0113-KDIPT1-1.4012.350.2017.2.MGO | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę.
0113-KDIPT1-1.4012.350.2017.2.MGOinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunty
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 22 czerwca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 1 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 1 sierpnia 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów pod zabudowę letniskową. Miasto ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostało powołane. Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku. Miasto realizuje wyżej wymienione zadania za pomocą rożnych metod. Jedną z nich jest sprzedaż nieruchomości. Miasto ... jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 8864/1, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ... dla terenu położonego w ..., uchwalonym Uchwałą Nr ... Rady Miasta ... z dnia 25 kwietnia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ... z dnia 22 maja 2017 r. poz. 2402. Wyżej wymieniona działka Nr 8864/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w części przeznaczona pod zabudowę letniskową. Na terenie tym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów ogrodzeń, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Plan natomiast wyklucza lokalizację budynków o innych funkcjach. Z działki Nr 8864/1 zostaną wydzielone, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki letniskowe, które zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w ... przedmiotowe działki będą miały użytek Ls-Lasy. Wyżej wymieniona nieruchomość gruntowa, wystawiona do sprzedaży, powinna być opodatkowana stawką podstawową tj. 23% podatku VAT.

Nieruchomość została nabyta do zasobu miasta ... na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 10 kwietnia 1995 r. NR ..., tzw. decyzją komunalizacyjną.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. Przedmiotowa działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę ani do działalności zwolnionej ani do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Na nieruchomości oznaczonej w chwili obecnej Nr 8864/1 o pow. 448651 ha znajdują się budynki o różnym przeznaczeniu m.in. budynek pełniący do maja 2015 r. funkcję hotelowo-gastronomiczną, budynek dawnej świetlico-stołówki, domki letniskowe, pomost, budynki pełniące funkcje techniczne. Jednakże po wydzieleniu działek z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, wszystkie wydzielone działki będą niezabudowane (w chwili obecnej znajduje się na tym terenie las).

W chwili obecnej działka oznaczona Nr 8864/1 ma powierzchnię 448651 ha i w całości jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr ... Rady Miasta ... z dnia 25 kwietnia 2017 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta ... dla terenu położonego w ....

Działka ta w części jest przeznaczona pod zabudowę letniskową i zostaną wydzielone 42 działki i tej części dotyczy zapytanie, obecnie jest tam las, natomiast w części pod inne funkcje, tj.:

 1. zabudowy usługowej i usług turystyki określanych dalej jako tereny o symbolu przeznaczenia U,UT;
 2. terenów lasów określanych dalej jako tereny o symbolu przeznaczenia ZL;
 3. terenów wód powierzchniowych śródlądowych określanych dalej jako tereny o symbolu przeznaczenia WS;
 4. terenu drogi wewnętrznej określanej dalej jako teren o symbolu przeznaczenia KDW.

W chwili obecnej wykonywany jest podział geodezyjny przedmiotowej działki, zgodnie z obowiązującym ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po zakończeniu podziału geodezyjnego zostaną wydzielone 42 działki przeznaczone pod zabudowę letniskową i nie będą one miały innego, dodatkowego przeznaczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Miasto ... będzie mogło zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%, przy sprzedaży, na podstawie art. 2 pkt 33, art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 pkt 1 i art. 15 ust. 1 a także art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z przeznaczeniem, działki Nr 8864/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto ... jest właścicielem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Dla położonego terenu przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z którego wynika, że działka Nr 8864/1 jest przeznaczona pod zabudowę letniskową. Na terenie tym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów, ogrodzeń, zieleni urządzonej, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Wyklucza natomiast lokalizację budynków o innych funkcjach. Działka Nr 8864/1 zostanie podzielona na mniejsze działki, które zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Natomiast w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w ... przedmiotowe działki będą miały użytek Ls-Lasy. W związku z zaistniałą sytuacją sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości powinna być opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23% .

Zgodnie z art. 2 ust. 33 ustawy o VAT będzie to teren budowlany przez który rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który Miasto ... posiada. Następnie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, która przy sprzedaży nieruchomości będzie miała miejsce. Przepis art. 7 ust. 1 definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii według art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Grunt spełnia definicję towaru a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z informacją zawartą w uzupełnieniu wniosku niniejsza interpretacja dotyczy tylko tej części działki Nr 8864/1, z której zostaną wydzielone 42 działki przeznaczone pod zabudowę letniskową.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem – w świetle przytoczonych powyżej przepisów – grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, z późn. zm.), dalej zwanej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanego przepisu wynika, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe uregulowanie oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy pod pojęciem tereny budowlane – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane – są zwolnione od podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany” oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Zauważyć należy, że analiza powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

Dla sprzedaży działki, która nie spełnia przesłanek do objęcia jej zwolnieniem od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, można zbadać warunki do zwolnienia transakcji od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy, czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów pod zabudowę letniskową. Miasto ... jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 8864/1. Nieruchomość została nabyta do zasobu miasta ... na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 10 kwietnia 1995 r. NR ..., tzw. decyzję komunalizacyjną. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. Przedmiotowa działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę ani do działalności zwolnionej ani do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Na nieruchomości oznaczonej w chwili obecnej Nr 8864/1 o pow. 448651 ha znajdują się budynki o różnym przeznaczeniu m.in. budynek pełniący do maja 2015 r. funkcję hotelowo-gastronomiczną, budynek dawnej świetlico-stołówki, domki letniskowe, pomost, budynki pełniące funkcje techniczne. Jednakże po wydzieleniu działek z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, wszystkie wydzielone działki będą niezabudowane (w chwili obecnej znajduje się na tym terenie las). W chwili obecnej działka oznaczona Nr 8864/1 w całości jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr ... Rady Miasta ... z dnia 25 kwietnia 2017 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta ... dla terenu położonego w .... Wyżej wymieniona działka Nr 8864/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w części przeznaczona pod zabudowę letniskową. Na terenie tym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów ogrodzeń, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Z działki Nr 8864/1 zostaną wydzielone, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki letniskowe, które zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w ... przedmiotowe działki będą miały użytek Ls-Lasy. Zapytanie dotyczy tej części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę letniskową, z której zostaną wydzielone 42 działki.

Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przy sprzedaży ww. części działki Nr 8864/1, która ma przeznaczenie pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Jak wynika z opisu sprawy, mająca być przedmiotem sprzedaży część działki Nr 8864/1 z której zostaną wydzielone 42 działki, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, na terenie tym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów ogrodzeń, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury, co oznacza, że stanowi ona teren przeznaczony pod zabudowę.

Mając zatem na uwadze, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa część działki jest przeznaczona pod zabudowę, stanowi ona teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy, tym samym jej dostawa nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca – przedmiotowa działka nie była wykorzystywana do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, nie jest spełniona jedna z przesłanek warunkujących skorzystanie ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.

W konsekwencji sprzedaż części działki Nr 8864/1, z której zostaną wydzielone 42 działki przeznaczone pod zabudowę letniskową, będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.