2461-IBPP1.4512.1039.2016.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie działek zabudowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2016 r. (data wpływu 3 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 1 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/12 oraz prawa własności posadowionych na niej: budynku administracyjnego z częścią magazynową, oraz budowli - części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN, asfaltowych placów pełniących funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/14 oraz prawa własności posadowionej na niej budowli - części kanalizacji deszczowej - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/10 oraz prawa własności posadowionych na niej: budynku warsztatu oraz budowli - wiaty pełniącej funkcję pomieszczenia magazynowego, stacji transformatorowej, placów asfaltowych, betonowych z kostki brukowej i kamiennej, pełniących funkcję parkingu, części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN, studni - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/13 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - drogi asfaltowe, części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/15 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - betonowych placów służących jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych, części sieci niskiego napięcia eNN, studni, fundamentów pod betoniarnię i suwnicę - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 25/1 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - magazynu soli drogowej, asfaltowych placów spełniających rolę placu składowego i dojazdowego, części sieci niskiego napięcia eNN - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 25/5 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - części sieci niskiego napięcia eNN, drogi asfaltowej dojazdowej - jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 26/11 oraz prawa własności posadowionej na niej budowli - części sieci niskiego napięcia eNN - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 1 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 2461-IBPP1.4512.866.2016.1.MS z 19 stycznia 2017 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Opis działalności Spółki.

1.Głównym przedmiotem działalności gospodarczej P. (dalej: Spółka) jest: budowa, modernizacja, remonty dróg, mostów, placów i chodników, obiektów inżynierskich, boisk, kortów tenisowych i innych obiektów sportowych, jak i układanie cienkich dywaników z mas asfaltowych modyfikowanych polimerami oraz wykonywanie chodników i placów z kostki brukowej. Spółka ponadto wytwarza i oferuje do sprzedaży następujące wyroby: beton, belki mostowe i elementy przepustów ramowych, płytki chodnikowe, płyty drogowe, krawężniki, obrzeża trawnikowe, rury betonowe oraz inne wyroby z betonowni, nawierzchniowe masy asfaltowe produkowane w wytwórni mas bitumicznych, grysy i kruszywa. Spółka świadczy również usługi transportowe i sprzętowe.

2.Powyższe czynności wykonywane przez Spółkę są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

3.Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, jak i była nim w 2015 r. i później.

4.Spółka nie wykonuje żadnych czynności zwolnionych poza czynnościami, z tytułu których obrotu nie wlicza się do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy o VAT.

Nieruchomości przy ul. W. 138 w N. - opis ogólny.

5.Siedziba Spółki do dnia 16 maja 2016 r. znajdowała się przy ul. W. 138 w N.

6.Pod ww. adresem mieścił się kompleks nieruchomości obejmujący działki nr 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 25/1, 25/5, 25/6, 26/10, 26/11.

7.Spółka - do chwili sprzedaży, o której mowa w dalszej części wniosku - była użytkownikiem wieczystym gruntów, szczegółowo opisanych w dalszej części wniosku, obejmujących:

 1. działkę nr 24/12,
 2. działkę nr 24/14,
 3. działkę nr 24/13,
 4. działkę nr 24/15,
 5. działkę nr 24/10,
 6. działkę nr 24/11.

8.Spółka była również - do chwili sprzedaży, o której mowa w dalszej części wniosku - właścicielem obiektów posadowionych na gruntach wymienionych pod lit. a.-e. powyżej, szczegółowo opisanych w dalszej części wniosku (działka z lit. f. powyżej była niezabudowana).

9.Ponadto Spółka była - do chwili sprzedaży, o której mowa w dalszej części wniosku - właścicielem nieruchomości, szczegółowo opisanych w dalszej części wniosku, obejmujących:

 1. działki nr 26/10,
 2. działki nr 26/11,
 3. działki nr 25/1,
 4. działki nr 25/5,
 5. działki nr 25/6.

10.W 2014 r. Spółka podjęła decyzję o zmianie siedziby i w związku z tym zaoferowano do sprzedaży ww. prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności obiektów posadowionych na tych gruntach oraz prawo własności pozostałych nieruchomości, o których mowa powyżej.

11.Spółka sprzedała w dniu 29 grudnia 2015 r. (data zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego):

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 24/12 wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie obiektów (dot. stanu faktycznego nr 1), 
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 24/14 wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie obiektu (dot. stanu faktycznego nr 2),
 3. prawo własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 26/10 (dot. stanu faktycznego nr 3).

12.Zarówno Spółka, jak i nabywca byli na dzień sprzedaży (tj. na dzień 29 grudnia 2015 r.) zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

13.Strony umowy sprzedaży z dnia 29 grudnia 2015 r. złożyły w dniu 28 grudnia 2015 r. właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie podatkiem VAT dostawy w odniesieniu do działek nr 24/14 i 26/10.

14.W dniu 22 kwietnia 2016 r. (data zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) Spółka sprzedała na rzecz nabywcy (będącego innym podmiotem niż nabywca, który kupił od Spółki prawa i nieruchomości opisane w pkt 11 powyżej):

 1. prawo własności zabudowanej działki nr 26/11 (dot. stanu faktycznego nr 4),
 2. prawo własności zabudowanej działki nr 25/1 (dot. stanu faktycznego nr 5),
 3. prawo własności zabudowanej działki nr 25/5 (dot. stanu faktycznego nr 6),
 4. prawo własności niezabudowanej działki nr 25/6 (dot. stanu faktycznego nr 7),
 5. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 24/13 oraz prawo własności posadowionych na tym gruncie obiektów (dot. stanu faktycznego nr 8),
 6. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 24/15 oraz prawo własności posadowionych na tym gruncie obiektów (dot. stanu faktycznego nr 9),
 7. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 24/10 oraz prawo własności posadowionych na tym gruncie obiektów (dot. stanu faktycznego nr 10),
 8. prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego niezabudowaną działkę nr 24/11 (dot. stanu faktycznego nr 11).

15.Zarówno Spółka, jak i nabywca byli na dzień sprzedaży (tj. na dzień 22 kwietnia 2016 r.) zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

16.Strony umowy sprzedaży z dnia 22 kwietnia 2016 r. złożyły w dniu 21 kwietnia 2016 r. właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie podatkiem VAT dostawy w odniesieniu do działek nr 25/1, 25/5 i 26/11.

