Działki rolne | Interpretacje podatkowe

Działki rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Z uwagi na powołane przepisy prawa podatkowego w tym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy opisana we wniosku dostawa działek niezabudowanych będzie objęta zakresem ww. zwolnienia jedynie w stosunku do działki rolnej, która zgodnie z wyjaśnieniem Wnioskodawcy nie stanowi gruntu przeznaczonego pod zabudowę. Pozostałe działki wypełniają definicję terenów budowlanych zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem w odniesieniu do pozostałych gruntów tj. działki o przeznaczeniu budowlanym, działki drogowej oraz działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem tych nieruchomości oraz są one wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT – Wnioskodawca prowadzi jedynie działalność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38-40. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe w części odnoszącej się do zbycia działki budowlanej, działki drogowej oraz działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w zakresie dostawy działki rolnej Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
20
mar

Istota:
Czy dostawa tej wydzielonej działki będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?
Fragment:
W skład jego gospodarstwa rolnego wchodzi niezabudowana działka rolna, działka oznaczona nr geodezyjnym 13/15, o powierzchni 30 ha 4888 m2. Nieruchomość tę Wnioskodawca nabył na podstawie umowy darowizny w 2010 r. Działka ta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia ...w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa ..., znajduje się na terenach użytkowanych rolniczo oznaczonych symbolami: R/E - tereny rolnicze z możliwością lokalizacji siłowni wiatrowych, ZL - tereny lasów. Z tej nieruchomości Wnioskodawca zamierza wydzielić działkę o powierzchni ok. 11 ha i sprzedać ją. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dostawa tej wydzielonej działki będzie zwolniona od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Terenami budowlanymi są zaś w rozumieniu ustawy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2016
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Z analizowanego wniosku wynika, że Zainteresowana zamierza sprzedać niezabudowaną nieruchomość (działkę rolną), nabytą w drodze darowizny od rodziców w 2009 r. W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia ww. nieruchomości w roku 2009. Reasumując: należy stwierdzić, że zamierzona sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (działki o numerze ewidencyjnym X) nabytej przez Wnioskodawczynię w roku 2009 nie będzie stanowiła dla Zainteresowanej źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji, na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu rzeczonej transakcji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.
2015
24
lis

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono zaistniały stan faktyczny: W 1999 r. w wyniku umowy działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca został właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,5 ha przeliczeniowego (w tym działka rolna oznaczona nr 604 o powierzchni 8 arów). W dniu 9 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca kupił dwie działki rolne nr 296 i nr 605, o pow. 16 arów. W dniu 21 maja 2015 r. Wnioskodawca sprzedał sąsiadowi dwie działki rolne: nr 605 o pow. 7 arów za 3 000 zł, nr 604 o pow. 8 arów za 4 000 zł. Działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Na dzień sprzedaży posiadał On gospodarstwo rolne o powierzchni 1,2 ha przeliczeniowego. Działki nr 605 i nr 604 sprzedane zostały jako działki rolne i ich status nie zmienił się po sprzedaży, ponieważ uprawia się na nich płody rolne. Osobą nabywającą był nabywca, który na dzień zakupu nie posiadał gospodarstwa rolnego, jednakże działki nie utraciły charakteru rolnego. Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w wyniku sprzedaży działki nr 605 ciąży na Wnioskodawcy obowiązek złożenia zeznania PIT-39 za 2015 r. i zapłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, czy też powyższa sprzedaż podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2015
30
paź

Istota:
Opodatkowanie dostawy działek rolnych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 14 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek rolnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek rolnych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani osobą fizyczna, od 1 stycznia 2006 r. prowadzącą działalność gospodarczą w formie dwóch spółek cywilnych. Przedmiotem działalności jednej z nich jest produkcja narządzi ogrodniczych i innych wyrobów metalowych oraz produkcja grzejników. Przedmiotem działalności drugiej spółki jest handel środkami ochrony pracy. Obie spółki są podatnikami podatku od towarów i usług. Miejscem prowadzenia działalności jest miejscowość, w której Pani zamieszkuje. Poza działalnością w tych spółkach nie prowadzi Pani żadnej dodatkowej działalności gospodarczej. Nie jest i nigdy nie była rolnikiem ryczałtowym. Nie prowadziła i nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. W dniu 30 maja 1997 r. nabyła Pani wspólnie z mężem, na podstawie aktu notarialnego, do majątku wspólnego niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 1,6676 ha.
2013
15
mar

