1061-IPTPB2.4511.6.2016.2.KR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży działki nr 414/6
1061-IPTPB2.4511.6.2016.2.KRinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nabycie
 3. podział gruntu
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. umowa darowizny
 6. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki nr 414/6 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki nr 414/6.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 16 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.6.2016.1.KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 16 marca 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 21 marca 2016 r.), zaś w dniu 29 marca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 25 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca i Jego żona ..... na podstawie umowy darowizny z dnia 13 listopada 1991 r. zawartej w formie aktu notarialnego (Rep. ....), na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej nabyli działkę nr 414, o powierzchni 2600 m2, położoną ....., gm. ...... Działka nr 414 stanowiła zatem majątek wspólny małżonków (Wnioskodawcy i Jego żony). W 2010 r. działka nr 414 została podzielona na dwie działki: nr 414/1 o pow. 2393 m2 i nr 414/2 o pow. 188 m2. Podział został dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (mapa podziału wpisana do ewidencji Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii Starosty .....w dniu 7 lipca 2010 r.) i został zatwierdzony ostateczną decyzją Wójta Gminy ..... z dnia 27 lipca 2010 r.

Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę nr 414/2 ..... do jej majątku odrębnego na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 24 sierpnia 2010 r. (Kancelaria Notarialna Notariusz ...., ul. ....., Rep. ......).

Następnie działka nr 414/1 została podzielona na działki: nr 414/3 o pow. 176 m2 i nr 414/4 o pow. 2217 m2. Podział został dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (mapa podziału wpisana do ewidencji Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii Starosty ..... w dniu 27 czerwca 2013 r.) i został zatwierdzony ostateczną decyzją Wójta Gminy ..... z dnia 31 lipca 2013 r. na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca i Jego żona zamienili działkę nr 414/3 na działkę nr 413/2 należącą do ..... małżonków ..... na podstawie umowy zamiany zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 5 września 2013 r. (Kancelaria Notarialna Notariusz ....., Rep. ....). Z tytułu zamiany małżonkowie .... zobowiązani byli do dopłaty na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony kwoty 1 580 zł stanowiącej różnicę wartości zamienianych działek. Państwo .... pokryli wcześniej wszelkie koszty podziału geodezyjnego działek oraz koszty aktu notarialnego zamiany w łącznej kwocie 3 200 zł i za zgodą Wnioskodawcy i Jego żony dokonali potrącenia z kwoty dopłaty należnej im kwoty zwrotu połowy tych kosztów, co w całości wyczerpało roszczenia stron z tytułu niniejszej zamiany.

Oprócz zamiany działki nr 414/3 na działkę nr 413/2 przedmiotem zamiany nie były inne działki. Na dzień dokonania zamiany działki nr 414/3 na działkę nr 413/2 Wnioskodawca był właścicielem na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej działki nr 414/3.

W wyniku ww. zamiany Wnioskodawca i Jego żona stali się właścicielami działki nr 413/2.

Następnie działka nr 414/4 została podzielona na działki nr 414/5 o pow. 767 m2 i nr 414/6 o pow. 1450 m2 (mapa podziału wpisana do ewidencji Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii Starosty .... w dniu 8 maja 2015 r.). Podział został zatwierdzony ostateczną decyzją Wójta Gminy .... z dnia 27 maja 2015 r. na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę nr 414/6 ..... małżonkom .... na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 23 czerwca 2015 r. (Kancelaria Notarialna Notariusz ...., Rep. ......)

Dokonana sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy przedstawiona w opisie zaistniałego stanu faktycznego czynność prawna odpłatnego zbycia (sprzedaży) działki nr 414/6 dokonana przez Wnioskodawcę i Jego żonę ...... małżonkom ..... na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 23 czerwca 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zaistniałego stanu faktycznego czynność prawna odpłatnego zbycia (sprzedaży) działki nr 414/6 dokonana małżonkom ..... na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 23 czerwca 2015 r. (Kancelaria Notarialna ......, Rep. .....) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. Tymczasem nabycie przez Wnioskodawcę i Jego żonę nieruchomości stanowiącej działkę nr 414, z której w wyniku kilkukrotnych podziałów doszło do wydzielenia działki nr 414/6 nastąpiło w dniu 13 listopada 1991 r.

Na powyższe stanowisko nie mają wpływu ani kilkukrotne podziały nieruchomości, które nie wpływają na zmianę w osobie właściciela (nie powodują zbycia ani nabycia nieruchomości), ani też umowa zamiany zawarta w dniu 5 września 2013 r. (nie powodowała nabycia działki będącej następnie przedmiotem sprzedaży w 2015 r., dotyczyła bowiem innych działek: nr 414/3 i nr 413/2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości, jeżeli przez podział nieruchomości rozumie się proces mający na celu np. zyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości (działek). Jeżeli zatem właściciel (współwłaściciel) dokonuje podziału nieruchomości, nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem (współwłaścicielem). Sam podział nieruchomości (działek) nie stanowi przy tym daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału właściciel (współwłaściciel) nie nabędzie bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego jest już właścicielem. W wyniku samego podziału działek nie zmieni się struktura własności każdej z mniejszych działek wydzielonych w drodze podziału. Właściciel nadal będzie posiadał takiej samej wielkości nieruchomości jak przed podziałem, tyle że w mniejszych działkach. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca i Jego żona nabyli na podstawie umowy darowizny z dnia 13 listopada 1991 r. zawartej w formie aktu notarialnego, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej działkę nr 414. W 2010 r. działka nr 414 została podzielona na dwie działki: nr 414/1 i nr 414/2. Podział został dokonany na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę nr 414/2. Następnie działka nr 414/1 została podzielona na działki: nr 414/3 i nr 414/4. Podział został dokonany na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawca i Jego żona zamienili działkę nr 414/3 na działkę nr 413/2 należącą do małżonków ..... na podstawie umowy zamiany zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 5 września 2013 r. Oprócz zamiany działki nr 414/3 na działkę nr 413/2 przedmiotem zamiany nie były inne działki. W wyniku ww. zamiany Wnioskodawca i Jego żona stali się właścicielami działki nr 413/2. Następnie działka nr 414/4 została podzielona na działki nr 414/5 i nr 414/6. Podział został zatwierdzony ostateczną decyzją Wójta Gminy na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedali działkę nr 414/6 małżonkom ..... na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 23 czerwca 2015 r. Dokonana sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy podkreślić, że datę nabycia nieruchomości należy utożsamiać z chwilą przeniesienia prawa własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku wydzielenia działek z nieruchomości. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia.

Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.

W przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości (działki nr 414) nastąpiło w dniu 13 listopada 1991 r. w drodze darowizny. Dokonany w 2010 r. podział działki nr 414 na działki: nr 414/1 i nr 414/2, a następnie dokonany w 2013 r. podział działki nr 414/1 na działki nr 414/3 i nr 414/4 oraz dokonany w 2015 r. podział działki nr 414/4 na działki nr 414/5 i nr 414/6, nie stanowi nabycia tych działek, zatem za datę nabycia sprzedanej działki nr 414/6 należy uznać 1991 r. Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął w dniu 31 grudnia 1996 r.

Reasumując, sprzedaż działki nr 414/6 powstałej w wyniku podziału, dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (1991 r.) - jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej - nie stanowi źródła przychodów. Wobec tego dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni małżonki Wnioskodawcy, będącej współwłaścicielem nieruchomości (działki nr 414/6).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.