1061-IPTPP3.4512.379.2016.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Nie działa w charakterze podatnika – sprzedaż działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia udziału w działce, w drodze zamiany oraz sprzedaży udziału w nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r. ) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z zamianą nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą ... a współwłaścicielami działki położonej w ..., należącej do M.K., R. i P. małż. K., Wnioskodawca prosi o poinformowanie, czy wszystkie osoby zainteresowane zwolnione są z podatku VAT. Grunty są współwłasnością osób fizycznych, nie wchodzą w skład majątku żadnej firmy. Przy czym M.K. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zamiana nieruchomości wynika z faktu, iż Gmina ... wytyczyła w planie zagospodarowania przestrzennego na gruntach drogę i zaproponowała inną działkę na zamianę. Gmina zwróciła się do R.K., P.K. oraz M.K. z pismem (w załączeniu) w sprawie podatku VAT, czy do ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego będzie doliczony podatek VAT powiększający cenę nieruchomości. Rzeczoznawca wycenił grunty na kwotę ok. 85 tys. zł, grunty na zamianę w podobnej kwocie. Różnicę pomiędzy działkami wynosi 107 zł. Ile wynosić będzie ewentualny podatek VAT...

Jednocześnie Wnioskodawca prosi o informację, dotyczącą VAT-u, co w przypadku sprzedaży kilku działek przez osobę fizyczną osobom prywatnym. R.K., P.K. oraz M.K. są właścicielami gruntów. R.K., P.K. oraz M.K. chcą środki ze sprzedaży przeznaczyć na rozbudowę domu jednorodzinnego.

W sprawie działki objętej zakresem pytania nr 1 (działka 139/4 budowlana wraz z przylegającą części rolną 140/7, 144/7 obręb ewidencyjny ... gmina ...), Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, że:

 1. Działka będąca przedmiotem wniosku nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej.
 2. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działek. Jedna została sprzedana w roku 2015 (138/8 działka budowlana obręb ewid. ...), druga natomiast w I 2016 r. (139/17 działka budowlana obręb ewid. ...). Sprzedane działki są działkami niezabudowanymi. Działka nr 138/8 była współwłasnością R., P. K.oraz M.K. Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego małż. K..
 3. Wnioskodawca nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
 4. Wnioskodawca nie zamierza uatrakcyjniać działki np. poprzez uzbrojenie terenu itp.
 5. Wnioskodawca posiada inne grunty poza działką będącą przedmiotem wniosku, tj. grunty rolno-budowlane.
 6. Działka będąca przedmiotem wniosku nie była udostępniana osobom trzecim.
 7. Działka będąca przedmiotem wniosku została wytyczona przez Gminę ... pod drogę i to gmina decydować będzie o jej przeznaczeniu po ewentualnej zamianie.
 8. Działka nie jest zabudowana.

Powyższa sprawa nie dotyczy sprzedaży działki i nie przynosi żadnego dochodu. Urząd Gminy na terenie gruntów Wnioskodawcy wytyczył drogę, nie informując właścicieli o tym osobiście. Droga ta nie przynosi dla Wnioskodawcy żadnej korzyści, dlatego też Gmina nie mając pieniędzy na wykup, zaproponowała zamianę na inne grunty. Gmina w związku z planowaną zamianą złożyła do Wnioskodawcy zapytanie, czy do ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego będzie doliczony podatek VAT powiększający cenę nieruchomości, który Wnioskodawca powinienem zapłacić. Wnioskodawca prosi o informację, jaką odpowiedź ma przekazać Gminie. Wg Wnioskodawcy podatek VAT nie powinien być w takiej sytuacji naliczany, ponieważ to Gmina jako państwo wystąpiło o zamianę gruntów.

