Działki rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
mar

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. działek rolnych. Na powyższe nie będzie miał wpływu podział tych działek, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału. W przedmiotowej sprawie nabycie przedmiotowych działek rolnych nastąpiło w 1998 r., a zatem pięcioletni termin, o którym mowa w powołanym przepisie upłynął z dniem 31 grudnia 2003 r. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie działek rolnych nr , nr i nr o łącznej pow. 5,1169 ha nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem ww. działki zostaną zbyte po upływie pięcioletniego okresu określonego w ww. przepisie, tj. po dniu 31 grudnia 2003 r. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z planowaną sprzedażą powstałych działek. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie nie (...)

2017
22
cze

Istota:

Czy sprzedaż działek rolnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku?

Fragment:

W 2002 r. zakupił Pan na własne potrzeby działkę rolną o pow. 2,5 ha. W 2010 r. dokonał Pan podziału posiadanego gruntu rolnego na mniejsze działki z zamiarem ich odsprzedaży. Dla dwóch z tych działek uzyskał Pan decyzję o warunkach zabudowy i sprzedał je jako działki budowlane, odprowadzając należny podatek VAT. Ze względu na to, iż do działek, dla których uzyskał Pan decyzję o warunkach zabudowy doprowadził Pan drogę i media (wodę i energię elektryczną) – powstała techniczna możliwość przyłączenia do mediów oraz drogi pozostałych posiadanych przez Pana działek. Tym niemniej pozostałe działki, które zamierza Pan sprzedać są działkami rolnymi. Dla terenu, na którym znajdują się te działki nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki te „ nie mają wydanych decyzji o warunkach zabudowy ”. W ewidencji budynków i gruntów figurują jako grunty rolne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż ww. działek rolnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy? Pana zdaniem, w rozumieniu Prawa geodezyjnego sprzedawane przez Pana działki są gruntami rolnymi, zatem spełniają przesłanki dla zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2017
6
cze

Istota:

Skoro zatem nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w marcu 2008 r., to do oceny skutków podatkowych sprzedaży tej nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W tej dacie zaś przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości a przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe nie obowiązywały.

Fragment:

(...) działki rolnej, gdyż sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od otrzymania darowziny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym zaistniałym stanie faktycznym można zastosować przepis o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), tzn. przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości (działki rolnej) został wydatkowany w całości na własne cele mieszkaniowe i czy w związku z powyższym Wnioskodawca może się ubiegać o zwrot podatku odprowadzonego w 2010 roku do Urzędu Skarbowego ze sprzedaży działki rolnej? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości (działki rolnej) w całości został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe (zakup pierwotnego mieszkania), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), warunek ten został spełniony i Wnioskodawca mógłby zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot podatku odprowadzonego w 2010 r. ze sprzedaży działki rolnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2017
2
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek rolnych.

Fragment:

Dokonując więc oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że odpłatne zbycie działek rolnych w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku w dacie śmierci rodziców Wnioskodawcy, nie stanowi źródła przychodu, ponieważ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, zbycie przez Wnioskodawcę tego udziału nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast odpłatne zbycie działek rolnych, wydzielonych z działki nr 8/1 w części odpowiadającej udziałowi, który Wnioskodawca nabył w 2015 r. w wyniku działu spadku jest źródłem przychodu, w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

2016
20
mar

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Z uwagi na powołane przepisy prawa podatkowego w tym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy opisana we wniosku dostawa działek niezabudowanych będzie objęta zakresem ww. zwolnienia jedynie w stosunku do działki rolnej, która zgodnie z wyjaśnieniem Wnioskodawcy nie stanowi gruntu przeznaczonego pod zabudowę. Pozostałe działki wypełniają definicję terenów budowlanych zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem w odniesieniu do pozostałych gruntów tj. działki o przeznaczeniu budowlanym, działki drogowej oraz działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem tych nieruchomości oraz są one wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT – Wnioskodawca prowadzi jedynie działalność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38-40. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe w części odnoszącej się do zbycia działki budowlanej, działki drogowej oraz działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w zakresie dostawy działki rolnej Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
10
lut

Istota:

Czy dostawa tej wydzielonej działki będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