17.Przedmiotem transakcji z dnia 29 grudnia 2015 r, oraz 22 kwietnia 2016 r., których dotyczy niniejszy wniosek, nie jest przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, lecz wyłącznie wskazane powyżej składniki majątku obejmujące prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynków i budowli na nich znajdujących się, jak również prawo własności pozostałych nieruchomości.

Stan faktyczny nr 1 - opis działki nr 24/12.

18.Działka nr 24/12 - według stanu na dzień 29 grudnia 2015 r. - była zabudowana następującymi obiektami:

 1. budynkiem administracyjnym z częścią magazynową, będącym budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, obiektem jednopiętrowym trwale związanym z gruntem, częściowo podpiwniczonym, zbudowanym na fundamentach, o ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych z cegły pełnej i modularnej, składającym się z pomieszczeń biurowych i gospodarczych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, mieszczącym się w grupowaniu PKOB grupa 122 klasa 1220 „Budynki biurowe”;
 2. częścią sieci kanalizacji deszczowej, będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, służącej odprowadzaniu opadów z obiektów (część ta stanowi element całości sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przy ul. W. w N.), przyłączonej do miejskiej kanalizacji deszczowej, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”;
 3. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 4. asfaltowymi placami pełniącymi funkcję parkingu dla budynku wskazanego w lit. a. powyżej, będącymi budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącymi się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112;
 5. elementami sieci ciepłowniczej MPEC stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w N.

19.Działka nr 24/12 powstała z podziału działki nr 24/5.

20.Prawo wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działkę nr 24/5, z której wydzielono działkę nr 24/12, wraz z własnością obiektów wymienionych powyżej w pkt 18 pod lit. a. (budynek), lit. c. (sieć eNN), lit. d. (asfaltowe place) Spółka nabyła w dniu 12 lutego 2004 r. jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w ww. dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą.

21.Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm., dalej: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Spółką jako przejmującą. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Spółki przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.

22.Sieć kanalizacji deszczowej (obiekt wymieniony w pkt 18 pod lit. b.) została wybudowana przez Spółkę, po nabyciu ww. przedsiębiorstwa, we własnym zakresie. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z budową tej sieci. Sieć ta stanowiła własność Spółki.

23.Sieć MPEC (obiekt wymieniony w pkt 18 pod lit. e.) nie stanowiła własności Spółki, lecz własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., który to podmiot (tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) faktycznie włada ową siecią.

24.Działka nr 24/12 oraz obiekty na niej posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

25.Działka nr 24/12 oraz obiekty na niej posadowione nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

26.Spółka w latach 2009-2016 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

W piśmie z 1 lutego 2017 r. Wnioskodawca wskazał:

Ad. I. (działka nr 24/12).

Ad. 1)

W odpowiedzi na wezwanie wyjaśnia się, że sieć kanalizacji deszczowej została wybudowana w dniu 28 września 2004 r. Wnioskodawca przekazał przedmiotową sieć na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 4 października 2004 r.

Ad. 2)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie budynku administracyjnego z częścią magazynową znajdującego się na działce nr 24/12.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 24/12.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia eNN znajdującej się na działce nr 24/12.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie asfaltowych placów pełniących funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową znajdujących się na działce nr 24/12.

Ad. 3)

W związku z nabyciem budynku administracyjnego z częścią magazynową, sieci niskiego napięcia eNN, jak i asfaltowych placów pełniących funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

Natomiast w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stan faktyczny nr 2 - opis działki nr 24/14.

 1. Działka nr 24/14 powstała z podziału działki nr 24/6.
 2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działkę nr 24/6, z której wydzielono działkę nr 24/14, Spółka nabyła w dniu 12 lutego 2004 r. jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w tym dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą.
 3. Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy o komercjalizacji w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Spółką jako przejmującą. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Spółki przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.
 4. Działka nr 24/14 - według stanu na dzień 29 grudnia 2015 r. - była zabudowana wyłącznie częścią sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu opadów z obiektów (część ta stanowi element całości sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, przyłączonej do miejskiej kanalizacji deszczowej, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”.
 5. Inwestycję obejmującą ww. sieć kanalizacji deszczowej Spółka realizowała i oddała do używania na podstawie: decyzji nr 654/02 Prezydenta Miasta N. z dnia 31 grudnia 2002 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji nr 165/03 Prezydenta Miasta N. z dnia 27 października 2003 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę, jak i pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta N. z dnia 4 października 2004 r. o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania, które to dokumenty dotyczą budowy „przyłącza kanalizacji sanitarnej i opadowej”.
 6. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z budową ww. sieci. Sieć ta stanowiła własność Spółki.
 7. Działka nr 24/14 oraz obiekt na niej posadowiony (tj. część ww. sieci) były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.
 8. Działka nr 24/14 oraz obiekt na niej posadowiony (tj. część ww. sieci) nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.
 9. Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektu w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszony ów obiekt - w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. - był nieprzerwanie wykorzystywany przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

Ad. II. (działka nr 24/14).

Wyjaśnia się, że sieć kanalizacji deszczowej została wybudowana w dniu 28 września 2004 r. Wnioskodawca przekazał przedmiotową sieć na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 4 października 2004 r.

Ad. 1)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 24/14.

Ad. 2)

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stan faktyczny nr 4 - opis działki nr 24/10.

45.Działka nr 24/10 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. warsztatem, będącym budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, obiektem niepodpiwniczonym, trwale związanym z gruntem, wzniesionym na konstrukcji słupowo-ryglowej prefabrykowanej, co dotyczy hali warsztatowej, oraz tradycyjnej, murowanej, ze stropem żelbetowym, co dotyczy części socjalno-administracyjnej, służącym do dokonywania napraw samochodów ciężarowych, osobowych oraz sprzętu drogowego, mieszczącym się w grupowaniu PKOB grupa 125 klasa 1251 „Budynki przemysłowe”;
 2. wiatą, pełniącą funkcję pomieszczenia magazynowego, będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, obiektem trwale związanym z gruntem, wzniesionym w konstrukcji stalowej z kształtowników, posadowionym na ławach fundamentowych betonowych z betonu żwirowego, mieszczącym się w grupowaniu PKOB grupa 125 klasa 1252 „Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”;
 3. stacją transformatorową, będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 4. placami asfaltowymi, betonowymi, z kostki brukowej i kamiennej, pełniącymi funkcję parkingu, będącymi budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącymi się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i drogi pozostałe”;
 5. częścią sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu opadów z obiektów budowlanych i placów (część ta stanowi element całości sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, przyłączoną do miejskiej kanalizacji deszczowej, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”;
 6. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 7. studnią kopaną zapewniającą dostarczanie wody (użytkowej), wykonaną z kręgów betonowych i przykrytych płytą betonową, będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”.

