0113-KDIPT2-1.4011.110.2018.3.EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8) sprzedaż działki Nr 200/1 w części, dla której Wnioskodawca jest jej współwłaścicielem, wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej, od nabycia której upłynęło 5 lat, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2018 r. (data wpływu 20 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.110.2018.1.EJ, Nr 0113-KDIPT1-3.4012.133.2018.1.MK, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 30 marca 2018 r. (data doręczenia 4 kwietnia 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), nadanym w dniu 6 kwietnia 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne oraz jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami, materiałami budowlanymi, towarami przemysłowymi itp. W 1996 r. nabył wraz z małżonką, z którą pozostaje we wspólności majątkowej, na podstawie aktu notarialnego (umowy sprzedaży) 7 działek rolnych o łącznej powierzchni 14,8066 ha (w tym działkę numer 200/1), oznaczonych jako grunty orne i łąki trwałe.

Uchwalony w późniejszym okresie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmował tylko działkę Nr 200/1 (KW...) określił jej budowlane przeznaczenie. Wnioskodawca nie był inicjatorem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inicjatorem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego była gmina (z uwagi na budowę drogi w pobliżu działki Nr 200/1, działka ta została przeznaczona na cele budowlane). Do dnia złożenia wniosku wszystkie działki wykorzystywane są wyłącznie na cele rolnicze. Wnioskodawca w związku z pojawiającą się możliwością zamierza sprzedać działkę Nr 200/1 podmiotowi trzeciemu (deweloperowi). Planowana sprzedaż działki Nr 200/1, o powierzchni 1,6466 ha, ma nastąpić w 2018 r. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów związanych z uzbrojeniem działki o Nr 200/1. Nie publikował ogłoszeń o zamiarze jej sprzedania w prasie lokalnej, bądź przez biura nieruchomości. Przedmiotowa działka została nabyta w celach prywatnych (jako nieruchomość rolna), była i jest wykorzystywana wyłącznie w działalności rolniczej. Wnioskodawca nie prowadzi również pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z przedmiotowym gruntem. W szczególności działka nie była przedmiotem najmu, bądź dzierżawy. Z tytułu posiadania prawa własności przedmiotowego gruntu Wnioskodawca uiszcza podatek rolny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż plonów związana z uprawą przedmiotowego gruntu jest opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8) sprzedaż działki Nr 200/1 w części, dla której Wnioskodawca jest jej współwłaścicielem, wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej, od nabycia której upłynęło 5 lat, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy sprzedaż działki wykorzystywanej do działalności rolniczej będzie działaniem w charakterze podatnika (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT), a czynność ta będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), czy też nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako podejmowane działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania Nr 2, dotyczącego podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Działka wykorzystywana była wyłącznie do celów działalności rolniczej, nie nabyto jej w celu dalszej odsprzedaży, jak również Wnioskodawca nie dokonał żadnych czynności zmierzających do jej przekształcenia, podziału, czy przygotowania do sprzedaży. Zakupu działki Nr 200/1 Wnioskodawca dokonał w 1996 r. wspólnie z małżonką, z którą łączy Go ustawowa wspólność majątkowa. Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w wyżej cytowanym artykule, w przypadku nabytej działki upłynął z końcem 2001 r.

W związku z faktem, że ewentualna sprzedaż ww. działki nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, sprzedaż ta nie będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej - nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przypadający na Wnioskodawcę dochód (w 1/2 części) uzyskany ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, a zatem przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma więc ustalenie zarówno daty nabycia nieruchomości, daty jej zbycia oraz tego, czy nie nastąpi ono w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 1996 r. Wnioskodawca wraz z małżonką w celach prywatnych nabyli 7 działek rolnych, w tym działkę Nr 200/1, do której w późniejszym terminie został wydany z inicjatywy gminy plan zagospodarowania przestrzennego, określający jej budowlane przeznaczenie. Wnioskodawca w związku z pojawiającą się możliwością zamierza w 2018 r. sprzedać działkę Nr 200/1 deweloperowi.

Działka Nr 200/1 nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności innej niż rolna, nie była przedmiotem najmu, dzierżawy. Wnioskodawca nie ponosił także nakładów celem jej uzbrojenia. Nie publikował ogłoszeń o zamiarze jej sprzedania w prasie lokalnej, bądź przez biura nieruchomości.

Na podstawie analizy treści wniosku oraz ww. przepisów należy przyjąć, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, wobec czego jej skutki podatkowe należy ocenić w oparciu o kryteria wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wspomniano wcześniej, powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest między innymi od daty jej nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył nieruchomości (w postaci działek) w 1996 r.

Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (w przedmiotowej sprawie od końca 1996 r.). Termin określony w analizowanym przepisie upłynął z końcem 2001 r.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie udziału w działce Nr 200/1, stanowiącej współwłasność Wnioskodawcy, będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a w konsekwencji, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego udziału nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn, zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do małżonki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.