W skład jego gospodarstwa rolnego wchodzi niezabudowana działka rolna, działka oznaczona nr geodezyjnym 13/15, o powierzchni 30 ha 4888 m2. Nieruchomość tę Wnioskodawca nabył na podstawie umowy darowizny w 2010 r. Działka ta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia ...w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa ..., znajduje się na terenach użytkowanych rolniczo oznaczonych symbolami: R/E - tereny rolnicze z możliwością lokalizacji siłowni wiatrowych, ZL - tereny lasów. Z tej nieruchomości Wnioskodawca zamierza wydzielić działkę o powierzchni ok. 11 ha i sprzedać ją. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dostawa tej wydzielonej działki będzie zwolniona od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Terenami budowlanymi są zaś w rozumieniu ustawy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2015
24
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Z analizowanego wniosku wynika, że Zainteresowana zamierza sprzedać niezabudowaną nieruchomość (działkę rolną), nabytą w drodze darowizny od rodziców w 2009 r. W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia ww. nieruchomości w roku 2009. Reasumując: należy stwierdzić, że zamierzona sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (działki o numerze ewidencyjnym X) nabytej przez Wnioskodawczynię w roku 2009 nie będzie stanowiła dla Zainteresowanej źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji, na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu rzeczonej transakcji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2015
30
paź

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono zaistniały stan faktyczny: W 1999 r. w wyniku umowy działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca został właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,5 ha przeliczeniowego (w tym działka rolna oznaczona nr 604 o powierzchni 8 arów). W dniu 9 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca kupił dwie działki rolne nr 296 i nr 605, o pow. 16 arów. W dniu 21 maja 2015 r. Wnioskodawca sprzedał sąsiadowi dwie działki rolne: nr 605 o pow. 7 arów za 3 000 zł, nr 604 o pow. 8 arów za 4 000 zł. Działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Na dzień sprzedaży posiadał On gospodarstwo rolne o powierzchni 1,2 ha przeliczeniowego. Działki nr 605 i nr 604 sprzedane zostały jako działki rolne i ich status nie zmienił się po sprzedaży, ponieważ uprawia się na nich płody rolne. Osobą nabywającą był nabywca, który na dzień zakupu nie posiadał gospodarstwa rolnego, jednakże działki nie utraciły charakteru rolnego. Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w wyniku sprzedaży działki nr 605 ciąży na Wnioskodawcy obowiązek złożenia zeznania PIT-39 za 2015 r. i zapłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, czy też powyższa sprzedaż podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2013
15
mar

Istota:

Opodatkowanie dostawy działek rolnych.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 14 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek rolnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek rolnych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani osobą fizyczna, od 1 stycznia 2006 r. prowadzącą działalność gospodarczą w formie dwóch spółek cywilnych. Przedmiotem działalności jednej z nich jest produkcja narządzi ogrodniczych i innych wyrobów metalowych oraz produkcja grzejników. Przedmiotem działalności drugiej spółki jest handel środkami ochrony pracy. Obie spółki są podatnikami podatku od towarów i usług. Miejscem prowadzenia działalności jest miejscowość, w której Pani zamieszkuje. Poza działalnością w tych spółkach nie prowadzi Pani żadnej dodatkowej działalności gospodarczej. Nie jest i nigdy nie była rolnikiem ryczałtowym. Nie prowadziła i nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. W dniu 30 maja 1997 r. nabyła Pani wspólnie z mężem, na podstawie aktu notarialnego, do majątku wspólnego niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 1,6676 ha.

2012
11
lip

Istota:

Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Fragment:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 144 obszaru 0,5908 ha, którą otrzymała na współwłasność po 1/2 z siostrą. Działka nr 144 sąsiaduje z dwiema działkami rolnymi oznaczonymi odpowiednio numerami ewidencyjnymi 143 i 145, wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha i należącymi do jednego właściciela. Właściciel ww. sąsiadujących działek rolnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 143 i 145 chciałby scalić obie działki w jedną, w związku z tym zwrócił się do Wnioskodawczyni z propozycją zamiany. Przedmiotem zmiany miałaby być działka Wnioskodawczyni oznaczona numerem 144 z odpowiadającą jej powierzchni częścią działki oznaczonej numerem 145, co oznacza, że z działki 145 zostałby wydzielony obszar odpowiadający powierzchni działki 144. Przekazane w wyniku zamiany działki nie utraciłyby charakteru rolnego. Wobec powyższego planowana przez Wnioskodawczynię zamiana działki rolnej na inną będzie stanowiła źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozpatrując skutki podatkowe zamiany nieruchomości należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.