0114-KDIP1-3.4012.191.2017.1.MT | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedaży działek
0114-KDIP1-3.4012.191.2017.1.MTinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. majątek prywatny
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż działek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu28 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu 28 czerwca2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dla sprzedaży działek niezabudowanych oznaczonych w MPZP jako zieleń urządzona (cmentarna) oraz dla sprzedaży działki niezabudowanej nr 997/11 (stanowiącej drogę wewnętrzną) oznaczonej w MPZP jako ciągi pieszo-jezdne oraz w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedaży działek nr 997/12, nr 997/9 oraz nr 996/2 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości gruntowej, oznaczonej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy Księdze Wieczystej. Dnia 18 stycznia 2015 r. uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta, w którym znaczna część nieruchomości Wnioskodawczyni otrzymała przeznaczenie 9ZP-zieleń urządzona, a konkretnie zieleń cmentarna. Nieruchomość sąsiaduje z cmentarzem parafialnym.

Pozostała część nieruchomości otrzymała przeznaczenie 12 MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz 5KDPJ - ciągi pieszo-jezdne.

Urząd Miasta i Gminy wyraził chęć odkupienia od Wnioskodawczyni działek niezabudowanych oznaczonych w MPZP symbolem 9ZP oraz działki 5KDPJ - oznaczonej jako ciągi pieszo-jezdne, a także dodatkowo fragmentu niezabudowanej działki o przeznaczeniu 12MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz fragmentu innej działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940 budynek nie ulepszany), również o przeznaczeniu 12MNU i fragmentu kolejnej działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940 budynek nie ulepszany), w jej części o przeznaczeniu 12MNU, na cele urządzenia dojścia i dojazdu do działek cmentarnych, na których na zostać urządzony cmentarz komunalny (łącznie fragmenty trzech działek o przeznaczeniu 12 MNU).

Wnioskodawczyni zaznacza, że w aktualnym MPZP nie przewidziano dostępu do działek objętych przeznaczeniem 9ZP i w związku z tym nie ustanowiono w MPZP takiego dojściai dojazdu, koniecznego z punktu widzenia Gminy, o innym przeznaczeniu niż 12MNU, natomiast według aktualnego MPZP działka o przeznaczeniu 12MNU nie może być mniejsza niż 1500 m2 i taką działkę Wnioskodawczyni ma wydzielić geodezyjnie i sprzedać Gminie na cel publiczny, to jest na zapewnienie swobodnego dojścia i dojazdu do przyszłego cmentarza komunalnego.

Wnioskodawczyni podkreśla, że w aktualnym MPZP nie przewidziano dostępu do działek objętych przeznaczeniem 9ZP i w związku z tym nie ustanowiono w MPZP takiego dojścia i dojazdu, koniecznego z punktu widzenia Gminy, o innym przeznaczeniu niż 12MNU, natomiast według aktualnego MPZP działka o przeznaczeniu 12MNU nie może być mniejsza niż 1500 m2 i taką działkę Wnioskodawczyni musiałaby sprzedać Gminie, po jej odpowiednim wydzieleniu z fragmentów wymienionych wyżej trzech działek o przeznaczeniu 12 MNU, w tym działek zabudowanych (budynkami gospodarczymi z roku 1940).

Ponieważ sprzedaż działek na rzecz Gminy musi zostać poprzedzona odpowiednim geodezyjnym wydzieleniem części z tych działek, w celu dokładnego objaśnienia sytuacji załączam opis, zilustrowany trzema mapkami (Załączniki 1a, 1b i 1 c), na których oznaczono odpowiednie działki:

 1. 2 działki o przeznaczeniu 9ZP - zieleń cmentarna urządzona, kupowane z celem urządzenia cmentarza komunalnego:
  1. Działka nr 996/1 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (odpowiednio wydzielona).
  2. Działka nr 997/7 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (odpowiednio wydzielona).
  3. Część działki nr 996/2 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (działkę 996/2 należy podzielić geodezyjnie, bowiemw MPZP działka ta jest częściowo objęta przeznaczeniem 9ZP a częściowo przeznaczeniem12 MNU).
  4. Część działki nr 997/12 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (działkę 997/12 należy podzielić geodezyjnie, bowiemw MPZP działka ta jest częściowo objęta przeznaczeniem 9ZP a częściowo przeznaczeniem12 MNU).
 2. Działka o nr 997/11 oznaczona symbolem 5 KDPL (ciągi pieszo-jezdne), używana obecnie jako droga wewnętrzna, którą Gmina chce kupić aby zapewnić dojazd do terenów przyszłego cmentarza komunalnego.
 3. Aby zapewnić właściwy dostęp do terenu przyszłego cmentarza komunalnego oraz poszerzyć i przedłużyć ww. drogę (działka 997/11 o symbolu 5 KDPL), czego nie przewidziano odpowiednio w aktualnym MPZP, Gmina chce zakupić także fragment działki niezabudowanej 997/12 o przeznaczeniu 12MNU oraz fragment działki 996/2 w jej części o przeznaczeniu 12MNU i fragment działki 997/9 o przeznaczeniu 12 MNU, obie działki zabudowane budynkami gospodarczymi (rok budowy 1940, budynki nieulepszane i od wielu lat nieużywane).