46.Działka nr 24/10 powstała z podziału działki nr 24/7.

47.Prawo wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działkę nr 24/7, z której wydzielono działkę nr 24/10, wraz z własnością obiektów wskazanych w pkt 45 powyżej Spółka nabyła w dniu 12 lutego 2004 r. jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w tym dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą.

48.Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej ją umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Spółką jako przejmującym. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Spółki przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.

49.Inwestycję obejmującą ww. sieć kanalizacji deszczowej Spółka realizowała i oddała do używania na podstawie: decyzji nr 654/02 Prezydenta Miasta N. z dnia 31 grudnia 2002 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji nr 165/03 Prezydenta Miasta N. z dnia 27 października 2003 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę, jak i pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta N. z dnia 4 października 2004 r. o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania, które to dokumenty dotyczą budowy „przyłącza kanalizacji sanitarnej i opadowej”.

50.Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z budową ww. sieci. Sieć ta stanowiła własność Spółki.

51.Działka nr 24/10 oraz obiekty na niej posadowione (opisane powyżej) były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

52.Działka nr 24/10 oraz obiekty na niej posadowione (wymienione powyżej) nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

53.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

54.Ponadto dla działki nr 24/10 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

Ad. IV. (działka nr 24/10).

Ad. 1)

W odpowiedzi na wezwanie wyjaśnia się, że sieć kanalizacji deszczowej została wybudowana w dniu 28 września 2004 r. Wnioskodawca przekazał przedmiotową sieć na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 4 października 2004 r.

Ad. 2)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie warsztatu znajdującego się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie wiaty pełniącej funkcje pomieszczenia magazynowego znajdującej się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie stacji transformatorowej znajdującej się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie placów asfaltowych, betonowych z kostki brukowej i kamiennej, pełniących funkcję parkingu, znajdujących się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia znajdującej się na działce nr 24/10.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie studni znajdującej się na działce nr 24/10.

Ad. 3)

W związku z nabyciem warsztatu, wiaty pełniącej funkcję pomieszczenia magazynowego, stacji transformatorowej, placów asfaltowych, betonowych z kostki brukowej i kamiennej, pełniących funkcję parkingu, część sieci niskiego napięcia, jak i studni, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

Natomiast w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W zakresie działki nr 24/10 prostuje się informację przedstawioną we wniosku w pkt 47, z której może wynikać, że sieć kanalizacji deszczowej została nabyta jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego na podstawie umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą. Otóż przedmiotowa sieć kanalizacji deszczowej nie została nabyta w ramach ww. umowy, lecz została wybudowana przez Wnioskodawcę po dniu nabycia ww. przedsiębiorstwa.

Stan faktyczny nr 6 - opis działki na 24/13

62.Działka nr 24/13 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. drogą asfaltową służącą za przejazd z bramy wjazdowej od drogi publicznej - ulicy W. w N. do budynków na sąsiednich działkach; będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i pozostałe drogi”;
 2. częścią sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu opadów z obiektów budowlanych i placów (część ta stanowi element całości sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, przyłączonej do miejskiej kanalizacji deszczowej, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”;
 3. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 4. elementami sieci ciepłowniczej MPEC stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w N.

63.Działka nr 24/13 powstała z podziału działki nr 24/5.

64.Prawo wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działkę nr 24/5, z której wydzielono działkę nr 24/13, wraz z własnością obiektów wskazanych w pkt 62 pod lit. a. i c. powyżej Spółka nabyła w dniu 12 lutego 2004 r. jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w tym dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą.

65.Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Spółką jako przejmującą. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Spółki przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.

66.Inwestycję obejmującą ww. sieć kanalizacji deszczowej Spółka realizowała i oddała do używania na podstawie: decyzji nr 654/02 Prezydenta Miasta N. z dnia 31 grudnia 2002 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji nr 165/03 Prezydenta Miasta N. z dnia 27 października 2003 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę, jak i pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta N. z dnia 4 października 2004 r. o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania, które to dokumenty dotyczą budowy „przyłącza kanalizacji sanitarnej i opadowej”.

67.Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z budową ww. sieci. Sieć ta stanowiła własność Spółki.

68.Sieć MPEC nie stanowiła własności Spółki, lecz własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., która to spółka (tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) faktycznie włada ową siecią.

69.Działka nr 24/13 oraz obiekty na niej posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

70.Działka nr 24/13 oraz obiekty na niej posadowione nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

71.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

72.Ponadto dla działki nr 24/13 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. V. (działka nr 24/13).

Ad. 1)

W odpowiedzi na wezwanie wyjaśnia się, że sieć kanalizacji deszczowej została wybudowana w dniu 28 września 2004 r. Wnioskodawca przekazał przedmiotową sieć na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 4 października 2004 r.

Ad. 2)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie drogi asfaltowej znajdującej się na działce nr 24/13.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 24/13.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 rokiem wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia znajdującej się na działce nr 24/13.

Ad. 3)

W związku z nabyciem drogi asfaltowej i sieci niskiego napięcia Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

Natomiast w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stan faktyczny nr 7 - opis działki nr 24/15

62.Działka nr 24/15 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. betonowymi placami służącymi jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych, w tym do przechowywania materiału do produkcji jak i wytwarzanych produktów, będącymi budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i pozostałe drogi”;
 2. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 3. studnią kopaną zapewniającą dostarczanie wody (użytkowej), wykonaną z kręgów betonowych i przykrytych płytą betonową, będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”;
 4. betoniarnią będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego wraz suwnicą (jako urządzeniem towarzyszącym), trwale związaną z gruntem, co do których jednak sprzedający w umowie sprzedaży zobowiązał się wobec nabywcy do ich rozebrania do dnia 31 sierpnia 2016 r. i rozbiórka taka faktycznie nastąpiła w sierpniu 2016 r. na podstawie stosownego zgłoszenia dokonanego przez Spółkę w dniu 30 listopada 2015 r.; po rozbiórce pozostały fundamenty pod rozebraną betoniarnię i suwnicę, będące budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczące się w grupowaniu PKOB grupa 125 klasa 1251 „Budynki przemysłowe”.