W sprawie działek/działki objętej zakresem pytania nr 2 (dotyczy działki o numerze 138/14 część budowlana wraz z przylegającą częścią rolną działki o numerach 140/9, 141/9 obręb ewidenc. ... gmina ..., Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, że:

 1. Pytaniem objęta jest działka rolno-budowlana.
 2. Wielkość i położenie działki nie sprzyja prowadzeniu działalności gosp., jest to działka pod budowę jednorodzinną.
 3. Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży działek budowlanych. Jedna została sprzedana w roku 2015 (138/8 działka budowlana obręb ewid. ...), druga natomiast w I 2016 r. (139/17 działka budowlana obręb ewid. ...). Sprzedane działki są działkami niezabudowanymi. Działka nr 138/8 była współwłasnością R., P. K. oraz M.K.. Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego małż. K. .
 4. Przed sprzedażą dla działek nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wnioskodawca nie zamierza podjąć czynności dotyczących uatrakcyjniania działek, np. kanalizacja, wydzielenie drogi itp.
 6. Wnioskodawca posiada inne działki rolno-budowlane. Wnioskodawca nie planuje w ciągu najbliższych lat sprzedawać innych działek. Jednak Wnioskodawca chce otrzymać informacje, czy jeśli dokonałby sprzedaży działek o numerze 138/14 wraz z przylegającymi działkami rolnymi 140/9, 141/9 w ciągu 3 lat, odprowadzi podatek VAT.
 7. Wnioskodawca nie zamierza poszukiwać nabywców działek poprzez np. biura nieruchomości. Osoby zainteresowane pytają osobiście, czy na terenie Wnioskodawcy są działki do sprzedaży, natomiast Wnioskodawca nie prowadzi intensywnych poszukiwań nabywcy.
 8. Działki nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Działki będące przedmiotem pytania nr 2 nie są zabudowane.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży działek przez osobę fizyczną sprzedający powinien odprowadzić podatek VAT... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży działek przez osoby fizyczne i przeznaczenie środków pieniężnych na rozbudowę domu sprzedający nie powinni odprowadzać podatku VAT. R.K., P.K. oraz M.K. są 5-osobową rodziną, całą kwotę chcą przeznaczyć na rozbudowę domu z lat 60-tych XX w., w którym obecnie mieszkają.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle zatem ww. przepisów, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 ww. Kodeksu cywilnego).

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług, wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy podmiot dokonujący transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Wskazać należy, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Zatem każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego przez osobę fizyczną stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwe zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych wyjaśnień, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest również, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntu podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę rolno-budowlaną. Wielkość i położenie działki nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej, jest to działka pod budowę jednorodzinną. Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży działek budowlanych. Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego. Przed sprzedażą dla działek nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wnioskodawca nie zamierza podjąć czynności dotyczących uatrakcyjniania działek, np. kanalizacja, wydzielenie drogi. Wnioskodawca posiada inne działki rolno-budowlane. Wnioskodawca nie planuje w ciągu najbliższych lat sprzedawać innych działek. Wnioskodawca nie zamierza poszukiwać nabywców działek poprzez np. biura nieruchomości. Osoby zainteresowane pytają osobiście, czy na terenie Wnioskodawcy są działki do sprzedaży, natomiast Wnioskodawca nie prowadzi intensywnych poszukiwań nabywcy. Działki nie będą udostępniane osobom trzecim. Działki te nie są zabudowane.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie podjął żadnych działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami.

W przedmiotowej sprawie należy zatem uznać, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży udziału w nieruchomości, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. Skutkiem powyższego, transakcja zbycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż udziału w nieruchomości, należy uznać jako czynność niemieszczącą się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, w związku z tą dostawą będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania prywatnym majątkiem, co oznacza, że nie będzie wypełniał przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że przed dokonaniem sprzedaży nie będzie podejmował działań wykraczających poza zakres zarządu majątkiem prywatnym.

Nadmienia się, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi wyłącznie w zakresie zadanego pytania. Inne kwestie nieobjęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W kwestii skutków prawnych, jakie wywołuje interpretacja indywidualna wydana dla Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, to pomimo odmiennej argumentacji, od zawartej w niniejszej interpretacji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości. Natomiast wniosek dotyczący opodatkowania transakcji zbycia udziału w działce, w drodze zamiany, został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.