Powstała z fragmentów ww. trzech działek o przeznaczeniu 12MNU nowa działka nie może być wedle założeń aktualnego MPZP mniejsza niż 1500 m2.

Nowo powstała działka nie zostanie, mimo swego przeznaczenia 12MNU, siłą rzeczy przeznaczona pod zabudowę, lecz zostanie spożytkowana przez Gminę na cel publiczny, to jest na zapewnienie dostępu do cmentarza i poszerzenie oraz przedłużenie istniejącej drogi (oznaczonej jako działka 997/11).

Dla lepszego zobrazowania sytuacji Wnioskodawczyni przekazuje jako Załączniki 1a, 1 b i 1c trzy mapki na których zaznaczono odpowiednie działki i/lub ich przeznaczenie.

Załącznik 1a) - mapka z zaznaczonym kolorem zielonym konturem przyszłej działki, powstałej po wydzieleniu fragmentów trzech opisanych wyżej działek dla zapewnienia dostępu do cmentarza i możliwości poszerzenia istniejącej drogi (szkic przygotowany przez Gminę) (minimalna wielkość działki 1500 m2),

Załącznik 1b) - mapka z oznaczeniem działek o przeznaczeniu 9ZP (zieleń cmentarna)i przebiegającej przez nie linii podziału między obszarami objętymi w aktualnym MPZP w symbolem 9ZP a obszarami objętymi symbolem 12MNU, nie pokrywającymi się z granicami obecnych działek, co powoduje konieczność opisanego wyżej geodezyjnego wydzielenia dwóch z czterech działek o przeznaczeniu 9ZP.

Mapka obejmuje również działkę 997/11 o symbolu 5 KDPL.

Załącznik 1c) - kolorowa mapka ukazująca przeznaczenie opisanych wyżej działek w aktualnym MPZP.

Ponadto Wnioskodawczyni zaznacza, że jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły i jest w ramach tej działalności płatnikiem podatku VAT, jednak działalność Wnioskodawczyni nie dotyczy obrotu nieruchomościami, lecz zgodnie z Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 17 stycznia 2011 r. obejmuje następujące dziedziny:

PKD:

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznychi komputerowych,

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

85.59.A - Nauka języków obcych,

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni przez matkę Wnioskodawczyni Irenę P. (obecnie już nie żyjącą), aktem notarialnym z dnia szóstego września dwa tysiące siódmego roku (6 września 2007 r.), Repertorium.

Nabycie ww. działek nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i na rzecz Wnioskodawczyni nie została z tego tytułu wystawiona żadna faktura VAT.

Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek będących przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy.

Budynki gospodarcze posadowione na działkach nr 997/9 i nr 996/2 nie zostały przez Wnioskodawczynię wybudowane (zgodnie z wypisem z Kartoteki Budynków wydanym przez Starostę w budynki te zostały wybudowane w 1940 r.) i zostały przez Wnioskodawczynię nabyte w drodze darowizny, sporządzonej aktem notarialnym z dnia szóstego września dwa tysiące siódmego roku (6 września 2007 r.), Repertorium A..

Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży były wykorzystywane w sposób następujący:

 1. działki niezabudowane były objęte uprawą rolną,
 2. działki zabudowane budynkami gospodarczymi nr 997/9 i nr 996/2 nie były w żaden sposób wykorzystywane ani nawet zamieszkałe, budynki były zamknięte i nie były wynajmowane ani dzierżawione. Zamiarem Wnioskodawczyni było przeniesienie się do siedliska po dojściu do wieku emerytalnego.

W odniesieniu do ww. budynków gospodarczych lub ich części, nie były zawierane żadne umowy najmu, dzierżawy ani też żadne inne umowy o podobnym charakterze.