63.Prawo wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działkę nr 24/6, z której wydzielono działkę nr 24/15, wraz z własnością obiektów wskazanych powyżej Spółka nabyła w dniu 12 lutego 2004 r. jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w tym dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Spółką jako kupującą.

64.Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Spółką jako przejmującą. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Spółki przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.

65.Działka nr 24/15 nie była i niej jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

66.Działka nr 24/15 powstała z podziału działki nr 24/6.

67.Dla działki nr 24/6 ustalono warunki zabudowy decyzją nr 304/2012 Prezydenta Miasta N. z dnia 23 października 2012 r. dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa naziemnego zbiornika paliwowego na olej napędowy na działce 24/6 nr w Obr. 60 przy ul. W. w N.”.

68.Nie stwierdzono wygaśnięcia tej decyzji w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

69.Ponadto dla działki nr 24/15 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

70.Działka nr 24/15 oraz obiekty na niej posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

71.Działka nr 24/15 oraz obiekty na niej posadowione nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

72.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

Ad. VI. (działka nr 24/15).

Ad. 1)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie betonowych placów służących jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych znajdujących się na działce nr 24/15.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia eNN znajdującej się na działce nr 24/15.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie studni znajdującej się na działce nr 24/15.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie fundamentów pod betoniarnię i suwnicę znajdujących się na działce nr 24/15.

Ad. 2)

W związku z nabyciem betonowych placów służących jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych, części sieci niskiego napięcia eNN, studni, jak i fundamentów pod betoniarnię i suwnicę, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

Stan faktyczny nr 8 - opis działki nr 25/1.

62.Działka nr 25/1 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. magazynem soli drogowej, będącym budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, wykonanym z elementów żelbetowych, o konstrukcji dachu drewnianej pokrytej papą, trwale związanym z gruntem służącym do przechowywania soli wykorzystywanej jako środek do rozmrażania i zwalczania śliskości zimowych na drogach, chodnikach i innych ciągach komunikacyjnych, mieszczącym się w grupowaniu PKOB grupa 125 klasa 1252 „Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”;
 2. asfaltowym placem, pełniącym rolę placu składowego i dojazdowego do ww. budynku, będącym budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącym się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i drogi pozostałe”;
 3. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. 138 w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”.

63.Przedmiotowa działka została nabyta przez Spółkę w dniu 26 sierpnia 2008 r. od osób fizycznych.

64.Magazyn soli oraz znajdująca się na ww. działce część sieci niskiego napięcia eNN zostały wybudowane przez Spółkę. Spółka dysponuje pozwoleniem na użytkowanie budynku magazynu soli drogowej wydanym w formie decyzji z dnia 20 kwietnia 2009 r. (znak PINB.7353/34/09). Przy nabyciu towarów i usług związanych z tą budową Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

65.Asfaltowy plac pełniący rolę placu składowego i dojazdowego do ww. budynku znajdował się na ww. działce w chwili jej nabycia. Nie został on wybudowany przez Spółkę.

66.Działka nr 25/1 oraz obiekty na niej posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

67.Działka nr 25/1 oraz obiekty na niej posadowione nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

68.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

69.Ponadto dla działki nr 25/1 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

Ad. VII. (działka nr 25/1).

Ad. 1)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie magazynu soli drogowej znajdującego się na działce nr 25/1.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia eNN znajdującej się na działce nr 25/1.

Ad. 2)

W związku z nabyciem asfaltowych placów spełniających rolę placu składowego i dojazdowego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

W związku z wybudowaniem magazynu soli drogowej oraz części sieci niskiego napięcia eNN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stan faktyczny nr 9 - opis działki nr 25/5.

62.Działka nr 25/5 powstała z podziału działki nr 25/3.

63.Działka nr 25/5 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. 138 w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”;
 2. drogą asfaltową dojazdową przez działkę 25/5 do innej działki, będącą budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, mieszczącą się w grupowaniu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i pozostałe drogi”.

64.Działka nr 25/5 została nabyta przez Spółkę w dniu 15 lipca 2008 r. od osób fizycznych.

65.Część sieci niskiego napięcia eNN znajdująca się na ww. działce została wybudowana przez Spółkę. W zakresie towarów i usług nabytych w związku z ww. budową Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

66.Działka nr 25/5 nie była i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

67.Dla działki nr 25/3, z której wydzielono działkę nr 25/5, wydano decyzję nr 254/08 z dnia 22 października 2008 r. o ustaleniu warunków zabudowy.

68.Ponadto dla działki nr 25/5 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

69.Działka nr 25/5 oraz obiekty na niej posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

70.Działka nr 25/5 oraz obiekty na niej posadowione nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

71.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

Ad. VIII. (działka nr 25/5).

Ad. 1)

Na wstępie wyjaśnia się, że działka nr 25/5 nie jest (nie była) zabudowana magazynem soli drogowej, stąd żądanie tut. organu podatkowego w zakresie tego obiektu w kontekście przedmiotowej działki należy uznać za bezprzedmiotowe.

Stosownie do informacji przedstawionej we wniosku, działka nr 25/5 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana:

 1. częścią sieci niskiego napięcia eNN,
 2. drogą asfaltową dojazdową.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia eNN znajdującej się na działce nr 25/5.

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie drogi asfaltowej dojazdowej znajdującej się na działce nr 25/5.

Ad. 2)

W związku z nabyciem drogi asfaltowej dojazdowej Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego względu, że przy transakcji nabycia dostawca nie naliczył podatku VAT.

W związku z wybudowaniem części sieci niskiego napięcia eNN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stan faktyczny nr 11 - opis działki nr 26/11.

109.Działka nr 26/11 - według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. - była zabudowana wyłącznie częścią sieci niskiego napięcia eNN (część ta stanowi element całości sieci niskiego napięcia eNN rozprowadzonej na terenie przy ul. W. w N.), będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związaną z gruntem, połączonej ze stacją transformatorową (trafo) stanowiącą własność Spółki, służącej do dostarczania energii elektrycznej (niskiego napięcia) do poszczególnych (kilku) budynków i budowli, mieszczącej się w grupowaniu PKOB grupa 222 klasa 2224 „Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze”.

110.Działka nr 26/11 powstała z podziału działki nr 26/4.

