0113-KDIPT3.4011.281.2018.2.KSM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku ze sfinalizowaniem umowy przeniesienia praw do działki należącej do Rodzinnego Ogródka Działkowego ... i odpłatnego zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 15 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem praw do użytkowania działki oraz zbycia nasadzeń, urządzeń i obiektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14f § 1 w zw. z art. 14r § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.281.2018.1.KSM, na podstawie art. 169 § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 czerwca 2018 r. (data doręczenia 7 czerwca 2018 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 15 czerwca 2018 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 11 czerwca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

Zainteresowaną będącą stroną postępowania: Panią ...

Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana ...

przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni nabyła w wyniku przeniesienia prawa do działki rekreacyjnej nr ... o pow. 500 m2 położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ... oraz na podstawie umowy kupna - sprzedaży nabyła zlokalizowane na niej: nasadzenia, urządzenia i budowle, w tym m.in. (wieloletnie krzewy i drzewa owocowe oraz ozdobne), obiekt – altanę o pow. 12 m2 wymagającą generalnego remontu, bez tarasu, podpiwniczenia postawioną na bloczkach betonowych, urządzenia - doprowadzony prąd do altany i woda, ogrodzenie. Jak wynikało z oświadczeń poprzedniej właścicielki domek i nasadzenia miały około dwudziestu lat. Decyzją Zarządu ROD - Uchwałą w dniu 4 czerwca 2010 r. przyznano Wnioskodawczyni prawo do użytkowania działki.

W związku z zawarciem związku małżeńskiego (październik 2011 r.) decyzją Zarządu ROD - Uchwała z dnia 20 maja 2012 r. dokonano zmiany nazwiska Wnioskodawczyni (na nazwisko męża) i do decyzji przyznającej Wnioskodawczyni prawo użytkowania działki dopisano również Jej męża.

Podczas użytkowania przedmiotowej działki w latach 2012 - 2013 przeprowadzono generalny remont altany, w tym wymieniono przeciekające pokrycie dachowe, położono nowe podłogi, ocieplono budynek wewnątrz i zmodernizowano wnętrze (panele). Dostawiono zadaszony taras. Dokonano także modernizacji instalacji wodnej poprzez położenie nowych rur (stare popękały i ciekły) oraz zrobiono dodatkowe odpływy i instalację kuchenną. Założono także podgrzewacz wody oraz zainstalowano WC wraz z odprowadzeniami. Wymieniono również armaturę kuchenną (zainstalowano zlew, kupiono lodówkę, mikrofalę i meble kuchenne). Ponadto, w latach 2013 - 2014 dokonano wycinki uschłych drzew zasadzając nowe krzewy owocowe (porzeczki, borówki), ozdobne (iglaste, kwiatowe). Zakupiono też rzeczy ruchome - narzędzia do zajmowania się ogrodem, tj. łopaty, piły do drewna, kosiarkę, sekatory, elektryczne nożyce, itp. Ostatnie nasadzenia, zakupy narzędzi czy remonty zakończone zostały około 2014 r.

Po tym czasie wykonywane były głównie tylko zabiegi pielęgnacyjne terenu. Ponadto, dokonywano zakupu środków ochrony roślin, nawozów, traw i kwiatów. Oprócz kosztów powyższych prac Wnioskodawczyni wraz z mężem wnosiła na rzecz ROD niezbędne opłaty z tytułu członkostwa jako działkowiec, w oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W dniu 2 maja 2018 r. w Kancelarii Notarialnej ... zostały przeniesione prawa do działki rekreacyjnej nr ... położonej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ... dotychczas użytkowanej przez Wnioskodawczynię z mężem, na inne osoby fizyczne (małżeństwo). Wnioskodawczyni z mężem zawarli z nabywcami umowę poświadczoną notarialnie o przeniesieniu praw do działki zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przedmiotem ww. umowy było przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki zgodnie z art. 41 ustawy o ROD, a także określenie wyników zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce naniesienia budowlane, nasadzenia roślinne, ogrodzenie, urządzenia i narzędzia, które były własnością Wnioskodawczyni wraz z mężem. Z tytułu zbycia nasadzeń, naniesień, urządzeń i narzędzi Wnioskodawczyni z mężem w dniu 2 maja 2018 r. otrzymała od kupujących wynagrodzenie.

Przeniesienie praw oraz zbycie nasadzeń, narzędzi, ogrodzenia, naniesień i budowli nastąpiło w 2018 r., tj. po około 7 latach wspólnego użytkowania działki wyposażonej w ocieploną drewnianą altanę o pow. 12 m2, posadowioną nad ziemią na pustakach wraz z dobudowanym zadaszonym tarasem. Z mediów podłączono prąd, wodę bieżącą; na działce nasadzenia wieloletnich drzew, krzewów owocowych, ozdobnych (około 50 szt.) i wieloletnich kwiatów (np. róże, różaneczniki, hortensje, bez). Wszystkie zakupy, remonty i nasadzenia były wykonane do końca 2014 r. Rzeczy ruchome oraz nasadzenia w momencie przeniesienia praw do działki znajdowały się na niej od siedmiu do około czterech lat, zatem upłynęło ustawowe ponad sześć miesięcy od daty nabycia tych nasadzeń i rzeczy ruchomych do momentu przeniesienia praw do działki i ich zbycia.