Droga wewnętrzna, stanowiąca działkę 997/11 została wytyczona na wniosek Wnioskodawczyni i wyłącznie w dokumentach a nie w sposób fizyczny, ponieważ Wnioskodawczyni chciała zapewnić swobodny dojazd do działki 997/9, którą zamierzała sprzedać. Z działki 997/10 i znajdującego się na niej domu Wnioskodawczyni zamierzała korzystać po przejściu na emeryturę, ale chciała uniknąć konieczności zapewnienia przejazdu i przechodu przez działkę 997/10 do przeznaczonej do sprzedaży działki 997/9, stąd wytyczenie drogi. Droga wewnętrzna, stanowiąca działkę 997/11 nie jest w żaden sposób utwardzona ani nawet w widoczny sposób oddzielona od przylegających do niej działek 997/10 i 997/12.

Działka 997/11 nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani żadnych innych umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawczyni nie ponosiła absolutnie żadnych wydatków na ulepszenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 997/11, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Droga ta istnieje wyłącznie na papierze, nie jest w żaden sposób fizycznie wydzielona z terenu dotykających do niej działek, miała służyć wyłącznie zapewnieniu uregulowanego dojazdu do działki 997/9, w razie jej sprzedaży.

Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usługa mianowicie działki rolne do uprawy rolnej a działki zabudowane nie były wykorzystywane w ogóle, budynki były zamknięte. Wnioskodawczyni zamierzała zamieszkać na tej posesji (lub jej części) po nabyciu praw emerytalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy sprzedaż na rzecz Gminy na cel publiczny (to jest urządzenie cmentarza komunalnego) działek niezabudowanych, używanych dotychczas jako ziemia orna, objętych w aktualnym MPZP przeznaczeniem 9ZP będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie zwolniona z VAT-u z mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 2. Czy sprzedaż na rzecz Gminy na cel publiczny (to jest zapewnienie dojazdu do cmentarza komunalnego) działki niezabudowanej, oznaczonej w MPZP symbolem 5KDPJ - ciągi pieszo-jezdne, używanej dotąd jako droga wewnętrzna, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie zwolniona z VAT-u?
 3. Czy sprzedaż na rzecz Gminy na cel publiczny (to jest na zapewnienie dostępu do przyszłego cmentarza komunalnego, w tym także przedłużenie i poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 5KDPJ) fragmentu działki niezabudowanej użytkowanej dotychczas jako ziemia orna (nr 997/12), objętej w aktualnym MPZP przeznaczeniem 12MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz fragmentu działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940 budynek nie ulepszany) o przeznaczeniu 12MNU (nr 997/9)a także fragmentu działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940 budynek nie ulepszany) w jej części objętej przeznaczeniem 12MNU (nr 996/2), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie zwolniona z VAT-u?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Wnioskodawczyni uważa, że w świetle ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), roz. 2 zwolnienia, art. 43 ust. 1 pkt 9, w którym jest mowa o dostawie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, sprzedaż na rzecz Urzędu Miasta i Gminy niezabudowanych działek gruntowych, używanych dotąd jako ziemia orna i oznaczonychw aktualnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 9ZP - zieleń urządzona (cmentarna) z przeznaczeniem na cel publiczny, to jest na urządzenie cmentarza komunalnego, powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT), ponieważ jest zgodna z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy o VAT, zostanie sprzedana Gminie z przeznaczeniem na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w MPZP i obejmuje działki niezabudowane, nie będące terenami budowlanymi, użytkowane dotychczas jako ziemia orna (działki o nr 996/1 i 997/7 oraz części działek 996/2 i 997/12).

Ad 2

Wnioskodawczyni uważa, że w świetle ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), roz. 2 zwolnienia, art. 43 ust. 1 pkt 9, sprzedaż niezabudowanej działki nr 997/11, oznaczonej w MPZP symbolem 5KDPJ, z przeznaczeniem na ciągi pieszo-jezdne, która ma być zakupiona przez Urząd Miasta i Gminy w na cel publiczny, tj. na urządzenie dojazdu i dojścia do cmentarza komunalnego, powinna być zwolniona od podatku VAT, ponieważ jest zgodna z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy, zostanie sprzedana Gminie z przeznaczeniem na cel publiczny, zgodny z jej przeznaczeniem w MPZP i dotyczy działki niezabudowanej, nie będącej terenem budowlanym i była dotychczas używana wyłącznie jako droga wewnętrzna.