Istota:
Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
Fragment:
Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 144 obszaru 0,5908 ha, którą otrzymała na współwłasność po 1/2 z siostrą. Działka nr 144 sąsiaduje z dwiema działkami rolnymi oznaczonymi odpowiednio numerami ewidencyjnymi 143 i 145, wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha i należącymi do jednego właściciela. Właściciel ww. sąsiadujących działek rolnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 143 i 145 chciałby scalić obie działki w jedną, w związku z tym zwrócił się do Wnioskodawczyni z propozycją zamiany. Przedmiotem zmiany miałaby być działka Wnioskodawczyni oznaczona numerem 144 z odpowiadającą jej powierzchni częścią działki oznaczonej numerem 145, co oznacza, że z działki 145 zostałby wydzielony obszar odpowiadający powierzchni działki 144. Przekazane w wyniku zamiany działki nie utraciłyby charakteru rolnego. Wobec powyższego planowana przez Wnioskodawczynię zamiana działki rolnej na inną będzie stanowiła źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozpatrując skutki podatkowe zamiany nieruchomości należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
2012
11
lip

Istota:
Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
Fragment:
Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 144 obszaru 0,5908 ha, którą otrzymała na współwłasność po 1/2 z siostrą. Działka nr 144 sąsiaduje z dwiema działkami rolnymi oznaczonymi odpowiednio numerami ewidencyjnymi 143 i 145, wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha i należącymi do jednego właściciela. Właściciel ww. sąsiadujących działek rolnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 143 i 145 chciałby scalić obie działki w jedną, w związku z tym zwrócił się do Wnioskodawczyni z propozycją zamiany. Przedmiotem zmiany miałaby być działka Wnioskodawczyni oznaczona numerem 144 z odpowiadającą jej powierzchni częścią działki oznaczonej numerem 145, co oznacza, że z działki 145 zostałby wydzielony obszar odpowiadający powierzchni działki 144. Przekazane w wyniku zamiany działki nie utraciłyby charakteru rolnego. Wobec powyższego planowana przez Wnioskodawczynię zamiana działki rolnej na inną będzie stanowiła źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozpatrując skutki podatkowe zamiany nieruchomości należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
2012
11
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej.
Fragment:
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca oświadczył, iż działki rolne zostaną sprzedane małżeństwu, którzy są rolnikami i będą prowadzić działalność rolniczą. Reasumując, idąc za Wnioskodawcą, iż w wyniku sprzedaży omawianych działek nie utracą one charakteru rolnego należy uznać, że osiągnięty przychód podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy w związku ze sprzedażą działki rolne utracą charakter rolny. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Okoliczność czy dane nieruchomości w wyniku sprzedaży utraciły charakter rolny czy też nie utraciły charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
2011
1
paź

Istota:
Czy sprzedaż działek jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W ocenie tut. organu okoliczność, na którą zwrócił uwagę Wnioskodawca, że w omawianym stanie faktycznym zostały spełnione określone warunki, t.j. dokonanie sprzedaży nastąpiło po upływie pięcioletniego okresu od nabycia gospodarstwa rolnego, a działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy występują jako działki rolne i stanowią podstawę do naliczenia podatku rolnego - nie przesądza o możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skoro, na co wskazała Jednostka we własnym w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpiła po pięciu latach od momentu jej nabycia. Zauważyć należy, ze zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. W kontekście zastosowania przedmiotowego zwolnienia i zarazem konieczności dokonania oceny stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, istotnym jest bowiem, że dokonanie sprzedaży nastąpić powinno po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (nie zaś jak stwierdza Spółka po pięciu latach od momentu nabycia). Ponadto, na co nie wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, że mając na względzie ww. przepisy art. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym odnoszące się do pojęcia gospodarstwa rolnego: sprzedaż nie może dotyczyć umów kupna-sprzedaży gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza; obszar gruntów, na których dany podmiot prowadzi działalność rolniczą – powinien łącznie przekraczać powierzchnię 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
2011
1
paź

Istota:
Zamiana działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny a zachowanie zwolnienia podatkowego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
Zgodnie natomiast z treścią art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Przy czym ww. ulga przysługuje, jeżeli - zostanie spełniony m.in. warunek dotyczący okresu zamieszkiwania w nabytym budynku mieszkalnym (lokalu) określony w treści art. 16 ust. 2 pkt 5 powołanej ustawy. Stosownie do jego brzmienia ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które m.in. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.