0114-KDIP3-2.4011.46.2017.2.KW1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro zatem nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w marcu 2008 r., to do oceny skutków podatkowych sprzedaży tej nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W tej dacie zaś przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości a przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe nie obowiązywały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. (data wpływu 10 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2017 r. (data nadania 11 maja 2017 r., data wpływu 15 maja 2017 r.) na wezwanie nr 0114 - KDIP3 - 2.4011.46.2017.1.KW1 z dnia 4 maja 2017 r. (data nadania 5 maja 2017 r., data odbioru 9 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W marcu 2008 roku Wnioskodawca otrzymał od swojej mamy na podstawie aktu notarialnego darowiznę działki rolnej. W maju 2008 roku Wnioskodawca sprzedał część działki aktem notarialnym (umowa przedwstępna sprzedaży) oraz w lutym 2009 roku – aktem notarialnym (umowa sprzedaży). W kwietniu 2010 roku Wnioskodawca odprowadził do Urzędu Skarbowego należną kwotę podatku z tytułu sprzedaży działki (zbycie działki nastąpiło przed upływem 5 lat). W kwietniu 2015 roku aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z żoną zakupił mieszkanie na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca wskazał, że z żoną posiada wspólnotę majątkową. Kwotę otrzymaną ze sprzedaży działki Wnioskodawca w całości przeznaczył na zakup mieszkania jako wkład własny.

Pismem z dnia 4 maja 2017 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.46.2017.1.KW1 (data doręczenia 9 maja 2017 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przez:

 • wskazanie jakiego podatku dotyczy złożony przez Wnioskodawcę wniosek,
 • wskazanie przepisów ustawy podatkowej będących przedmiotem interpretacji indywidualnej wraz z nazwą aktu prawnego bez konieczności przytaczania ich treści (wypełnienie rubryki E poz. 69 wniosku ORD-IN(8)),
 • przeformułowanie pytania/pytań tak by wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania w opisanym stanie faktycznym oraz by w konsekwencji możliwe było wydanie - w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej – interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przedstawienie własnego stanowiska adekwatnego do przedstawionego stanu faktycznego oraz do zadanego pytania /pytań w taki sposób aby tut. Organ podatkowy mógł dokonać jednoznacznej wykładni konkretnych przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawcy w kontekście jego odpowiedzialności podatkowej w trybie przewidzianym w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • złożenia oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy – zgodnie z art. 233 § 1 w związku § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. – następującej treści: „Ja niżej podpisany(-na) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”,
 • wskazanie czy kwota ze sprzedaży przedmiotowej działki została w całości przeznaczona na „własne cele mieszkaniowe”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)?

Pismem z dnia 10 maja 2017 r. (data nadania 11 maja 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał podatek, przepis ustawy podatkowej będący przedmiotem interpretacji indywidualnej wraz z nazwą aktu prawnego oraz uzupełnił stan faktyczny o informacje, że:

 • w lutym 2009 roku Wnioskodawca sprzedał część działki aktem notarialnym z maja 2008 r. (umowa przedwstępna sprzedaży) oraz aktem notarialnym z lutego 2009 r. (umowa sprzedaży),
 • kwota otrzymana ze sprzedaży działki w całości została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.),
 • w 2010 roku Wnioskodawca odprowadził podatek do Urzędu Skarbowego ze sprzedaży działki rolnej, gdyż sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od otrzymania darowziny.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zaistniałym stanie faktycznym można zastosować przepis o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), tzn. przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości (działki rolnej) został wydatkowany w całości na własne cele mieszkaniowe i czy w związku z powyższym Wnioskodawca może się ubiegać o zwrot podatku odprowadzonego w 2010 roku do Urzędu Skarbowego ze sprzedaży działki rolnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości (działki rolnej) w całości został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe (zakup pierwotnego mieszkania), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), warunek ten został spełniony i Wnioskodawca mógłby zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot podatku odprowadzonego w 2010 r. ze sprzedaży działki rolnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca w marcu 2008 r. nabył tytułem darowizny od matki działkę rolną. W lutym 2009 r. Wnioskodawca sprzedał część działki rolnej aktem notarialnym z maja 2008 r. (umowa przedwstępna) oraz aktem notarialnym z lutego 2009 r. (umowa sprzedaży). W lutym 2010 r. Wnioskodawca odprowadził do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu sprzedaży działki rolnej. W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca nabył wraz z żoną Wnioskodawca zakupił mieszkanie, kwota otrzymana ze sprzedaży działki w całości została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika, że datą nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości był marzec 2008 r., tj. moment otrzymania na podstawie aktu notarialnego w formie darowizny działki rolnej. W związku z powyższym, dla oceny skutków prawnopodatkowych dokonanej sprzedaży tej nieruchomości zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono bowiem m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Powyższe oznacza, że przychód jaki Wnioskodawca uzyskał z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w marcu 2008 r. nie będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Zauważyć należy, iż przepis ten wprowadzony na mocy art. 1 pkt 11 lit. a) tiret siedemnaste ww. ustawy zmieniającej z dnia 6 listopada 2008 r. obowiązuje od 1 stycznia 2009 r., nie może zatem mieć zastosowania do uzyskanego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przed obowiązywaniem przywołanego przepisu.

Warunkiem bowiem zastosowania ww. zwolnienia, na które powołuje się Wnioskodawca jest okoliczność, aby zbyta nieruchomość stanowiła prawo nabyte po dniu 1 stycznia 2009 r., gdyż to moment nabycia nieruchomości decyduje jakie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zastosować do oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia ww. nieruchomości.

Skoro zatem nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w marcu 2008 r., to do oceny skutków podatkowych sprzedaży tej nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W tej dacie zaś przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości a przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe nie obowiązywały.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.