Ad 3

Wnioskodawczyni uważa również, że sprzedaż części działki 997/12, niezabudowanej, oznaczonej w MPZP symbolem 12MNU (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami) oraz części działki 997/9, zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940, budynek nieulepszany) i części kolejnej działki 996/2, zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940, budynek nieulepszany) w jej części oznaczonej symbolem 12MNU, powinna być zwolniona od podatku VAT, ponieważ są to działki niezabudowane, względnie zabudowane budynkami gospodarczymi (stodoła i stajnia), wybudowanymi w roku 1940 i nieulepszanymi, zostaną sprzedane Urzędowi Miasta i Gminy na niezbędny Gminie cel publiczny i mimo swego przeznaczenia w MPZP (12MNU) siłą rzeczy nie będą mogły zostać wykorzystane pod zabudowę (a tym bardziej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami), lecz służyć będą zapewnieniu koniecznego dostępu do terenów przyszłego cmentarza komunalnego, w tym przedłużeniu i poszerzeniu istniejącej już drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDPJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) - zwanej dalej „ustawą o VAT” - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 2 pkt 15 ustawy o VAT przez działalność rolnicza rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą (...), a także świadczenie usług rolniczych.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegająca opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowaw ustawie, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnychi prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Należy wskazać, że definicję działalności gospodarczej wypełnia również rolnik ryczałtowy dokonujący dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 19 ustawy o VAT przez rolnika ryczałtowego należy rozumieć rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy zatem zauważyć, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, ze prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sfera prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Mając powyższe okoliczności na względzie należy stwierdzić, że uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuci Halina Jeziorska-Kuc przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia miedzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem,tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W tym miejscu podkreślić należy, że pojecie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości gruntowej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego znaczna część nieruchomości Wnioskodawczyni otrzymała przeznaczenie 9ZP-zieleń urządzona, a konkretnie zieleń cmentarna. Nieruchomość sąsiaduje z cmentarzem parafialnym. Pozostała część nieruchomości otrzymała przeznaczenie 12 MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz 5KDPJ - ciągi pieszo-jezdne. Urząd Miasta i Gminy wyraził chęć odkupienia od Wnioskodawczyni działek niezabudowanych oznaczonych w MPZP symbolem 9ZP oraz działki 5KDPJ - oznaczonej jako ciągi pieszo-jezdne, a także dodatkowo fragmentu niezabudowanej działki o przeznaczeniu 12MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz fragmentu innej działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940, budynek nie ulepszany), również o przeznaczeniu 12MNU i fragmentu kolejnej działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (rok budowy 1940, budynek nie ulepszany), w jej częścio przeznaczeniu 12MNU, na cele urządzenia dojścia i dojazdu do działek cmentarnych, na których na zostać urządzony cmentarz komunalny (łącznie fragmenty trzech działek o przeznaczeniu 12 MNU). Ponadto Wnioskodawczyni zaznacza, że jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły i jest w ramach tej działalności płatnikiem podatku VAT, jednak działalność Wnioskodawczyni nie dotyczy obrotu nieruchomościami.

Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni przez matkę Wnioskodawczyni, aktem notarialnym z dnia 6 września 2007 r.

Nabycie ww. działek nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i na rzecz Wnioskodawczyni nie została z tego tytułu wystawiona żadna faktura VAT. Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek będących przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy. Budynki gospodarcze posadowione na działkach nr 997/9 i nr 996/2 nie zostały przez Wnioskodawczynię wybudowane (zgodnie z wypisem z Kartoteki Budynków wydanym przez Starostę w budynki te zostały wybudowane w 1940 r.) i zostały przez Wnioskodawczynię nabyte w drodze darowizny.

Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży były wykorzystywane w sposób następujący: działki niezabudowane były objęte uprawą rolną, działki zabudowane budynkami gospodarczymi nr 997/9 i nr 996/2 nie były w żaden sposób wykorzystywane ani nawet zamieszkałe, budynki były zamknięte i nie były wynajmowane ani dzierżawione. Zamiarem Wnioskodawczyni było przeniesienie się do siedliska po dojściu do wieku emerytalnego.

W odniesieniu do ww. budynków gospodarczych lub ich części, nie były zawierane żadne umowy najmu, dzierżawy ani też żadne inne umowy o podobnym charakterze.