Wnioskodawczyni i Jej mąż nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczenia rocznego dokonują w zeznaniu podatkowym PIT-37. W konsekwencji, tzw. „sprzedaż działki”, czyli w istocie przeniesienie praw do korzystania z działki ROD oraz zbycie nasadzeń, altany, instalacji, itp., w zamian za otrzymaną zapłatę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a osiągnięty przychód nie powinien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-37.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sfinalizowaniem umowy przeniesienia praw do działki należącej do Rodzinnego Ogródka Działkowego ... i odpłatnego zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, z tytułu zawartej w dniu 2 maja 2018 r. umowy przeniesienia prawa do użytkowania przedmiotowej działki nr ... w ROD ... wraz z odpłatnym zbyciem znajdujących się na niej tzw. „innych rzeczy”, tj. nasadzeń, obiektów, narzędzi i urządzeń, otrzymane wynagrodzenie nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z uwagi na okres użytkowania tej działki i „innych rzeczy” powyżej sześciu miesięcy od ich nabycia (faktycznie od maja 2010 r., a okres od ostatnich większych nakładów na działkę w postaci posadzenia krzewów i drzew ozdobnych czy remontu instalacji wyniósł około 4 lat (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponieważ w istocie doszło do sprzedaży jedynie tzw. „innych rzeczy” Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od zbycia nasadzeń, urządzeń, narzędzi i obiektów po upływie pół roku od ich nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z wniosku wynika, że w dniu 27 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni nabyła w wyniku przeniesienia prawa do działki rekreacyjnej o pow. 500 m2 położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz na podstawie umowy kupna - sprzedaży nabyła zlokalizowane na niej: nasadzenia, urządzenia i budowle, w tym m.in. (wieloletnie krzewy i drzewa owocowe oraz ozdobne), obiekt – altanę o pow. 12 m2 wymagającą generalnego remontu, bez tarasu, podpiwniczenia postawioną na bloczkach betonowych, urządzenia - doprowadzony prąd do altany i woda, ogrodzenie. Decyzją Zarządu ROD - Uchwałą w dniu 4 czerwca 2010 r. przyznano Wnioskodawczyni prawo do użytkowania działki. W związku z zawarciem związku małżeńskiego (październik 2011 r.) decyzją Zarządu ROD - Uchwała z dnia 20 maja 2012 r. dokonano zmiany nazwiska Wnioskodawczyni (na nazwisko męża) i do decyzji przyznającej Wnioskodawczyni prawo użytkowania działki dopisano również Jej męża. Podczas użytkowania przedmiotowej działki w latach 2012 - 2013 przeprowadzono generalny remont altany, w tym wymieniono przeciekające pokrycie dachowe, położono nowe podłogi, ocieplono budynek wewnątrz i zmodernizowano wnętrze (panele). Dostawiono zadaszony taras. Dokonano także modernizacji instalacji wodnej poprzez położenie nowych rur (stare popękały i ciekły) oraz zrobiono dodatkowe odpływy i instalację kuchenną. Założono także podgrzewacz wody oraz zainstalowano WC wraz z odprowadzeniami. Wymieniono również armaturę kuchenną (zainstalowano zlew, kupiono lodówkę, mikrofalę i meble kuchenne). Ponadto, w latach 2013 - 2014 dokonano wycinki uschłych drzew zasadzając nowe krzewy owocowe (porzeczki, borówki), ozdobne (iglaste, kwiatowe). Zakupiono też rzeczy ruchome - narzędzia do zajmowania się ogrodem, tj. łopaty, piły do drewna, kosiarkę, sekatory, elektryczne nożyce, itp. Ostatnie nasadzenia, zakupy narzędzi czy remonty zakończone zostały około 2014 r. Po tym czasie wykonywane były głównie tylko zabiegi pielęgnacyjne terenu. Ponadto, dokonywano zakupu środków ochrony roślin, nawozów, traw i kwiatów. W dniu 2 maja 2018 r. w Kancelarii Notarialnej zostały przeniesione prawa do działki rekreacyjnej dotychczas użytkowanej przez Wnioskodawczynię z mężem, na inne osoby fizyczne (małżeństwo). Wnioskodawczyni z mężem zawarli z nabywcami umowę poświadczoną notarialnie o przeniesieniu praw do działki zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przedmiotem ww. umowy było przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki zgodnie z art. 41 ustawy o ROD, a także określenie wyników zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce naniesienia budowlane, nasadzenia roślinne, ogrodzenie, urządzenia i narzędzia, które były własnością Wnioskodawczyni wraz z mężem. Z tytułu zbycia nasadzeń, naniesień, urządzeń i narzędzi Wnioskodawczyni z mężem w dniu 2 maja 2018 r. otrzymała od kupujących wynagrodzenie. Przeniesienie praw oraz zbycie nasadzeń, narzędzi, ogrodzenia, naniesień i budowli nastąpiło w 2018 r., tj. po około 7 latach wspólnego użytkowania działki. Wszystkie zakupy, remonty i nasadzenia były wykonane do końca 2014 r. Rzeczy ruchome oraz nasadzenia w momencie przeniesienia praw do działki znajdowały się na niej od siedmiu do około czterech lat, zatem upłynęło ustawowe ponad sześć miesięcy od daty nabycia tych nasadzeń i rzeczy ruchomych do momentu przeniesienia praw do działki i ich zbycia.

