT w okresie od 2 grudnia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.

Ponadto Wnioskodawca podał, że nie prowadził działalności rolniczej i nie uzyskiwał żadnych plonów rolnych z tego gruntu. Nie sprzedawał żadnych płodów rolnych. Działka była gruntem nieużytkowym. Nie prowadził i nie prowadzi żadnej hodowli zwierząt. Przedmiotowy grunt nie był wykorzystywany do upraw roślin i zbóż służących do karmienia zwierząt hodowlanych.

Od momentu nabycia nieruchomości (od rodziców) w 1970 r. nie była obsiewana ponieważ była niska klasa gruntu. Grunt rolny klasy R-IVa i R-IVb. Podatek od gruntu Wnioskodawca opłaca w UMiG ... . Działka o nr 1166 i działki powstałe po podziale nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy. Wnioskodawca nie czerpał żadnych korzyści tylko płacił podatek od gruntu (82 zł rocznie).

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań celem zwiększenia wartości nieruchomości, brak przyłącza wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego i drogi. Wnioskodawca nie podejmie żadnych działań marketingowych. Wartość działki będzie w przyszłości zabezpieczeniem leczenia Wnioskodawcy i utrzymania domu, ponieważ Wnioskodawca ma niską emeryturę. Do tej pory Wnioskodawca nie stosował żadnych form ogłoszeń.

Wcześniej ani obecnie Wnioskodawca nie sprzedawał żadnej nieruchomości ani gruntów. Nie posiada ani nie posiadał innych działek oprócz opisanych we wniosku.

W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w celu dokonania sprzedaży działek w całości bądź oddzielnie, Wnioskodawca nie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Wskazany przez Wnioskodawcę podział przedmiotowej nieruchomości o nr 1166 oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla tych działek nie przesądza o konieczności opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek gdyż czynności te były dokonane w celu przygotowania do budowy domów dla dzieci i wnuków Wnioskodawcy i dopiero zmiana miejsca zamieszkania syna w związku z pracą spowodowała zmianę sytuacji w tym zakresie. Działka ta przed podziałem ani działki powstałe po podziale nie były przez Wnioskodawcę w żaden sposób wykorzystywane, Wnioskodawca wskazał bowiem, że działka o nr 1166 była gruntem nieużytkowym.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa działek w całości bądź oddzielnie nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowych nieruchomości nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Pana jako Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednej osoby fizycznej, a nie dla małżonków.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.