Droga wewnętrzna, stanowiąca działkę 997/11 została wytyczona na wniosek Wnioskodawczyni i wyłącznie w dokumentach a nie w sposób fizyczny, ponieważ Wnioskodawczyni chciała zapewnić swobodny dojazd do działki 997/9, którą zamierzała sprzedać. Z działki 997/10 i znajdującego się na niej domu Wnioskodawczyni zamierzała korzystać po przejściu na emeryturę, ale chciała uniknąć konieczności zapewnienia przejazdu i przechodu przez działkę 997/10 do przeznaczonej do sprzedaży działki 997/9, stąd wytyczenie drogi. Droga wewnętrzna, stanowiąca działkę 997/11 nie jest w żaden sposób utwardzona ani nawet w widoczny sposób oddzielona od przylegających do niej działek 997/10 i 997/12.

Działka 997/11 nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani żadnych innych umów o podobnym charakterze. Wnioskodawczyni nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 997/11, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Droga ta istnieje wyłącznie na papierze, nie jest w żaden sposób fizycznie wydzielona z terenu dotykających do niej działek, miała służyć wyłącznie zapewnieniu uregulowanego dojazdu do działki 997/9, w razie jej sprzedaży. Poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług a mianowicie działki rolne do uprawy rolnej a działki zabudowanie nie były wykorzystywane w ogóle, budynki były zamknięte. Wnioskodawczyni zamierzała zamieszkać na tej posesji (lub jej części) po nabyciu praw emerytalnych.

Ad 1, 2 i 3

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1pkt 9 ustawy o VAT dla dostawy działek niezabudowanych używanych dotychczas jako ziemia orna, objętych w aktualnym MPZP symbolem 9ZP - zieleń urządzona (cmentarna) oraz dla sprzedaży działki 997/11 (stanowiącą nieutwardzoną drogę wewnętrzną) oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5DPJ-ciągi pieszo-jezdne, jak również dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedaży działki niezabudowanej nr 997/12 oraz działek zabudowanych budynkiem gospodarczym nr 997/9 oraz nr 996/2.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji brak jest podstaw do uznania Wnioskodawczyni – w związku ze sprzedażą działek niezabudowanych jak i działek zabudowanych budynkami gospodarczymi – za podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami.

Z powyższych okoliczności wynika, że działki niezabudowane i zabudowane będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny do celów prywatnych i były wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb. Wnioskodawczyni wskazuje, że działki niezabudowane były objęte uprawą rolną, a działki zabudowane budynkami gospodarczymi nie były w żaden sposób wykorzystywane ani zamieszkałe. Zaznaczyć przy tym należy, że sam fakt prowadzenia działalności rolniczej na przedmiotowych gruntach nie przesądza o konieczności opodatkowania dostawy działek. W odniesieniu do ww. budynków gospodarczych lub ich części, jak i działki 997/11 (stanowiącej drogę wewnętrzną) nie były zawierane żadne umowy najmu, dzierżawy ani też żadne inne umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawczyni nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budynków gospodarczych jaki i drogi wewnętrznej. Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadzi działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Wnioskodawczyni nie inicjowała uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek tylko Gmina.

W niniejszej sprawie brak jest zatem przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawczyni w przedmiocie dostawy ww. działek niezabudowanych i zabudowanych, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż wskazanych we wniosku działek wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie podjęła takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

Należy stwierdzić, że działania podejmowane przez Wnioskodawczynię należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawczyni sprzedając ww. działki niezabudowane i zabudowane korzysta z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej i do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży ww. działek niezabudowanych i zabudowanych, będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Brak tego statusu pozbawia Wnioskodawczynię cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie sprzedaży wskazanych działek, a ich dostawę, cech czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Na rozstrzygniecie to nie ma wpływu to, że Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jako tłumacz przysięgły. Działki będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Gminy nie zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w celu sprzedaży, tylko do zaspokojenia prywatnych potrzeb i ich dostawa nie będzie dokonana przez Wnioskodawczynię jako podatnika VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż ww. działek niezabudowanych i zabudowanych, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawczyni z tego tytułu, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na to, że zdaniem Wnioskodawczyni, dla sprzedaży ww. działek niezabudowanych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 9ZP - zieleń urządzona (cmentarna) oraz działki niezabudowanej oznaczonej symbolem 5KDPJ - ciągi pieszo-jezdne znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT oraz sprzedaż działki niezabudowanej nr 997/12 oraz działek zabudowanych nr 997/9 i nr 996/2 powinna być zwolniona od podatku VAT, stanowisko Wnioskodawczyni w całości należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach(art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.