0111-KDIB1-2.4010.424.2018.5.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dochód ze sprzedaży działek rolnych będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 października 2018 r. (data wpływu 12 października 2018 r.), uzupełnionym 11 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży działek rolnych będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży działek rolnych będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. znak: 0111-KDIB1-2.4010.424.2018.1.DP; 0112-KDIL2-2.4012.519.2018.3.AK wezwano do jego uzupełnienia. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia 11 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest prowadzenie gospodarstwa rolnego na powierzchni około 500 ha. Spółka jest podatnikiem podatku rolnego. Badania geologiczne wykazały, że na części nieruchomości tego gospodarstwa znajdują się złoża żwiru. Decyzją z 3 października 2018 r. Marszałek Województwa udzielił Wnioskodawcy koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Ż 1” zlokalizowanego w miejscowości X obejmującej obszar około 59,89 ha na działkach numer: 3121/9, 3121/10, 3122/18, 3122/19, 3122/20, 3122/35, 1574/1. Obszar wymienionych działek jest równocześnie obszarem górniczym pod nazwa „Ż 1”. Przedmiotowa koncesja została wydana na okres 50 lat. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona metodą odkrywkową. Wyżej wymienione działki są własnością spółki od ponad 20 lat, były i są nadal użytkowane przez Wnioskodawcę rolniczo – obsiewane rok rocznie zbożami paszowymi. Na terenie tych działek nie ma budowli w rozumieniu prawa budowlanego. Po zbiorach ziarno zbóż jest sprzedawane do mieszalni pasz a słoma wykorzystywana jest w gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy. Jak wynika z wydanego Spółce przez Urząd Gminy zaświadczenia z dnia 19 września 2018 r. dla terenu obejmującego w/w działki Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z powyższym sposób zagospodarowania terenu następuje w trybie postępowania przewidzianego dla wydania decyzji o warunkach zabudowy. Gmina zaświadczyła, że „w oparciu o analizę materiałów planistycznych zawartych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Y predysponowane przeznaczenie działek o numerach ewid.: 3121/9, 3121/10, 3122/20, 3122/35, 1574/1 położonych w miejscowości X Gmina Y to tereny rolne w rejonach predysponowanych do lokalizacji farm wiatrowych; działek o numerach ewd.: 3122/18, 3122/19, położonych w miejscowości X Gmina Y to tereny rolne. Ponadto działki o nr ewid.: 3121/9, 3121/10, 3122/18, 3122/19, 3122/20, 3122/35, 1574/1 położonych w miejscowości X znajdują się w złożu kruszywa naturalnego „Ż 1”. Działki o nr ewid.: 3121/9, 3121/10, 3122/18, 3122/19, 3122/20, 3122/35, 1574/1 położonych w miejscowości X zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 29 listopada 2016 r. są objęte obszarem rewitalizacji”. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 10 września 2018 r. działki numer: 3121/9 (o pow. 0,63 ha) są sklasyfikowane jako łąki trwałe, grunty orne i grunty pod rowami, działki nr: 3121/10 (o pow. 19,09 ha), nr 3122/18 (o pow. 6,72 ha) są sklasyfikowane jako grunty rolne, działka nr: 3122/20 (o pow. 28.63 ha) sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione, łąki trwałe, nieużytki i grunty orne, działka nr: 3122/35 (o pow. 8,82 ha) ma klasyfikację jako lasy (o pow.0,68 ha), łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne, działka nr: 1574/1 jest sklasyfikowana jako droga. Spółka ma zamiar sprzedać przedsiębiorcy (czynny podatnik VAT) prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie m.in. wydobywania kruszywa naturalnego dwóch w/w działek nr 3121/9 i 3121/10 a w dalszej przyszłości pozostałe działki. Dla żadnej z wyżej wymienionych działek w całości ani co do ich części nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód ze sprzedaży wymienionych działek będzie zwolniony od podatku dochodowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży każdej z wymienionych w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) działek (nieruchomości) będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe). Jednym wyjątkiem jest sprzedaż przed upływem 5 lat od nabycia części lub całości zbywanej nieruchomości, co w niniejszej sprawie nie ma zastosowania. Gospodarstwo prowadzone przez Wnioskodawcę spełnia definicje gospodarstwa w rozumieniu o przepisy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jak wynika z w/w przepisów ustawy o podatku dochodowym warunkiem zwolnienia jest jedynie by nieruchomość sprzedawana wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, a ten warunek jest spełniony w podanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym). Wszystkie działki wymienione w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy i są użytkowane rolniczo (działka nr 1574/1 jako droga dojazdowa do pól).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z treści powyższego przepisu wynika, że ustawodawca określił trzy przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia:

 • podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży,
 • przedmiotem sprzedaży była całość lub część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z postanowień zawartych w art. 2 ust. 4 updop wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, a stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zestawienie tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, że aby mówić o gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a w konsekwencji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu m.in. osoby prawnej,
 • grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,
 • łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
 • grunty te nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop objęty jest zatem wyłącznie dochód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W kontekście zastosowania przedmiotowego zwolnienia zaznaczyć należy, że dokonanie sprzedaży nastąpić powinno po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Ponadto, mając na względzie przepisy art. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym, sprzedaż nie może dotyczyć umów kupna-sprzedaży gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Jeśli chodzi o rozumienie pojęć, które występują w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, a nie są przez tę ustawę zdefiniowane, to zgodnie z zasadami wykładni systemowej, należy przyjąć ich znaczenie wynikające z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).

Dotyczy to m.in. sprzedaży, pod którą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć umowę uregulowaną w Tytule XI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 535 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Także określając pojęcie nieruchomości należy odnieść się do art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że:

 • grunty rolne będące w posiadaniu Wnioskodawcy stanowią nieruchomość rolną, która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym,
 • nieruchomość rolna należy do Wnioskodawcy od ponad 20 lat a jej powierzchnia przekracza 1 ha (ok. 500 ha),
 • Wnioskodawca użytkuje nieruchomość rolną na działalność rolniczą.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawne oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży działek, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, ponieważ zostały zachowane przesłanki zawarte w tym przepisie.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu sprzedaży działek jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.