2461-IBPP1.4512.615.2016.2.KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z 1 września 2016 r. (data wpływu 2 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych o numerach 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 i 2809/14 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych o numerach 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 i 2809/14.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z 1 września 2016 r. (data wpływu 2 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 sierpnia 2016 r. znak: 2461.IBPP1.4512.615.2016.1.KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od 1 września 2011 roku. Gmina zamierza dokonać sprzedaży następujących nieruchomości:

 1. działki niezabudowane: nr 2698/3 o powierzchni 0,0535 ha, nr 2699/3 o powierzchni 0,0375 ha, nr 2700/3 o powierzchni 0,0118 ha, nr 2738/1 o powierzchni 0,0690 ha, nr 2803/1 o powierzchni 0,0785 ha, 2809/14 o powierzchni 0,2813 ha.

Wskazane powyżej nieruchomości Gmina nabyła na własność nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie:

 1. Przepisów art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 9 i art. 20, art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) stanowiących podstawę prawną wydania decyzji Wojewody z dnia 4 grudnia 2009 roku nr ... . Na mocy tej decyzji Gmina nabyła nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa położone w jej obrębie, zabudowane m.in. Ośrodkiem ... . Nieruchomości te w dniu wejścia w życie cytowanej ustawy Przepisy wprowadzające (...) tj. w dniu 27 maja 1990 r., stanowiły mienie ogólnonarodowe (własność Skarbu Państwa) i jednocześnie należały do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, gdyż nie zostały rozdysponowane na rzecz innej, niż państwo, państwowej jednostki organizacyjnej. Tym samym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy i z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. stały się własnością Gminy.

W skład nabytych nieruchomości gruntowych wchodziły m.in. działki nr 2809/7 i 2809/10, które zostały podzielone w następujący sposób:

 1. działka nr 2809/7 na działki nr 2809/12 i nr 2809/13; działka 2809/7 miała przed podziałem powierzchnię 0,0213 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0214 ha; różnica powierzchni plus 1 m2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni,
 2. działka nr 2809/10 na działki nr 2809/14 i nr 2809/15; działka 2809/10 miała przed podziałem powierzchnię 0,3275 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,3217 ha; różnica powierzchni minus 58 m2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni.

Podziału dokonano w celu wydzielenia działki budowlanej 2809/14 i dostępu do drogi publicznej po działce 2809/15 oraz działce 2809/13 jako dojazdu do byłego „...” na podstawie decyzji Burmistrza Miasta nr ... z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych przy ul. ... w obrębie ... z wniosku Gminy Decyzja stała się ostateczna z dniem 25 września 2015 r.

Pozostałe nieruchomości, które Gmina nabyła na mocy przywołanej decyzji Wojewody nie są przedmiotem niniejszego zapytania.

 1. Przepisów art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn.zm.), stanowiących podstawę prawną wydania decyzji Wojewody z dnia 30 lipca 2013 roku:
  1. nr ... działkę nr 2803/1,
  2. nr ... działki nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1.

Nieruchomości te Gmina nabyła z dniem 1 lipca 2000 roku, jako że:

 • stanowiły nieruchomości rolne w rozumieniu art. 46 (1) Kodeksu cywilnego,
 • były własnością Skarbu Państwa, lecz do 30 czerwca 2000 roku nie zostały przekazane do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ostateczną decyzją na podstawie cytowanej ustawy,
 • zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były na cele gospodarki rolnej (wg stanu na 30 czerwca 2000 r.)
 • grunt nie znajdował się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych.

Zatem były spełnione wszystkie kryteria określone w przepisach ww. ustawy i w związku z tym podlegały z mocy prawa przekazaniu na własność Gminie, która przejęła te nieruchomości wraz ze zobowiązaniami wobec osób trzecich.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki są oznaczone następującymi symbolami:

 • działki 2738/1, 2803/1 - A4.38 MZ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej: podstawowe przeznaczenie - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu; PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego,
 • działki 2698/3, 2699/3, 2700/3 - A4.37 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie jednej bryły z dopuszczonymi przeznaczeniami towarzyszącymi związanymi z różnymi formami działalności gospodarczej, której powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej tego budynku, z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Dopuszczalna zabudowa usługowa, taka jak: pensjonaty, domy wypoczynkowe z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
 • Ww. działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 • działka 2809/14 - A4.34 KG tereny kolei górskich: podstawowe przeznaczenie - stacje kolei górskich wraz z budynkami, obiektami inżynierskimi z przynależnym zagospodarowaniem terenu, PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego.

Ponadto:

 • nabycie wszystkich działek będących przedmiotem zapytania nie dawało Gminie prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z uwagi na sposób nabycia,
 • od momentu nabycia do nadal nieruchomości są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. jako nieruchomości niezabudowane.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że nie wykorzystywał działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1, 2809/14 do czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy sprzedaż działek o numerach: 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1, 2809/14 będzie opodatkowana stawką VAT 23 %, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 i art. 146f ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek o numerach: 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1, 2809/14 powinna być opodatkowana stawką VAT 23 % na podstawie przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 i art. 146f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Dostawa terenów niezabudowanych będących terenami budowlanymi, czyli przeznaczonymi pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

W związku z tym, że dla wymienionych działek istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika że stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę, obecnie są niezabudowane i Gmina nie planuje ich zabudowy właściwa będzie stawka VAT 23%. Regulacje zawarte w innych artykułach cyt. ustawy a także w rozporządzeniach wykonawczych do niej, uprawniające do zastosowania innej stawki lub zwolnienia z podatku, nie mają w przedstawionej sprawie zastosowania.

Przedstawiając powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska bądź o wskazanie prawidłowego postępowania w przedstawionej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące sześciu zdarzeń przyszłych (dostawy sześciu działek niezabudowanych) w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 tej ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy,

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, planuje sprzedać 6 działek niezabudowanych o numerach 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1, 2809/14.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki są oznaczone następującymi symbolami:

 • działki 2738/1, 2803/1 - A4.38 MZ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej: podstawowe przeznaczenie - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu; PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego,
 • działki 2698/3, 2699/3, 2700/3 - A4.37 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie jednej bryły z dopuszczonymi przeznaczeniami towarzyszącymi związanymi z różnymi formami działalności gospodarczej, której powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej tego budynku, z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Dopuszczalna zabudowa usługowa, taka jak: pensjonaty, domy wypoczynkowe z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
 • Ww. działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 • działka 2809/14 - A4.34 KG tereny kolei górskich: podstawowe przeznaczenie - stacje kolei górskich wraz z budynkami, obiektami inżynierskimi z przynależnym zagospodarowaniem terenu, PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla dostawy wskazanych wyżej 6 działek niezabudowanych.

Dokonana wyżej analiza przepisów jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy czym - jak wyjaśniono wyżej - o tym, że dany teren jest terenem budowlanym przesadzają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wynika z opisu sprawy, przedmiotowe działki niezabudowane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż skoro przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, to działki te spełniają definicję terenu budowlanego określonego w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, a tym samym planowana dostawa tych działek nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanego wyżej przepisu stwierdzić należy, że dostawa przedmiotowych działek nie może także korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie wykorzystywał tych działek do czynności zwolnionych.

W związku z powyższym planowana dostawa działek niezabudowanych o numerach 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1, 2809/14 będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.