111.Działka nr 26/11 nie była i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

112.Dla działki nr 26/4, z której wydzielono działkę nr 26/11, wydano decyzję nr 166/10 Prezydenta Miasta N. z dnia 12 listopada 2010 r. ustalającą następujące warunki zabudowy: „l. Rodzaj inwestycji: budowa bilbordu informacyjno-reklamowego; 1) Charakterystyka inwestycji: budowa bilbordu inform acyjno- reklamowego; 2) Położenie inwestycji: działka nr 26/4 w obrębie 60 położona jest przy alejach P. w N. Przedmiotowa działka nie jest zabudowana. Teren nie jest uzbrojony. Zabudowę sąsiednią istniejącą w opisywanym terenie z dostępem z alei Piłsudskiego stanowi zabudowa usługowa, mieszkalno- usługowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna”. Nie doszło do stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji.

113.W wyniku ww. decyzji Spółka zabudowała działkę nr 26/4 przedmiotowym bilbordem, a następnie decyzją z dnia 25 listopada 2015 r. działkę tę podzielono na działki nr 26/10 i 26/11. Przed dniem 22 kwietnia 2016 r. (tj. dniem sprzedaży) Spółka dokonała rozbiórki ww. bilbordu znajdującego się (po podziale działek) na działce nr 26/11.

114.Znajdująca się na ww. działce część sieci niskiego napięcia eNN została wybudowana przez Spółkę. Przy nabyciu towarów i usług związanych z tą budową Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

115.Działka nr 26/11 oraz obiekt na niej posadowiony były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

116.Działka nr 26/11 oraz obiekt na niej posadowiony nie były nigdy oddane przez Spółkę w używanie innemu podmiotowi w ramach umowy najmu, dzierżawy ani innej podobnej umowy, odpłatnej bądź nieodpłatnej.

117.Spółka w latach 2009-2015 nie dokonywała ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Ewentualnie ulepszone środki trwałe w wyniku ewentualnych ulepszeń dokonywanych przed 2009 r. były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

118.Ponadto dla działki nr 26/11 nabywca wystąpił z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 kwietnia 2016 r. i dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa obiektu ekspozycyjnego z częścią handlowo-usługowo-biurowo-magazynową wraz z układem komunikacyjnym, parkingiem naziemnym i infrastrukturą techniczną, stacją trafo, zbiornikami, masztami oraz tablicami reklamowymi.

119.Działka nr 26/4, z której wydzielono działkę nr 26/11, została nabyta przez Spółkę w dniu 3 grudnia 2004 r. od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał:

Ad. IX. (działka nr 26/11).

Ad. 1)

Wnioskodawca nie ponosił przed 2009 r. wydatków na ulepszenie części sieci niskiego napięcia eNN znajdującej się na działce nr 26/11.

Ad. 2)

W związku z wybudowaniem części sieci niskiego napięcia eNN Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwaga końcowa dot. pojęcia trwałości związania z gruntem.

109.Spółka opisując poszczególne budynki i budowle jako obiekty trwale związane z gruntem, kieruje się utrwalonym w orzecznictwie sądowym rozumieniem pojęcia „trwałości związania z gruntem”. Jak wskazano w wyroku NSA z dnia 23 marca 2011 r. (sygn. akt II OSK 514/10): „(...) Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie i kategorycznie wypowiedział się, że cecha „trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce (...) (por. wyroki NSA: z dnia 23 czerwca 2006 r. sygn. akt II OSK 923/05; z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt II OSK 1509/06; z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt II OSK 982/07; z dnia 20 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 680/07; z dnia 10 marca 2008 r., sygn. akt II OSK 186/07; z dnia 3 września 2009 r, sygn. akt II OSK 1331/08; z dnia 1 października 2009 r., sygn. akt II OSK 1461/08; z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 25/10 i inne w nich powołane)”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (numeracja zgodna z wnioskiem):

1.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 1: Czy dostawa budynku i budowli znajdujących się na działce nr 24/12 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

2.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 2: Czy dostawa budowli znajdującej się na działce nr 24/14 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

4.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 4: Czy dostawa budynku i budowli znajdujących się na działce nr 24/10 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

6.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 6: Czy dostawa budowli znajdujących się na działce nr 24/13 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

7.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 7: Czy dostawa budowli znajdujących się na działce nr 24/15 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

8.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 8: Czy dostawa budynku i budowli znajdujących się na działce nr 25/1 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

9.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 9: Czy dostawa budowli znajdujących się na działce nr 25/5 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

11.Pytanie dot. stanu faktycznego nr 11: Czy dostawa budowli znajdującej się na działce nr 26/11 (wraz z tą działką) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z którego Spółka może zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku i budowli, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, działki zabudowane:

122.Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

123.W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że na gruncie ww. przepisu (jak i poprzednio obowiązującego art. 29 ust. 5 o analogicznej treści) ustawa o VAT przyjmuje w pewnym sensie regułę odwrotną niż obowiązująca w prawie cywilnym zasada superficies solo cedit („to co jest na powierzchni przypada gruntowi”). Z powyższego przepisu ustawy o VAT bowiem wynika, że grunt dzieli los podatkowy budynku lub budowli znajdujących się (trwale) na tym gruncie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1346/10). W wyroku NSA z dnia 15 października 2010 r. (sygn. akt I FSK 1698/09) trafnie podniesiono, że „przepis ten reguluje szczególną sytuację, gdy podatnik dokonuje dostawy dwóch różnych towarów: budynku (budowli lub ich części), oraz gruntu, z którym jest trwale związany. W takiej sytuacji grunt niejako przejmuje stawkę VAT właściwą dla budynku (budowli lub ich części), czyli podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, co budynek (budowla lub ich część)”.

124.Zdaniem Spółki reguła podatkowa, o której mowa powyżej, w przedstawionym stanie faktycznym odnosi się również do działek stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego. W szczególności należy wyjaśnić, że nie ma tutaj zastosowania przewidziany od niej wyjątek z art. 29a ust. 9 ustawy o VAT, według którego to przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Wskazany art. 29a ust. 9 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, tymczasem w przedmiotowym stanie faktycznym nastąpiło zbycie (sprzedaż) prawa wieczystego użytkowania gruntu (wraz z własnością posadowionych obiektów). Odrębność oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wynika nie tylko z innych (odrębnych względem ustawy o VAT) przepisów, ale również jest zauważona przez samego ustawodawcę podatkowego dokonującego rozróżnienia w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT pomiędzy oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste a zbyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu (por. art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT).

125.Spółka uważa przy tym, że zasadę, iż grunt dzieli los podatkowy budynku lub budowli znajdujących się (trwale) na tym gruncie, należy rozumieć w ten sposób, że owym gruntem jest działka wyodrębniona ewidencyjnie, nie zaś nieruchomość jako taka objęta jedną księgą wieczystą (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 września 2013 r., znak: IPTPP2/443-482/13-6/KW).