Należy wskazać, że do dnia 18 stycznia 2014 r. obowiązywały przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), zaś z dniem 19 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176).

W myśl art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy, Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy, na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski Związek Działkowców ustanawia na jej rzecz prawo użytkowania działki – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców lub stanowią jego własność.

Natomiast, z dniem 19 stycznia 2014 r. prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się – w myśl art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – w prawo do działki w rozumieniu tej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki (art. 27 ust. 2 ww. ustawy).

Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się, w myśl art. 28 ust. 1 obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Umowa, o której mowa w ust. 1:

  • może określać wysokość czynszu albo sposób ustalenia wysokości czynszu oraz termin jego płatności, wyłącznie w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do uiszczania na rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania albo użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanej przez ROD (art. 28 ust. 2 ww. ustawy),
  • jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 28 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 28 ust. 4-6 przytoczonej ustawy, na wniosek działkowca, dzierżawa działkowa podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, przy czym do tego typu dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks cywilny dotyczące dzierżawy, zaś do jej ochrony odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Ponadto, jak stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2 ww. ustawy).

Zasady zbywania praw do działki zostały ustanowione w art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2).

W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1.

Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prowadzi do wniosku, że pod pojęciem obiektów i urządzeń, o których mowa w tym przepisie, rozumieć należy tylko takie obiekty i urządzenia, które wzniesione zostały na działce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzięki którym, wykonanie prawa dzierżawy działkowej staje się możliwe (tzn. takie, które pozwalają na korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem). Mogą być to więc altana oraz budynki gospodarcze, a także ogrodzenia i urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Za nasadzenia z kolei, uznać należy wszelkie rośliny posadzone przez działkowca lub nabyte przez niego wraz z prawem do działki. Pod pojęciem tym nie mogą się więc zawierać inne składniki majątkowe znajdujące się na działce, takie jak wyposażenie altan ogrodowych, np. meble, sprzęt kuchenny, czy też sprzęt i narzędzia ogrodnicze wykorzystywane do prac. Przedmioty te, nie są związane z faktem posiadania prawa dzierżawy działkowej, a jedynie z faktycznym korzystaniem z działki.

Natomiast, w odniesieniu do odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, tj. nasadzeń, obiektów i urządzeń, podkreślić należy, że z uwagi na brak definicji pojęcia „nieruchomości” i „rzeczy” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), rzeczami są tylko przedmioty materialne. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W przypadku nieruchomości budynkowej istotą wyróżnienia jej jako nieruchomości jest spełnienie przesłanek bycia rzeczą (art. 45 Kodeksu cywilnego) i posiadanie cech budynku jako konstrukcji trwale związanej z gruntem, który ponadto może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności, co musi mieć oparcie w przepisie szczególnym.

Zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego legalną definicję rzeczy, w literaturze powszechnie akceptuje się w ten sposób, że przedmiotami materialnymi są takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są na tyle wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych jako dobra samoistne. Na pojęcie „rzeczy” składają się więc dwie cechy o charakterze konstytutywnym: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody, czyli muszą mieć samoistny byt materialny. Stąd też, rzeczami są wyłącznie materialne części przyrody, przy czym nie ma znaczenia ich wartość materialna, chodzi tu o materialną postać.

Omawiane nasadzenia, obiekty i urządzenia spełniają definicję rzeczy zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością.

Wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi przepis art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z którym nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa oraz opisany we wniosku zaistniały stan faktyczny stwierdzić należy, że wynagrodzenie z tytułu dokonanego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki wraz z własnością znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów na terenie rodzinnego ogrodu działkowego należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie jest jednak zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ww. odpłatnego zbycia dokonanego w 2018 r., ponieważ od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie przez Nią nasadzeń, urządzeń, i obiektów, do daty odpłatnego zbycia upłynął okres czasu, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie (tj. pół roku). Tym samym, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ podatkowy wskazuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nasadzeń, urządzeń i obiektów, nie odnosi się do zbycia narzędzi, bowiem kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.