126.W ocenie zatem Spółki w przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem dostawy w zakresie działek zabudowanych są budynek oraz budowle znajdujące się na tych działkach (gruntach) wraz z tymi działkami (gruntami). Dostawa tych działek (gruntów) podlega tym samym regułom opodatkowania (zwolnienia), co dostawa budynków i budowli znajdujących się na danej działce (gruncie).

127.W tym miejscu Spółka zauważa, że sieć stanowiąca własność MPEC, o której mowa w stanie faktycznym, stanowi obiekt, który nie mógł stanowić przedmiotu dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ Spółce nie przysługiwało prawo do rozporządzania nim jak właściciel (analogicznie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2009 r., znak: ILPP1/443-1143/08-2/KG; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2014 r., znak: IPPP3/443-288/14-6/MKw). Stąd w dalszej części wniosku ww. obiekt pomija się.

128.Konstrukcja przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT zakłada, że w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy przedmiotowa dostawa związana z działką korzysta ze zwolnienia podatkowego unormowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

129.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

130.Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT posługuje się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”. W myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pod pojęciem „pierwszego zasiedlenia” rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

131.W wyroku NSA z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. akt l FSK 382/14) stwierdzono, że: „Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

132.Sąd wskazał w uzasadnieniu, że „(...) zarówno angielska, jak i francuska wersja językowa dyrektywy 112 wskazuje na termin „occupation” (w słowniku angielskim oznacza to akt lub proces posiadania miejsca - The act or process of (...) possessing a place http://www.thefreedictionary.com/occupation; zajmowanie czegoś - R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., 2014), zaś francuska (objęcie w posiadanie, zajmowanie (zajęcie) - por. J. Pieńkos, Francusko-polski leksykon, prawo-ekonomia-handel, s. 680) (...) Porównując zakresy definicji „pierwszego zasiedlenia” wynikające z ustawy o VAT i Dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa Dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom Dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a i 2 Dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT warunku „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku”.

133.Dodać należy, że ww. pogląd jest podzielany w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt III SA/GI 1273/15; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 157/16; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2168/15; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., znak: IPPP3/4512-873/15-3/S/RD; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2016 r., znak: IPPP1/4512-395/16-4/MK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lipca 2016 r., znak: IBPP3/4512-252/16/MN; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: ITPP1/4512-323/16/EA).

134.Jak wynika z opisu stanu faktycznego dotyczącego:

 • działki nr24/12,
 • działki nr 24/14,
 • działki nr 24/10,
 • działki nr 24/13,
 • działki nr 24/15,
 • działki nr 25/1,
 • działki nr 25/5,
 • działki nr 26/11

wszystkie budynki i budowle usytuowane na ww. działkach były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a od rozpoczęcia ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy związanej z ww. działką upłynęło 2 lata.

135.Mając na względzie powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że przedmiotowa sprzedaż budynków i budowli znajdujących się na działkach nr: 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, 25/1, 25/5 oraz 26/11, dokonana odpowiednio w dniu 29 grudnia 2015 r. i 22 kwietnia 2016 r., nie była realizowana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Są (były) zatem spełnione warunki do zastosowania wobec dostawy ww. budynków i budowli (jak i działek, na których obiekty te znajdują się) zwolnienia od podatku VAT uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

136.Przy czym Spółka mogła zrezygnować ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa powyżej, i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynków i budowli (co też uczyniła w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 24/14, nr 25/1, 25/5 i 26/11), pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/12 oraz prawa własności posadowionych na niej: budynku administracyjnego z częścią magazynową, oraz budowli - części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN, asfaltowych placów pełniących funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową (stan faktyczny nr 1),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/14 oraz prawa własności posadowionej na niej budowli - części kanalizacji deszczowej (stan faktyczny nr 2),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/10 oraz prawa własności posadowionych na niej: budynku warsztatu oraz budowli - wiaty pełniącej funkcję pomieszczenia magazynowego, stacji transformatorowej, placów asfaltowych, betonowych z kostki brukowej i kamiennej, pełniących funkcję parkingu, części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN, studni (stan faktyczny nr 4),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/13 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - drogi asfaltowe, części sieci kanalizacji deszczowej, części sieci niskiego napięcia eNN (stan faktyczny nr 6),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/15 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - betonowych placów służących jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych, części sieci niskiego napięcia eNN, studni, fundamentów pod betoniarnię i suwnicę (stan faktyczny nr 7),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 25/1 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - magazynu soli drogowej, asfaltowych placów spełniających rolę placu składowego i dojazdowego, części sieci niskiego napięcia eNN (stan faktyczny nr 8),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 25/5 oraz prawa własności posadowionych na niej budowli - części sieci niskiego napięcia eNN, drogi asfaltowej dojazdowej (stan faktyczny nr 9),
 • za prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności działki nr 26/11 oraz prawa własności posadowionej na niej budowli - części sieci niskiego napięcia eNN (stan faktyczny nr 11).

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Wnioskodawca podał we wniosku, że dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15 oraz prawa własności zabudowanych działek nr 25/1, 25/5, 26/11.

W myśl art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Należy wskazać, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy, a te z kolei dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zatem nieruchomość gruntowa spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że w wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela.

Zatem w świetle powołanego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, odpłatna dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów. Również dostawa prawa własności gruntu stanowi dostawę towarów.

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Natomiast przez budynki rozumie się zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „obiekt budowlany”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290), w myśl którego, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z art. 3 pkt 3a ww. ustawy Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Wnioskodawca podał następujące symbole PKOB dla budynków i budowli posadowionych na:

 1. działce nr 24/12:
  • budynek administracyjny z częścią magazynową - PKOB 1220,
  • część sieci kanalizacji deszczowej - PKOB 2222,
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
  • asfaltowe place pełniące funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową - PKOB 2112,
 2. działce nr 24/14:
  • część kanalizacji deszczowej - PKOB 2222,
 3. działce nr 24/10:
  • warsztat - PKOB 1251
  • wiata pełniąca funkcję pomieszczenia magazynowego - PKOB 1252,
  • stacja transformatorowa - PKOB 2224,
  • place asfaltowe, betonowe z kostki brukowej i kamiennej, pełniące funkcję parkingu – PKOB 2112,
  • część sieci kanalizacji deszczowej - PKOB 2222,
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
  • studnia - PKOB - 2222,
 4. działce nr 24/13:
  • droga asfaltowa - PKOB - 2112,
  • część kanalizacji deszczowej - PKOB 2222,
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
 5. działce nr 24/15:
  • betonowe place służące jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych - PKOB - 2112,
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
  • studnia - PKOB - 2222,
  • fundamenty pod betoniarnię i suwnicę - PKOB - 1251,
 6. działce nr 25/1:
  • magazyn soli drogowej - PKOB - 1252,
  • asfaltowe place spełniające rolę placu składowego i dojazdowego - PKOB 2112 ,
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
 7. działce nr 25/5:
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,
  • droga asfaltowa dojazdowa - PKOB - 2112,
 8. działce nr 26/11:
  • część sieci niskiego napięcia eNN - PKOB 2224,

Zatem wyżej wymienione obiekty budowlane posadowione na działkach 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, 25/1, 25/5, 26/11 również spełniają definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W konsekwencji sprzedaż wskazanych obiektów budowlanych wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15 oraz prawem własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 i prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy się odnieść do elementów sieci ciepłowniczej MPEC posadowionych na działkach nr 24/12, 24/13 stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w N.

Według art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Przytoczony przepis łączy się z art. 191 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Wzniesienie budowli w całości na cudzym gruncie ma miejsce z zachowaniem tej zasady.

Jednak stosownie do art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie to ma szerszy zakres, niż sprzedaż w ujęciu cywilnoprawnym. Przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporządzania towarem to nie tylko przeniesienie jego własności. Dostawa towarów nie będzie więc obejmowała tylko sprzedaży towarów (w sensie cywilnoprawnym). Dla uznania, że miała miejsce dostawa towarów, wystarczy, że podmiot nabędzie tzw. własność ekonomiczną, tzn. będzie miał możliwość dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że rozważając skutki podatkowe dokonywanej przez Wnioskodawcę transakcji należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilnoprawne, lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług.

Opisana we wniosku budowla elementy sieci ciepłowniczej MPEC posadowione na działkach nr 24/12 i 24/13 są własnością Firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w N. Zatem ww. budowla na moment sprzedaży wchodziła w skład tej Firmy i stanowiła część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, a tym samym nie stanowiła własności Wnioskodawcy. W rezultacie ww. obiektu nie można traktować jako części składowej nieruchomości będącej przedmiotem zbycia przez Wnioskodawcę.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:

 1. dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
 2. dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „(...) definicja »pierwszego zasiedlenia (zajęcia)« zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 112 czyli przebudowy budynku. Z powyższego wynika, że polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT. Porównując zakresy definicji »pierwszego zasiedlenia« wynikające z ustawy o VAT i dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku »w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu«. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

Jak wynika z powyższego „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje - po spełnieniu określonych warunków - objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt (również prawo wieczystego użytkowania gruntu) będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy sprzedaż budynków i budowli posadowionych na działkach nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, 25/1, 25/5, 26/11, może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przy czym jak już wskazano powyższe nie odnosi się do elementów sieci ciepłowniczej MPEC gdy stanowi ona własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w N. i nie może być przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę.

Na działkach znajdują się następujące budynki i budowle, tj. na:

 1. działce nr 24/12:
  • budynek administracyjny z częścią magazynową,
  • część sieci kanalizacji deszczowej,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • asfaltowe place pełniące funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową,
 2. działce nr 24/14:
  • część kanalizacji deszczowej,
 3. działce nr 24/10:
  • warsztat,
  • wiata pełniąca funkcję pomieszczenia magazynowego,
  • stacja transformatorowa,
  • place asfaltowe, betonowe z kostki brukowej i kamiennej, pełniące funkcję parkingu,
  • część sieci kanalizacji deszczowej,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • studnia,
 4. działce nr 24/13:
  • droga asfaltowa,
  • część kanalizacji deszczowej,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
 5. działce nr 24/15:
  • betonowe place służące jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • studnia,
  • fundamenty pod betoniarnię i suwnicę,
 6. działce nr 25/1:
  • magazyn soli drogowej,
  • asfaltowe place spełniające rolę placu składowego i dojazdowego,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
 7. działce nr 25/5:
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • droga asfaltowa dojazdowa,
 8. działce nr 26/11:
  • część sieci niskiego napięcia eNN.

Przy czym znajdujący się na:

 1. działce nr 24/12:
  • budynek administracyjny z częścią magazynową,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • asfaltowe place pełniące funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową,
 2. działce nr 24/10:
  • warsztat,
  • wiata pełniąca funkcję pomieszczenia magazynowego,
  • stacja transformatorowa,
  • place asfaltowe, betonowe z kostki brukowej i kamiennej, pełniące funkcję parkingu,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • studnia,
 3. działce nr 24/13:
  • droga asfaltowa,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
 4. działce nr 24/15:
  • betonowe place służące jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych,
  • część sieci niskiego napięcia eNN,
  • studnia,
  • fundamenty pod betoniarnię i suwnicę,

Wnioskodawca nabył w dniu 12 lutego 2004 r. jako składniki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w ramach umowy przeniesienia własności tego przedsiębiorstwa zawartej w ww. dniu pomiędzy Skarbem Państwa jako sprzedającym i Wnioskodawcą jako kupującym. Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), w związku z § 15 ust. 2 poprzedzającej umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie ww. przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Wnioskodawcą jako przejmującym. Postanowienia przytoczonej ustawy i umowy przewidywały (na warunkach w nich określonych), że własność przedsiębiorstwa mogła być przeniesiona na rzecz Wnioskodawcy przed upływem okresu, na który ww. umowa została zawarta.

Odnosząc się zatem do sprzedaży ww. obiektów posadowionych na działkach nr 24/12, 24/10, 24/13, 24/15, tut. organ zauważa, że ich sprzedaż mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. W odniesieniu do wskazanych budynków i budowli, doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli lub ich części nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wnioskodawca wskazał bowiem, że były one przed ich nabyciem w dniu 12 lutego 2004 r. przedmiotem umowy z dnia 20 kwietnia 2001 r. o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa jako oddającym a Wnioskodawcą jako przejmującym.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że ww. obiekty posadowione na działkach nr 24/12, 24/10, 24/13, 24/15, od początku dysponowania nimi przez Wnioskodawcę były przez niego używane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w latach 2009-2016 nie dokonywał ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Również w okresie przed 2009 r. przedmiotowe obiekty nie były ulepszane.

Odnosząc się z kolei do sprzedaży asfaltowego placu, pełniącego rolę placu składowego i dojazdowego do budynku magazynu soli drogowej posadowionego na działce nr 25/1 oraz drogi dojazdowej posadowionej na działce nr 25/5 stwierdzić należy, że ich sprzedaż również mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. W odniesieniu do wskazanych budowli, doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli lub ich części nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wnioskodawca wskazał bowiem, że asfaltowy plac, pełniący rolę placu składowego i dojazdowego do budynku magazynu soli drogowej posadowiony na działce nr 25/1 oraz drogę asfaltową posadowioną na działce nr 25/5 nabył od osób fizycznych odpowiednio 26 sierpnia 2008 r. i 15 lipca 2008 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że ww. obiekty posadowione na działkach nr 25/1 i 25/5, od początku dysponowania nimi przez Wnioskodawcę były przez niego używane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w latach 2009-2016 nie dokonywał ulepszeń ww. obiektów w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP. Również w okresie przed 2009 r. przedmiotowe obiekty nie były ulepszane.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na działkach nr 24/12, 24/14, 24/13 i 24/10 wybudował we własnym zakresie sieć kanalizacji deszczowej, na działkach 25/1, 25/5 i 26/11 wybudował sieć niskiego napięcia eNN oraz na działce 25/1 magazyn soli drogowej.

Kanalizacja deszczowa została wybudowana przez Wnioskodawcę we własnym zakresie 28 września 2004 r. Wnioskodawca przekazał przedmiotową sieć na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT w dniu 4 października 2004 r.

Również magazyn soli posadowiony na działce nr 25/1 oraz znajdujące się na działkach nr 25/1, 25/5, 26/11 części sieci niskiego napięcia eNN, zostały wybudowane przez Spółkę we własnym zakresie. Wnioskodawca wskazał, że dysponuje pozwoleniem na użytkowanie budynku magazynu soli drogowej wydanym w formie decyzji z dnia 20 kwietnia 2009 r. (znak PINB.7353/34/09). Jednocześnie Wnioskodawca odnosząc się do działek nr 25/1, 25/5, 26/11 i posadowionych na nich obiektów wskazał, że działki te oraz obiekty na nich posadowione były - od początku dysponowania nimi przez Spółkę - używane przez nią na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od początku ich używania przez Spółkę do dnia dokonania przez Spółkę przedmiotowej dostawy upłynęły 2 lata.

Ponadto kanalizacja deszczowa (części sieci kanalizacji deszczowej posadowione na działkach nr 24/12, 24/14, 24/10 i 24/13), magazyn soli drogowej posadowiony na działce nr 25/1 oraz części sieci niskiego napięcia eNN (posadowione na działkach 25/1, 25/5 i 26/11) nie były przez Wnioskodawcę przed jak i po 2009 r. ulepszane.

W związku z powyższym mając na uwadze zgodna z przepisami Dyrektywy i orzecznictwa TSUE wykładnię pierwszego zasiedlenia należy uznać, że w odniesieniu do ww. obiektów wybudowanych i używanych przez Wnioskodawcę doszło do pierwszego zasiedlenia i po rozpoczęciu ich używania do daty dostawy upłynęły 2 lata. Tym samym dostawa kanalizacji deszczowej posadowionej na działkach 24/12, 24/14, 24/13 i 24/10, budynku soli posadowionego na działce 25/1 oraz sieci niskiego napięcia eNN posadowionej na działkach 25/1, 25/5 i 26/11 były objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W konsekwencji w świetle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że sprzedaż wskazanych we wniosku budynków i budowli, tj. na:

 1. działce nr 24/12:
  • budynku administracyjnego z częścią magazynową,
  • części sieci kanalizacji deszczowej,
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
  • asfaltowych placów pełniących funkcje parkingu dla budynku administracyjnego z częścią magazynową,
 2. działce nr 24/14:
  • części kanalizacji deszczowej,
 3. działce nr 24/10:
  • warsztatu.
  • wiaty pełniącej funkcję pomieszczenia magazynowego,
  • stacji transformatorowej,
  • placów asfaltowych, betonowych z kostki brukowej i kamiennej, pełniących funkcję parkingu,
  • część sieci kanalizacji deszczowej,
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
  • studni,
 4. działce nr 24/13:
  • drogi asfaltowej,
  • części kanalizacji deszczowej,
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
 5. działce nr 24/15:
  • betonowych placów służących jako place technologiczne do różnych celów gospodarczych,
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
  • studni,
  • fundamentów pod betoniarnię i suwnicę,
 6. działce nr 25/1:
  • magazynu soli drogowej,
  • asfaltowych placów spełniających rolę placów składowych i dojazdowych,
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
 7. działce nr 25/5:
  • części sieci niskiego napięcia eNN,
  • drogi asfaltowej dojazdowej,
 8. działce nr 26/11:
  • części sieci niskiego napięcia eNN,

mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż sprzedaż ta nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a jednocześnie od pierwszego zasiedlenia tych obiektów do ich sprzedaży nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dalsza analiza możliwości zwolnienia od podatku VAT sprzedaży wskazanych budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa.

Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiotowej sprawie sprzedaż obejmowała również prawo użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, oraz prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 z którymi trwałe związane są wskazane we wniosku budynki i budowle.

W myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem do dostawy gruntu (w przedmiotowym przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli albo ich części trwale związanych z tymi gruntami.

Zatem, skoro dla dostawy (sprzedaży) budynków i budowli zastosowanie znalazło zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, również dostawa prawa użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15 oraz prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 zabudowanych wskazanymi budynkami i budowlami podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15 oraz prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 i prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, należało uznać za prawidłowe.

Oprócz rozstrzygnięcia powyższej kwestii, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także tego, czy w sytuacji, gdy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15 oraz prawa własności działek nr 25/1, 25/5, 26/11 i prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, to czy Wnioskodawca mógł zrezygnować – na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy – ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkować transakcje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślić w tym miejscu należy, że rezygnacji ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem mając na uwadze powyższe Wnioskodawca był uprawniony do rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i wyboru opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa własności budynków i budowli posadowionych na działkach nr 24/12, 24/14, 24/10, 24/13, 24/15, 25/1, 25/5, 26/11.

Przy czym jak wynikało z opisu sprawy oświadczenie takie złożono wyłącznie do działek 24/14, 25/1, 25/5 i 26/11.

Zatem również stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do prawa do rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wydana interpretacja traci swą ważność.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem z 28 października 2016 r. wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 35-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.